Search result for

-adjust-

(50 entries)
(0.243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adjust,-adjust-, *adjust*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjust    [VT] ปรับตัว, See also: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่, Syn. adap
adjust    [VI] ปรับตัว, See also: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่, Syn. adap
adjust    [VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjust(vt) ปรับ,ปรับปรุง,แก้ไข

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is nuts. It's adjustable.นี่มันบ้า มันปรับเปลี่ยน Not Cancer (2008)
- I adjusted her IV, and she went crazy.และเธอก็คลั่งขึ้นมา Emancipation (2008)
Your family's just gotta adjust to you being around again.ครอบครัวของนายแค่ต้องปรับตัวให้เคยชิน ที่นายกลับมาอยู่ด้วยอีกครั้ง Pilot (2008)
Go up to level eight. Get your head adjusted.ขึ้นไปที่ชั้นแปด ไปเปลี่ยนหัวเจ้าซะ Duel of the Droids (2008)
Okay, so what we do here is we give the target a quick fly over we adjust the trajectory and land dead center.เอาละ ที่เราจะต้องทำก็แค่ดิ่งไปที่เป้าหมายที่เร็วเหมือนบินได้นั่นไงละ เรากำลังยืนอยู่ในเส้นวิถีใช่ไหม? \ ศูนย์กลางแห่งความตาย .. Bolt (2008)
How are you adjusting?คุณปรับตัวเป็นไงบ้าง The Lazarus Project (2008)
Does the strap adjust?สายปรับความยาวได้มั๊ย? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Oh, yes, I've adjusted rather well to your world, don't you think?อ้อ เห็นมั๊ยว่าข้ารับมุกกับคำพูด ของแกได้ดีเลยใช่มั๊ยล่ะ Inkheart (2008)
- Adjusting coverage.-ปรับมุมมอง Body of Lies (2008)
We must adjust your negativity, mature you, and put it all into action.เราต้องปรับปรุงข้อด้อย เสริมข้อเด่นและดึงมันออกมาใช้ The Love Guru (2008)
We adjusted to him, and we'll adjust to the baby.เราปรับตัวเข้ากับมันได้แล้ว และเราจะปรับตัวให้เข้ากับลูก Marley & Me (2008)
I thought we agreed to give him time to adjust;ผมจำได้ว่าเราตกลงกันที่จะให้เวลาเขาได้ปรับตัว Changeling (2008)
This machine was adjusting itself during the game to the situation that just arose.@ เครื่องนี้จะแก้ข้อผิดพลาดระหว่างเล่น @ ไปตามสถานะการณ์ WarGames: The Dead Code (2008)
It would be a big adjustment for you, wouldn't it?ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยสินะ Made of Honor (2008)
Otherwise, I would have made the necessary adjustmentsไม่อย่างนั้น ผมก็คงต้องจัดการในสิ่งที่มันจำเป็น Eagles and Angels (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjustA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
adjustA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
adjustAdjust the setting of the alarm clock.
adjustAs is often said, it is difficult to adjust yourself to a new environment.
adjustCheck and adjust the brakes before you drive.
adjustEvery Sunday, Takashi loves to adjust his car's engine.
adjustFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
adjustFortunately, my son quickly adjusted to life in his new school.
adjustGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
adjustHe adjusted the telescope to his sight.
adjustHe found it very difficult to adjust himself to life in the new school.
adjustHe's never quite adjusted to the pace of the city.
adjustI adjusted the telescope to my vision.
adjustI found it pretty hard to adjust to my new surroundings.
adjustI had the brakes of my bicycle adjusted.
adjustI must adjust my watch. It's slow.
adjustJapanese children brought up overseas sometimes face great difficulty in adjusting themselves to Japanese schools after returning, even though they have a perfect command of Japanese.
adjustMan learned to adjust to, and in some ways to shape, his environment.
adjustMary's been living in Japan so long. Don't you think it's time she adjusted to Japanese ways/customs.
adjustMy eyes haven't yet adjusted to the darkness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้ไขปรับปรุง [V] adjust, See also: fine-tune, Syn. ปรับปรุงแก้ไข, Example: ประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเสียใหม่, Thai definition: การทำส่วนที่เสียให้ดีขึ้นอย่างเดิม แล้วดัดแปลงให้ดีขึ้น
ปรับปรุง    [V] adjust, See also: improve, make an adjustment, better, Syn. แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, Example: เกษตรกรควรขอคำแนะนำจากนักวิชาการด้านดินเพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการทำทุ่งหญ้า, Thai definition: แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ปรับ    [V] adjust, See also: revise, improve, better, Syn. แก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน, Example: กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน, Thai definition: ทำให้อยู่ในสภาพหรือลักษณะที่เหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดให้เข้าที่[v.] (jat hai khāo thī) EN: adjust   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJUST    AH0 JH AH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjust    (v) (@1 jh uh1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adjustierpapier {n}adjusting paper [Add to Longdo]
Fließtextverfahren {n}adjust mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjust \Ad*just"\, v. t. [imp. & p. p. {Adjusted}; p. pr. & vb.
   n. {Adjusting}.] [OF. ajuster, ajoster (whence F. ajouter to
   add), LL. adjuxtare to fit; fr. L. ad + juxta near; confused
   later with L. ad and justus just, right, whence F. ajuster to
   adjust. See {Just}, v. t. and cf. {Adjute}.]
   1. To make exact; to fit; to make correspondent or
    conformable; to bring into proper relations; as, to adjust
    a garment to the body, or things to a standard.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in order; to regulate, or reduce to system.
    [1913 Webster]
 
       Adjusting the orthography.      --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To settle or bring to a satisfactory state, so that
    parties are agreed in the result; as, to adjust accounts;
    the differences are adjusted.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring to a true relative position, as the parts of an
    instrument; to regulate for use; as, to adjust a telescope
    or microscope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To adapt; suit; arrange; regulate; accommodate; set
     right; rectify; settle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjust
   v 1: alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a
      standard; "Adjust the clock, please"; "correct the
      alignment of the front wheels" [syn: {adjust}, {set},
      {correct}]
   2: place in a line or arrange so as to be parallel or straight;
     "align the car with the curb"; "align the sheets of paper on
     the table" [syn: {align}, {aline}, {line up}, {adjust}] [ant:
     {skew}]
   3: adapt or conform oneself to new or different conditions; "We
     must adjust to the bad economic situation" [syn: {adjust},
     {conform}, {adapt}]
   4: make correspondent or conformable; "Adjust your eyes to the
     darkness"
   5: decide how much is to be paid on an insurance claim

Are you satisfied with the result?

Go to Top