Search result for

-การสลายตัว-

(20 entries)
(0.1524 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การสลายตัว, *การสลายตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสลายตัว[N] disintegration, See also: collapse, decay, rot, spoil, decompose, Syn. การกระจัดกระจาย, Ant. การรวมกลุ่ม, การรวมตัว, Example: ดินในภาคใต้เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ในแอ่งที่ลุ่มน้ำขังตามชายฝั่งทะเล, Thai definition: การที่จะไม่เป็นกลุ่มอีกต่อไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decompositionการสลายตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corrosionการสลายตัว [TU Subject Heading]
Decayการสลายตัว [การแพทย์]
decomposeการสลายตัว, กระบวนการที่ทำให้โมเลกุลของสารแตกตัวออกเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ หรืออะตอม เช่น การแยกสลายโมเลกุลของน้ำจะได้โมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
It's solution, dissolution, just over and over and over.สารละลาย การสลายตัว ครั้งแล้วครั้งเล่า Pilot (2008)
A compromised intestinal tract, methane, some mining processes, oil and gas refining.การสลายตัวบริเวณลำไส้ ก๊าซมีเทน กระบวนการย่อยสลายตัว ของน้ำมันและก๊าซ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There's no sign of histolysis or histogenesis.ไม่มีอะไรบ่งบอกถึงการสลายตัวของเนื้อเยื่อ Johari Window (2010)
Class-one molecular dissolution.การสลายตัวของโมเลกุล อยู่ในระดับต้นๆทีเดียว Over There: Part 1 (2010)
Decomp takes six months to a year, depending on the environment.การสลายตัวใช้เวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม Ball and Chain (2010)
Is there anything that could have sped up the decomposition, like some sort of drug or a poison?มีบางอย่างที่เร่งการสลายตัว อย่างเช่นยาบางชนิด ไม่ก็สารพิษ Ball and Chain (2010)
The victim must have inhaled it. Which cause his bones to disintegrate?ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กระดูกของเขา เกิดการสลายตัวงั้นเหรอ Concentrate and Ask Again (2011)
You know, given the level of dissolution, this DNA extraction isn't going to be ready until tomorrow morning.รู้ไหม ต้องให้เวลา สำหรับการสลายตัว การแยกดีเอ็นเอ ออกมา ยังไม่พร้อม จนกว่าตอนเช้าพรุ่งนี้ Now You See Me (2011)
And that would suspend decomposition and prevent the mourners from having to deal with the rotting and eventual putrescence of the corpse.และเพื่อที่จะระงับการสลายตัว และป้องกันไม่ให้ผู้ที่มาไ้ว้อาลัย ต้องรับมือกับกลิ่นเน่าและ eventual putrescence ของศพ A Is for A-l-i-v-e (2013)
And any bones that are still in there could be decomposing as well.และกระดูกพวกนี้\ ก็ยังคง มีการสลายตัวไปได้เรื่อยๆ The Survivor in the Soap (2013)
Until it reaches the last stop on the decay chain:จนกว่าจะถึงจุดสุดท้าย ในห่วงโซ่การสลายตัวThe Clean Room (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสลายตัว[n. exp.] (kān salāitūa) EN: radioactive decay ; decomposition   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decomposition[N] การเน่าเปื่อย, See also: การสลายตัว
dissolution[N] การสลายตัว, See also: การแยกตัว, Syn. disunion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top