Search result for

-adam-

(42 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adam, *adam*
Possible hiragana form: -あだん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Adam[N] ชื่อบุคคลแรกของโลกตามศาสนาคริสต์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Adam[อาดัม] (n ) อาดัม เป็นชื่อชายคนแรกของโลกที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามความเชื่อของศาสนาคริสต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Adam!อดัม No Strings Attached (2011)
Adam!อดัม Pilot (2011)
Adam.อดัม Wake (2011)
Adam.อดัม The Thing (2011)
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก Birthmarks (2008)
Adam Monroe killed my father. and for that, he must pay.อดัม มอนโร ฆ่าพ่อผม และเขาต้องชดใช้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Then there's Adam Monroe.แล้วก็มี อดัม มอนโร Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Adam Monroe...อดัม มอนโรว์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- Thank you. - Mrs. Adams, I'm Lou Landers.ขอบคุณ คุณนาย อดัมส์ ผม ลูแลนเดอร์ Superhero Movie (2008)
The woman, Lucille Adams of East Empire City,ผู้หญิง ชือ ลูซี่ อดัม \ แห่ง เมืองเอ็มไพร์ซิตี้ ตะวันออก Superhero Movie (2008)
Mr. Adams, you have a visitor.คุณ อดัม มีคนมาเยี่ยมน่ะ Superhero Movie (2008)
- to Lucille Adams.-กับ ลูซี อดัม Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adamIt is Eve that sets Adam on.
adamI'm adamant that you should go.
adamMr Adams was foolish to agree to the proposal.
adamHe was so adamant in his refusal.
adamBill was adamant that she should obey him.
adamGeorge has an incredibly large Adam's apple.
adamWhile Adam was rock-climbing, he fell and broke his leg.
adamI am adamant that he undertake it.
adamAdam was furious with me when I broke his watch.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาดัม[n. prop.] (Ādam) EN: Adam   FR: Adam

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAM    AE1 D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Adam    (n) (a1 d @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adamsapfel {m}; Kehlkopf {m} [anat.]Adam's apple [Add to Longdo]
Adamauaturteltaube {f} [ornith.]Pink-bellied Turtle Dove [Add to Longdo]
Adamsschneefink {m} [ornith.]Adam's Snow Finch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ, / ] Adam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adam \Ad"am\, n.
   1. The name given in the Bible to the first man, the
    progenitor of the human race.
    [1913 Webster]
 
   2. (As a symbol) "Original sin;" human frailty.
    [1913 Webster]
 
       And whipped the offending Adam out of him. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Adam's ale}, water. [Coll.]
 
   {Adam's apple}.
 
   1. (Bot.)
    (a) A species of banana ({Musa paradisiaca}). It attains a
      height of twenty feet or more. --Paxton.
    (b) A species of lime ({Citris limetta}).
 
   2. The projection formed by the thyroid cartilage in the
    neck. It is particularly prominent in males, and is so
    called from a notion that it was caused by the forbidden
    fruit (an apple) sticking in the throat of our first
    parent.
 
   {Adam's flannel} (Bot.), the mullein ({Verbascum thapsus}).
    
 
   {Adam's needle} (Bot.), the popular name of a genus ({Yucca})
    of liliaceous plants.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Adam
   n 1: (Old Testament) in Judeo-Christian mythology; the first man
      and the husband of Eve and the progenitor of the human race
   2: Scottish architect who designed many public buildings in
     England and Scotland (1728-1792) [syn: {Adam}, {Robert Adam}]
   3: street names for methylenedioxymethamphetamine [syn: {Adam},
     {ecstasy}, {XTC}, {go}, {disco biscuit}, {cristal}, {X}, {hug
     drug}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 Adam
   Adam
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Adam [adam]
   Adam
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Adam [adɑm]
   Adam
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 Adam
   Adam
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bloke
 
 1. ing., (argo) herif, adam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dog
 
 1. köpek, it
 2. kurt, tilki ve çakal gibi hayvan
 3. bu hayvanların erkeği
 4. (k.dili.) herif, adam
 5. (argo) değersiz ve kötü olan herhangi bir şey
 6. kütükleri tutmak veya kaldırmak için kullanılan demir alet
 7. (argo) çirkin ve sıkıcı kadın
 8. mandal
 9. den palamar gözü
 10. ocagm demir ayağı dogs (argo) ayaklar. dog collar köpek tasması
 11. dik ve yüksek yaka. dog days yazın en rutubetli ve sıcak sayılı günleri, eyyamı bahur. dog in the manger kendisine yaramayan şeylerin başkaları tarafından alınmasına engel olan bencil kimse. dog Latin uydurma ve hatalı Latince. dog license köpeğin tasma numarası veya kayıt vesikası. dog rose köpek gülü, yabani gül, (bot.) Rosa canina dog' life (k.dili.) tasalı hayat. Dog Star Büyük Köpek burcunda en parlak yıldız, Sirius. dog tag köpeğe takılan madeni kimlik
 12. (A.B.D.), (k.dili.) askerlerin boyunlarına taktıkları madeni kimlik belgesi. dog tired, dog weary çok yorgun, bitkin. dogs of war harbin kan dökücü ve yıkıcı tarafları. a dead dog köpek leşi
 13. değersiz kimse veya şey. creeping dog' tooth grass büyük ayrık otu, domuz ayrığı, (bot.) Cynodon dactylon die like a dog gebermek, sefil bir şekilde ölmek (dog) eatdog çıkar gözeten. Every dog has his day (bak.) day go to the dogs mahvol (mak.), bozulmak, kötü yola düşmek. hot dog sosis Iet sleeping dogs lie işi kurcalamamak, işi oluruna bırakmak. put on the dog (A.B.D.), (k.dili.) çalım satmak, poz takınmak. rain cats and dogs sel gibi yağmur yağ (mak.), gökler boşanmak. sea dog fok
 14. gemici throw to the dogs itin önüne atmak, ziyan etmek, israf etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 feller
 
 1. ağaç kesen kimse veya şey
 2. (h) dili kişi, adam, şahıs.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fellow
 
 1. adam, kişi, herif, insan
 2. (slang) ulan
 3. arkadaş, yoldaş, refik
 4. hemcins
 5. akran, eş
 6. doktora veya bilimsel araştırma bursu alan kimse
 7. akademi üyesi. fellow citizen, fellow countryman vatandaş, yurttaş. fellow feeling ortak duygu, aynı şey başına geldiğinden başkasının halinden anlama. fellow laborer iş arkadaşı. fellow member aynı derneğin üyesi. fellow sufferer dert ortağı. fellow townsman hemşeri. fellow traveller yol arkadası, yoldaş
 8. (A.B.D), (pol.) (1940) aslında komünist olmayıp komünistlerle işbirliği yapan kimse
 9. komünist sempatizanı. good fellow iyi çocuk, iyi arkadaş. hail fellow well met laubali kimse. old fellow arkadaş
 10. azizim. poor fellow zavallı adam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jack
 
 1. (oto.) kriko
 2. adam, köylü
 3. gemici
 4. ağır yükleri yerinden kaldırmaya özgü makina, bocurgat makinası
 5. (iskambil) bacak, vale
 6. bazı oyunlarda top
 7. (argo.) para
 8. (elek.) priz
 9. (den.) cıvadra sancağı, demir sancağı
 10. ingiliz veya Amerikan bayraklarının üst köşesinde bulunan dikdörtgen (kıs.)ımdan ibaret sancak
 11. erkek hayvan (eşek, tavşan)
 12. eskiden kullanılan bir zırhlı ceket
 13. (çoğ.) beş taş oyunu. creeping jack damkoruğu, (bot.) Sedum acre. every man jack herkes.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 one
 
 1. (zam.) bir
 2. tek
 3. aynı
 4. bir tane
 5. biri, birisi
 6. adam, kimse, kişi
 7. bir rakamı
 8. (zam.) birisi, biri
 9. herhangi biri. one and all hepsi, her biri. one another birbirlerini. one and sixpence eski, (İng.) bir şilin altı peni. one by one birer birer. one man one vote herkese tek oy hakkı. one-man show bir ki- şinin oynadığı veya önemli olduğu sahne oyunu veya sirk. one-night stand (tiyatro) bir şehirde bir temsil için kalma. at one beraber, birleşmiş, uyuşmuş. They were made one. Evlendiler
 10. birleştiler. oneness birlik bir olma.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top