Search result for

-ชะตา-

(16 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชะตา, *ชะตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะตา[N] destiny, See also: fortune, horoscope, fate, lot, luck, Syn. โชค, เคราะห์, ดวง, Example: ชะตาชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปตามวันเวลาที่ตกฟาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะตาน. ลักษณะหรืออัธยาศัยบางอย่างที่ทำให้รู้สึกชอบหรือไม่ชอบตั้งแต่แรกพบกัน เช่น ถูกชะตากัน ไม่ถูกชะตากัน, ลักษณะที่บังเกิดสำแดงเหตุดีและร้าย เช่น ชะตาดีชะตาร้าย, ชาตา ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She will learn her fate in the spring.เธอจะได้เรียนรู้ชะตากรรมของเธอเองในช่วงฤดูใบไม้ผลิ New Haven Can Wait (2008)
She's determined to become a woman on my watch,หล่อนทำตัวว่าเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตฉัน There Might be Blood (2008)
Is it too weird to think that maybe fate brought usมันแปลกเกินไปไหมที่จะคิดว่าโชคชะตาพาเรา There Might be Blood (2008)
Kal-El, you must save yourself, or your destiny will fall into the hands of another man.คาลเอล นายต้องช่วยตัวเอง ไม่งั้นชะตากรรมของนายจะไปตกที่มือของคนอื่น Odyssey (2008)
And we both know... that yours is a greater destiny.และเราทั้งคู่รู้ว่า นั้นเป็นชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ Odyssey (2008)
Unfortunately, we can't know when shortly before death isไม่ใช่โชคชะตาเราไม่รู้ว่า ใช้เวลาสั้นมากเท่าไหร่ก่อนตาย Not Cancer (2008)
Was causing the problem.อะไรทำให้เกิดปัญหา โชคชะตา.. Adverse Events (2008)
So he saves a fortune on karaoke machines and deodorant.ดังนั้นเค้าก็จะรักษาโชคชะตา/\ ไม่มีเครื่องคาราโอเกะและยาดับกลิ่น Adverse Events (2008)
Unfortunately, none of our other choices are any better.พวกเราไม่ทำตามโชคชะตา ตัวเลือกอื่นดีกว่า Lucky Thirteen (2008)
What's this density on his hip?เกิดอะไรในชะตากรรมนี้ บนสะโพกเขา The Itch (2008)
huh?นี่ๆ มันเป็นโชคชะตาที่เรามาพบกันใช่มั้ยล่ะ ฮ๊ะ? Akai ito (2008)
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portion[N] ชะตา, See also: เคราะห์, Syn. fate, destiny

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top