Search result for

-adapt-

(48 entries)
(0.5769 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adapt,-adapt-, *adapt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adapt    [VT] ทำให้เหมาะ, See also: ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ, Syn. adapt, accommodate
adapt    [VI] เหมาะ, See also: กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptปรับตัว [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit)

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Didn't I tell you to stay out of trouble or what? Screenplay by Won ChoiSung-min Lee Adapted by Jin-young Kim Seok-kon Kimนี่ ชั้นบอกแล้วไงว่าอย่าก่อเรื่องอีก แล้วนี่อะไร Baby and I (2008)
They get used to the deprivation, and they adapt and respond accordingly.พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ Body of Lies (2008)
Now, you knew you needed to adapt to this environment.ตอนนี้ รู้แล้วใช่มั้ยว่าจะเจออะไร Body of Lies (2008)
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"แปลโดย luffy2529 Pilot (2008)
It will take time to adapt.ร่างนี้ต้องใช้เวลาปรับตัวสักพัก The Day the Earth Stood Still (2008)
Some adapt to the nature of their pasture and their pasture adapts to them.บ้างปรับตัวเข้ากับอาหาร และอาหารก็ปรับตัวเข้าหามัน Home (2009)
Having made grain the yeast of life, we multiplied the number of varieties and learned to adapt them to our soils and climates.หลังธัญญาหารแห่งชีวิตกำแรก เราได้ทวีคูณความหลากหลายของมัน ปรับปรุงมันให้เข้ากับดินและสภาพอากาศ Home (2009)
Crops adapted to soils and climates gave way to the most productive varieties and the easiest to transport.พืชผลปรับตัวตาม สภาพดินและอากาศ ปูทางสู่ผลผลิตที่หลากหลาย และง่ายต่อการขนส่ง Home (2009)
So we adapt and we get it right.ดังนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนและเอามาใช้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
You really have to adapt and become something that they want.- รำคาญเหมือนกันเหรอ เมื่อไร - บางที The Girlfriend Experience (2009)
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"แปลโดย luffy2529 Grilled (2009)
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"ความเดิมตอนที่แล้วใน Breaking Bad Negro Y Azul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adaptCan you adapt yourself to the new job?
adaptChildren quickly adapt themselves to their new life.
adaptComplaining about something is one way to adapt yourself to a new environment.
adaptHe adapted himself to circumstances.
adaptHe adapted himself to his new life.
adaptHe adapted his plan to the new situations.
adaptHe adapted the story for children.
adaptHe could not adapt his way of life to the company.
adaptHe couldn't adapt to new circumstances.
adaptHe has the problem of adapting to a new way of life.
adaptHe is quick to adapt to new circumstances.
adaptHe tried to adapt himself to his new surroundings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดแปลงแก้ไข    [V] adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
อนุโลม    [V] adapt, See also: modify, be able to be adapted, be adaptable, Example: กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล, Thai definition: นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี, Notes: (กฎหมาย)
ปรับตัว    [V] adjust (oneself), See also: adapt, Syn. ปรับนิสัย, ปรับพฤติกรรม, Example: จิ้งจกปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่, Thai definition: ทำให้กลมกลืน
ซ่อมแปลง    [V] modify, See also: adapt, Syn. ดัดแปลง, Example: เขาซ่อมแปลงเครื่องยนต์เพื่อนำมาขายต่อ, Thai definition: แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับให้เหมาะ[v.] (prap hai mǿ) EN: adapt   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAPT    AH0 D AE1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adapt    (v) (@1 d a1 p t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
採用[さいよう, saiyou] Thai: นำมาประยุกต์ใช้ English: adapt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adapter {m}; Anpassungseinrichtung {f}; Anpassungsvorrichtung {f}; Zwischenstecker {m} {adj} | Adapter {pl}adapter | adapters [Add to Longdo]
Adapter {m}adapter unit [Add to Longdo]
Adaptronik {f}; Anpassungstechnik {f} [techn.]adaptronic [Add to Longdo]
Anpassungsbeihilfe {f}adapt subsidy [Add to Longdo]
adaptieren | adaptierend | adaptiertto adapt | adapting | adapted [Add to Longdo]
adaptiv {adj}adaptive [Add to Longdo]
Adaptation {f}; Anpassung {f} [med.]adaptation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adapt \A*dapt"\, a.
   Fitted; suited. [Obs.] --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adapt \A*dapt"\, v. t. [imp. & p. p. {Adapted}; p. pr. & vb. n.
   {Adapting}.] [L. adaptare; ad + aptare to fit; cf. F.
   adapter. See {Apt}, {Adept}.]
   To make suitable; to fit, or suit; to adjust; to alter so as
   to fit for a new use; -- sometimes followed by to or for.
   [1913 Webster]
 
      For nature, always in the right,
      To your decays adapts my sight.     --Swift.
   [1913 Webster]
 
      Appeals adapted to his [man's] whole nature. --Angus.
   [1913 Webster]
 
      Streets ill adapted for the residence of wealthy
      persons.                 --Macaulay.
   [1913 Webster] Adaptability

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adapt
   v 1: make fit for, or change to suit a new purpose; "Adapt our
      native cuisine to the available food resources of the new
      country" [syn: {adapt}, {accommodate}]
   2: adapt or conform oneself to new or different conditions; "We
     must adjust to the bad economic situation" [syn: {adjust},
     {conform}, {adapt}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADAPT
     Architecture Design, Analysis, and Planning Tool
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top