Search result for

-abusive-

(25 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abusive, *abusive*
Possible hiragana form: -あぶしう゛ぇ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abusive[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย
abusive[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง
abusive[ADJ] ซึ่งหมิ่นประมาท, See also: ซึ่งดูถูก, Syn. offensive, sharp-tongued

English-Thai: Nontri Dictionary
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And after all that,you put this woman on trial for rescuing her mother from an abusive husband.แต่คุณกำลังจะจับเขายัดกรงขัง ข้อหาช่วยแม่จากสามีขี้เมาเหรอ Eggtown (2008)
It's a classic profile. He grows up with An abusive stepfather,เขาถูกแวดล้อมไปด้วยคนที่เป็นผู้นำ ที่เป็นกระจกสะท้อนของบุคลิกแบบนั้น Conflicted (2009)
Noel, if you use abusive language to myself or my colleague, or threatening behaviour, I will have you escorted back to your cell and...โนเอล ถ้าหากนายใช้ภาษาไม่สุภาพ กับชั้นหรือเพื่อนร่วมงานของชั้น หรือมีพฤติกรรมข่มขู่อีก ชั้นจะส่งนายเข้าห้องขัง แล้วจากนั้น Harry Brown (2009)
But when kate was tried For the murder Of her abusive father... the defense calls Dr. Jack shephardแต่เมื่อเคทถูกกล่าวหาคดีฆาตรกรรมพ่อของตัวเอง ทนายฝ่ายจำเลยได้ติดต่อ ดร.เชพเพริร์ต เพื่อเป็นพยานยืนยัน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
He was the abusive black sheep of the family.เขาเป็นแกะดำของครอบครัว Lost Boys (2009)
You had the courage, the temerity, the cojones to stand up to a broken, abusive system.คุณต่างหากที่มีความกล้า, เชื่อมั่น และความซื่อสัตย์ ที่ยืนเคียงข้างคนที่ต่ำกว่า ในสังคมที่ถูกดูถูก Bone Voyage (2009)
Was he running from an abusive home or an abduction?เป็นไปได้มั๊ย ที่เขาวิ่งหนีจาก อันตรายจากที่บ้าน หรือการลักพาตัว? Haunted (2009)
She sent foul-mouthed and abusive words to heaven...เธอส่งคำหยาบคาย คำไม่เหมาะสมไปสวรรค์เหรอ Postman to Heaven (2009)
He was abusive.แต่พอถึงเวลาที่ฉันทำอะไรสักอย่างลงไป Saw 3D: The Final Chapter (2010)
He comes from an abusive home. We have to accept he has some... baggage.ต้องยอดรับว่าเขาค่อนข้างจะมี... A Little Night Music (2010)
Owen was left victim to the abusive hand of his father.โอเว่นถูกทิ้งไว้เป็นเหยื่อ การถูกทำร้ายโดยพ่อของเขา Exit Wounds (2010)
If he is, it's an abusive one.หากเขามี คงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง Rite of Passage (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abusiveI had never received such an abusive letter before.
abusiveThey used abusive language to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากหมา[ADJ] abusive, See also: reproaching, Example: ไพลินพูดตรงๆ ไม่เป็นแล้วหรือพอพูดตรงๆ ก็ถูกหาว่าเป็นคนปากหมาอีก, Thai definition: ชอบกล่าวแต่เรื่องที่จะทำให้เดือดร้อนหรือเสียหาย

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUSIVE    AH0 B Y UW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abusive    (j) (@1 b y uu1 s i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleidigungen {pl}; Beschimpfungen {pl}abusive language [Add to Longdo]
Scheltwort {n}abusive word [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abusive \A*bu"sive\, a. [Cf. F. abusif, fr. L. abusivus.]
   1. Wrongly used; perverted; misapplied.
    [1913 Webster]
 
       I am . . . necessitated to use the word Parliament
       improperly, according to the abusive acceptation
       thereof.               --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to misusing; also, full of abuses. [Archaic] "The
    abusive prerogatives of his see." --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   3. Practicing abuse; prone to ill treat by coarse, insulting
    words or by other ill usage; as, an abusive author; an
    abusive fellow.
    [1913 Webster]
 
   4. Containing abuse, or serving as the instrument of abuse;
    vituperative; reproachful; scurrilous. "An abusive
    lampoon." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   5. Tending to deceive; fraudulent; cheating. [Obs.] "An
    abusive treaty." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Reproachful; scurrilous; opprobrious; insolent;
     insulting; injurious; offensive; reviling.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abusive
   adj 1: expressing offensive reproach [syn: {abusive},
       {opprobrious}, {scurrilous}]
   2: characterized by physical or psychological maltreatment;
     "abusive punishment"; "argued...that foster homes are
     abusive"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top