Search result for

-add-

(69 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: add, *add*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add[VI] คิดผลรวม, See also: รวม, คิดยอดรวม, Syn. sum, total, sum up, compute
add[VT] คิดผลรวม, See also: รวม, คิดยอดรวม
add[VI] เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม, Syn. be an addition
add[VT] เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม
add[VI] ทำให้รุนแรงขึ้น, See also: เสริม, เพิ่ม
add[VT] นำเข้า, See also: เผยแพร่
add[VI] นำเข้า, See also: เผยแพร่
add[VT] พูดต่อ, See also: พูดเติม, พูดเพิ่ม
add[VI] รวม, See also: เชื่อม, Syn. unite, attach
add[VT] รวม, See also: เชื่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
add(แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม.

English-Thai: Nontri Dictionary
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ The Great Dictator (1940)
I'd like to leave a forwarding address, if they happen to find that book.ฉันอยากจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ เผื่อว่าพวกเขาจะเจอหนังสือนั่น Rebecca (1940)
Higher up yet: The SS, the untouchables, to be addressed from ten feet away.สูงไปกว่านั้น ก็พวกผู้คุม SS ผู้สูงศักดิ์ ที่อยู่ห่างไปเพียง 10 ฟุต Night and Fog (1956)
Then he added, "Sometimes. "จากนั้นเขาก็เพิ่มบางครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู How I Won the War (1967)
I'd like to add to the enormous enemy...ฉันต้องการที่จะเพิ่มให้กับศัตรู อย่างมาก ฉันไม่เคยรำคาญ How I Won the War (1967)
Is it now the butcher which is carrying out intimacy at your home address?ฉันอยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้ มันเป็นเขียง ซึ่งจะดำเนินการใกล้ชิด ที่อยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่ How I Won the War (1967)
- beating lightly and adding a little salt and pepper...ตีเบา ๆ จอห์น! จอร์จ? Yellow Submarine (1968)
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Add a little bit of wine.เพิ่มนิด ๆ หน่อย ๆ ของไวน์ The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addPlease put your name and address, please.
addShe knew neither his address nor his phone number.
addBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
addIf we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.
addThis will add to our troubles.
addI like to add basil to season my spaghetti sauce.
addHis remarks added up to a condemnation of my plan.
addShe writes essays in addition to novels and poetry.
addIf I knew her name and address, I could write to her.
addHe had to address the meeting.
addThe result of this experiment is obscured by the extra variables added in the formula.
addAdd 5 and 2, and you get 7.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถมท้าย[V] add, See also: include, Example: คนจำนวนไม่น้อยตำหนิสภาองค์การลูกจ้างที่ออกมาเรียกร้องแถมท้ายด้วยคำข่มขู่อยู่ในทำนองเดิมๆ, Thai definition: เพิ่มให้ตอนจบ
แถม[V] add, See also: give something extra, give in addition, give an extra amount, Syn. เติมให้, เพิ่มให้, เพิ่ม, Example: แม่ค้าแถวนี้ใจดี มักจะแถมให้เกินที่ซื้อเสมอ, Thai definition: มักใช้ในการซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือให้
เติม[V] add, See also: add more, fill, increase, Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, Example: พ่อเติมน้ำมันเครื่องลงไปในถังอีกประมาณครึ่งลิตร
เพิ่มเติม[V] add, See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach, Syn. เพิ่ม, เสริมเติม, เสริมเพิ่ม, Example: มีใครจะเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างเราอีกหรือไม่, Thai definition: ทำให้มีมากขึ้นจนเพียงพอหรือเหมาะสม
ต่อเติม[V] add, See also: increase, enlarge, grow, multiply, attach, subjoin, annex, Syn. เพิ่มเติม, Example: พ่อแม่ต่อเติมบ้านเดิมเพื่อให้พอกับครอบครัวใหม่ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น, Thai definition: ก่อสร้างเพิ่มเติม, เพิ่มเติมเข้าไป
เติมต่อ[V] add, See also: increase, supplement, Syn. ต่อเติม, เพิ่ม, เสริม, Ant. ลดลง, ลด, Example: ครั้นเราไม่รู้สึกเจ็บแค้น กลับพาซื่อคิดว่าเขาสรรเสริญเรา เขาก็เติมต่อไปว่าเราเป็นนักอุดมคติเอียงซ้าย
รวม[V] add, See also: total, Syn. บวก, รวบรวม, Example: รายได้จากการจัดงานครั้งนี้รวมได้ 350,000 บาท, Thai definition: ทำให้มาอยู่ด้วยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวก[v.] (būak) EN: add   FR: additionner
กล่าวเสริม[v. exp.] (klāo soēm) EN: add   FR: ajouter ; dire en plus
ต่อเติม[v.] (tøtoēm) EN: add   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADD    AE1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
add    (v) (a1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addierer {m}; Addierwerk {n}adder [Add to Longdo]
Addier...adding [Add to Longdo]
Addiergeschwindigkeit {f}accumulation speed [Add to Longdo]
Addiermaschine {f}adding machine [Add to Longdo]
Addiermodus {m}; Hinzufügemodus {m}add mode [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding network [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding circuit [Add to Longdo]
Addition {f} | Additionen {pl}addition | additions [Add to Longdo]
Additionsbefehl {m}add instruction [Add to Longdo]
Additionsübertrag {m}; Übertrag {m}add carry [Add to Longdo]
Additionswert {m}; Zusatz {m}addend [Add to Longdo]
Additivität {f} [math.]additivity [Add to Longdo]
Ergänzungsprodukt {n}add on product [Add to Longdo]
Teilzahlungskredit, dem bei Kreditgewährung die Zinsen zugeschlagen werdenadd on installment loan [Add to Longdo]
Zusatzprogramm {n}add on program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Add \Add\, v. t. [imp. & p. p. {Added}; p. pr. & vb. n.
   {Adding}.] [L. addere; ad + dare to give, put. Cf. {Date},
   {Do}.]
   1. To give by way of increased possession (to any one); to
    bestow (on).
    [1913 Webster]
 
       The Lord shall add to me another son. --Gen. xxx.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To join or unite, as one thing to another, or as several
    particulars, so as to increase the number, augment the
    quantity, enlarge the magnitude, or so as to form into one
    aggregate. Hence: To sum up; to put together mentally; as,
    to add numbers; to add up a column.
    [1913 Webster]
 
       Back to thy punishment,
       False fugitive, and to thy speed add wings.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       As easily as he can add together the ideas of two
       days or two years.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To append, as a statement; to say further.
    [1913 Webster]
 
       He added that he would willingly consent to the
       entire abolition of the tax.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {To Add}, {Join}, {Annex}, {Unite}, {Coalesce}.
 
   Usage: We {add} by bringing things together so as to form a
      whole. We {join} by putting one thing to another in
      close or continuos connection. We {annex} by attaching
      some adjunct to a larger body. We {unite} by bringing
      things together so that their parts adhere or
      intermingle. Things {coalesce} by coming together or
      mingling so as to form one organization. To {add}
      quantities; to join houses; to {annex} territory; to
      {unite} kingdoms; to make parties {coalesce}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Add \Add\, v. i.
   1. To make an addition. To add to, to augment; to increase;
    as, it adds to our anxiety. "I will add to your yoke." --1
    Kings xii. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. To perform the arithmetical operation of addition; as, he
    adds rapidly.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ADD
   n 1: a condition (mostly in boys) characterized by behavioral
      and learning disorders [syn: {attention deficit disorder},
      {ADD}, {attention deficit hyperactivity disorder}, {ADHD},
      {hyperkinetic syndrome}, {minimal brain dysfunction},
      {minimal brain damage}, {MBD}]
   v 1: make an addition (to); join or combine or unite with
      others; increase the quality, quantity, size or scope of;
      "We added two students to that dorm room"; "She added a
      personal note to her letter"; "Add insult to injury"; "Add
      some extra plates to the dinner table" [ant: {take away},
      {take out}]
   2: state or say further; "`It doesn't matter,' he supplied"
     [syn: {add}, {append}, {supply}]
   3: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to
     the company"; "The music added a lot to the play"; "She
     brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
     light note to the program" [syn: {lend}, {impart}, {bestow},
     {contribute}, {add}, {bring}]
   4: make an addition by combining numbers; "Add 27 and 49,
     please!" [syn: {add}, {add together}] [ant: {deduct},
     {subtract}, {take off}]
   5: determine the sum of; "Add all the people in this town to
     those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot
     up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add
     together}, {tally}, {add up}]
   6: constitute an addition; "This paper will add to her
     reputation"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADD
     AGP Digital Display [adapter] (AGP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADD
     Adapter Device Driver (OS/2)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top