Search result for

*wholehearted*

(56 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wholehearted, -wholehearted-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wholehearted[ADJ] เต็มใจ, Syn. resolute, staunch, steadfast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wholehearted(โฮล'ฮาร์ท'ทิด) adj. เต็มใจ,ใจจริงที่สุด,เต็มที่, See also: wholeheartedly adv. wholeheartedness n., Syn. unstinting

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wholeheartedly hate your kind.ฉันเกลียดความอ่อนโยนของนายสุดขั้วหัวใจเลย Platonic Sex (2001)
To absolutely and wholeheartedly believe that somewhere in the abyss, you are getting closer to the secrets of the universe.มีเพียงความหวังอย่างแรงกล้าว่าลึกลงไปที่ไหนซักแห่ง จะได้พานพบกับความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในห้วงอวกาศ 5 Centimeters Per Second (2007)
Oh, I agree, wholeheartedly. But, then... Now, tell me this.โอ้ หนูเห็นด้วย อย่างสุดซึ้งคะ แต่ ถ้า ลองบอกหนูหน่อย Easy A (2010)
It's just that our director has always wholeheartedly looked out for the team.ผู้กำกับน่ะดูแลพวกเราอย่างดีมาตลอด Episode #1.6 (2010)
You deceived So Dam and me for that long, giving your heart wholeheartedly to another woman, and you talk about forgiving me?คุณหลอกลวงฉันกับโซดัมมาตลอด และหัวใจของคุณทั้งหมด คุณก็มอบให้กับผู้หญิงคนอื่น คุณพูดว่าคุณให้อภัยฉันอย่างนั้นเหรอ? Episode #1.14 (2010)
He wholeheartedly believes he was being occupied by some form of deity.เขาเชื่อสุดหัวใจว่ามีเทพมาประทับร่าง Corazon (2011)
Dr. Marchesi is recommending bed rest because of the twins, which I wholeheartedly agree with.ดร. มาร์เคซี่ แนะนำให้นอนพักอย่างเดียว เพราะว่า ลูกแฝด Birth (2011)
I believe that wholeheartedly.ฉันเชื่อหมดหัวใจ Seven Psychopaths (2012)
Wholeheartedly.โดยไม่มีข้อกังขาครับ Hopeless (2012)
I'm sure she would've approved wholeheartedly.ผมมั่นใจว่าเธอต้องยินดีมาก Dead Men Tell No Tales (2015)
I know of your past fondness for the German varietals, but I can wholeheartedly endorse the new breed of Austrians.ผมทราบดีว่า คุณเคยชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของเยอรมัน แต่ผมขอรับประกันเลยว่า สินค้ามาจากออสเตรียเยี่ยมกว่า John Wick: Chapter 2 (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดจิต[ADV] wholeheartedly, Syn. สุดจิตสุดใจ, สุดใจ, Example: เขาต่อสู้อย่างสุดจิตในการเลือกตั้งส.ข. ครั้งนี้ แต่ก็ต้องพ่ายแพ้อยู่ดี, Thai definition: ทุ่มเทหรือพยายามอย่างเต็มที่
สุดใจ[ADV] wholeheartedly, Syn. สุดจิต, สุดจิตสุดใจ, Example: เขารักผู้หญิงคนนี้อย่างสุดใจ และหวังจะได้ร่วมชีวิตกับเธอ, Thai definition: ทุ่มเทให้หรือพยายามอย่างเต็มที่
โดยบริสุทธิ์ใจ[ADV] wholeheartedly, Example: เขาทำทุกอย่างโดยบริสุทธิ์ใจ
ชีวิตจิตใจ[ADV] wholeheartedly, See also: very, truly, absolutely, Syn. เป็นอย่างมาก, Example: เด็กชายชอบท่องป่าล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ
ด้วยใจจริง[ADV] sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป
ด้วยใจจริง[ADV] sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยบริสุทธิ์ใจ[adv.] (dōi borisutjai) EN: wholeheartedly   
เต็มใจ[adv.] (temjai) EN: wholeheartedly   FR: à coeur joie

CMU English Pronouncing Dictionary
WHOLEHEARTED    HH OW1 L HH AA2 R T AH0 D
WHOLEHEARTEDLY    HH OW1 L HH AA0 R T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wholehearted    (j) (h ou2 l h aa1 t i d)
wholeheartedly    (a) (h ou2 l h aa1 t i d l ii)
wholeheartedness    (n) (h ou2 l h aa1 t i d n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernsthaftigkeit {f}wholeheartedness [Add to Longdo]
ernsthaft; völlig; rückhaltlos {adj}; von ganzem Herzenwholehearted [Add to Longdo]
ernsthaft {adv}wholeheartedly [Add to Longdo]
vollmundig {adj} (Versprechen)wholehearted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
一つ心[ひとつこころ, hitotsukokoro] (n) one mind; the whole heart; wholeheartedness [Add to Longdo]
一意専心[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv,adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] (adv,n) (1) one mind; (2) (See 一心に) wholeheartedness; one's whole heart; (P) [Add to Longdo]
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P) [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
一途[いっと, itto] (adj-na,n) wholeheartedly; earnestly; (P) [Add to Longdo]
一途に[いちずに, ichizuni] (adv) wholeheartedly [Add to Longdo]
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention [Add to Longdo]
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly [Add to Longdo]
心が込められた[こころがこめられた, kokorogakomerareta] (exp) wholehearted [Add to Longdo]
心を込めて(P);心をこめて(P)[こころをこめて, kokorowokomete] (exp) wholeheartedly; (P) [Add to Longdo]
心を込める;心をこめる[こころをこめる, kokorowokomeru] (exp,v1) to do wholeheartedly; to put one's heart into something [Add to Longdo]
心を籠めて[こころをこめて, kokorowokomete] (exp) wholeheartedly; with all one's heart [Add to Longdo]
専心一意[せんしんいちい, senshin'ichii] (n-adv) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul [Add to Longdo]
満腔[まんこう;まんくう(ik), mankou ; mankuu (ik)] (adj-no,n) (uk) (See 満身・2) heartfelt; sincere; wholehearted; in one's whole body [Add to Longdo]
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly [Add to Longdo]
余念無く;余念なく[よねんなく, yonennaku] (adv) (See 余念もなく・よねんもなく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly [Add to Longdo]
立てて[たてて, tatete] (adv) especially; particularly; wholeheartedly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一心[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, ] wholeheartedly; heart and soul [Add to Longdo]
全心全意[quán xīn quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, ] heart and soul; wholeheartedly [Add to Longdo]
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, / ] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly [Add to Longdo]
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, / ] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly [Add to Longdo]
真心实意地[zhēn xīn shí yì de, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄧˋ ㄉㄜ˙, / ] wholeheartedly [Add to Longdo]
衷心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] heartfelt; wholehearted; cordial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wholehearted
   adj 1: with unconditional and enthusiastic devotion; "heart-
       whole friendship"; "gave wholehearted support to her
       candidacy"; "wholehearted commitment"; "demonstrated his
       whole-souled allegiance" [syn: {heart-whole},
       {wholehearted}, {whole-souled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top