Search result for

*well*

(707 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: well, -well-
English-Thai: Longdo Dictionary
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
as well asและ
as well(adv) อีกด้วย, S. too,
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well[SL] อย่างสุดๆ
well[N] บ่อน้ำ, See also: บ่อแร่, บ่อน้ำมัน, Syn. hollow, pit, shaft
well[N] แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)
well[N] ปล่อง, See also: ช่อง
well[N] ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา
well[VI] ท่วมท้น, See also: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา
well[ADV] ดี, See also: อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ
well[ADV] อย่างมีทักษะ, See also: อย่างชำนาญ, Syn. capably, proficiently, skillfully, Ant. incapably, unskillfully, unadroitly
well[ADV] อย่างสุขสบาย, See also: อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น
well[ADJ] ดี, See also: พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม
well[ADJ] หายดี, See also: ซึ่งหายเป็นปกติ, ซึ่งมีสุขภาพดี, Syn. fit, hale, healthy, Ant. ill, sickly
well[ADV] อย่างมีสุขภาพดี
well[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง
well[INT] คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย)
dwell[VI] คำนึงถึง, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง
dwell[VI] อาศัย, See also: อยู่พัก, พำนัก, อาศัยอยู่, Syn. reside, live, lodge, Ant. leave, go, depart
swell[VT] ทำให้บวม, See also: ทำให้พอง, ทำให้โป่ง, Syn. bulge, curve out, bloat
swell[VI] ป่อง, See also: โป่ง, พอง, Syn. bulge, distend
swell[VI] เพิ่มขนาด, See also: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน, Syn. increase, expand, grow, rise
swell[VT] เพิ่มขนาด, See also: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน, Syn. increase, expand, grow, rise
swell[VI] กระเพื่อมขึ้นๆ ลงๆ, See also: เป็นคลื่น, Syn. undulate, swing
swell[N] คลื่นขนาดใหญ่, See also: การกระเพื่อมเป็นคลื่น, Syn. undulation, wave, billow
swell[N] ลักษณะกลมๆ, Syn. round shape
swell[N] การบวม, See also: การพอง, การโป่งนูน, Syn. bulge, protuberance
swell[N] การเพิ่มของขนาด, See also: การเพิ่มของปริมาณ, Syn. increase in size or amount
swell[N] เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น, See also: เสียงที่ดังขึ้น, Syn. increase in loudness
swell[N] คนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนสำอาง, คนหรูหรา, Syn. fashionable person
swell[ADJ] ดีมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดี, เนี้ยบ, ยอด, Syn. excellent, first-rate
swell[ADJ] ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ช่างแต่งตัว, โดดเด่น, Syn. stylish, fashionable, grand
unwell[ADJ] ไม่สบาย, See also: ป่วย, Syn. ill, sick, Ant. fine
unwell[ADJ] มีประจำเดือน
do well[PHRV] ประสบความสำเร็จ, Ant. do badly
do well[PHRV] ทำให้สุขภาพดีขึ้น, Syn. do badly
do well[PHRV] ทำให้สบายขึ้น, See also: อำนวยความสะดวกกับ
dweller[N] ผู้อยู่อาศัย, See also: ผู้อาศัย, Syn. inhabitant, indweller
go well[PHRV] ประสบความสำเร็จดี, See also: ไปได้ดี
indwell[VI] ดำรงอยู่ (ทางวรรณคดี), See also: มีอยู่ใน, อาศัยอยู่ใน, Syn. abide, inhabit
indwell[VT] ดำรงอยู่ใน (ทางวรรณคดี), See also: มีอยู่ใน, อาศัยอยู่ใน, Syn. abide, inhabit
inkwell[N] ที่ใส่หมึก, See also: ขวดหมึก, Syn. inkstand
well up[PHRV] (ของเหลว) ไหลท่วม, See also: ท่วม, ท่วมท้น, ล้น
wellied[SL] เมา
dwell at[PHRV] อาศัยอยู่ที่
dwell in[PHRV] อาศัยอยู่ใน
dwell in[PHRV] ครอบงำ
dwell on[PHRV] อาศัย (คำโบราณ), Syn. dwell upon
dwell on[PHRV] กังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับ, Syn. think about
dwell on[PHRV] พูดหรือเขียนยืดยาวเกี่ยวกับ
dwelling[N] บ้าน, See also: ที่อยู่, ที่พักอาศัย, Syn. house, residence
farewell[INT] ลาก่อน, See also: คำอำลา, Syn. goodbye, so long, bye
farewell[N] การกล่าวลา, See also: การลาจาก, Syn. adieu, parting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artesian well(อาร์ที'เชียน-) n. บ่อน้ำบาดาล
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
dwelling(ดเวล'ลิง) n. ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พำนัก
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
gromwell(กรอม'เวล) n. พืชไม้ดอกสีต่าง ๆ จำพวกหนึ่ง
in-dwell(อินดฺเวล') v. ดำรงอยู่ใน,อาศัยอยู่,มีอยู่ใน., See also: indweller n.
maxwell(แมคซ'เวล) n. หน่วยเซนติเมตร-กรัม-วินาทีของ magnetic flux
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
unwell(อันเวล') adj. ไม่สบาย,ป่วย,มีประจำเดือน, Syn. ill
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,
well-advised(เวล'แอดไวซดฺ') adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ,ฉลาด
well-appointed(เวล'อะพอย'ทิด) adj. ครบถ้วน
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก
well-bred(เวล'เบรด) adj. ได้รับการอบรมอย่างดี,เป็นพันธุ์ดี, Syn. polished
well-chosen(เวล'โช เซิน) adj. เลือกมาอย่างดี,คัดมาอย่างด'
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,มีนิสัยดี,มีความประพฤติดี
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี
well-connected(เวลคะเน'ทิด) adj. มีความสัมพันธ์กันดี,มาจากตระกูลดี
well-content(ed) (เวลคันเทน'ทิด) adj. พอใจอย่างยิ่ง
well-defined(เวล'ดิไฟนดฺ) adj. ระบุไว้ชัดเจน,อธิบายหรือชี้แจงไว้ชัดเจน,ให้ความหมายว่าชัดเจน
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น,หวังดี,มีเจตนาดี,มีอารมณ์ดี,มีนิสัยดี
well-doing(เวล'ดูอิง) n. ความประพฤติดี,การกระทำแต่ความดี,การกระทำที่ดี
well-done(เวล'ดัน) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีสมรรถภาพดี,ทำได้ดี, (เนื้อ) ต้มจนสุกทั่ว
well-dressed(เวล'เดรสทฺ) adj. แต่งตัวดี
well-earned(เวล'เอิร์นดฺ) adj. ได้มาโดยชอบ,ได้มาโดยการทำลาย,พึงจะได้
well-established(เวล'เอสแทบ'ลิชทฺ) adj. มีฐานที่มั่นคง,ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างถาวร,แน่นแฟ้น,มั่นคง, Syn. settled,firmly set
well-favored(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive
well-favoured(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive
well-fed(เวล'เฟด) adj. บำรุงดี,ได้รับการเลี้ยงดูด', Syn. fat,plump)
well-fixed(เวล'ฟิคซฺทฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง,มีทรัพย์สินมาก, Syn. well-to-do
well-found(เวล'เฟานด) adj. มีเสบียงมากพอ,มีเสบียงสมบูรณ์,ติดตั้งอุปกรณ์สมบูรณ์
well-founded(เวล'เฟา'ดิด) adj. มีเหตุผลดี,สมเหตุสมผล,มีรากฐานมั่นคง,มีฐานะดี
well-groomed(เวล'กรูมดฺ') adj. สะอาดหมดจด,เรียบร้อยดี,แต่งตัวหวีผมอาบน้ำสะอาดหมดจด, Syn. neat
well-grounded(เวล'เกราน'ดิด) adj. มีเหตุผลดี,สมเหตุสมผล,ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี, Syn. reasonable
well-heeled(เวล'ฮีลดฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง
well-informed(เวล'อินฟอร์มดฺ') adj. รู้ข่าวดี,มีความรู้กว้างขวาง,พหูสูตร
well-intentioned(เวล'อินเทน'เชินดฺ) adj. มีความหมายดี,เจตนาดี,หวังดี, Syn. wellmeaning
well-judged(เวล'จัดจฺทฺ) adj. วินิจฉัยได้ดี,ตัดสินใจได้ถูกต้อง,เหมาะสม
well-knit(เวล'นิท) adj. ประสานกันแน่น,เชื่อมต่อกันได้ดี,คล้องจองกัน,แข็แรง
well-known(เวล'โนน) adj. มีชื่อเสียง,ดี,เป็นที่รู้จักกันทั่วไป,คุ้นเคย
well-looking(เวล'ลุค'คิง) adj. มีหน้าตาดี,งดงาม,สวยงาม,ดูด'ภาพ,
well-mannered(เวล'แมนเนอด) adj. มีกิริยามารยาทดี
well-markedadj. เด่นชัด
well-meaning(เวล'มี'นิง) adj. มีความหมายดี,มีเจตนาดี,หวังด'
well-met(เวล'เมท) adj. ยินดีที่พบ
well-nigh(เวล'ไน) adv. ใกล้มาก,เกือบจะ
well-off(เวล'ออฟ) adj. มีเงินเพียงพอ,มีทรัพย์สินเพียงพอ,พอใจ,ยินดี, Syn. well-to-do

English-Thai: Nontri Dictionary
ARTESIAN artesian well(n) บ่อบาดาล
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
dwell(vi) พำนัก,พักพิง,อาศัย,พักอยู่
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย
dwelling(n) ที่พำนัก,ที่พักพิง,ที่อาศัย,ที่อยู่อาศัย
farewell(adj) เป็นการลาจาก,เป็นการอำลา
farewell(int) ลาก่อน,สวัสดี
farewell(n) การอำลา,การร่ำลา,การลาจาก,คำอำลา
inkwell(n) ขวดหมึก,ที่ใส่หมึก
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jewellery(n) เพชรพลอย,อัญมณี
OIL oil well(n) บ่อน้ำมัน
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว
unwell(adj) ป่วย,มีประจำเดือน
well(adv) ดี,เรียบร้อย,สบายดี,ทีเดียว,ชอบแล้ว,เต็มที่
well(n) บ่อ,อ่าง,แอ่ง,สระ,น้ำพุ,ปล่องอากาศ,ช่องใส่ของ,ช่องลิฟต์
well(vi) พุ่ง,ซึม,ไหล,ทะลัก
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก
WELL-well-bred(adj) ได้รับการอบรมดี,เป็นพันธุ์ดี
WELL-well-done(adj) สุกดี,ดีจริง,เกรียม,ทำดีแล้ว,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี,ตกแต่งอย่างดี,แต่งตัวเรียบร้อย
WELL-well-grounded(adj) มีเหตุผลดี,มีมูล,อบรมอย่างดี,ฝึกหัดอย่างดี
WELL-well-known(adj) มีชื่อ,โด่งดัง,รู้จักกันทั่ว,คุ้นเคย
WELL-well-nigh(adv) เกือบ,แทบ,ใกล้
WELL-well-off(adj) มีทรัพย์,มั่งคั่ง,อยู่ในสภาพดี,พอใจ,ยินดี
WELL-TO-well-to-do(adj) มีทรัพย์,ร่ำรวย,มีอันจะกิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liberty of the dwellingเสรีภาพในเคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
swellingการโป่ง, การบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swell๑. โป่ง, บวม๒. ก้อนบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swell๑. คลื่นหัวเรียบ๒. เนินรูปโดมเตี้ย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
overcrowded dwellingที่อยู่อาศัยแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acoustical well loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะด้วยคลื่นเสียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
artesian wellบ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
jeweller's block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blow well; flowing artesian wellบ่อน้ำพุมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dwellingเคหสถาน, ที่อยู่อาศัย [ดู mansion-house] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwelling defenceการป้องกันสิทธิในเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwelling unitหน่วยที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dwelling, liberty of theเสรีภาพในเคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dwell; dwell angle; dwell periodมุมดเวลล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwell angle; dwell; dwell periodมุมดเวลล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwell meterมาตรมุมดเวลล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwell period; dwell; dwell angleมุมดเวลล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwell time; hold timeเวลากดค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dwellingที่อยู่อาศัย, เคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dwellingที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gas wellหลุมแก๊ส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
flowing artesian well; blow wellบ่อน้ำพุมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flowing well๑. บ่อน้ำพุ๒. บ่อน้ำมันพุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
insufficiently occupied dwellingที่อยู่อาศัยมีผู้อยู่เบาบาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hold time; dwell timeเวลากดค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
natural wellบ่อน้ำธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
unfurnished dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
upwellingการลอยตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
unoccupied dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีผู้อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
well-formed-จัดดีแล้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-groundedมีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-made novelนวนิยายครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-made playบทละครครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-ordered setเซตอันดับดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
well ordering principleหลักการจัดอันดับดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-conditioned-สภาวะดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-defined setเซตแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ
การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
การสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Appraisal Wellหลุมประเมินผล
หลุมที่เจาะในพื้นที่ที่ได้มีการเจาะหลุมสำรวจ พบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้ว และเจาะหลุมประเภทนี้เพื่อหาขนาด ขอบเขต และประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Disposal Wellหลุมอัดน้ำ หรือ หลุมกำจัดน้ำทิ้ง [ปิโตรเลี่ยม]
Bring in a Wellการเตรียมหลุมให้พร้อมสำหรับการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง
หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Development Wellหลุมพัฒนา
หมายถึง หลุมที่เจาะเพื่อต้องการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หลังจากที่ได้ทำการเจาะหลุมประเมินผลเพื่อพิสูจน์ว่ามีปริมาณสำรองมากเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขต
หลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Shut-in Wellการปิดหลุม
การทำให้หลุมเจาะอยู่ในสภาพความดันปิด (สภาวะหลุมปิด) เพื่อให้หลุมเจาะปรับสภาพความดันภายในหลุมด้วยตัวของหลุมเจาะเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Production Wellหลุมผลิตปิโตรเลียม, หลุมผลิตปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Spud a Wellวันที่เริ่มเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Oil Production Systemระบบการผลิตน้ำมันจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Offshore Production Systemระบบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Well Controlการควบคุมหลุมเจาะ
การควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Well Head Platformแท่นหลุมผลิต
แท่นที่ใช้ขุดเจาะหลุมผลิต ภายในแท่นจะประกอบด้วยหลุมผลิต 9 - 12 หลุม หรือมากกว่า และมีอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์แยกสถานะเพื่อทดสอบอัตราการผลิต โดยปิโตรเลียมที่ถูกผลิตขึ้นมาจะผ่านอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้นที่นี่ ก่อนส่งไปขบวนการผลิตยังแท่นผลิตต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Well Loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะ
การเจาะสำรวจปิโตรเลียม มีขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่สำคัญ เรียกว่า การหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Well logging) เพื่อตรวจวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินและของไหลในชั้นหินในแต่ละช่วงความลึกที่ต้องการหรือตลอดหลุมเจาะ ข้อมูลที่ได้จะนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาชั้นไฮโดรคาร์บอน ลักษณะชั้นหินใต้ดิน ศึกษาและประเมินคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไหลในชั้นหิน และเพื่อทราบความลึกที่แน่นอนสำหรับการปฏิบัติงานในหลุมเจาะได้ละเอียดถูกต้อง [ปิโตรเลี่ยม]
Well Platformแท่นเจาะหลุมผลิตในทะเล
สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแท่นผลิตได้ (Production platform) เมื่อมีการผลิตปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Wellhead Pressureความดันของของไหลที่ปากหลุมหลังจากที่มีการปิดหลุม
การปิดหลุม (Shut-in) ในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระดับความดันที่ปากหลุมจะอ่านได้จากเครื่องวัด (gauge) ที่ wellhead [ปิโตรเลี่ยม]
Well Stimulationการกระตุ้นหลุมผลิตเพื่อเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Exploratory Wellหลุมสำรวจ
โดยทั่วไปเราใช้คำกว้างๆสำหรับหลุมเจาะเพื่อที่จะสำรวจค้นหาปิโตรเลียมว่า Exploratory well คำนี้จะครอบคลุมหลุมชนิดต่างๆที่อยู่ในขั้นสำรวจทั้งหมด ซึ่งหมายถึงหลุมที่เจาะเพื่อสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือพิสูจน์แล้วแต่ยังไม่แน่ชัดว่ามีปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหลุมสำรวจนี้มีการแบ่งย่อยออกเป็นหลุมชนิดต่างๆคือ wildcait well (หลุมแรกสำรวจ) appraisal well (หลุมประเมินผล) และ delineation well (หลุมสำรวจขอบเขต) [ปิโตรเลี่ยม]
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Light Wellหลุมที่มีอัตราการผลิตต่ำ [ปิโตรเลี่ยม]
Quantum wellsควอนตัมเวลล์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Monitoring wellsบ่อติดตามตรวจสอบ
บ่อน้ำที่ได้มีการออกแบบและก่อสร้างเป็นการเฉพาะและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำชะมูลฝอยต่อแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Artesian wellsบ่อน้ำบาดาล [TU Subject Heading]
City dwellersประชากรในเมือง [TU Subject Heading]
Dwellingsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Maxwell equationsสมการแมกซ์เวลล์ [TU Subject Heading]
Ponds ; Wellsบ่อน้ำ [TU Subject Heading]
Quantum wellsควอนตัม เวลล์ [TU Subject Heading]
Room layout (Dwellings)การวางผังห้อง (ที่อยู่อาศัย) [TU Subject Heading]
Well-beingความอยู่ดีมีสุข [TU Subject Heading]
Upwelling กระบวนการน้ำผุด
กระบวนการที่มวลน้ำส่วนล่างซึ่งอุดมสมบูรณ์ไป ด้วยธาตุอาหารไนเตรท และฟอสเฟตไหลเข้ามาแทนที่มวลน้ำส่วนบน หรือเป็นการพัดพาเอา น้ำทะเลด้านล่างที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารไนเตรทและฟอสเฟต ขึ้นมาแทนที่ ซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของกระแสลม หรือกระแสน้ำที่มี ความแตกต่างตามความร้อนและความเค็ม กระบวนการน้ำผุดจะทำให้แหล่งน้ำนั้นมีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ เช่น แถบเปรู แคลิฟอร์เนีย [สิ่งแวดล้อม]
Well Drained การระบายน้ำดี [สิ่งแวดล้อม]
Monitoring Well บ่อตรวจสอบน้ำใต้ดิน
บ่อที่ขุดเพื่อเก็บน้ำในการตรวจสอบการปนเปื้อน ของแหล่งน้ำใต้ดินจากการแพร่กระจายของสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ เช่น ใกล้กับแหลางฝังกลบขยะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]
Drainage Well บ่อระบาย
บ่อบาดาลสำหรับระบายน้ำ น้ำฝนหรือน้ำที่บำบัดแล้วลงสู่ชั้นใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Dwelling หน่วยที่อาศัย
หน่วยทางสถิติของอาคารสถานที่ที่ซึ่งครัวเรือน หนึ่งเป็นผู้ครอบครอง [สิ่งแวดล้อม]
Die swellปรากฏการณ์ของการผ่อนคลายความเค้นที่อยู่ในพอลิเมอร์หลอม ซึ่งเกิดขณะที่พอลิเมอร์หลอมเริ่มเคลื่อนตัวออกสู่หัวดาย และมีผลทำให้พอลิเมอร์หลอมที่ออกจากหัวดายบวมตัวใหญ่กว่าขนาดของรูดาย [เทคโนโลยียาง]
Swellingการบวมตัว หมายถึง ปริมาตรของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มหรือแช่อยู่ในของเหลวหรือสัมผัส กับไอระเหย [เทคโนโลยียาง]
Abdominal Swellingsท้องบวมโต [การแพทย์]
Adjusted, Wellปรับไว้ดีแล้ว [การแพทย์]
Brain Swellingสมองบวม [การแพทย์]
Caldwell-Luc Operationเอาออกโดยวิธีเวลลุค [การแพทย์]
Capsule Swelling Testsวิธีทำให้แคบซูลพองตัว [การแพทย์]
Carcinoma, Well Differentiatedมะเร็งที่คงรูปร่างเซลล์แบบเดิม,เวลดิฟเฟอเรนทิเอทคาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Casts, Well Legเฝือกตะโพกประกอบการดึงถ่วงขา [การแพทย์]
Catheterization, Indwellingการสวนคาหลอดสวนปัสสาวะไว้,สวนปัสสาวะคาไว้ [การแพทย์]
Catheters, Indwellingสายสวนซึ่งคาไว้ในท่อปัสสาวะ [การแพทย์]
Cell Swellingการบวมของเซลล์ [การแพทย์]
Clinic, Well Babyคลินิคเด็กดี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
farewellการเลี้ยงส่ง
groundswells (n) ความเห็นของคนส่วนใหญ่
might as well[(ไมท แอช เวล)] (phrase) น่าจะ
sense of well-being (phrase ) ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกสบายใจ
towellett (n) เช่น Disposable towelettes and antibacterial gel work in a pinch, but they're not as effective as soap and water.
well-craftedขัดเกลา ปรุงแต่งอย่างประณีตงดงาม
Wellhead Desanderเครื่องแยกทรายออกจากของแหลว
Wish you well (slang ) เป็นคำที่ใช้อวยพร ขอให้โชคดี เจอแต่สิ่งที่ดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd like to see him make Simon Cowell wait around like this.Ich würde gerne sehen, wie er Simon Cowell so warten lässt. Porn Scenes from an Italian Restaurant (2010)
Microwaved, basically.Im Grunde mit Mikrowellen bestrahlt. Ghosts of the Deep (2010)
Bounce radio waves off an rfid tracker with a modified digital depth finder, and you can keep tabs on whatever you like without having to get too close.Wirft man Radiowellen von einem RFID-Tracker zu einem modifizierten digitalen Echolot zurück, kann man etwas beobachten, ohne zu nah rangehen zu müssen. Neighborhood Watch (2010)
And I've caught an endless wave of grief about it!Und mich hat eine endlose Welle der Trauer darüber erfasst! Center of the Storm (2010)
If we don't hear anything in the next couple of days, I say we start making some waves.Wenn wir in den nächsten paar Tagen nichts hören, würde ich sagen, fangen wir an, ein paar Wellen zu schlagen. Center of the Storm (2010)
My name is Professor June Bauer, and this semester I will guide you to the very threshold of your humanity, where you will lock eyes with the shrieking, blood-drenched, sister-raping beasts from which we sprang.Mein Name ist Professor June Bauer... Und dieses Jahr führe ich euch zur Schwelle euer Menschlichkeit. Wo ihr Auge in Auge... mit den Kreischenden Blut-durchnässten... Anthropology 101 (2010)
Wavy lines next to them.Die dazugehörigen Wellenlinien? Moonlighting (2010)
We have seen a massive amount of unprecedented sympathy for the V's and an international outcry against the Fifth Column and this atrocity carried out at their hands.Wir erleben gerade eine riesige Welle beispielloser Sympathie für die Besucher und einen internationalen Aufschrei der Empörung gegen die Fünfte Kolonne, wegen der von ihr begangenen Gräueltat. Hearts and Minds (2010)
Just minutes ago, the first ship left Shanghai, China... the first in Anna's planned week-long withdrawal... and shutdown of all V services... sending waves of protest and outcry across the world.Vor einigen Minuten hat das Schiff aus Schanghai, China, verlassen. Neben der Schließung sämtlicher Besuchereinrichtungen, ist das der erste Schritt von Annas Abzugsplan. Eine Welle weltweiter Proteste ist die Reaktion auf diese Entscheidung. Fruition (2010)
Your privates getting sandblasted So they shine like a bowling trophy. You done?In den Wellen herumtollen, die Geschlechtsteile werden sandgestrahlt und glänzen wie Bowling-Trophäen. Finding Out (2010)
You will. I just have to drop mr. Rockwell off at the mall first.Ich muss Mr. Rockwell nur eben an der Mall absetzen. Feel a Whole Lot Better (2010)
It's just- You wanna believe you're on the same wavelength as someone, and then it's just- it's a little disheartening when you find out you're not.Weißt du, du willst glauben, dass du auf einer Wellenlänge mit jemandem schwebst, und dann ist es... ein wenig enttäuschend, wenn du herausfindest, dass es nicht so ist. Airport 2010 (2010)
Well, that's because I loved you girlWell, that's because I loved you girl 201 (2010)
Those waves are pretty big.Diese Wellen sind ziemlich hoch. Crippled Summer (2010)
Gonna catch a wave.Ich werd mir ne Welle schnappen. Crippled Summer (2010)
Wells Fargo took over Wachovia.Wells Fargo übernahm Wachovia. Inside Job (2010)
Is there a heat wave going on in here I don't know about?Mehr? Haben wir hier drinnen eine Hitzewelle, von der ich nichts weiß? There's No Place Like Homecoming (2010)
- After I cool off the stings.Erst müssen die Stiche abschwellen. Bedevilled (2010)
Hmm. Microwave's getting a lot of work, huh?Hmm, die Mikrowelle hat hier wohl viel zu tun was? Pathogen (2010)
Brain waves are just electrical impulses, so theoretically, they could be manipulated, if you knew how.Es ist nicht unmöglich. Gehirnwellen sind nur elektrische Impulse, damit sind sie theoretisch auch beeinflussbar, wenn man weiss wie. Trial and Error (2010)
It's affecting your brain waves.Es beeinflusst Ihre Gehirnwellen. Trial and Error (2010)
We've been corresponding for years about our mutual interest in gravitational wave signatures of inflatons in the early universe.Wir korrespondieren seit Jahren über unser gemeinsames Interesse bezüglich... Gravitationswellen-Signaturen der Inflatons im frühen Universum. The Plimpton Stimulation (2010)
Edgar Caldwell from campaign headquarters.Edgar Caldwell aus dem Wahlkampf-Hauptquartier. A Return to Normalcy (2010)
But it seems with the death of Secretary Cromwell that the reforming zeal has slackened.Aber seit dem Tode von Minister Cromwell... ist der Reformeifer abgeflaut. Natural Ally (2010)
Mr. Sidwell, your Majesty.Mr. Sidwell, Euer Majestät. Natural Ally (2010)
- Our families both come from St. Mary's parish in Stockwell and our chapels were founded in the same year.Unsere Familien kommen beide aus St. Marys Gemeinde in Stockwell... und unsere Kapellen wurden im gleichen Jahr gegründet. You Have My Permission (2010)
Lord Cassilis, Lord Glencairn, - and Lord Maxwell.Lord Cassilis, Lord Glencairn, und Lord MaxwellYou Have My Permission (2010)
Now, we were able to reduce the swelling in the cranium...- Nun, wir waren in der Lage, die Schwellung am Schädel zu reduzieren... I Know Who You Are (2010)
♪ Men, men, men, men, manly men, men, men ♪ ♪ Ooh ♪ ♪ Men, men, men, men, manly men ♪ ♪ Ooh ♪ ♪ Ooh ♪Two and a Half Men S07E22 "This Is Not Gonna End WellThis Is Not Gonna End Well (2010)
Looking for someone slimmer than 27 inches who can run a feedback surge through a delco laser security system and knock it out in less than 15 seconds.Ich suche nach jemandem schlankeren als 70 Zentimeter, der eine Rückkopplungswelle durch ein Delco-Laser-Sicherheitssystem jagen kann und es in weniger als 15 Sekunden ausschalten kann. Taking Ames (2010)
So this is one of your shape charges, right, except the blast is aimed downward?Also das ist eine deiner Konturladungen, richtig, außer, dass die Druckwelle nach unten zielt. Taking Ames (2010)
Are you familiar with the cosmic microwave background radiation?Sagt Ihnen die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung etwas? The Greater Good (2010)
We've got a quonset hut at lake Archimedes and a munitions bunker in tesla high school gym.Wir haben eine Wellblechhütte am Lake Archimedes und ein Munitionslager in Tesla Highs Sporthalle. Crossing Over (2010)
Another surge could detonate it.Eine weitere Welle könnte sie hochgehen lassen. Crossing Over (2010)
And like the cleansing sun and the beautiful sounds that lie just beneath the lies... all that is good in me lives on in you.Und wie die reinigende Sonne und die Geräusche des Meeres jetzt unter den Wellen liegen, lebt all das, was gut an mir ist, in dir weiter. Across the Line: The Exodus of Charlie Wright (2010)
♪ Whatever you tell me, I wanna believe ♪ look, Millie, I-I just want to make sure we're both on the same page.Sieh mal, Millie, ich will nur sichergehen, dass wir beide auf gleicher Wellenlänge sind. Not Afraid (2010)
What page are you onAuf welcher Wellenlänge bist du denn? Not Afraid (2010)
- They were in the microwave.- Sie waren in der Mikrowelle. A Study in Pink (2010)
Who, H.G. Wells?Wen, H.G. Wells? Mild Mannered (2010)
With those gravitational waves he's pulling in, he could pancake an entire city block.Und nicht nur ihn. Mit diesen Gravitationswellen, die er anzieht, könnte er einen ganzen Block niederklatschen. Mild Mannered (2010)
Video games, broken curfews, Peeps in the microwave.Videospiele, nicht eingehaltene Ausgangssperren, Schokoküsse in der Mikrowelle. Felling and Swamping (2010)
I thought that we were on the same page about this, You know?Ich dachte, dass wir dabei auf derselben Wellenlänge sind, verstehst du? All the Rage (2010)
The R.S.S. fires infrasonic waves.Das R.S.S. gibt Infraschallwellen ab. All the Rage (2010)
So you ready for spa day?Bist du bereit für den Wellness-Tag? Stoned (2010)
I thought you and Jo were going to the spa?Ich dachte, du gehst mit Jo zum Wellness-Tag? Stoned (2010)
It's our most popular treatment at the shangri-la spa.Es ist unsere beliebteste Behandlung beim Shangri- La Wellness-Tag. Stoned (2010)
Well, um, the book I have saysWell, um, im Buch das ich habe steht, ich soll ihr Gemüse füttern, und das will ich tun, aber die einzigen Pilot (2010)
Yeah, and I got this welcoming gift from this woman, Devon, who has this amazing spa on main street.Ja, und ich habe dieses Willkommensgeschenk von dieser Frau, Devon, bekommen, die eine verblüffende Wellness-Einrichtung auf der Hauptstraße führt. Pilot (2010)
But, unlike a runner who can restore his energy with food and drink, a dying star has no way to come back from the brink.Aber, nicht wie ein Läufer, der seine Energie mit Essen und Trinken wiederherstellen kann, hat ein sterbender Stern, keine Möglichkeit von dieser Schwelle zurück zu kommen. The Riddle of Black Holes (2010)
You get a shock wave, and the shock wave moves out.Man bekommt eine Schockwelle und die Schockwelle bewegt sich raus. The Riddle of Black Holes (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wellA ballet theater is a place in which I can study motion well.
wellA blast of wind swelled the sails.
wellA boy your age ought to behave well.
wellA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
wellA cat contrasts with a dog well.
wellA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
wellA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
wellA farewell party was held in honor of Mr Smith.
wellA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
wellA farewell party was held in honor of the retiring executive.
wellAfter sleeping well I felt much better.
wellAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
wellA hearty dinner well appeased my hunger.
wellAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
wellAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
well"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
wellAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
wellAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
wellAir pollution prevents some plants from growing well.
wellAkira can play tennis well.
wellAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
wellAll are well at home.
wellAll is well.
wellAll is well that ends well.
wellAll is well with me.
wellAll my family is very well.
wellAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
wellAll of us know him well.
wellAll's well that ends well.
wellAll the more so to think well of him.
wellAll the vehicles behaved well on their test runs.
wellAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
wellAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
wellAlthough it is good if one can speak English well.
wellAlthough it was a certain thing well, he was sleeping much during lesson.
wellAlthough my car is very old, it still runs very well.
wellAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
wellAltogether, things are going well.
wellAmerican senior citizens are comparatively well-off.
wellAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
wellAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
wellAnn plays tennis very well.
wellAnts have a well-organized society.
wellAoi dances very well.
wellAoi dances well.
wellApart from his parents, no one knows him very well.
wellApart from his parents, no one knows him well.
wellAre there to be hidden characters as well? We ask the developers.
wellAre they coming as well?
wellAre you aware of the fact that you are not spoken well of?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ผู้หวังดี[N] well-wisher, See also: well-intentioned person, Syn. ผู้ประสงค์ดี, ผู้ปรารถนาดี, Ant. ผู้หวังร้าย, ผู้ประสงค์ร้าย, Example: ผู้หวังดีเตือนให้ผมหลบหนีไปสักพัก จนกว่าเหตุการณ์เป็นปกติจึงค่อยกลับมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีเจตนาดี
ตีบทแตก[V] have an excellent act, See also: perform very well, Example: นักแสดงตีบทแตกจนสามารถคว้ารางวัลมาครองได้, Thai definition: แสดงได้แนบเนียนสมจริง
ผู้ดีเก่า[N] aristocrat, See also: noble, well-mannered person, respected person, Example: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4, Thai definition: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า
หลงตัวเอง[V] be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
เข้ากันได้ดี[V] get along well with, Syn. เข้ากันได้, Ant. ไม่ถูกกัน, Example: หลังจากเริ่มงานได้ 2 เดือน ผมก็เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน, Thai definition: คบหากันได้เป็นอย่างดี
ผู้อยู่อาศัย[N] occupant, See also: tenant, resident, dweller, lessee, occupier, Syn. ผู้อาศัย, Example: สมาร์ตเฮาส์เป็นบ้านที่มีระบบอัจฉริยะ ที่ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยได้หลายด้าน อาทิ การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ปรารถนาดี[V] wish well, See also: have good wishes, Syn. ตั้งใจดี, หวังดี, Example: พ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่า รักและปรารถนาดีกับเขา, Thai definition: อยากให้ผู้อื่นได้ดี
โปร่งลม[ADJ] airy, See also: well-ventilated, open, spacious, Example: บ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียว ล้อมด้วยรั้วไม้โปร่งลม ดูน่ารักเหมือนบ้านในนิทาน, Thai definition: ที่มีอากาศเข้าออกสะดวก
เอาละ[INT] ok, See also: all right, well, Example: ถ้าทุกคนเข้าใจกติกากันแล้ว เอาละ เรามาเริ่มเล่นกันได้เลย, Thai definition: คำเปล่งเสียงแสดงถึงการพอแล้ว, พร้อมแล้ว
ประจักษ์ชัด[V] realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai definition: ปรากฏชัด
สันทัดกรณี[ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
อีกด้วย[ADV] also, See also: as well, Example: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย
ยัง[ADV] also, See also: but also, as well, too, Syn. อีกทั้ง, อีกต่างหาก, Example: สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ใกล้ชิดกับคนแถมยังมีประโยชน์เฝ้าบ้านได้เวลาไม่มีใครอยู่
เรียงราย[ADV] orderly, See also: well-arranged, in good order, tidily, Example: ตุ๊กตาวางเรียงรายอยู่ในร้าน แต่ละตัวล้วนน่ารักจนฉันอดใจไม่ไหว ซื้อมาฝากหลานที่บ้านเสีย 2 ตัว, Thai definition: เรียงกันอย่างเป็นลำดับ ระยะๆ
ดีมาก[ADJ] excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
เถ้าถ่าน[ADV] congenially, See also: conformably, well, comfortably, openly, Example: ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 2 คนจะคุยถูกคอกันได้, Thai definition: อย่างชอบพอกัน, อย่างมีรสนิยมเข้ากันได้ดี
เพียบพร้อม[ADJ] well-heeled, See also: complete, perfect, absolute, Syn. สมบูรณ์, มั่งคั่ง, พรั่งพร้อม, Example: เธอมีชีวิตที่เพียบพร้อม แต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่, Thai definition: ที่มีเต็มเปี่ยมครบทุกอย่าง
บุญทาย[ADJ] well-matched, See also: well-suited (to each other), Thai definition: ที่ควรเป็นเนื้อคู่กัน, ที่มีลักษณะน่าจะเป็นเนื้อคู่กัน
ขึ้นชื่อลือชา[ADJ] be celebrated, See also: be famous, be renowned, be well known, Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, Example: เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อลือชาอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ขึ้นชื่อลือนาม[ADJ] be celebrated, See also: be famous, be renowned, be well known, Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, Example: ประวัติที่ขึ้นชื่อลือชาของชายผู้นี้ เห็นจะอยู่ตรงที่มีภรรยานับสิบ
เข้าขากัน[V] get along well with, See also: be good friends, cooperate (coordinate) with each other, Example: นายตำรวจนครบาลคนหนึ่งจบจ.ป.ร.5 แต่ไม่ค่อยเข้าขากันกับกลุ่มเท่าไรนัก, Thai definition: เป็นพวกกัน, ถูกนิสัยใจคอกัน
เข้าคอกัน[V] be congenial friends, See also: become friendly, be well compatible with, Syn. ถูกคอกัน, Ant. แตกคอกัน, Example: เขาเข้าคอกันได้สนิท, Thai definition: เข้ากันได้, ลงรอยกัน
ด้วยซ้ำ[ADV] as well, See also: too, also, additionally, in addtion, Syn. ด้วย, Example: น้ำเสียงเธอร้อนรนผิดจากที่เคยดูเหมือนเธอเกือบจะร้องไห้ด้วยซ้ำ
ถูกโรค[V] get along well with, See also: be on friendly terms, have the same tastes, Syn. ถูกอัธยาศัย, ถูกคอ, ต้องกัน, Example: เขาไม่ถูกโรคกัน
ที่พำนักพักพิง[N] residence, See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย
ไม่เอาถ่าน[ADJ] good-for-nothing, See also: never-do-well, Syn. ไม่ได้เรื่อง, Example: เขาคาดหน้าว่าผมจะเป็นคนไม่เอาถ่าน
รู้ดี[V] know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง
ลือชา[V] be well-known, See also: be celebrated, be renowned, be famous, Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ, Example: กาญจนบุรีเป็นค่ายเชลยที่ลือชามากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
ลือนาม[V] be well-known, See also: be celebrated, be renowned, be famous, Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ, Example: เขาเลื่องชื่อลือนามว่าเป็นคนกล้า
สละสลวย[V] be beautiful, See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth, Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ, Example: สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้, Thai definition: เป็นระเบียบเรียบร้อย
สุขกาย[V] be healthy, See also: has all the comforts of life, be in a good health, be physically well-off, Example: เธอสุขกายแต่ไม่สุขใจ, Thai definition: ร่างกายสบาย
หวังดี[V] wish someone well, See also: have good wishes, be well-intentioned, Syn. ปรารถนาดี, Ant. หวังร้าย, Example: ความสามัคคีนี้ประกอบด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเอื้อเฟื้อด้วยใจ คือ หวังดีมุ่งดีต่อกัน, Thai definition: คิดอย่างมิตร
เหย้าเรือน[N] house, See also: home, abode, residence, dwelling-place, , Syn. บ้าน, เรือน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, เหย้า, Example: ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะเก็บกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาด สำหรับต้อนรับปีใหม่, Count unit: หลัง
อยู่ดีกินดี[V] live well, See also: live well-off, live in plenty, live a good life, enjoy a happy life, have the good things, Syn. สุขสบาย, Ant. อดมื้อกินมื้อ, อดอยาก, Example: เมื่อไรประเทศไทยจะไปถึงจุดหมายตรงที่ทุกคนอยู่ดีกินดี มีความสุขตามอัตภาพ, Thai definition: มีความสุขสบาย
อ้อ[INT] oh, See also: yes, well, right, Syn. อ๋อ, Example: อ้อ! ระนาดฝั่งโน้นเขาตีกันแบบนี้หรือ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือนึกได้
อ๋อ[INT] oh, See also: yes, well, right, Syn. อ้อ, Example: อ๋อ! ไม่เป็นไรหรอกครับ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือนึกได้
อักเสบ[V] inflame, See also: swell, Example: การแพ้วัสดุที่ใช้เย็บแผลอาจทำให้ร่างกายเกิดปฏิกริยา แผลเน่า บวม อักเสบ เป็นเหตุให้แผลมีขนาดใหญ่ขึ้น, Thai definition: มีพิษกำเริบเนื่องจากแผล
อาคารบ้านเรือน[N] houses, See also: residence, dwellings, Syn. บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, Example: น้ำประปาที่ส่งไปให้เราใช้ตามอาคารบ้านเรือน จัดเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรค, Count unit: หลัง
อำลา[V] bid farewell, See also: take one's leave, say goodbye, Syn. ล่ำลา, กล่าวลา, ลาจาก, Ant. ทักทาย, Example: สาเหตุของการตัดสินใจอำลาการเมือง ก็เนื่องมาจากการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ครั้งที่ผ่านมา, Thai definition: ลาจากไป
รู้จักมักคุ้น[V] be acquainted with, See also: know someone well, be familiar with, Syn. รู้จักมักจี่, คุ้นเคย, Example: เรายังไม่รู้จักมักคุ้นกับเด็กพวกนี้, Thai definition: คุ้นเคยกัน, รู้จักกันมานาน
รู้ซึ้ง[V] realize, See also: know well, understand, Syn. รู้ดี, Example: ผมได้รู้ซึ้งถึงอุปสรรคขวากหนามนานัปการที่รออยู่เบื้องหน้า
เรียบร้อย[V] be polite, See also: be courteous, be well-behaved, be gracious, be well-mannered, Syn. สุภาพ, Example: ลูกสาวคุณเรียบร้อย น่าชื่นชมจริงๆ, Thai definition: มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยดี
เรือน[N] house, See also: building, domicile, dwelling, structure, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝาอย่างน้อย 3 ด้าน มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่
ลงลอยกัน[V] get along well with, See also: be in step with, get deal with, agree with, Syn. เข้ากันได้, Example: นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีปัญหา ไม่ลงรอยกัน
ไล่เลี่ยกัน[ADJ] equal, See also: similar, well-matched, about the same, Example: เด็ก 2 คนนี้สนิทกันมากเพราะมีวัยไล่เลี่ยกัน, Thai definition: ที่มีขนาดหรือระดับเท่าๆ กันหรือพอๆ กัน
สม[V] be well matched, See also: be suitable for each other, Syn. เหมาะ, เหมาะสม, Example: คู่บ่าวสาวคู่นี้สมกันดี
สะอาดหมดจด[V] be spick and span, See also: be well-cleaned, be well-groomed, be neat and clean, Ant. สกปรกโสโครก, Example: พวกเราช่วยกันปัดกวาดเหย้าเรือน และบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจด
สุขภาพ[N] health, See also: wellbeing, good condition, Example: บางคนอยากเป็นนักกีฬา แต่เป็นไม่ได้เพราะสุขภาพไม่อำนวย, Thai definition: ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
สุภาพ[ADJ] polite, See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ, Thai definition: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell   FR: infecter ; envenimer
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well   FR: puits [m] ; trou [m]
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
บ่อน้ำบาดาล[n. exp.] (bø nām bādān) EN: artesian well   FR: puits artésien [m]
บ่อน้ำมัน[n. exp.] (bø nāmman) EN: oil well   FR: puits de pétrole [m]
บวม[n.] (būam) EN: swelling   FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed   FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too   FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too   FR: de même
ได้ชื่อ [v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of   
ได้รูป [v. exp.] (dāi rūp) EN: be well fit ; set something into shape   
ได้รูป [adj.] (dāi rūp) EN: well formed ; shapely   
ได้ส่วนสัด[v.] (dāisuansat) EN: be proportioned ; be well fit   
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned   FR: célèbre
ดาวดึงส์ [n.] (dāodeung) EN: second heaven where Indra dwells   
ดี[adj.] (dī) EN: well ; good   FR: bien ; bon
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great   FR: excellent ; remarquable
ดิบดี[X] (dipdī) EN: very well   
โด่งดัง[adj.] (dongdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated   FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
เอ[X] (ē ) EN: well ! ; um   FR: heu ! ; hé bien !
เอวกลม[adj.] (ēo klom) EN: well-rounded waisted   
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟุ้งเฟื่อง[adj.] (fungfeūang) EN: well-known   
หาย[v.] (hāi) EN: recover (from) ; be cured (of) ; be rid of ; get well ; get over   FR: guérir ; se rétablir ; recouvrer la santé
หูตาสว่าง[v.] (hūtāsawāng) EN: be well-informed   
เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวล[n. prop.] (Jēm Khloēk Maēkswēl) EN: James Clerk Maxwell   FR: James Clerk Maxwell
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
จอร์จ ออร์เวล[n. prop.] (Jøj Øwēl) EN: George Orwell   FR: George Orwell
การอยู่อาศัย [n. exp.] (kān yū āsai) EN: dwelling ; residence   FR: résidence [f]
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation   
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable   FR: proportionné ; équilibré ; concis
เกกมะเหรก[n.] (kēkmarēk) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person   FR: fainéant [m] ; feignant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WELL    W EH1 L
WELLS    W EH1 L Z
WELLE    W EH1 L
DWELL    D W EH1 L
SWELL    S W EH1 L
EWELL    Y UW1 AH0 L
HOWELL    HH AW1 AH0 L
POWELL    P AW1 AH0 L
YOWELL    Y AA1 W EH0 L
LOWELL    L OW1 AH0 L
DEWELL    D EH1 W EH0 L
ORWELL    AO1 R W EH2 L
DOWELL    D AA1 W EH0 L
ROWELL    R OW1 IH0 L
DWELLE    D W EH1 L
WELLEK    W EH1 L EH0 K
NEWELL    N UW1 AH0 L
WELLEN    W EH1 L AH0 N
HEWELL    HH Y UW1 W EH0 L
MOWELL    M AA1 W EH0 L
TEWELL    T EH1 W EH0 L
VOWELL    V AA1 W EH0 L
SWELLS    S W EH1 L Z
JEWELL    JH UW1 EH0 L
GOWELL    G AA1 W EH0 L
WELLER    W EH1 L ER0
HEWELL    HH EH1 W EH0 L
TOWELL    T AA1 W EH0 L
WELLCO    W EH1 L K OW0
OTWELL    AA1 T W EH2 L
DWELLS    D W EH1 L Z
WELLES    W EH1 L Z
FEWELL    F EH1 W EH0 L
OSWELL    AA1 S W EH2 L
ATWELL    AH0 T W EH1 L
ANWELL    AH0 N W EH1 L
ADWELL    AH0 D W EH1 L
BOWELL    B AA1 W EH0 L
ELWELL    EH0 L W EH1 L
SEWELL    S UW1 AH0 L
NOWELL    N OW1 AH0 L
SOWELL    S AA1 W EH0 L
COWELL    K AA1 W EH0 L
FOLWELL    F OW1 L W EH2 L
ASHWELL    AE1 SH W EH2 L
GREWELL    G R EH1 W EH0 L
BODWELL    B AA1 D W EH2 L
BURWELL    B ER1 W EH0 L
HASWELL    HH AE1 S W EH0 L
BONWELL    B AA1 N W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well    (v) (w e1 l)
Ewell    (n) (y uu1 @ l)
Wells    (n) (w e1 l z)
dwell    (v) (d w e1 l)
swell    (v) (s w e1 l)
well-    (j) - (w e l -)
wells    (v) (w e1 l z)
Lowell    (n) (l au1 @ l)
Powell    (n) (p au1 w @ l)
dwells    (v) (d w e1 l z)
swells    (v) (s w e1 l z)
unwell    (j) (uh1 n w e1 l)
welled    (v) (w e1 l d)
dweller    (n) (d w e1 l @ r)
inkwell    (n) (i1 ng k w e l)
swelled    (v) (s w e1 l d)
welling    (v) (w e1 l i ng)
McDowell    (n) (m @ k d au1 @ l)
Chopwell    (n) (ch o1 p w i l)
Creswell    (n) (k r e1 s w i l)
Rothwell    (n) (r o1 th w e l)
dwellers    (n) (d w e1 l @ z)
dwelling    (v) (d w e1 l i ng)
farewell    (n) (f e@2 w e1 l)
inkwells    (n) (i1 ng k w e l z)
jewelled    (v) (jh uu1 @ l d)
jeweller    (n) (jh uu1 @ l @ r)
oil-well    (n) - (oi1 l - w e l)
swelling    (v) (s w e1 l i ng)
towelled    (v) (t au1 @ l d)
well-set    (j) - (w e1 l - s e t)
wellhead    (n) (w e1 l h e d)
dwellings    (n) (d w e1 l i ng z)
farewells    (n) (f e@2 w e1 l z)
jewellers    (n) (jh uu1 @ l @ z)
jewellery    (n) (jh uu1 @ l r ii)
jewelling    (v) (jh uu1 @ l i ng)
oil-wells    (n) - (oi1 l - w e l z)
speedwell    (n) (s p ii1 d w e l)
swellings    (n) (s w e1 l i ng z)
towelling    (v) (t au1 @ l i ng)
tube-well    (n) - (t y uu1 b - w e l)
well-born    (j) - (w e1 l - b oo n)
well-bred    (j) - (w e1 l - b r e d)
well-doer    (n) - (w e1 l - d uu @ r)
well-knit    (j) - (w e1 l - n i t)
well-nigh    (a) - (w e1 l - n ai)
well-read    (j) - (w e1 l - r e d)
well-worn    (j) - (w e1 l - w oo n)
wellheads    (n) (w e1 l h e d z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見送る[みおくる, miokuru] Thai: อำลา English: to farewell
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgangswelle {f}output shaft [Add to Longdo]
Abgesang {m} [übtr.]farewell [Add to Longdo]
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Abschiedsbrief {m}farewell letter [Add to Longdo]
Abschiedsfeier {f} | Abschiedsfeiern {pl}farewell party | farewell parties [Add to Longdo]
Abschiedsgeschenk {n}farewell gift; parting gift [Add to Longdo]
Abschiedsgruß {m}; Abschied {m} | jdm. auf Wiedersehen sagengoodbye; goodby; farewell | to say goodbye to [Add to Longdo]
Abschiedsrede {f} | Abschiedsreden {pl}farewell speech | farewell speeches [Add to Longdo]
Abschlussfest {n}farewell party [Add to Longdo]
Abtriebswelle {f} [techn.]pinion shaft [Add to Longdo]
Achse {f}; Welle {f} | Achsen {pl} | feste Achseaxle | axles | fixed axle [Add to Longdo]
Achse {f}; Welle {f} | Achsen {pl}arbor | arbors [Add to Longdo]
Ätherwellen {pl}; Äther {m} | über den Ätherairwaves {pl}; air | over the air [Add to Longdo]
Allwellenantenne {f}multiband antenna [Add to Longdo]
großen Anklang findento be very well received [Add to Longdo]
Anschwellen {n}; Zunahme {f}groundswell [Add to Longdo]
Anschwellen {n}swelling [Add to Longdo]
Antriebswelle {f} [techn.]drive shaft; motor shaft [Add to Longdo]
Antriebswelle {f} [techn.]shaft drive [Add to Longdo]
Aufenthalt {m}; Wohnsitz {m}abode; dwelling [Add to Longdo]
Aufschlussbohrung {f}wildcat well [Add to Longdo]
Ausgleichswelle {f}balance shaft [Add to Longdo]
Behausung {f} | Behausungen {pl}dwelling | dwellings [Add to Longdo]
Beule {f}; Schwellung {f}lump [Add to Longdo]
Bewohner {m} | Bewohner {pl}dweller | dwellers [Add to Longdo]
Biegewelle {f}flexible shaft [Add to Longdo]
Blindwelle {f} [techn.]jackshaft [Add to Longdo]
Bodenschwelle {f}ground sill [Add to Longdo]
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well [Add to Longdo]
Bohrturm {m}wellhead [Add to Longdo]
Brandungswelle {f} | Brandungswellen {pl}surging billow | surging billows; billows [Add to Longdo]
Brennholz {n} | Brennhölzer {pl} | gut abgelagertes Brennholzfirewood | firewoods | well-seasoned firewood [Add to Longdo]
Brummspannung {f}; Welligkeit {f}ripple [Add to Longdo]
Brunnen {m}; Quelle {f} | Brunnen {pl} | Artesischer Brunnen | einen Brunnen anlegen; einen Brunnen bohrenwell | wells | artesian well | to sink a well [Add to Longdo]
Brunnenbau {m}well digging; well boring [Add to Longdo]
Brunnenbauer {m}; Brunnenbauerin {f}well digger; well borer [Add to Longdo]
Brunnenschacht {m}well shaft [Add to Longdo]
Cremona-Plan {m}Maxwell (-Cremona) diagramm [Add to Longdo]
Crescendo {n} [mus.]swell [Add to Longdo]
feine Dame; feiner Herr | die feinen Leuteswell | the swells [Add to Longdo]
Dauerwelle {f} | Dauerwellen {pl}perm | perms [Add to Longdo]
Dauerwelle {f}permanent wave [Add to Longdo]
Druckwelle {f}shock wave [Add to Longdo]
Druckwelle {f}; Explosion {f}blast [Add to Longdo]
Dünung {f}groundswell [Add to Longdo]
Dünung {f}swell [Add to Longdo]
Durchtrieb {m}; Durchtriebswelle {f} [techn.](through) drive shaft [Add to Longdo]
Entsorgungsbrunnen {m}disposal well [Add to Longdo]
Erhitzen {n} im Mikrowellenofenmicrowave heating [Add to Longdo]
Exzenterwelle {f} [techn.]eccentric shaft [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのう(P);あの(P);あのー[, anou (P); ano (P); ano-] (int) say; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いざ[, iza] (adv,int) (See いざと言う時) now; come (now); well [Add to Longdo]
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
うーん;ウーン[, u-n ; u-n] (int) hmm; well [Add to Longdo]
ううん[, uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
ええと(P);えっと[, eeto (P); etto] (int) let me see; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell [Add to Longdo]
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
お別れ[おわかれ, owakare] (n) farewell [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
さてさて[, satesate] (int) well; now; then [Add to Longdo]
さらば[, saraba] (conj,int) farewell [Add to Longdo]
しっくり行く[しっくりいく, shikkuriiku] (v5k-s) to get on well with (someone) [Add to Longdo]
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
するよろし[, suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
そうね[, soune] (exp) Oh well [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
そこそこ[, sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
では[, deha] (conj,int) (See それでは) then; well; so; well then; (P) [Add to Longdo]
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles) [Add to Longdo]
どうせなら[, dousenara] (conj) (if you want to do something) you might as well [Add to Longdo]
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
にしては[, nishiteha] (exp) for (e.g. "she dances well for an eight-year old"); considering it's (something or someone) [Add to Longdo]
にも[, nimo] (exp) also; too; not ... either; as well; even [Add to Longdo]
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling [Add to Longdo]
のみならず[, nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as [Add to Longdo]
はあ;は[, haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
不分轩轾[bù fēn xuān zhì, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄒㄩㄢ ㄓˋ, / ] well-matched; equally matched [Add to Longdo]
不和[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord [Add to Longdo]
不太好[bù tài hǎo, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄏㄠˇ, ] not so good; not too well [Add to Longdo]
不妨[bù fáng, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ, ] there is no harm in; might as well [Add to Longdo]
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well [Add to Longdo]
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, ] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate [Add to Longdo]
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy [Add to Longdo]
不虚此行[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip [Add to Longdo]
不适[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, / ] unwell; indisposed; out of sorts [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] bowl of food; well [Add to Longdo]
[guāi, ㄍㄨㄞ, ] (of a child) obedient, well-behaved; clever [Add to Longdo]
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply [Add to Longdo]
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] warn; well; surname Jing [Add to Longdo]
井底之蛙[jǐng dǐ zhī wā, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧˇ ㄓ ㄨㄚ, ] a frog at the bottom of a well (成语 saw); fig. an ignorant person [Add to Longdo]
井田[jǐng tián, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧㄢˊ, ] the well-field system of ancient China [Add to Longdo]
井田制[jǐng tián zhì, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧㄢˊ ㄓˋ, ] well-field system [Add to Longdo]
井蛙之见[jǐng wā zhī jiàn, ㄐㄧㄥˇ ㄨㄚ ㄓ ㄐㄧㄢˋ, / ] the view of a frog in a well (成语 saw); fig. a narrow view [Add to Longdo]
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be [Add to Longdo]
仙山琼阁[xiān shān qióng gé, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ ㄑㄩㄥˊ ㄍㄜˊ, / ] jewelled palace in the fairy mountain [Add to Longdo]
以及[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, ] as well as; too; and [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to live; to dwell; to stay; to reside; to stop [Add to Longdo]
住处[zhù chù, ㄓㄨˋ ㄔㄨˋ, / ] residence; dwelling; dwelling place [Add to Longdo]
你好吗[nǐ hǎo ma, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙, / ] How are you?; Are you well? [Add to Longdo]
俊秀[jùn xiù, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄡˋ, ] well-favored; elegant; pretty [Add to Longdo]
保不住[bǎo bu zhù, ㄅㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, ] most likely; more likely than not; may well [Add to Longdo]
保尔森[bǎo ěr sēn, ㄅㄠˇ ㄦˇ ㄙㄣ, / ] Paulson or Powellson (name); Henry (Hank) Paulson (1946-), US banker, US Treasury Secretary from 2006 [Add to Longdo]
倒背如流[dào bèi rú liú, ㄉㄠˋ ㄅㄟˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to know by heart (so well that you can recite it backwards) [Add to Longdo]
倾盖[qīng gài, ㄑㄧㄥ ㄍㄞˋ, / ] to meet in passing; to get on well at first meeting [Add to Longdo]
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, ] thoroughly cooked; well done (of steak) [Add to Longdo]
兵强马壮[bīng qiáng mǎ zhuàng, ㄅㄧㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄇㄚˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] strong soldiers and sturdy horses; a well-trained and powerful army [Add to Longdo]
出名[chū míng, ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ, ] well-known for sth; to become well known; to make one's mark [Add to Longdo]
出饭[chū fàn, ㄔㄨ ㄈㄢˋ, / ] to swell on steaming (of hard rice grain) [Add to Longdo]
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔 [Add to Longdo]
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] well-known scenic spot [Add to Longdo]
势阱[shì jǐng, ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] potential well (phys.) [Add to Longdo]
匀整[yún zhěng, ㄩㄣˊ ㄓㄥˇ, / ] neat and well-spaced [Add to Longdo]
匀称[yún chèn, ㄩㄣˊ ㄔㄣˋ, / ] well proportioned; well shaped [Add to Longdo]
博物多闻[bó wù duō wén, ㄅㄛˊ ˋ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ, / ] wide and knowledgeable; well-informed and experienced [Add to Longdo]
及其[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, ] and; as well as [Add to Longdo]
反掌[fǎn zhǎng, ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, ] lit. to turn over one's palm; fig. everything is going very well. [Add to Longdo]
[kǒu, ㄎㄡˇ, ] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc) [Add to Longdo]
可想而知[kě xiǎng ér zhī, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄤˇ ㄦˊ ㄓ, ] it is obvious that...; as one can well imagine... [Add to Longdo]
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] favorite (to win a race or championship); well placed contestant [Add to Longdo]
可身[kě shēn, ㄎㄜˇ ㄕㄣ, ] to fit well (clothes) [Add to Longdo]
史迪威[Shǐ dí wēi, ㄕˇ ㄉㄧˊ ㄨㄟ, ] Joseph Stilwell [Add to Longdo]
名不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, / ] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation [Add to Longdo]
名曲[míng qǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, ] famous song; well-known piece of music [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
心棒[しんぼう, shinbou] -Achse, -Welle [Add to Longdo]
[なみ, nami] Welle [Add to Longdo]
波乗り[なみのり, naminori] Wellenreiten, Surfing [Add to Longdo]
波浪[はろう, harou] -Wellen, -Wogen [Add to Longdo]
波紋[はもん, hamon] Wasserring, -Wellen [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] Wellenlaenge [Add to Longdo]
津波[つなみ, tsunami] Flutwelle (nach Seebeben) [Add to Longdo]
浦波[うらなみ, uranami] (sich ueberschlagende) Wellen am Strand) [Add to Longdo]
[ろう, rou] WELLEN, TREIBEN [Add to Longdo]
短波[たんぱ, tanpa] Kurzwelle [Add to Longdo]
穂波[ほなみ, honami] Wellen_im_Kornfeld [Add to Longdo]
[ちょう, chou] SCHWELLEN, ANSCHWELLEN [Add to Longdo]
膨れる[ふくれる, fukureru] schwellen, anschwellen, sich_aufblaehen, aufgehen (Teig), sich_ausbreiten, aergerlich_werden, muerrisch_werden [Add to Longdo]
膨大[ぼうだい, boudai] das_Anschwellen, Schwellung [Add to Longdo]
車軸[しゃじく, shajiku] Radachse, Wagenachse, Welle [Add to Longdo]
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] Wellenbrecher, -Mole [Add to Longdo]
電波[でんぱ, denpa] elektrische_Welle [Add to Longdo]
青膨れ[あおぶくれ, aobukure] blaue-gruene_Schwellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, n. [OE. welle, AS. wella, wylla, from weallan to
   well up, surge, boil; akin to D. wel a spring or fountain.
   ????. See {Well}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. An issue of water from the earth; a spring; a fountain.
    [1913 Webster]
 
       Begin, then, sisters of the sacred well. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A pit or hole sunk into the earth to such a depth as to
    reach a supply of water, generally of a cylindrical form,
    and often walled with stone or bricks to prevent the earth
    from caving in.
    [1913 Webster]
 
       The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to
       draw with, and the well is deep.   --John iv. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. A shaft made in the earth to obtain oil or brine.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A source of supply; fountain; wellspring. "This well
    of mercy." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Dan Chaucer, well of English undefiled. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       A well of serious thought and pure.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) An inclosure in the middle of a vessel's hold, around
      the pumps, from the bottom to the lower deck, to
      preserve the pumps from damage and facilitate their
      inspection.
    (b) A compartment in the middle of the hold of a fishing
      vessel, made tight at the sides, but having holes
      perforated in the bottom to let in water for the
      preservation of fish alive while they are transported
      to market.
    (c) A vertical passage in the stern into which an
      auxiliary screw propeller may be drawn up out of
      water.
    (d) A depressed space in the after part of the deck; --
      often called the cockpit.
      [1913 Webster]
 
   6. (Mil.) A hole or excavation in the earth, in mining, from
    which run branches or galleries.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) An opening through the floors of a building, as
    for a staircase or an elevator; a wellhole.
    [1913 Webster]
 
   8. (Metal.) The lower part of a furnace, into which the metal
    falls.
    [1913 Webster]
 
   {Artesian well}, {Driven well}. See under {Artesian}, and
    {Driven}.
 
   {Pump well}. (Naut.) See {Well}, 5
    (a), above.
 
   {Well boring}, the art or process of boring an artesian well.
    
 
   {Well drain}.
    (a) A drain or vent for water, somewhat like a well or
      pit, serving to discharge the water of wet land.
    (b) A drain conducting to a well or pit.
 
   {Well room}.
    (a) A room where a well or spring is situated; especially,
      one built over a mineral spring.
    (b) (Naut.) A depression in the bottom of a boat, into
      which water may run, and whence it is thrown out with
      a scoop.
 
   {Well sinker}, one who sinks or digs wells.
 
   {Well sinking}, the art or process of sinking or digging
    wells.
 
   {Well staircase} (Arch.), a staircase having a wellhole (see
    {Wellhole}
    (b) ), as distinguished from one which occupies the whole
      of the space left for it in the floor.
 
   {Well sweep}. Same as {Sweep}, n., 12.
 
   {Well water}, the water that flows into a well from
    subterraneous springs; the water drawn from a well.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, v. i. [imp. & p. p. {Welled}; p. pr. & vb. n.
   {Welling}.] [OE. wellen, AS. wyllan, wellan, fr. weallan;
   akin to OFries. walla, OS. & OHG. wallan, G. wallen, Icel.
   vella, G. welle, wave, OHG. wella, walm, AS. wylm; cf. L.
   volvere to roll, Gr. ? to inwrap, ? to roll. Cf. {Voluble},
   {Wallop} to boil, {Wallow}, {Weld} of metal.]
   To issue forth, as water from the earth; to flow; to spring.
   "[Blood] welled from out the wound." --Dryden. "[Yon spring]
   wells softly forth." --Bryant.
   [1913 Webster]
 
      From his two springs in Gojam's sunny realm,
      Pure welling out, he through the lucid lake
      Of fair Dambea rolls his infant streams. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, v. t.
   To pour forth, as from a well. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, adv. [Compar. and superl. wanting, the deficiency
   being supplied by better and best, from another root.] [OE.
   wel, AS. wel; akin to OS., OFries., & D. wel, G. wohl, OHG.
   wola, wela, Icel. & Dan. vel, Sw. v[aum]l, Goth. wa['i]la;
   originally meaning, according to one's will or wish. See
   {Will}, v. t., and cf. {Wealth}.]
   [1913 Webster]
   1. In a good or proper manner; justly; rightly; not ill or
    wickedly.
    [1913 Webster]
 
       If thou doest not well, sin lieth at the door.
                          --Gen. iv. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. Suitably to one's condition, to the occasion, or to a
    proposed end or use; suitably; abundantly; fully;
    adequately; thoroughly.
    [1913 Webster]
 
       Lot . . . beheld all the plain of Jordan, that it
       was well watered everywhere.     --Gen. xiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       WE are wellable to overcome it.    --Num. xiii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       She looketh well to the ways of her household.
                          --Prov. xxxi.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Servant of God, well done! well hast thou fought
       The better fight.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fully or about; -- used with numbers. [Obs.] "Well a ten
    or twelve." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Well nine and twenty in a company.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. In such manner as is desirable; so as one could wish;
    satisfactorily; favorably; advantageously; conveniently.
    "It boded well to you." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Know
       In measure what the mind may well contain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the world speaks well of you.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Considerably; not a little; far.
    [1913 Webster]
 
       Abraham and Sarah were old and well stricken in age.
                          --Gen. xviii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   Note: Well is sometimes used elliptically for it is well, as
      an expression of satisfaction with what has been said
      or done, and sometimes it expresses concession, or is
      merely expletive; as, well, the work is done; well, let
      us go; well, well, be it so.
      [1913 Webster]
 
   Note: Well, like above, ill, and so, is used before many
      participial adjectives in its usual adverbial senses,
      and subject to the same custom with regard to the use
      of the hyphen (see the Note under {Ill}, adv.); as, a
      well-affected supporter; he was well affected toward
      the project; a well-trained speaker; he was well
      trained in speaking; well-educated, or well educated;
      well-dressed, or well dressed; well-appearing;
      well-behaved; well-controlled; well-designed;
      well-directed; well-formed; well-meant; well-minded;
      well-ordered; well-performed; well-pleased;
      well-pleasing; well-seasoned; well-steered;
      well-tasted; well-told, etc. Such compound epithets
      usually have an obvious meaning, and since they may be
      formed at will, only a few of this class are given in
      the Vocabulary.
      [1913 Webster]
 
   {As well}. See under {As}.
 
   {As well as}, and also; together with; not less than; one as
    much as the other; as, a sickness long, as well as severe;
    London is the largest city in England, as well as the
    capital.
 
   {Well enough}, well or good in a moderate degree; so as to
    give satisfaction, or so as to require no alteration.
 
   {Well off}, in good condition; especially, in good condition
    as to property or any advantages; thriving; prosperous.
 
   {Well to do}, well off; prosperous; -- used also adjectively.
    "The class well to do in the world." --J. H. Newman.
 
   {Well to live}, in easy circumstances; well off; well to do.
    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, a.
   [1913 Webster]
   1. Good in condition or circumstances; desirable, either in a
    natural or moral sense; fortunate; convenient;
    advantageous; happy; as, it is well for the country that
    the crops did not fail; it is well that the mistake was
    discovered.
    [1913 Webster]
 
       It was well with us in Egypt.     --Num. xi. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in health; sound in body; not ailing, diseased, or
    sick; healthy; as, a well man; the patient is perfectly
    well. "Your friends are well." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Is your father well, the old man of whom ye spake?
                          --Gen. xliii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. Being in favor; favored; fortunate.
    [1913 Webster]
 
       He followed the fortunes of that family, and was
       well with Henry the Fourth.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Marine Insurance) Safe; as, a chip warranted well at a
    certain day and place. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 We'll \We'll\
   Contraction for we will or we shall. "We'll follow them."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 WELL
     Whole Earth 'Lectronic Net (network)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top