Search result for

*wriggle*

(52 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wriggle, -wriggle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wriggle[VI] บิดตัว, See also: กระดิก, ดิ้น, Syn. squirm
wriggle[VT] บิดตัว, See also: กระดิก, ดิ้น
wriggle[N] การบิดตัว, See also: การกระดิกหรือดิ้นไปมา
wriggle[N] เส้นทางที่คดเคี้ยว, See also: เส้นทางที่ลดเลี้ยว
wriggler[N] ผู้ที่บิดตัว, See also: ผู้ที่กระดิกหรือดิ้นไปมา
wriggle out of[PHRV] บิดตัวออกจาก, See also: เคลื่อนตัวออกจาก, Syn. get out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wriggle(ริก'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) บิดตัว,กระดิก,ดิ้นไปมา,เคลื่อนตัวคล้ายหนอน,เดินคดเคี้ยว,เลื้อย,หลบหลีก,หนีรอด, See also: wrigglingly adv., Syn. twist,wiggle
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)

English-Thai: Nontri Dictionary
wriggle(n) การบิด,การดิ้น,การกระดิก,การเลื้อย,การหลบหลีก
wriggle(vi) บิด,ดิ้น,กระดิก,เลื้อย,หลบหลีก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we're to get the job done before the bank opens on Monday morning, we better get a wriggle (move) on.ถ้าเราทำงานนี้ได้เสร็จ ก่อนธนาคารจะเปิดเช้าวันจันทร์ เราก็จะก้าวไปสู่ขั้นที่ดีขึ้น The Bank Job (2008)
And he'll wriggle out of this. Again!และเขาจะลอยนวลได้อีกครั้ง Episode #1.3 (2010)
Wriggle in my school clothes... ♪# Wriggle in my school clothes... # The Bones That Weren't (2010)
I don't know. But I don't like the way it wriggles around.ตัวแค่นี้ได้ไม่เกินคำ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
All right, just hang out there, wriggle a sec.ทุกขวาเพียงแค่แขวนออกมา มีดิ้นวินาที. Now You See Me (2013)
Look at her wriggle.ดูสีหน้าเธอสิ The Original (2016)
I remember how you used to hold me, how I used to sit on your face and wriggle, and... afterwards, how we'd watch till the sun came up.ฉันจำได้ว่าคุณเคยกอดฉันยังไง ฉันนั่งคร่อมหน้าคุณแล้วบิดไปมายังไง หลังจากนั้น เราดูกันจนตะวันขึ้นยังไง Airplane! (1980)
Wriggle.บิดหน่อย The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wriggleHe wriggled his way through the chairs.
wriggleWriggle out of a fix.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดุกกระดิก[V] move, See also: stir, wag, wriggle, fidget, Syn. กระดิก, เคลื่อนไหว, Ant. หยุด, สงบ, Example: ไม่นานนักน้ำในกระทงก็ดังฉี่ๆ แม่เป้งมดแดงที่ลอยขยับปีกไปมาเริ่มดิ้นแรงขึ้น ไม่ช้ามันก็ไม่กระดุกกระดิก เพราะน้ำในนั้นเริ่มเดือดปุดๆ ขึ้นมา
กระดิบ[V] wriggle, See also: squirm, writhe, twist, Syn. กระดึบ, Thai definition: อาการที่คืบไปทีละน้อย
ดิ้น[V] wriggle, See also: writhe, squirm, convulse, Syn. กระตุก, ชักดิ้นชักงอ, ชักกระตุก, สั่น, Example: คนเจ็บดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจากแผลไฟไหม้, Thai definition: อาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมาอย่างแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักดิ้นชักงอ[v. exp.] (chak din chak ngø) EN: wriggle   
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradik) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle   FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller

CMU English Pronouncing Dictionary
WRIGGLE    R IH1 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wriggle    (v) (r i1 g l)
wriggled    (v) (r i1 g l d)
wriggler    (n) (r i1 g l @ r)
wriggles    (v) (r i1 g l z)
wrigglers    (n) (r i1 g l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ringeltier {n} | Ringeltiere {pl}wriggler | wrigglers [Add to Longdo]
schlängeln | schlängelnd | schlängeltto wriggle | wriggling | wriggles [Add to Longdo]
winden | windend | gewunden | windet | wandto wriggle | wriggling | wriggled | wriggles | wriggled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じたばた[, jitabata] (adv,n,vs) (kick and) struggle; wriggle [Add to Longdo]
のたくる[, notakuru] (v5r,vi) to wriggle; to writhe; to squirm [Add to Longdo]
のた打つ[のたうつ, notautsu] (v5t) (uk) to writhe; to squirm; to wriggle [Add to Longdo]
臥し転ぶ[ふしまろぶ, fushimarobu] (v5b,vi) to fall and roll over; wriggle about [Add to Longdo]
藻掻く(ateji)(P);踠く(oK)[もがく, mogaku] (v5k) (1) (uk) to struggle; to wriggle; to squirm; to writhe; (2) (uk) to be impatient; (P) [Add to Longdo]
孑孑;孑々[ぼうふら;ぼうふり;ボーフラ, boufura ; boufuri ; bo-fura] (n) (uk) mosquito larva; wriggler; maggot [Add to Longdo]
蠢かす[うごめかす, ugomekasu] (v5s,vt) to wriggle [Add to Longdo]
蠢く;動めく(iK);蠕く(iK)[うごめく, ugomeku] (v5k,vi) to wriggle; to squirm; to crawl like a worm [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] to curl up (like a scroll); to huddle; Melania libertina; wriggle (as a worm) [Add to Longdo]
蜿蜒[wān yán, ㄨㄢ ㄧㄢˊ, ] to wriggle [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] wriggle [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] to squirm; to wiggle; to wriggle [Add to Longdo]
蠕动前进[rú dòng qián jìn, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] wriggle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wriggle \Wrig"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Wriggled}; p. pr. & vb.
   n. {Wriggling}.] [Freq. of wrig, probably from OE. wrikken to
   move to and fro; cf. LG. wriggeln, D. wrikken, Sw. vricka,
   Dan. vrikke.]
   To move the body to and fro with short, writhing motions,
   like a worm; to squirm; to twist uneasily or quickly about.
   [1913 Webster]
 
      Both he and successors would often wriggle in their
      seats,
      as long as the cushion lasted.      --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wriggle \Wrig"gle\, v. t.
   To move with short, quick contortions; to move by twisting
   and squirming; like a worm.
   [1913 Webster]
 
      Covetousness will wriggle itself out at a small hole.
                          --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      Wriggling his body to recover
      His seat, and cast his right leg over.  --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wriggle \Wrig"gle\, a.
   Wriggling; frisky; pliant; flexible. [Obs.] "Their wriggle
   tails." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wriggle \Wrig"gle\, n.
   Act of wriggling; a short or quick writhing motion or
   contortion.
   [Webster 1913 Suppl.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top