Search result for

-แยก-

(26 entries)
(0.1298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แยก, *แยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยก[V] divide, See also: separate, part, split, bisect, Syn. แบ่ง, Ant. รวม, Example: เขาได้แยกมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กาย (body) และจิต (mind), Thai definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกก. ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน เช่น แยกกลุ่มประชุม แยกกล้วยไม้ แยกธาตุ, ทำให้อยู่เป็นพวก ๆ เช่น แยกนักเรียนชายออกจากนักเรียนหญิง, ทำให้ห่างจากกัน เช่น กรรมการแยกนักมวย ๒ ฝ่ายออกจากกัน, กิริยาของสิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่แตกออกจากกัน เช่น แผ่นดินแยก, แตกหรือทำให้แตกออกเป็นทาง เช่น แม่นํ้าแยก ทางแยก, ไม่ไปด้วยกัน เช่น แยกกันตรงนี้, ไม่อยู่ร่วมกัน เช่น แยกกันอยู่ แยกกันไป.
แยกน. ทางที่แตกออกไปจากทางใหญ่ เช่น หลักกิโลเมตรที่ ๑๖ มีแยกไปอำเภอเมืองฯ, จุดที่ทางแตกออกไป เช่น สามแยก สี่แยก แยกหัวลำโพง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decomposeแยก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll meet at the crossroads, and no double-crossing!เราจะพบกันที่ สี่แยก, และไม่มีคู่ข้าม! Pinocchio (1940)
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด Night and Fog (1956)
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส Night and Fog (1956)
It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.ก็ตอนนี้หน้าที่ของคุณที่จะนั่งลงและพยายามแยกข้อเท็จจริงจากแฟนซี 12 Angry Men (1957)
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
The seam of his jacket was split, under the shoulder.ตะเข็บของเสื้อของเขาถูกแยกออกภายใต้ไหล่ 12 Angry Men (1957)
You oughta be at that hair-splitters' convention.แน่ ๆ คุณจะอยู่ที่การประชุมที่ผมแยก12 Angry Men (1957)
You'd better learn to distinguish rank.แกควรหัดแยกแยะตำแหน่งก่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
Scissoring the earth Carving up the land Is the business of kings and stuffแบ่งแยกพื้นที่ แบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องของกษัตริย์ The Little Prince (1974)
- Let's split. - Come on, Stanley.ลอง แยก มาที่ สแตนลี่ย์ I Spit on Your Grave (1978)
These people had been completely isolated from civilization.คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยก[n.] (yaēk) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting   FR: jonction [f]
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect   FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
แยก[adj.] (yaēk) FR: dicontinu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break[VT] แยก, See also: แหก, แหวก
chap[VI] แตก, See also: แยก
disassociate[VT] แยก, See also: ไม่เกี่ยวข้อง
part[VT] แยก, See also: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง, Syn. divide, split, Ant. unite, join
reduce to[PHRV] แยก, See also: เปลี่ยนเป็น
separate[VT] แยก, See also: จับแยก, แบ่งแยก, Syn. divide, part, Ant. combine, unite

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分ける[わける, wakeru] Thai: แยก English: to separate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top