Search result for

-รอบคอบ-

(25 entries)
(0.2051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รอบคอบ, *รอบคอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ    [V] be cautious, See also: be circumspect, be careful, be discreet, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย, Thai definition: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รอบคอบ    [ADV] carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รอบคอบว. ทั่ว, ถ้วนถี่, เช่น พิจารณาอย่างรอบคอบ, ระวังเหตุการณ์ข้างหน้าข้างหลังเสมอ, ไม่เผอเรอ, เช่น ดูแลให้รอบคอบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We were told to be visual in those days.เราถูกสั่งให้รอบคอบในสมัยนั้น Oh, God! (1977)
Because we might die in the next second maybe we gotta be extra careful what we do.เราอาจตายเมื่อไหร่ก็ได้ในพริบตา ทำอะไรน่าจะคิดให้รอบคอบก่อน Casualties of War (1989)
We've just gotta be really careful while we do it.ระหว่างนี้เธอทำอะไรต้องรอบคอบให้มาก Goodfellas (1990)
Impossible. His agent was a total buffer.ไม่ได้หรอกค่ะ ตัวแทนของเขารอบคอบมาก In the Mouth of Madness (1994)
- but for your discretion.- แต่ความรอบคอบของคุณด้วย Titanic (1997)
And so I wanted to read every word carefully.ฉันเลยอยากจะอ่านทุกๆคำ อย่างรอบคอบ The One with the Jellyfish (1997)
Do you imagine that I've not considered everything?นี่คิดว่าข้าไม่รอบคอบเลยรึ The Man in the Iron Mask (1998)
Have you considered that it is not only our lives that you risk? -It is Philippe's as well.รอบคอบที่พาเราไปเสื่ยง ฟิลลิปป์ด้วย The Man in the Iron Mask (1998)
You will be taught to achieve insight... into the world around you... and to sharply question what you know.คุณจะถูกสอนให้คิดรอบคอบมากขึ้น เกี่ยวกับความเป็นไปรอบตัวคุณ และรู้จักตั้งคำถามอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้ Legally Blonde (2001)
Those familiar words open every graduation address at Smallville High and I use them deliberately, because the rest of my speech will not be so reassuring.คำพูดเปิดงานที่คุ้นเคยทุกๆ ปี ของโรงเรียนของเรา ฉันจะใช้มันอย่างรอบคอบที่สุด เพราะว่ายิ่งพูดมาก อาจจะทำให้ยิ่งไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ X-Ray (2001)
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย. The Corporation (2003)
What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest.การยุบบรรษัทยูเนียนออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย นำทรัพย์สินของบรรษัทมาขายอย่างรอบคอบภายใต้คำสั่งศาล ขายให้แก่คนอื่นที่จะประกอบการเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบคอบ[v.] (røpkhøp) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet   FR: être prudent
รอบคอบ[adj.] (røpkhøp) EN: circumspect ; careful ; cautious   FR: circonspect ; attentif
รอบคอบ[adv.] (røpkhøp) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously   FR: prudemment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cautious    [ADJ] รอบคอบ, Syn. prudent, Ant. incautious
judicious    [ADJ] สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible: careful, prudent, Ant. injudicious
levelheaded    [ADJ] สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible
prudent    [ADJ] รอบคอบ, See also: ที่ระมัดระวัง, Syn. cautious, careful
prudential    [ADJ] รอบคอบ, Syn. advisory
studious    [ADJ] รอบคอบ, See also: ระมัดระวัง, ใส่ใจ, Syn. attentive, thoughtful
well-advised    [ADJ] รอบคอบ, See also: ฉลาด, สุขุม (ไม่ใส่เครื่องหมาย hyphen (-) เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา), Syn. prudent, wise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top