Search result for

*zonas*

(60 entries)
(0.6988 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zonas, -zonas-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A year ago, Doc is fueling up for the Amazonas, and he says to me,เมื่อปีที่แล้ว ด๊อกเติมน้ำมันสำหรับมาที่อเมซอน และเขาบอกกับผม Magus (2012)
Thomas always leaves a trail like the Indians in Arizona.Man kann Thomas an seiner Spur folgen, wie die Indianer ArizonasThe Woman Next Door (1981)
He called me one night and said he was going into the Amazon.Er hat mich eines abends angerufen und meinte er geht in den AmazonasCannibal Ferox (1981)
Thinking I had to leave NY to find the reasons behind Cannibalism.Zu glauben ich müsste in den Amazonas um herauszufinden ob Kannibalismus existiert. Cannibal Ferox (1981)
Our illustrious student miraculously survived a tragic accident that took place just 3 months ago in the Amazon jungle.Unsere Studentin hat wie ein Wunder einen Unfall der sich vor 3 Monaten im Dschungel des Amazonas ereignet hatte, überlebt. Cannibal Ferox (1981)
You got more snakes in the Apple than in the Amazon.Hier sind mehr als am AmazonasWolfen (1981)
We come from Iquitos, one thousand two hundred miles down the Amazon.Es ist eine Galavorstellung. Wir kommen aus Iquitos, 2.000 Meilen über den AmazonasFitzcarraldo (1982)
The better-off citizens in Manaus, if I may put it like that send their laundry to Lisbon because the water in the Amazon is felt to be impure.Die reichsten Manaus, wenn ich das sagen darf ... Senden ihre Wäsche nach Lissabon ... sie sagen, daß das Wasser des Amazonas unrein ist. Fitzcarraldo (1982)
Brethren! I am Huerequeque! I am the best cook in all of el Amazonas.Mein Freund, ich bin Huerequeque, der beste Koch vom AmazonasFitzcarraldo (1982)
Also, I am the best gunman on the entire Amazon.Und außerdem bin ich der beste Schütze am ganzen AmazonasFitzcarraldo (1982)
- Upstream and downstream.- Vom ganzen AmazonasFitzcarraldo (1982)
Brian Sweeney Fitzgerald is going up the Amazon.Brian Sweeney Fitzgerald fährt den Amazonas hinauf. Fitzcarraldo (1982)
It looks a little weather-beaten but wait until your trains cross the mountains from the Amazon to the Pacific, then everything will change.Bis ihre Züge die Berge überqueren und bis zum Amazonas ... dann wird sich alles ändern. Fitzcarraldo (1982)
This is the Amazon.Das ist der AmazonasFitzcarraldo (1982)
So, first we went up the Amazon and then up the Pachitea.Gut. Wir sind den Amazonas ... und dann den Pachitea hinaufgefahren. Fitzcarraldo (1982)
If we had known that you planned to move the boat on railway tracks I could have told you to leave the tracks right there back at your Amazon station.Wenn wir gewußt hätten, daß Sie das Schiff über die Schienen ... Ich hätte ihnen geraten, sie an Ihrem Bahnhof am Amazonas zu lassen. Fitzcarraldo (1982)
MURDOCK:Ein vollblütiger amerikanischer Indianer, der auf der weiten Prärie Arizonas lebt, wo der Range Rider für Gerechtigkeit sorgt? When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
The queen of the Amazon tribe... the mother of a corrupt politician and a TV anchorwoman.Die Königin eines Amazonasstammes, die Mutter eines korrupten Politikers und eine Fernsehmoderatorin. Steeling the Show (1983)
No, there's no fraternizing. What kind of example are you setting for your men? Messing around with subhumans.Hast du vergessen, wie du damals im Amazonas-Dschungel wochenlang mit hohem Fieber gelegen bist und beinahe abgekratzt wärst, nur weil du dich mit solchem Gesindel eingelassen hast. The Island of the Bloody Plantation (1983)
Obtained from the bark of this tree by the Indians in Latin America - from between the Orinoco and Amazon - we get the famous arrow poison "curare".Aus der Rinde dieses Baumes gewinnen die Indios in Lateinamerika - also die zwischen dem Orinoko und dem Amazonas lebenden Indios - gewinnen das berühmte Pfeilgift Curare. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
We're sailing downstream, crossing the Atlantic. In three months, we'll be in the Amazon.Wir fahren den Fluss runter, überqueren den Atlantik, und in 3 Monaten sind wir auf dem AmazonasL'Africain (1983)
He lives in the Amazonas, he works there with his assistant Suzanna.Er lebt im Amazonas, wo er mit seiner Assistentin Susanne arbeitet. Emmanuelle IV (1984)
- (Juan) It feeds into the Amazon.- (Juan) Er fließt in den AmazonasRomancing the Stone (1984)
Riding the rapids in the Pyrenees Mountains one day, and the next, crossing half the world to help out a friend with a very weird problem in a very strange part of the Amazon.Gestern noch war ich in den Pyrenäen, heute helfe ich einem Freund, der Forscher am Amazonas ist, bei einem ungewöhnlichen Problem. Trumbo's World (1985)
Meanwhile, the standoff continues on the Mongolian rim in Arizona... where the Rann Bishop commandos... are hemmed against the sheer cliffs of the Grand Canyon, fighting for their lives.Im Mongolischen Streifen Arizonas besteht zurzeit ein Unentschieden, wo die Rann Bishop Kommandos durch die Felsen des Grand Canyon eingeschlossen, um ihr Leben kämpfen. The Conversion (1985)
So we gradually built up this map of Amazonian tribes... their hunting grounds, numbers, cosmologies and so on.Mit der Zeit legten wir diese Karte an über Stämme am Amazonas und ihre Jagdgründe, ihre Anzahl, ihre Vorstellungen von der Welt und so. The Emerald Forest (1985)
40 percent of the worlds oxygen is produced here, in the Amazon.40 des Sauerstoffs der Welt werden hier im Amazonasgebiet produziert. The Emerald Forest (1985)
He says he studied black magic in Amazon.Er sagt, er habe am Amazonas schwarze Magie gelernt. Ginger and Fred (1986)
We're here today with our staff anthropologist, Dr. Jim, who discovered a tribe of women in the Amazon who, like the praying mantis, devour their males after mating season.Wir sind bei unserem Anthropologen Dr. Jim... der einen Frauenstamm im Amazonas entdeckte, der... wie die Gottesanbeterin, die Männchen nach dem Akt auffrisst. Pilot (1987)
One time, I was flying supplies up the Amazon when I came down in the jungle.Ich flog mal 'ne Fuhre zum Amazonas und landete im Dschungel. Erzählen Sie's mir? Jaws: The Revenge (1987)
Miles, alls I know is I'm away from the office for a few days to play with my kids and everything goes straight to heck!BEI DEN ARIZONAS ZU HAUSE Da bin ich mal ein paar Tage zu Hause, um mit den Kindern zu spielen,... ..und schon läuft nichts mehr! Raising Arizona (1987)
And then I dreamed on, into the future, to a Christmas morning in the Arizona home, where Nathan Junior was opening' a present from a kindly couple who preferred to remain unknown.Dann ging der Traum weiter, in die Zukunft,... ..zu einem Weihnachtsmorgen bei den Arizonas, wo Nathan Junior ein Geschenk... ..von einem netten Paar aufmacht, das unbekannt bleiben möchte. Raising Arizona (1987)
At the clearing of the shaman An Hango... regarded as the most powerful spiritual man in the Amazon.Erreichen die Lichtung des Schamanen An Hango der als der mächtigste Geistliche des Amazonas gilt. The Serpent and the Rainbow (1988)
I'm impressed. 200 miles through the Amazon, on foot, alone?Beeindruckend. 300 Kilometer durch den Amazonas, zu Fuß und ganz alleine? The Serpent and the Rainbow (1988)
But I hadn't expected that the dark presence from the Amazon... would instantly come over me here... as real as a cold hand falling on my shoulder.Aber nicht, dass mich das unheilvolle Gefühl vom Amazonas hier sofort wieder befallen würde so real wie eine kalte Hand auf meiner Schulter. The Serpent and the Rainbow (1988)
Your lawn's beginning to look like the Amazon.Dein Rasen sieht langsam so aus wie der AmazonasHoney, I Shrunk the Kids (1989)
On the international scene, the Amazon nuclear-power facility has blown its stack, irradiating the world's largest rainforest.Im Amazonas-Kernkraftwerk gab es eine Explosion die unseren größten Regenwald verstrahlt hat. RoboCop 2 (1990)
I didn't spend 18 months up the Amazon dodging blow darts for my health.Ich bin nicht 18 Monate am Amazonas zum Spaß Pfeilen ausgewichen. Episode #1.5 (1990)
How do you like the Amazon River?Wie war's am AmazonasArmour of God 2: Operation Condor (1991)
Nine million Indians in the Amazon.Neun Millionen Indianer im Amazonasgebiet. Medicine Man (1992)
There's only a few places in the Amazon that could still be considered virgin.Es gibt nur wenige Orte am Amazonas, die noch als unberührt gelten. Memoirs of an Invisible Man (1992)
My father owned the 3rd largest copper mine in Arizona.Mein Vater besaß die drittgrößte Kupfermine ArizonasArizona Dream (1993)
Now I own the 3rd largest copper mine in Arizona.Jetzt besitze ich die drittgrößte Kupfermine ArizonasArizona Dream (1993)
From the blazing fields of the Amazon War, comes state-of-the-art urban pacification.Aus den Schlachtfeldern des Amazonas kommt diese moderne urbane Friedenstruppe. RoboCop 3 (1993)
Without you the Amazon is just a trickleOhne euch ist der Amazonas nur 'ne Pfütze! Aladdin and the Return of Jafar (1994)
I flew all the way to South America to pick these lovely flowers along the banks of the Amazon just to let you know how special I think you are.Ich bin extra nach Südamerika geflogen, um diese hübschen Blumen am Ufer des Amazonas zu pflücken, damit Sie wissen, dass ich Sie für was ganz Besonderes halte. A Bolt from the Blue (1994)
You can't keep this a secret.Wussten Sie, dass ich mehrere Jahre bei einem Stamm im Amazonas lebte? Witness (1994)
Thank you. Aren't there some things... that you passionately wanna experience... just once before you die?In der Zeit, die Vincent am Amazonas verbrachte, entdeckte er unter anderem eine seltene Pflanze, die bei richtiger Ernte und Weiterverarbeitung erhöhte Potenz versprach. Witness (1994)
Oh, you think I'd prefer to get a call from the UEO telling me that your body... had been dredged up out of the Amazon?Glaubst du, ich hätte lieber von der UEO erfahren, dass sie deine Leiche im Amazonas gefunden haben? The Good Death (1994)
He's a respected shaman of the Amazon rainforest.Er ist einer der angesehensten Schamanen des Amazonasregenwalds. Le jaguar (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amazonasente {f} [ornith.]Brazilian Teal [Add to Longdo]
Amazonasralle {f} [ornith.]Grey-breasted Crake [Add to Longdo]
Amazonasseeschwalbe {f} [ornith.]Amazon Tern [Add to Longdo]
Amazonasfischer {m} [ornith.]Amazon Kingfisher [Add to Longdo]
Amazonasbaumsteiger {m} [ornith.]Zimmer's Woodcreeper [Add to Longdo]
Amazonas-Mückenfänger {m} [ornith.]Tropical Gnatcatcher [Add to Longdo]
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant) [Add to Longdo]
Amazonas-Delfin {m}; Amazonas-Flussdelfin {m}; Boto; Inia; Bufeo; Tonina; Rosa-Delfin {m}; Rosa-Flussdelfin {m} [zool.]Amazon river dolphin; Boto; Bufeo; Tonina; pink river dolphin (Inia geoffrensis) [Add to Longdo]
Tucuxi {m}; Sotalia-Delfin {m}; Amazonas-Sotalia {m} [zool.]tucuxi; Sotalia; Estuarine dolphin; grey dolphin (Tucuxi fluviatilis) [Add to Longdo]
Amazonas {m}Amazon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top