Search result for

-abnormal-

(39 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abnormal, *abnormal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnormal[ADJ] ผิดปกติ, See also: ผิดธรรมดา, ผิดวิสัย, ผิดแปลก, แปลก, Syn. deviant, unnatural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abnormalผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abnormalความผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
It's an abnormal growth of nerves, it could be causing all the patient's symptoms.มันเป็นการเจริญที่ผิดปกติของเส้นประสาท นี่สามารถเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการทั้งหมดของคนไข้ Dying Changes Everything (2008)
- The problem wasn't the surgery. - Abnormally deposited proteins.ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การผ่าตัด มีโปรตีนมาสะสมแบบผิดปกติ Dying Changes Everything (2008)
The mature sperm is showing definite signs of structural abnormalities.สเปิร์มที่โตเต็มวัยแล้วแสดงผลชัด ของความผิดปกติ Pathology (2008)
- An abnormality with Strahm's fingerprints - What?ความผิดปกติในลายนิ้วมือของสตรัม อะไรน่ะ Saw VI (2009)
Are you sure there's nothing wrong or abnormal or anything?หมอแน่ใจว่าหนูปกติใช่มั้ย Dare (2009)
That, plus the abnormal decomp makes it difficult to know how long she was there.บวกกับการจัดการศพพึลึกนั่น ทำให้เราไม่รู้ว่าเธออยู่ที่นั่นมานานขนาดไหนแล้ว Cold Comfort (2009)
And abnormal.และประหลาดด้วย Crime Doesn't Pay (2009)
Forgive him. Bill is abnormallyขอโทษด้วย , บิล นี่มันผิดปกติ Scratches (2009)
Your restroom is the one that's abnormal.ห้องนั่งเล่นของนายมันผิดปกติ Episode #1.8 (2009)
He's got wall motion abnormalities.เรามีการเคลื่อนไหวผิดปกติ New History (2009)
An abnormal spike in seismic activity as of lateมีปรากฎการณ์ที่ไม่ปกติ เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abnormalEnvironmental pollution is causing abnormal weather conditions.
abnormalHer behavior is abnormal for a young girl.
abnormalI don't want to have children. Is that abnormal?
abnormalI sometimes have abnormal vaginal bleeding.
abnormalIt is abnormal to eat so much.
abnormalIt's abnormal to have the heart on the right side.
abnormalThe price of real estate has been rising abnormally in Japan.
abnormalThis warm weather is abnormal for February.
abnormalWe have detected an abnormality on your x-ray.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปริต[ADJ] abnormal, See also: unusual, irregular, strange, Syn. แปรปรวน, Example: ์จิตแพทย์ลงความเห็นว่านักโทษคนนี้มีจิตที่วิปริตฟั่นเฟือนไปแล้ว, Thai definition: ที่ผิดปกติ
พิเรน[ADJ] abnormal, See also: unusual, queer, odd, extraordinary, uncommon, Syn. แผลง, วิตถาร, Example: ข้าไม่ตอบปัญหาพิเรนแบบนี้ของแกให้ปวดหัวหรอก, Thai definition: ผิดแปลกไปจากธรรมดา, ออกนอกแบบที่เคยเป็นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปกติ[adj.] (apakati = apokkati) EN: abnormal   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABNORMAL    AE0 B N AO1 R M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abnormal    (j) (a1 b n oo1 m l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Systemabsturz {m}; Systemzusammenbruch {m}abnormal system end [Add to Longdo]
abnormales Ende; fehlerhaftes Programmende [comp.]abend; abnormal end [Add to Longdo]
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve [Add to Longdo]
vorzeitige Beendigung; außerplanmäßige Beendigungabnormal termination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不正常[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, ] abnormal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abnormal \Ab*nor"mal\, a. [For earlier anormal, F. anormal, LL.
   anormalus for anomalus, Gr. ?. Confused with L. abnormis. See
   {Anomalous}, {Abnormous}, {Anormal}.]
   Not conformed to rule or system; deviating from the type;
   anomalous; irregular. "That deviating from the type;
   anomalous; irregular. " --Froude.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abnormal
   adj 1: not normal; not typical or usual or regular or conforming
       to a norm; "abnormal powers of concentration"; "abnormal
       amounts of rain"; "abnormal circumstances"; "an abnormal
       interest in food" [syn: {abnormal}, {unnatural}] [ant:
       {normal}]
   2: departing from the normal in e.g. intelligence and
     development; "they were heartbroken when they learned their
     child was abnormal"; "an abnormal personality" [ant:
     {normal}]
   3: much greater than the normal; "abnormal profits"; "abnormal
     ambition"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 abnormal [apnɔrmaːl]
   abnormal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top