Search result for

*walkie-talkie*

(61 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: walkie-talkie, -walkie-talkie-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walkie-talkie[N] เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ, Syn. field radio, two-way radio

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
walkie-talkie(วอล์ค'คีทอ'คี) n. เครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุในเครื่องเดียวกันที่แบกหรือถือได้โดยคนเพียงคนเดียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We've got the walkie-talkies.- เรามีวิทยุมือถือ The Bank Job (2008)
These walkie-talkie robbers certainly caught your lot on the hop.ไอ้โจรวิทยุสื่อสารพวกนี้ ทำให้พวกคุณหัวปั่นกันจริง ๆ The Bank Job (2008)
Let's get some copies of the... walkie-talkie tapes out to the news boys.ไปก็อปปี้เสียงจาก... เทปวิทยุสื่อสารออกมาให้เด็กทำข่าว The Bank Job (2008)
Walkie-talkie gang takes it all.กลุ่มโจรวิทยุสื่อสารถูกจับทั้งหมดแล้ว The Bank Job (2008)
Walkie-talkie gang takes it all...กลุ่มโจรวิทยุสื่อสารถูกจับทั้งหมดแล้ว... The Bank Job (2008)
Authorities have released this recording of the walkie-talkie communications between the robbers of LloydВґs Bank in Marylebone in the hopes that their voices may be identified by members of the public...เจ้าหน้าที่กำลังเผยแพร่บันทึกวิทยุสื่อสาร การพูดคุยระหว่าง พวกโจรปล้นธนาคารลอยด์ในมาร์ลีโบน โดยหวังว่าเสียงของพวกมัน The Bank Job (2008)
- Give me the walkie-talkie.- เอาวิทยุมานี่ The Breath (2009)
Set your cellphone to walkie-talkie in case we get separated.เซ็ตมือถือเป็นวอร์คกี้-ทอร์คกี้ไว้ เผื่อเราโดนแยกไปคนละทาง It's a Terrible Life (2009)
[woman on walkie-talkie] Stacy?[woman on walkie-talkie] สเตซี่? When in Rome (2010)
Don't you have a walkie-talkie?คุณไม่มีวอร์หรือ? Devil (2010)
You don't have a walkie-talkie?คุณไม่มีวอร์หรือ? Devil (2010)
This is for you also. Walkie-talkie. Don't drop it.นี่ก็ของนายเช่นกัน วอร์คกี้-ทอร์คกี้ อย่าทำตกล่ะ มันแพงนะ Chuck Versus the Beard (2010)
The walkie-talkie, the one in the bag I dropped.วอกกี้ทอคกี้ มันอยู่ในกระเป๋า Tell It to the Frogs (2010)
I'd have died. The walkie-talkie, the one in the bag I dropped.ผมเอาวิทยุสื่อสาร ไว้ในถุงปืน ที่ผมทำหล่นไว้ Wildfire (2010)
- We got lost. - Something wrong with your walkie-talkies? No!วิทยุใช้ไม่ได้ ทำให้เราหลงกันหมด Grave Encounters (2011)
Houston, he can't be far. Those walkie-talkies are a piece of shit.เขาไม่น่าจะอยู่ไกลนะ วิทยุรับคลื่นสั้นนะ Grave Encounters (2011)
The walkie-talkie, the one in the bag I dropped.วิทยุมือถืออยู่ในกระเป๋า ที่ผมทำหล่นไว้ What Lies Ahead (2011)
Armband, walkie-talkie.ปลอกแขน วิทยุสื่อสาร Something to Watch Over Me (2011)
I heard something. [Walkie-talkie crackles]ได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง\(เสียงจากวิทยุ) Plumed Serpent (2012)
Toward the back. [Walkie-talkie crackles]จนถึงด้านหลัง\(เสียงจากวิทยุ) Plumed Serpent (2012)
Hand me your... walkie-talkie.ส่งวิทยุสื่อสารมาให้ฉันหน่อย As Time Goes By (2013)
First walkie-talkie wristwatch -- 1936, Poland.เครื่องรับส่งวิทยุเครื่องแรก 1936 โปแลนด์ 0-8-4 (2013)
He's holding some kind of... walkie-talkie.เขากำลังถืออะไรบางอย่าง... วอล์คกี้ทอล์คกี้ Red X (2014)
He could still set off the bomb with a walkie-talkie.เขาจะยังใช้วอล์คกี้ทอล์คกี้ สั่งระเบิดได้อยู่ Red X (2014)
If we can build radios, walkie-talkies...วิทยุสื่อสาร The Calm (2014)
- No. We'll also need to steal some copper wire, the guard schedules, and a walkie-talkie...- ไม่ และวิทยุสื่อสาร... Remember Me (2015)
CRANE (over walkie-talkie):ผู้หมวด The Sisters Mills (2015)
Johnny? Answer the walkie-talkie.จอห์นนี่ ตอบวิทยุกลับมาด้วย! Sing (2016)
You shouldn't have used the walkie-talkie.เธอไม่ควรใช้วิทยุนั่น Split (2016)
And code names to use on our walkie-talkies.และฉายาที่จะเรียกผ่านวิทยุสื่อสาร The Lego Batman Movie (2017)
Get on that walkie-talkie and find out where Mulder is.หยิบ วอลค์กี้ทอลค์กี้ ขึ้นมา แล้วถามว่า Mulder อยู่ไหน Squeeze (1993)
You can use Bo's baby monitor as a walkie-talkie.งั้นหนูใช้มันกับของโบเหมือนวอล์กี้ทอล์กี้ก็ได้ Signs (2002)
It only works one way, but that'll do fine. That is, until someone gets you an old walkie-talkie left over at the station.มันสื่อสารได้ทางเดียว แต่ก็พอใช้ได้นะ คืองี้ หนูใช้ตัวเก่าเป็นวิทยุตัวลูกได้ Signs (2002)
I'm gonna use it as a walkie-talkie. What if it's catching a signal from them?ผมจะใช้มันเหมือนวอล์คกี้ทอล์กกี้ ถ้าเกิดเป็นสัญญาณจากพวกมันล่ะ Signs (2002)
Like a complicated walkie-talkie.เหมือนวิทยุติดต่อแต่ซับซ้อนกว่า Pilot: Part 1 (2004)
Randy...you don't have to use the walkie-talkie.รันดี้... นายไม่จำเป็นต้องใช้วิทยุหรอก ฉันอยู่ห่างแค่ 10 ฟุต Mr. Monk and the Panic Room (2004)
It's so cute. Isn't this a walkie-talkie?น่ารักจังเลยค่ะ นี่วอล์กกี้-ทอล์กกี้ ไม่ใช่เหรอคะ? My Boyfriend Is Type-B (2005)
You could've told me that on the walkie-talkie.คุณก็น่าจะบอกผม ผ่านทางวอล์กกี้-ทอล์กกี้นี่ My Boyfriend Is Type-B (2005)
No thanks to my father's attempts To turn him into a human walkie-Talkie.ไม่หรอก ต้องขอบคุณความพยายาม ของพ่อฉันที่จะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นวิทยุสื่อสาร The Ghost Network (2008)
Next party we will buy a walkie talkie and play radio-patrol.Für die nächste Party kaufen wir uns 'n Walkie-Talkie und spielen Funkstreife. The Party (1980)
- Walkie-talkies? - Check.Walkie-Talkies? The Great Muppet Caper (1981)
(alarm through walkie-talkie)(Alarm über Walkie-TalkieThief (1981)
Bill, if we could borrow a couple of walkie-talkies,Bill? Mit Walkie-Talkies kann ich vom Monitor aus helfen. Cat People (1982)
- Walkie-talkies.Walkie-Talkies! BMX Bandits (1983)
Unit 3 call station, I hear something unidentified over the radio.Einheit 3 an Zentrale. Sarge, ich hab etwas mit wissenschaftlichem Inhalt abgefangen auf dem Walkie-TalkieBMX Bandits (1983)
- Maybe it's the police?Könnte eine Zivilstreife sein, die von den Walkie-Talkies erfahren haben. BMX Bandits (1983)
- You've got your walkie-talkie.Bleib mit den Walkie-Talkies in Verbindung. BMX Bandits (1983)
- I do not know what you're talking about!Wenn ich wüsste, wovon Sie sprechen... - Wir sprechen von Walkie-Talkies. BMX Bandits (1983)
Do not kill them, we need Walkie-talkierna.Nicht umbringen, wir brauchen die Walkie-Talkies! BMX Bandits (1983)
- No walkie-talkies.Nicht eines hatte ein Walkie-Talkie bei sich oder wusste etwas davon. BMX Bandits (1983)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
walkie-talkie    (n) - (w oo2 k i - t oo1 k ii)
walkie-talkies    (n) - (w oo2 k i - t oo1 k i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funkgerät {n}; Sprechfunkgerät {n}radio set; walkie-talkie [Add to Longdo]
Walkie-Talkie {n}walkie-talkie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーキートーキー[, uo-ki-to-ki-] (n) walkie-talkie [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报话机[bào huà jī, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, / ] walkie-talkie; portable radio transmitter [Add to Longdo]
对讲机[duì jiǎng jī, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧ, / ] intercom; walkie-talkie [Add to Longdo]
步话机[bù huà jī, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, / ] walkie-talkie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  walkie-talkie
      n 1: small portable radio link (receiver and transmitter) [syn:
           {walkie-talkie}, {walky-talky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top