Search result for

*vibrate*

(100 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vibrate, -vibrate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vibrate[VI] สั่น, Syn. swing, shake, quiver, tremble
vibrate[VT] ทำให้สั่น, Syn. swing, shake, quiver, tremble
vibrate[VI] ก้องกังวาน, Syn. resonate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vibrate(ไว'เบรท) vi. สั่น,สั่นสะเทือน,สั่นไหว,ระรัว,ระริก,เคลื่อนขึ้นลงอย่างรวดเร็วและซ้ำ ๆ ให้แกว่ง,ทำให้ระรัว,ทำให้ระริก,ทำให้ตื่นเต้น,ปล่อยออก., See also: vibratingly adv., Syn. oscillate

English-Thai: Nontri Dictionary
vibrate(vi) สั่นสะเทือน,สั่น,ก้อง,กังวาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But when a suitcase vibrates,... ..the throwers have got to call the police.หรือเวลาที่มันระเบิด แล้วชิ้นส่วนที่เคยเป็นข้าวของส่วนตัว รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของคุณ มันจะปลิวกระจาย จากพื้นขึ้นไปถึงเพดาน Fight Club (1999)
I believe in harmony as a law in the universe like gravity, you know, we're meant to vibrate together.ฉันเชื่อในกฎของกลิ่นมันเป็นแรงดึงดูด นายรู้มั้ยมันหมายถึงเรา Latter Days (2003)
Yeah. (PHONE VIBRATES)โรงเรียนของเธอ อยู่ที่ฟินิกซ์ใช่ไหม? Twilight (2008)
(PHONE VIBRATES)โธ่ที่รัก แม่ขอโทษจ่ะ Twilight (2008)
I thought it was on vibrate.ผมว่ามันอยู่ในช่วงตื่นเต้นอะ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Unless they're shouting, the glass won't vibrate enough for us to get an audio.นอกจากพวกนั้นจะตะโกน กระจกมันสั่นสะเทือนไม่พอจะจับเป็นเสียงได้ Minimal Loss (2008)
No, I got it on vibrate.- ไม่ ผมตั้งสั่นไว้ Hairography (2009)
Simply stating the truth, miss. [phone vibrates] Thank you.-ผมแค่พูดความจริงน่ะ Blinded by the Light (2009)
I set it so that it wouldn't ring or vibrate if a call came in, and carried it.ผมตั้งไม่ให้มันดังหรือสั่นเวลามีสายโทรเข้ามา และก็พกมันเอาไว้ Episode #1.8 (2009)
He's not answering his cell. i assume it's on vibrate.เขาไม่รับสาย ฉันคิดว่าเขาคงเปิดระบบสั่นไว้ Faceless, Nameless (2009)
And it vibrated through me, and it was cold, and it...และมันสั่นสะเทือนผ่านฉัน และมันก็หนาว และมัน... Friday Night Bites (2009)
Expect the third on the next night, when the last stroke of 12 ceases to vibrate. (BELL TOLLS) (PHONE RINGS) Think we can find the woman who called me?เมื่อระฆังครั้งที่ 12 ดังสั่นกังวาล คิดว่าเราจะหาตัวผู้หญิง คนที่โทรหาผมพบมั้ย? A561984 (2009)
- Let me just put that on vibrate.เดี๋ยวตั้งเป็นสั่นก่อนนะ The Gorilla Experiment (2009)
- I'm already on vibrate.ฉันสั่นอยู่แล้วละ The Gorilla Experiment (2009)
- So it's on vibrate?- งั้นมันก็คงตั้งสั่นไว้ When in Rome (2010)
- Is the ringer set on a sound or vibrate?- เรียกเข้าเป็นเสียงหรือแค่สั่น Buried (2010)
- Vibrate.- สั่น Buried (2010)
My phone was in my pants pocket, and I had it on vibrate.โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ากางเกง ผมทำเป็นระบบสั่นไว้ You Gotta Get a Gimmick (2010)
The two universes vibrate at different frequencies.เอกภพทั้งสองด้านต่างก็สั่นสะเทือน ด้วยความถี่ที่ต่างกัน The Man from the Other Side (2010)
When the car began to vibrateเมื่อรถเริ่มสั่นสะเทือน The Man from the Other Side (2010)
If they were to vibrateถ้ามันถูกทำให้สั่นสะเทือน The Box (2010)
I don't know what to tell you, Elena. [cell phone vibrates] So then you'll be ok if I just head out,ฉันไม่รู้จะบอกเธอยังไงนะเอเลน่า งั้นคงไม่เป็นไร ถ้าฉันจะออกไปข้างนอก Masquerade (2010)
I mean, no thank you. [cell phone vibrates] You didn't tell me there was another witch here.ฉันหมายถึง ไม่ล่ะ ขอบใจ เธอไม่ได้บอกฉันว่ามีแม่มดอีกคนที่นี่ Masquerade (2010)
They vibrate.เมื่อสั่นสะเทือน The Sorcerer's Apprentice (2010)
Let me find out. (phone beeps) (phone vibrates) Did you hear?เดี๋ยวฉันลองถามดู ได้ยินใช่ไหม ใช่ Blame It on the Alcohol (2011)
(phone beeps, phone vibrates) You're go for Puck.พัคพูดอยู่ Blame It on the Alcohol (2011)
(phone vibrates) That, sir, is what we call rock bottom.นั่นแหละที่เราเรียกว่า เมาไม่ได้สติ Blame It on the Alcohol (2011)
It was more fun doing it together. (phone vibrates) Oh, crap.มันสนุกมากที่เราทำด้วยกัน ให้ตายเหอะ เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน A Night of Neglect (2011)
( Cell phone vibrates )- สเปนเซอร์! แม่? Blind Dates (2011)
So in some way, the Universe vibrated like a piano or like a drum.ดังนั้นในทางใดทางหนึ่ง จักรวาลสั่นสะเทือนเช่นเปียโนหรือ ชอบกลอง Is There an Edge to the Universe? (2011)
And a string, for instance, cannot vibrate on wavelengths larger than the size of the string.และสตริงตัวอย่างเช่นไม่สามารถ สั่นสะเทือนในช่วงความยาวคลื่น ขนาดใหญ่กว่าขนาดของสตริง Is There an Edge to the Universe? (2011)
So, maybe, if we observe that the Universe didn't vibrate on very long wavelengths, maybe the explanation is that space has a finite size.ดังนั้นบางทีถ้าเราสังเกตว่าจักรวาล ไม่ได้สั่นสะเทือนในช่วงความยาว คลื่นที่ยาวมาก อาจจะไม่มีคำอธิบายได้ว่าอวกาศมี ขนาด จำกัด Is There an Edge to the Universe? (2011)
At the same time that as it was stretching, it was actually making the drum vibrate a little.ในเวลาเดียวกันว่ามันถูกยืด มันเป็นจริงการทำกลองสั่นเล็ก ๆ น้อย ๆ Is There an Edge to the Universe? (2011)
It's a new phone. Switching to vibrate.มันเป็นโทรศัพท์ใหม่ ผมเปลี่ยนเป็นระบบสั่นแล้ว Biology 101 (2011)
Vibrates louder than the ringer.เปิดสั่นดังกว่าริงโทนอีก Biology 101 (2011)
( Phone vibrates )(โทรศัพท์สั่น) Save the Date (2011)
( Vibrates )( Vibrates ) Over My Dead Body (2011)
( Vibrates )( Vibrates ) Over My Dead Body (2011)
( Cell phone vibrates )( Cell phone vibrates ) Over My Dead Body (2011)
they vibrate now.ของไอโฟน5เลยนะ มันสั่นแล้วตอนนี้ I Kissed a Girl (2011)
(cell phone vibrates) Did you see that? Did you like that wholeนายเห็นรึเปล่า นายชอบมั้ย Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Sometimes I vibrate with such rage, it terrifies me.บางครั้งฉันสั้นเทิ้มไปด้วยความเดือดดาล มันทำให้ฉันกลัว Rubber Man (2011)
I had it on vibrate.ผมตั้งสั่นไว้แล้วน่ะ Tower Heist (2011)
[ Cellphone vibrates ][เสียงโทรศัพท์] Pulling Strings (2012)
( Phones vibrate )( Phones vibrateTake Her Out of the Ballgame (2012)
- ( Phone vibrates )- ( Phone vibrates ) Take Her Out of the Ballgame (2012)
[Cell phone vibrates] Oh. Hang on just one sec.ฉันไม่รู้เลยว่ายัยตำรวจนั่น รู้เรื่องนี้ได้ยังไง The Dark... Whatever (2012)
[Phone vibrates]The Contingency (2012)
Would you like a card, sir? [Phone vibrates]ต้องการเพิ่มอีกใบรึเปล่าคะ? The Contingency (2012)
[Phone vibrates]The Contingency (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vibratePassengers became nervous when the plant began to vibrate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเทือน[V] shake, See also: quake, vibrate, Syn. กระเทือน, สั่นสะเทือน
สั่นสะเทือน[V] quake, See also: shake, vibrate, Syn. สะเทือน, สั่น, ไหว
สะเทือน[V] shake, See also: vibrate, bump, quake, rock, tremble, shiver, Syn. สั่นสะเทือน, Example: รถวิ่งช้าไม่ได้ ขืนวิ่งช้ารถจะสะเทือนจนนั่งไม่ได้, Thai definition: อาการที่สั่นชนิดหนึ่งของวัตถุใดอันมีลักษณะสั่นถี่เป็นจังหวะเพราะถูกกระทบกระทั่ง, อาการสั่นเช่นนั้น สั่นหรือเลื่อนแล่นมากระทบกระทั่งกับสิ่งอื่นๆ ทำให้สิ่งนั้นๆ สั่นตามไปด้วย
สั่นระรัว[V] vibrate, See also: shake, judder, quiver, tremble, Example: เสียงคำรามของมันหวีดหวิวจนแผ่นกระจกสั่นระรัว
ไหว[V] vibrate, See also: shake, Syn. สั่น, สะเทือน, กระดิก, Example: พอมีเสียงระเบิดขึ้นเรือนก็ไหวไปทั้งหลัง
เขย่า[V] shake, See also: rock, vibrate, Example: คุณหมอสั่งให้เขย่าขวดก่อนรินยา เพราะตะกอนยาจะตกอยู่ที่ก้นขวด, Thai definition: อาการที่จับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสั่นหรือยกขึ้นยกลงเร็วๆ เพื่อให้สิ่งนั้นกระเทือนหรือเคลื่อนไหว
สั่นเครือ[V] tremble, See also: quiver, shake, quaver, vibrate, Syn. สั่น, เครือ, Example: น้ำเสียงแกสั่นเครือขณะบีบมือตัวเองไว้แน่น, Thai definition: ลักษณะของเสียงที่สั่นพร่าไม่แจ่มใส เรียกว่า เสียงเครือ
เครือ[V] tremble, See also: quiver, shake, quaver, vibrate, Syn. สั่น, สั่นเครือ, Example: เสียงของผู้เล่าเครือไปเล็กน้อยเมื่อพูดถึงตอนที่สะเทือนใจ, Thai definition: ลักษณะของเสียงที่สั่นพร่าไม่แจ่มใส เรียกว่า เสียงเครือ
โงกเงก[V] sway, See also: swing, lean, vibrate, Syn. โยกเยก, คลอนแคลน, โยกโคลง, เอนไปเอนมา, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Example: อย่าไปเหยียบกิ่งไม้นั้นนะ มันโงกเงกเต็มทีแล้ว
เผยิบ[V] flap, See also: flutter, vibrate, wave, Syn. พะเยิบ, Ant. นิ่ง, Example: หลังคาเต้นท์เผยิบขึ้นลงเพราะถูกลมพัด, Thai definition: อาการที่ของแบนบางๆ กระพือขึ้นกระพือลง
ตัวสั่น[V] tremble, See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, vibrate, Example: นักโทษตัวสั่นด้วยความกลัว ขณะรอผลการพิจารณาคดีของศาล, Thai definition: อาการที่ตัวสั่นไหวถี่ๆ ด้วยความหวาดกลัว
ตัวสั่น[V] tremble, See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, vibrate, Example: นักโทษตัวสั่นด้วยความกลัว ขณะรอผลการพิจารณาคดีของศาล, Thai definition: อาการที่ตัวสั่นไหวถี่ๆ ด้วยความหวาดกลัว
กระเทือน[V] shake, See also: vibrate, tremble, shiver, bump, quake, rock, Syn. สะเทือน, Example: พอมีรถบรรทุกวิ่งผ่าน บ้านก็กระเทือนทันที, Thai definition: มีอาการเหมือนไหวหรือสั่นเพราะถูกกระทบ
กระหึม[V] reverberate, See also: echo, re-echo, resound, vibrate, Syn. กระหึ่ม, Ant. ค่อย, เบา, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดกระหึมไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังหึ่มอย่างน่ากลัว
กระเส่า[V] shiver, See also: quiver, tremulous, tremble, quaver, vibrate, Syn. สั่นเครือ, Example: เสียงของเขากระเส่าด้วยความกลัว
สะท้าน[V] shiver, See also: tremble, vibrate, shake, Syn. ดังลั่น, ดังก้อง, Ant. แผ่วเบา, Example: ผมตะโกนจนเสียงสะท้านให้เด็กคนนั้นช่วยดันรถกลับขึ้นมา
สะท้าน[V] shiver, See also: tremble, vibrate, shake, Syn. ดังลั่น, ดังก้อง, Ant. แผ่วเบา, Example: ผมตะโกนจนเสียงสะท้านให้เด็กคนนั้นช่วยดันรถกลับขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler
เครือ[v.] (khreūa) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate   
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock   FR: secouer ; affecter ; ébranler
โงกเงก[v.] (ngōk-ngēk) EN: sway ; swing ; lean ; vibrate   FR: dodeliner
รัว[v.] (rūa) EN: shake ; vibrate ; quicker   
สั่นเครือ[v.] (sankhreūa) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate   
สั่นระรัว[v. exp.] (san rarūa) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble   
สั่นสะเทือน[v.] (sansatheūoen) EN: quake ; shake ; vibrate   FR: branler ; trépider
สะท้าน[v.] (sathān) EN: tremble from cold ; tremble from fear ; shiver ; vibrate ; shake   FR: trembler (de froid/peur) ; frissonner
สะเทือน[v.] (satheūoen) EN: shake ; vibrate ; bump ; quake ; rock ; tremble ; shiver   FR: secouer ; ébranler

CMU English Pronouncing Dictionary
VIBRATE    V AY1 B R EY0 T
VIBRATES    V AY1 B R EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vibrate    (v) (v ai1 b r ei1 t)
vibrated    (v) (v ai1 b r ei1 t i d)
vibrates    (v) (v ai1 b r ei1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mitschwingento covibrate [Add to Longdo]
schwanken; schwingen; vibrierento vibrate [Add to Longdo]
vibrieren | vibrierend | vibriert | vibriert | vibrierteto vibrate | vibrating | vibrated | vibrates | vibrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]
震う[ふるう, furuu] (v5u) to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]
震わす[ふるわす, furuwasu] (v5s,vt) (See 震わせる) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]
震わせる[ふるわせる, furuwaseru] (v1,vt) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
震撼[zhèn hàn, ㄓㄣˋ ㄏㄢˋ, ] shake; vibrate; shock; rock; fig. mind-blowing [Add to Longdo]
震荡[zhèn dàng, ㄓㄣˋ ㄉㄤˋ, / ] to vibrate; to shake; to shudder [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, / ] to tremble; to shiver; to shake; to vibrate; Taiwan pr. zhan4 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vibrate \Vi"brate\, v. t. [imp. & p. p. {Vibrated}; p. pr. & vb.
   n. {Vibrating}.] [L. vibratus, p. p. of vibrare, v. t. & v.
   i., to shake, brandish, vibrate; akin to Skr. vip to tremble,
   Icel. veifa to wave, vibrate. See {Waive} and cf. {Whip}, v.
   t.]
   1. To brandish; to move to and fro; to swing; as, to vibrate
    a sword or a staff.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark or measure by moving to and fro; as, a pendulum
    vibrating seconds.
    [1913 Webster]
 
   3. To affect with vibratory motion; to set in vibration.
    [1913 Webster]
 
       Breath vocalized, that is, vibrated or undulated,
       may . . . impress a swift, tremulous motion.
                          --Holder.
    [1913 Webster]
 
       Star to star vibrates light.     --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vibrate \Vi"brate\, v. i.
   1. To move to and fro, or from side to side, as a pendulum,
    an elastic rod, or a stretched string, when disturbed from
    its position of rest; to swing; to oscillate.
    [1913 Webster]
 
   2. To have the constituent particles move to and fro, with
    alternate compression and dilation of parts, as the air,
    or any elastic body; to quiver.
    [1913 Webster]
 
   3. To produce an oscillating or quivering effect of sound;
    as, a whisper vibrates on the ear. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass from one state to another; to waver; to fluctuate;
    as, a man vibrates between two opinions.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top