Search result for

*xii*

(58 entries)
(0.9251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: xii, -xii-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aipysurus Eydouxiiงูชายธงนวล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
James McCullen, you Scottish pig, you've been found guilty of treason for the sale of military arms to the enemies of our Lord, King Louis XIII, even whilst you sold arms to our Lord himself.เจมส์ แม็คคัลเลน,เจ้าสก๊อตโสโครก เจ้ามีความผิดในข้อหากบฏ ที่ขายอาวุธทางการทหาร ให้กับศัตรูของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Did you know Super Bowl XII was the first Super Bowl played in a domed stadium?รู้ไหมฮะ ซูเปอร์โบวล์ฤดูที่ 12 ..เป็นครั้งแรก ที่เล่นในโดมเลยฮะ Super Sunday (2011)
Louis XV, Louis XIII,Ludwig XV., Ludwig XIII., Happy Easter (1984)
Louis XIII. Napoleon.Ludwig XIII. Napoleon. Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
Uh-huh. And bottle of Louis XIII says you'll be working for me by St. Patrick's Day.Eine Flasche Louis XIII, dass du ab St. Patricks Tag für mich arbeitest. Cocktail (1988)
Louis XIII.Louis XIII... voilà! Cocktail (1988)
-Who was John X X III?Wer war Johannes XXIII? White Men Can't Jump (1992)
Star Trek XI:Star Trek xiiItchy & Scratchy: The Movie (1992)
Got it.So kam ich auf die Erde und an eine BoxIizenz. Grail (1994)
Pope Tony xxiii or some shit.Papst Tony XXIII. oder so 'n Scheiß. For All Debts Public and Private (2002)
Many of Charles XII's Carolinians would most probably have looked like this.Wahrscheinlich werden die Karolinger Karls XII so ähnlich ausgesehen haben. Evil (2003)
Presenting your royal highness, our illustrious King Julien Xlll, self-proclaimed lord of the lemurs, et cetera.Seine königliche Hoheit, unser erlauchter König Julien XIII., selbst ernannter Herr der Lemuren und so weiter. Madagascar (2005)
And he wonders if Her Majesty might be persuaded like Jeanne de Valois, the sometime wife of Louis Xll to abdicate her marriage and retreat to a nunnery.Und er fragt sich, ob man Ihre Majestät überzeugen könnte... wie Johanna von Valois, die frühere Ehefrau von Ludwig XII... ihrer Ehe zu entsagen... und sich in ein Nonnenkloster zurückzuziehen. Truth and Justice (2007)
Louis XIII Remy Martin Grande Champagne Cognac...Luigi XXXIII. Remy Martin Grande Cognac. Episode One (2008)
James McCullen, you Scottish pig, you've been found guilty of treason for the sale of military arms to the enemies of our Lord, King Louis thirdest even whilst you sold arms to our Lord himself.James McCullen, du schottisches Schwein, du wurdest des Verrats für schuldig befunden, weil du Waffen an die Feinde unseres Königs, Ludwig XIII., verkauft hast, und das, obwohl du ihn selbst auch beliefert hast. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
King Alfonso Xll used to drink from my cupped palms.König Alfonso XII trank immer aus meinen hohlen Handflächen. Chéri (2009)
Cyanopsitta spixii.Cyanopsitta spixiiRio (2011)
After the assassination of his father the young King Louis XIII ascends to the French throne.Nach der Ermordung seines Vaters besteigt der junge Louis XIII den Thron Frankreichs. The Three Musketeers (2011)
Pope Benedict XIII, and Pope Gregory XII.Papst Johannes XXIII, Papst Benedikt XIII, und Papst Gregor XIIThe Art of War (2011)
- Well, Pope John XXIII was accused of various indiscretions.Nun, Papst Johannes XXIII wurde eine Reihe von Fehltritten vorgeworfen. The Art of War (2011)
("Flight" from Psycho soundtrack playing)The Simpsons S23E03 "Treehouse of Horror XXIITreehouse of Horror XXII (2011)
15 years later, on the death of Charles VIII Louis d'Orléans became King, under the name of Louis XII.Als Charles VIII. 15 Jahre später stirbt, wird Louis d'Orleans schließlich König Louis XIILouis XI: Shattered Power (2011)
But this is Louis Thirteen.Aber das ist ein Remy Martin Louis XIII. Alex Cross (2012)
Who was King Louis XII?- Peter? - Wer war König Ludwig XII.? Livin' on a Prayer (2012)
Is that... Louis XIII?Ist das Louis XIII.? Lee Daniels' The Butler (2013)
Are we not in agreement that Anne de Bretagne should marry Louis XII?Aber was können wir tun? Wir sind uns doch einig, dass Anne de Bretagne Ludwig XII. heiraten sollte? A Morality Play (2013)
Ambassador of the Court of his Highness Louis XII of France.Botschafter des Hofes seiner Hoheit Ludwigs des XII. von Frankreich. Siblings (2013)
Hm. Your new king, Louis the XII, sends his ambassador.Euer neuer König Ludwig XII. schickt seinen Botschafter. Siblings (2013)
Ambassador of the court of His Highness Louis XII of France.Botschafter des Hofes seiner Hoheit Ludwigs des XII. von Frankreich. The Wolf and the Lamb (2013)
- I still have my Louis XIII.Ludwig XIII ist überholt. A Chance Encounter (2014)
"and that Spain will recover all the forts that "King Louis XIII has..."Spanien wird sämtliche Festungen zurückerhalten, die der König Ludwig XIII. ..." Richelieu: La pourpre et le sang (2014)
Louis the 12th: 1498-1515.Ludwig XII: 1498-1515. Les amis à vendre (2014)
Louis the 13th: 1610-1643.Ludwig XIII.: 1610-1643. Les amis à vendre (2014)
.srt Extracted, Resynced by Dan4Jem, XII.MMXVI.srt Extracted, Resynced by Dan4Jem, XII.MMXVI Homecoming (2016)
- Benedict XIII's stronghold.- Im Tresorraum von Benedikt XIII. Meurtres à Avignon (2016)
She said it was Benedict XIII's stronghold.Sie bestätigt, dass es der Tresorraum von Benedikt XIII sein könnte. Meurtres à Avignon (2016)
That's Benedict XIII.Das ist ein Portrait von Benedikt XIII. Meurtres à Avignon (2016)
Benedict XIII's stronghold.Der Tresorraum von Benedikt XIII. Meurtres à Avignon (2016)
King Louis xiii is scheduled to meet an untimely end at the hand of cardinal richelieu's men at any moment.König Ludwig XIII wird gleich verfrüht von den Männern Kardinal Richelieus getötet. Out of Time (2016)
- Wait, how'd you go from the court of Louis xiii to the bottom of the Atlantic ocean?Moment, wie gerieten Sie vom Hofe Ludwigs XIII auf den Grund des Atlantiks? Out of Time (2016)
.srt Extracted, Resynced by Dan4Jem, AD.MMXVI.XII.srt Extracted, Resynced by Dan4Jem, AD.MMXVI.XII Marcy (2016)
.Srt Extracted, Resynced by Dan4Jem, AD.MMXVI.XII.srt Extracted, Resynced by Dan4Jem, AD.MMXVI.XII Grace (2016)
President Coolidge and His Majesty Alfonso XIII will establish the first connection between Spain and the United States.Präsident Coolidge und Seine Majestät Alfonso XIII. werden die erste Verbindung zwischen Spanien und den USA herstellen. Los sueños (2017)
His Majesty Alfonso XIII, whose arrival at the Telephone Company we are about to witness,Seine Majestät Alfonso XIII., dessen Ankunft in der Compañía de Telefonía wir gleich erleben werden. Los sueños (2017)
And, in conclusion, your grace, Would signalize the alliance... And guarantee everlasting peace and amity between England and France...Und schließlich, Euer Gnaden, wird seine allermächtigste Majestät Ludwig XII. den Bund verkünden und ewigen Frieden und Freundschaft zwischen England und Frankreich garantieren durch die Heirat mit des Königs eigener Schwester, der Prinzessin Mary Tudor. The Sword and the Rose (1953)
A promise I made to Her Royal Majesty, the queen of France, she that was Mary Tudor...Ich versprach es ihrer Majestät, der Königin von Frankreich. Die einmal Mary Tudor war und nun die Braut von König Ludwig XII. ist. The Sword and the Rose (1953)
Fenwick is ruled by Duchess Gloriana XII a direct descendant of Sir Roger and beloved by all her subjects.Herzogin Gloriana XII regiert Fenwick. Sie ist eine Nachfahrin Sir Rogers und bei den Untertanen beliebt. The Mouse That Roared (1959)
Ramses the 13th!- Seesep en Ptah, Ramses XIII. Pharaoh (1966)
The last one who has seen this place was your father, Ramses XII.Der letzte Mensch, der diesen Raum besuchte, war dein verewigter Vater, Ramses XIIPharaoh (1966)
There's a lithium-mining operation on Rigel Xll.Auf Rigel XII wird Lithium abgebaut. Mudd's Women (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสอง[n. prop.] (phrajāo Lui thī sip-søng) EN: King Louis XII   FR: roi Louis XII [m] ; Louis XII

CMU English Pronouncing Dictionary
TAXIING    T AE1 K S IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taxiing    (v) (t a1 k s i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Südlicher Schnabelwal {m} [zool.]Arnoux's beaked whale; southern four-toothed whale; southern beaked whale; New Zealand beaked whale; southern giant bottlenose whale; southern porpoise whale (Berardius arnuxii) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
南槌鯨[みなみつちくじら;ミナミツチクジラ, minamitsuchikujira ; minamitsuchikujira] (n) (uk) Arnoux's beaked whale (Berardius arnuxii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 xii \xii\, adj.
   The Roman number symbolizing the value twelve; denoting a
   quantity consisting of 12 items or units. Used after a noun
   it may symbolize the ordinal number; as, Superbowl XII.
 
   Syn: twelve, 12, dozen.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top