Search result for

*waver*

(141 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: waver, -waver-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waver[VI] แกว่งไปแกว่งมา (การตัดสินใจ, โอกาส, ความคิดเห็น), See also: โอนเอน, วอกแวกไม่มั่นคง, Syn. fluctuate, irresolute, vacillate
waver[VI] โซเซ, See also: ตุปัดตุเป๋, แอ่นไปแอ่นมา
waver[N] (น้ำเสียง) ขึ้นๆ ลงๆ (แสดงอารมณ์)
waver[N] (แสง, เปลวไฟ) ริบหรี่, See also: วูบวาบ, ใกล้จะดับ
waver[N] การแกว่งไปแกว่งมา, See also: การโซเซ, ความโอนเอน, ความวอกแวกไม่มั่นคง
waverer[N] คนโซเซ
waver between[PHRV] ลังเลระหว่าง, See also: ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง, Syn. hover between, vacillate between

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
waver(n) การเซ,ความโอนเอน,การแกว่งไกว,ความแปรปรวน
waver(vi) เซ,โอนเอน,วอกแวก,ลังเล,ระส่ำระสาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe I'll get a workman's comp. Yeah, "mental anguish" waver.บางที่ฉันน่าจะไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ "เจ็บปวดรวดร้าว"เอาอะไรดี Emotional Rescue (2009)
Lana... he would never waver.ลาน่า... เขาไม่เคยอ่อนแอ Legion (2009)
I'm wavering, honestly.honestly. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm worried that Noah might be wavering.แม่กังวลเรื่องโนอาห์ที่ยังลังเลอยู่ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Unwavering, my eyes are only on youmayowazu kimi dake wo Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Unwavering, my eyes are only on youmayowazu kimi dake wo ไม่มีแม้ความเศร้า ดวงตาของฉันจะจับจ้องเพียงแค่เธอ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I'm kind ofwavering on that now.ตอนนี้ฉันเริ่มจะแกว่งแล้ว When in Rome (2010)
Seventh and waverly. Copy that.ถนน 7 กับ เวฟเวอรรี่ รับทราบ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
It preys on wavering souls like yours.มันมาจากจิตใจที่ วอกแวกเหมือนกับเจ้า Lazarus (2010)
And though the city is on the very cutting edge of technology, nothing... replaces your unwavering sense of right and wrong and your eyes and ears on the street.แม้ว่า เมืองนี้ จะเป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี... แต่ไม่มีสิ่งได้ทดแทน ประสาทสัมผัสของพวกคุณ Pilot (2010)
And if we sense anyone starting to waver...และถ้าเราสังหรณ์ได้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเริ่มเอนเอียง Down the Block There's a Riot (2010)
He'd have his unwavering loyalty.ตัวหลักจะได้ความภักดีที่เลี่ยงไม่ได้จากคริส Middle Man (2010)
If this caused you to waver, how long can you last?ถ้านี่ทำให้แกหวั่นไหว แล้วแกจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่กันเชียว Cinderella's Sister (2010)
How could you talk to your mother that way? She already hates me for making you waver.ทำไมถึงพูดกับคุณแม่แบบนั้นล่ะ ท่านเกลียดฉันอยู่แล้วที่ทำให้คุณหวั่นไหว Episode #1.14 (2010)
Why are you wavering so much?ทำไมองค์ชายถึงวอกแวกนัก? Episode #1.4 (2010)
What did she mean that she wavered?ความโลเล นั่นมันคืออะไรกัน? Episode #1.12 (2010)
I said I wavered.ที่บอกว่าชั้นโลเล Episode #1.12 (2010)
Just what the word means, my heart wavered.มันก็เหมือนอย่างที่ฉันพูดนั่นแหละ ใจชั้นมันเปลี่ยนไปแล้ว Episode #1.12 (2010)
I should have kept my manners, but I forgot, and my heart wavered.ฉันควรจะเก็บความรู้สึกของฉันเอาไว้ แต่ฉันเผลอลืมแล้วก็เอนเอียงไป Episode #1.12 (2010)
And never, it is said, will Balthazar waver from his quest, for mankind will never be safe until Morgana is destroyed by the Prime Merlinean.ว่ากันว่าบัลธาซาร์ไม่เคยลดละการค้นหาแม้แต่น้อย เพราะมวลมนุษย์ไม่มีวันจะสิ้นภัย จนกว่ามอร์กาน่าจะสิ้นชีพด้วยน้ำมือของ ไพรม์ เมอร์ลิเนี่ยน The Sorcerer's Apprentice (2010)
Monks of his order are unwavering in their obedience to the virgin oracle.พวกนี้เชื่อเทพพยากรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง Immortals (2011)
Is Wizards of Waverly Place over yet?วิซาร์ด เวเวอร์ลี่ เพลส จบหรือยัง Taking Back the House (2011)
I've never wavered from my beliefs.หากผมเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผมไม่เคยที่จะลังเล ผมรู้ว่าทำไมคุณถึงจะไม่ฆ่าผม 1911 (2011)
Even the brave Cao Cao will waver.แม้แต่โจโฉที่กล้าหาญยังต้องหวั่นเกรง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
My support is unwavering.ผมสนับสนุนเต็มที่ Welcome to the Occupation (2011)
Officials at Waverly University said the same thing.เจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยเวฟเวอรี่ ก็บอกแบบนั้นครับ The Penelope Papers (2011)
Telles? No, with his work at Waverly.เทลลิสหรือ ไม่ใช่ กับงานเขาที่เวฟเวอร์ลี่ The Penelope Papers (2011)
I'd rather you stand on principle and feed me to the wolves than waver so easily.ฉันอยากให้แกยืนบนหลักการ เลี้ยงแกให้เป็นนักล่า มากกว่าจะล้มได้ง่ายๆ The Wake-Up Bomb (2011)
In all the years I watched him, he never wavered in his certainty.ทุกๆปีที่ข้าเฝ้ามองเขา เขาไม่เคยต้องลังเลใจ A Servant of Two Masters (2011)
The throne is not a place for wavering. Instead, it is the center place that balances the drifts and pulls.บัลลังก์ไม่ใช่ที่ที่ให้สั่นคลอน แต่เป็นศูนย์กลางที่สร้างสมดุลโดยการผลักและดึง Warrior Baek Dong-soo (2011)
Even if you're supported by three politicians and six judges, I shall not waver.ข้าก็ไม่สนใจ The Duo (2011)
To your left, Lord Waverly.ไปทางซ้าย หลอดเวเวอรี่ Mirror Mirror (2012)
If someone please teach Lord Waverly his left from his right...ใครช่วยสอนท่านหลอดแยกซ้ายขวาทีสิ Mirror Mirror (2012)
And for upholding the highest standards of the Order of Seekers and demonstrating unwavering faith to the Chantry,และจากการส่งเสริมของสภาสูงแห่งซีคเกอร์ การกระทำและความทุ่มเทให้กับวิหาร, Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Don't waver.อย่าวอกแวก Snake Eyes (2012)
Did he ask about your recent specific wavering with Roya Hammad?เขาได้เจาะจงถาม เกี่ยวกับเรื่องล่าสุดของคุณ ตอนที่คุณลังเลๆกับโรยา ฮาเม็ดรึเปล่า? Two Hats (2012)
I would like to express my gratitude for your unwavering support through these incredibly challenging times.ฉันอยากจะแสดงความกตัญญู สำหรับการสนับสนุนของคุณ นี่มันเป็นเวลาที่ท้าทายเหลือเชื่อ Penance (2012)
Both the good... and the evil... And those wavering somewhere in between... Everything is in place.การเปิดเผยเป็นหน้าต่างถึงตัวตนของเรา ทั้งความดี และความชั่วร้าย.. และความลังเลเหล่านั้น อยู่ที่ไหนซักแห่งในระหว่าง... ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว Revelations (2012)
Freddy made a lot of mistakes, but when it came to doing what's best for the wesen community, he never wavered.เฟรดดี้อาจทำบางอย่างผิดพลาด แต่เมื่อมันมาถึง เขาก็ทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อสภาเวสเซ็น เขาไม่เคยลังเลใจเลย Natural Born Wesen (2013)
I don't, I think he was wavering.ฉันไม่ ฉันคิดว่าเขากำลังสับสน Cold Turkey (2013)
My unwavering optimism?เพราะฉันเป็นคนโลกสวย Bag Man (2013)
Moira, you may be surprised to know that I sometimes waver in my convictions.มอยร่า คุณอาจจะแปลกใจที่รู้ว่า บางครั้งผมก็ลังเลใจในความเชื่อมั่นของผม The Undertaking (2013)
Not unwavering hatred for a ruthless vampireไม่ใช่มุ่งเป้าไปที่การเกลียดแวมไพร์เลือดเย็น The Walking Dead (2013)
They usually waver from one day to the next... ls work okay?..พวกเขาคาดการณ์แต่วันต่อวัน.. งานคุณโอเคไหม Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
I should never waver from my father.ฉันไม่ควรลังเลใจจากพ่อของฉัน Decline of an Empire (2014)
- Enjoy your stay, Mr. Waverly. - I hope so.- พักผ่อนให้มีความสุขค่ะ คุณ เวเวอร์รี่ ผมหวังว่าอย่างนั้น The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Nice to see you. - Ah, Waverly.ยินดีที่ได้รู้จัก อ่อ เวเวอร์รี่. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Waverly runs the shipping department at British Oil.เวเวอร์รี่ บริหารชิปปิ้งให้กับบริษัทน้ำมันอังกฤษ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
My name's Waverly.ผมชื่อ เวเวอร์รี่. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
You will report to Commander Waverly of British Naval Intelligence for the remainder of the mission.คุณ จะต้องรายงานตัวกับผู้การ เวเวอร์รี่... จากหน่วยสายลับอังกฤษ ไปจนจบภาระกิจ. The Man from U.N.C.L.E. (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waverA fishing light wavers under the lee of an island.
waverHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
waverHe wavered between going home and remaining at work in the office.
waverI waver in my mind, a place just for me.
waverSomebody who wavers between hope and fear over superficial things should not be appointed to a management position.
waverYou are wavering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิ้วไหว[V] waver, See also: sway, rustle, Ant. หยุดนิ่ง, Example: กิ่งไม้ที่ต้องกระแสลมฝน ใบของมันจะพลิ้วไหวอย่างเริงร่า, Thai definition: สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม
สองจิตสองใจ[V] be in two minds, See also: hesitate, vacillate, waver, dither, hum and haw, Syn. ลังเล, Ant. แน่วแน่, Example: ผมสองจิตสองใจอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่, Thai definition: ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไร
โยกโคลง[V] sway, See also: rock, shake, roll, wobble, waver, Syn. โคลง, เคลื่อนคลอน, Example: พอลมพัด ลำต้นก็โยกโคลงไปมา
จดๆ จ้องๆ[V] hesitate, See also: waver, be uncertain, be unsure, be undecided, Syn. จดจ้อง, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, ไม่ตัดสินใจ, Ant. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: มัวแต่จดๆ จ้องๆ อยู่นั่นแหล่ะ ไม่ยอมลงมือทำเสียที, Thai definition: จะทำก็ไม่แน่ใจ
แน่วแน่[ADJ] firm, See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering, Syn. แน่แน่ว, Example: ทหารทุกคนมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ, Thai definition: ที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง
เรรวน[V] be uncertain, See also: hesitate, waver, Syn. รวนเร, โลเล, ลังเล, Thai definition: ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ
ลังเล[V] hesitate, See also: waver, be uncertain, dither, Example: นักลงทุนต่างชาติยังคงลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย, Thai definition: ไม่แน่ใจ, สองจิตสองใจ
ละล้าละลัง[V] hesitate, See also: waver, tarry, be reluctant, Syn. ลังเล, ลุกลน, เก้ๆ กังๆ, รีรอ, Example: ขณะที่ผมละล้าละลังทำอะไรไม่ถูก ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น, Thai definition: ห่วงหน้าห่วงหลังด้วยอาการลุกลี้ลุกลน
ลังเลใจ[V] hesitate, See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided, Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล, Example: นักลงทุนต่างประเทศลังเลใจที่จะลงทุนในจีนและไต้หวัน, Thai definition: ไม่แน่ใจ
โลเล[V] waver, See also: hesitate, be uncertain, be irresolute, be indecisive, Syn. ลังเล, แปรปรวน, Example: หัวหน้าครอบครัวโลเลอย่างนี้สมาชิกก็แย่, Thai definition: มีนิสัยไม่แน่นอนไม่มั่นคง, เอาแน่เอานอนไม่ได้
ใจเด็ด[ADJ] resolute, See also: steadfast, undaunted, unwavering, stouthearted, Syn. เด็ดเดี่ยว, Example: เขาเป็นคนใจเด็ดสมกับเป็นลูกผู้ชายที่กล้าเปิดเผยสถานภาพของตนเองว่ามีภริยาแล้ว
กระตุกกระติก[V] shake, See also: swing, sway, waver, rock, vacillate, Syn. ตุกๆ ติกๆ, Example: อย่ากระตุกกระติกนะ เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: เคลื่อนไหว หรือขยับไม่อยู่นิ่ง
กระโดกกระเดก[V] waver, See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch, Syn. โยกเยก, โอนไปโอนมา, โดกเดก, Example: การเดินทางโดยเรือนั้นกระโดกกระเดกตลอดทาง
สั่นคลอน[V] be unstable, See also: be unsteady, be infirm, be shaky, be insecure, become loose, shake, waver, Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน, Example: ชีวิตสมรสจะเริ่มสั่นคลอนในวัยกลางคน, Thai definition: ไม่มั่นคง
พริ้ว[V] waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai definition: โบกไหว, สั่นไหว
ความลังเล[N] indecision, See also: vacillation, waver, uncertainty, Syn. ความลังเลใจ, ความโลเล, Ant. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่, Example: ประชาชนเกิดความลังเลและเสื่อมความนิยมในระบอบการปกครอง
พริ้ว[V] waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai definition: โบกไหว, สั่นไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive   FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
แน่ว[adj.] (naēo) EN: straight ; direct ; unwavering ; vertical   FR: direct
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering   FR: résolu
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver   
สองจิตสองใจ[v.] (søngjit-søngjai) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw   FR: être indécis
โยกโคลง[v. exp.] (yōk khlōng) EN: sway ; rock ; shake ; roll ; wobble ; waver   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAVER    W EY1 V ER0
WAVERED    W EY1 V ER0 D
WAVERLY    W EY1 V ER0 L IY0
WAVERING    W EY1 V ER0 IH0 NG
WAVERLEY    W EY1 V ER0 L IY0
UNWAVERING    AH0 N W EY1 V ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waver    (v) (w ei1 v @ r)
wavers    (v) (w ei1 v @ z)
wavered    (v) (w ei1 v @ d)
waverer    (n) (w ei1 v @ r @ r)
waverers    (n) (w ei1 v @ r @ z)
wavering    (v) (w ei1 v @ r i ng)
unwavering    (j) (uh1 n w ei1 v @ r i ng)
unwaveringly    (a) (uh1 n w ei1 v @ r i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chauvinist {m}flag-waver; jingo [Add to Longdo]
Zauderer {m}waverer [Add to Longdo]
felsenfest {adj}steadfast; unwavering; unshakeable [Add to Longdo]
gewanktwavered [Add to Longdo]
schwanken; wanken | schwankend; wankend | schwankt; wankt | schwankte; wankteto waver; to waffle | wavering; waffling | wavers; waffles | wavered; waffled [Add to Longdo]
schweben; flatternto waver [Add to Longdo]
unentschlossen {adv}waveringly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
気迷い[きまよい, kimayoi] (n) wavering; hesitating [Add to Longdo]
決心が鈍る[けっしんがにぶる, kesshinganiburu] (exp,v5r) to waver in one's resolution [Add to Longdo]
決心が揺らぐ[けっしんがゆらぐ, kesshingayuragu] (exp,v5g) to lose one's resolve; to have one's resolution waver [Add to Longdo]
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P) [Add to Longdo]
知者不惑;智者不惑[ちしゃふわく, chishafuwaku] (exp) a wise person always follows the right course; a wise man never wavers [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P) [Add to Longdo]
浮腰;浮き腰[うきごし, ukigoshi] (n) (1) wavering; unsteady; (2) {MA} floating hip throw (judo) [Add to Longdo]
腹が据わる;腹がすわる[はらがすわる, haragasuwaru] (exp,v5r) to have guts; to be unwavering in one's resolution [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) (sometimes written as 生命) (See 生命) life; life force; (2) lifetime; lifespan; (3) most important thing; foundation; core; (4) (arch) paired tattoos of the "life" kanji on the upper arms of a man and woman (indicating unwavering love); (5) (arch) fate; destiny; karma; (P) [Add to Longdo]
迷う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u,vi) (1) (See 道に迷う) to lose one's way; (2) (See 迷い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P) [Add to Longdo]
揺らめく[ゆらめく, yurameku] (v5k,vi) to flicker; to quiver; to waver; to sway [Add to Longdo]
揺ら揺ら[ゆらゆら, yurayura] (adv,n,vs) (uk) slow swaying; rolling from side to side; swinging; wobbling; shake; swing; waver; roll; rock; tremble; vibration; flicker; (P) [Add to Longdo]
揺るぐ[ゆるぐ, yurugu] (v5g,vi) to shake; to waver; to tremble; (P) [Add to Longdo]
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u,vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver [Add to Longdo]
蹌踉めく[よろめく, yoromeku] (v5k,vi) (1) (uk) to stagger; (2) (uk) to misconduct oneself; to have a love affair; to waver; to feel some inclination; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚毅木讷[gāng yì mù nè, ㄍㄤ ㄧˋ ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, / ] stalwart and plain spoken (成语 saw); unwavering and prudent [Add to Longdo]
动摇[dòng yáo, ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, / ] waver; be indecisive [Add to Longdo]
坚贞不渝[jiān zhēn bù yú, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, / ] unyielding integrity (成语 saw); unwavering [Add to Longdo]
摇摆[yáo bǎi, ㄧㄠˊ ㄅㄞˇ, / ] to waver; swaying (of building in an earthquake) [Add to Longdo]
果决[guǒ jué, ㄍㄨㄛˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] firm; unwavering [Add to Longdo]
乐此不疲[lè cǐ bù pí, ㄌㄜˋ ㄘˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ, / ] to enjoy sth and never tire of it (成语 saw); unwavering enthusiasm [Add to Longdo]
犹豫不决[yóu yù bù jué, ㄧㄡˊ ㄩˋ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] hesitancy; indecision; to waver [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] pace back and forth; hesitate; waver [Add to Longdo]
闪动[shǎn dòng, ㄕㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to waver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waver \Wa"ver\, n. [From {Wave}, or {Waver}, v.]
   A sapling left standing in a fallen wood. [Prov. Eng.]
   --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waver \Wa"ver\, v. i. [imp. & p. p. {Wavered}; p. pr. & vb. n.
   {Wavering}.] [OE. waveren, from AS. w[ae]fre wavering,
   restless. See {Wave}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. To play or move to and fro; to move one way and the other;
    hence, to totter; to reel; to swing; to flutter.
    [1913 Webster]
 
       With banners and pennons wavering with the wind.
                          --Ld. Berners.
    [1913 Webster]
 
       Thou wouldst waver on one of these trees as a terror
       to all evil speakers against dignities. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To be unsettled in opinion; to vacillate; to be
    undetermined; to fluctuate; as, to water in judgment.
    [1913 Webster]
 
       Let us hold fast . . . without wavering. --Heb. x.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       In feeble hearts, propense enough before
       To waver, or fall off and join with idols. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reel; totter; vacillate. See {Fluctuate}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top