Search result for

-abundantly-

(27 entries)
(0.5286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abundantly,-abundantly-, *abundantly*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundantly    [ADV] อย่างมาก, See also: อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น, Syn. plentifully, lavishly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't even try to touch you, since you made it so abundantly clear... just how unnecessary you consider me to be!ผมไม่แม้แต่จะแตะต้องคุณด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นผมถึงไม่มีข้อเสีย American Beauty (1999)
Have I made myself abundantly clear?ที่ครูพูดยังไม่เข้าใจอีกหรือ Charlie Bartlett (2007)
As your daughter has made abundantly clear,ลูกสาวท่านได้พิสูจน์ชัดในเรื่องนี้แล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
If we're gonna continue this conversation I think I should make one thing abundantly clear.ถ้าเราจะ คุยกันต่อ ผมควรจะทำบางอย่างให้กระจ่าง Chuck Versus the Beefcake (2009)
Yes, you made that abundantly clear when you lied to my face.ผมรู้, คุณได้แสดงออกแล้วอย่างชัดเจนมาก ตอนที่คุณโกหกกับผม I Wish I Was the Moon (2011)
This is a point you've made abundantly clear.นี่เป็นประเด็นที่คุณ ต้องทำให้กระจ่าง Duress (2012)
Look, I get it. You want your brother. You've been abundantly clear on the subject.นี่ ฉันเข้าใจนะว่าคุณต้องการน้องคืน ไม่, ลุงไม่เข้าใจ ลุงต้องให้ฉันช่วย, โอเค? Chained Heat (2012)
Did I not make it abundantly clear there would be deadly repercussions for warning Daniel against us?ฉันยังไม่ได้บอกคุณหรอกหรอ ถึงผลที่ตามมา หาก คุณพูดให้แดเนียลต่อต้านเรา Union (2013)
Let me make something abundantly clear. You have a responsibility...You have a responsibility. Interstellar (2014)
I'd say his thoughts on having me killed were abundantly clear.ข้าว่าความคิดเขาเรื่อง อยากให้ข้าตายนี่ชัดเจนมากเลยทีเดียว Hardhome (2015)
'Cause I think I made it abundantly clear you don't have a choice.เพราะฉันคิดว่าฉันทำให้มันชัดเจนเหลือเกิน คุณไม่มี ทางเลือก Green Arrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abundantlyIt's abundantly clear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึม    [ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. น้อย, Example: นางเอกน้องใหม่เนื้อหอมมากเพราะมีทั้งงานพิธีกรและงานละครรุมตอมกันตรึม, Notes: (สแลง)
แยะ [ADV] abundantly, See also: plentifully, numerously, amply, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, มาก, หลาย, มหาศาล, Ant. น้อย, Example: ระยะนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลไปแยะ
มากมาย    [ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม, Ant. เล็กน้อย, Example: ในยุคปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย
อุดมสมบูรณ์    [ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน, Example: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
ปี๋    [ADV] fully, See also: abundantly, Syn. มาก, Example: ยาขมปี๋แบบนี้ คงไม่มีใครกล้ากินหรอก, Thai definition: มักใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า ยิ่งกว่าปกติ
พราก    [ADV] profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
พลั่ง    [ADV] abundantly, See also: copiously, Example: ดินแดนแถบนั้นเขียวชอุ่ม มีลำธารน้ำใสไหลพลั่ง เย็นร่มรื่น, Thai definition: หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยกำลังดัน
อุ่นหนาฝาคั่ง    [ADV] abundantly, See also: grandly, Syn. มากมาย, คับคั่ง, Ant. เบาบาง, เล็กน้อย, Example: รัฐบาลยังคงได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง แม้ว่าจะยังไม่มีผลงานอะไรออกมาชัดเจน
ท่วมท้น    [ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ, Ant. ขาดแคลน, Example: เขาได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาอย่างท่วมท้น, Thai definition: มากมายเหลือล้น
ระดะ    [ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. เกลื่อนกล่น, เกลื่อน, ระดา, เกลื่อนกลาด

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUNDANTLY    AH0 B AH1 N D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abundantly    (a) (@1 b uh1 n d @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abundantly \A*bun"dant*ly\, adv.
   In a sufficient degree; fully; amply; plentifully; in large
   measure.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abundantly
   adv 1: in an abundant manner; "they were abundantly supplied
       with food"; "he thanked her profusely" [syn:
       {abundantly}, {copiously}, {profusely}, {extravagantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top