Search result for

*vegetation*

(91 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vegetation, -vegetation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vegetation[N] พืช, See also: พืชผัก, Syn. plants, shrubs, herbage
vegetation[N] การเติบโตแบบพืชผัก, See also: การมีสภาพแบบพืชผัก
vegetational[ADJ] เกี่ยวกับพืชผัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vegetation(เวจจิเท'เชิน) n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง,ชีวิตพืชในบริเวณหนึ่ง,การเจริญเติบโตของพืช,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่จืดชืด., See also: vegetational adj., Syn. plant life

English-Thai: Nontri Dictionary
vegetation(n) ผักหญ้า,พืชพันธุ์,พันธุ์ไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vegetationสิ่งงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetationพืชพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vegetation mappingการทำแผนที่พรรณพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Palm Springs is another desert city with tropical vegetation and lush golf courses.ปาล์มสปริงเป็นเมืองทะเลทรายอีกแห่ง ที่มีพืชพรรณเขตร้อน และสนามกอล์ฟเขียวชอุ่ม Home (2009)
Vegetation, water, air...พืชผัก , น้ำ , อากาศ... Air: Part 3 (2009)
All right, it doesn't look like there's much vegetation around the gate, so you may have to widen your search.เอาล่ะ มันคงไม่น่าจะ มีพืชผัก อยู่รอบ ๆ เกท ดังนั่น คุณน่าจะออกไปสำรวจรอบกว้าง Justice (2009)
It means there won't be much vegetation.มันหมายถึง ที่นั่นไม่มีพืชอยู่เลย Light (2009)
MRI and transesophageal echo reveal no swelling, no masses, no vegetation, no sign of anything.ผลMRIกับEchoผ่านท่ออาหาร ออกมาว่าไม่มีการบวม ไม่มีก้อน ไม่มีเม็ดอะไร ไม่วี่แววอะไรเลย Out of the Chute (2011)
But here's the vegetation is flourishedเเต่ว่าทำไมถึง ต้นใหญ่อย่างนี้นะ A Chinese Ghost Story (2011)
So I combed the area for weeks, until I found some discolored vegetation.ดังนั้นฉันเลยค้นหาในพื้นที่อย่างละเอียด เป็นอาทิตย์ จนฉันพบพันธุ์ไม้มีสีไม่เสมอกันบางชนิด The Future in the Past (2012)
Before trees, the tallest vegetation was only about waist-high.ก่อนที่ต้นไม้พืชที่สูงที่สุดคือ เพียงประมาณเอวสูง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง Lost Son (2004)
The vast majority of it is north of the equator, and most of the vegetation is north of the equator.ส่วนใหญ่จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร พืชพันธ์ส่วนมากอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร An Inconvenient Truth (2006)
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย An Inconvenient Truth (2006)
This vegetation will help us find where he hangs out.เศษใบไม้จะช่วยเราหาว่าเขาอยู่แถวไหน Rio (2006)
Get me a sample on that vegetation ASAP!เก็บผลตรวจของพื้นบ้าน ส่งให้ผมทันทีนะ Transformers (2007)
Not Susan's affair and raging nymphomania but your lack of vegetation.ไม่ใช่เพราะเรื่องงานของซูซาน หรืออารมณ์รุนแรงเกินเหตุนั่นหรอก แต่มันเพราะเธอเบื่อพวกใบเขียวมากกว่า Music and Lyrics (2007)
You know, the cacti... ...vegetation, that kind of thing.พวกคุณรู้นะ ต้นกระบองเพชร พืชพันธุ์ ประเภทนั้น Crazy Handful of Nothin' (2008)
There are clouds due east, which could mean a body of water, vegetation... so, food and shelter.มีเมฆฝนทางทิศตะวันออก นั่นหมายถึง น่าจะมีน้ำ ต้นไม้ อาหาร แล้วก็ที่พัก Episode #2.5 (2008)
Troy, why don't we take advantage of the vegetation?Troy, warum nutzen wir die Vegetation nicht zu unserem Vorteil? The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
No minerals, no water, no vegetation.Keine Mineralien, kein Wasser, keine VegetationThe Mystery of the Third Planet (1981)
No minerals, no water, no vegetation.Keine Mineralien, kein Wasser, keine VegetationThe Mystery of the Third Planet (1981)
As if in the embrace of a luxurious vegetation.Als ob uns diese verschwenderische Vegetation umarmen würde. Emmanuelle IV (1984)
The foliage in fully developed state of growth.SEKTOR 1 VEGETATION NORMAL Laubwerk voll entwickelt. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
Minimal vegetation. Temperature 39.4.Kaum Vegetation, Temperatur 39,4. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
Sector 3, sub-tropical vegetation.Sektor 3, subtropische VegetationStar Trek III: The Search for Spock (1984)
Now, our tests indicate the planet's surface... without considerably more vegetation or some animals, simply too barren to support life.Die Planetenoberfläche ist, ohne Vegetation oder Tiere, zu karg, um Leben zu fördern. The Cage (1986)
To help you reclaim the planet's surface, our zoological gardens will furnish a variety of plant life.Um auf diesem Planeten leben zu können, wird unser Zoo Ihnen eine Vegetation geben. The Cage (1986)
Yeah. Vegetation, well...Die Vegetation stammt, auf den ersten Blick, aus dem Mesozoikum. Down by Law (1986)
But sensors show no life readings. Not even vegetation.Aber es gibt dort kein Leben, nicht einmal VegetationDatalore (1988)
A vegetation graph.Die Steuerung der VegetationHome Soil (1988)
Our sensors show no signs of life forms. Virtually no vegetation.Die Sensoren zeigen... keine Lebensformen, kaum VegetationSkin of Evil (1988)
No sign of water, vegetation, artificial structures.Keine Spuren von Wasser, Vegetation oder künstlichen Strukturen. The Survivors (1989)
The structure is located at the centre of the vegetation, sir.Die Struktur befindet sich inmitten eines Vegetationsgebietes. The Survivors (1989)
There is no vegetation, no insects, not even soil bacteria.Es gab keine Vegetation, keine Insekten mehr, nicht mal Bakterien. Silicon Avatar (1991)
Greetings, Lisa. Excellent crop of decorative growth.Exzellente Ausbeute an DekorationsvegetationConeheads (1993)
There's a whole new quadrant full of new plant life to explore.Ein ganzer neuer Quadrant voller unbekannter Vegetation ist zu erforschen. A Man Alone (1993)
The eighth planet is L-Class, covered with deciduous vegetation, unexplored, with no evidence of any civilizations.Der achte Planet gehört zur L-Klasse, er ist von laubartiger Vegetation bedeckt, unerforscht, und ohne Hinweise auf irgendwelche Zivilisationen. The Chase (1993)
Yeah, that could mean that it's in an area where the vegetation kinda grows quickly.Vielleicht liegt sie in diesem feuchten Gebiet, wo die Vegetation sehr üppig ist. Forgotten Silver (1995)
Working at fever pitch, the searchers began attacking the dense vegetation, eager to discover the secrets which lay beneath.Fieberhaft beseitigten die Forscher die üppige Vegetation. Getrieben von der Neugierde nach dem Geheimnis, das sich darunter verbarg. Forgotten Silver (1995)
- All vegetation has been destroyed.- Alle Vegetation wurde zerstört. Time and Again (1995)
In my preparatory report to the away team, I recall mentioning to you that Klingons lacked an enzyme for metabolizing this planet's vegetation.In meinem Bericht für das Aussenteam habe ich Ihnen gegenüber erwähnt, dass Klingonen ein Enzym fehlt, für die Verdauung der hiesigen VegetationDarkling (1997)
To support human life, there must be carbon-based vegetation.Menschliches Leben benötigt eine Vegetation auf Kohlenstoffbasis. The First Commandment (1997)
All passengers please be aware of the following government health advisory... The floating plants used for terraforming on Venus.Die zum Terraforming verwendete Vegetation löst bei einigen Menschen allergische Reaktionen aus. Waltz for Venus (1998)
You know, it's all because of those floating plants. They're only here on Venus.Sehen Sie die fliegenden Vegetationsinseln? Waltz for Venus (1998)
The rotting vegetation.Die verrottende VegetationThe Magnificent Ferengi (1998)
There are no large bodies of water, and the vegetation is sparse.Es gibt kaum VegetationDragon's Teeth (1999)
We've located a continent with edible vegetation and an underground water supply.Ein Kontinent mit essbarer Vegetation und Wasservorkommen. Dragon's Teeth (1999)
Due to the tropical foliage the OPLAN calls for high explosive and napalm loadouts for our ground attack sortiesAufgrund der tropischen Vegetation erfordert der O-Plan bei unseren Einsätzen Sprengbomben- und Napalmabwürfe. Thirteen Days (2000)
Do you really think that the world you describe is a culture?Mit verbrannter VegetationFail Safe (2000)
is that vegetation?- Gibt es VegetationBlink of an Eye (2000)
He's not even a vegetable. He hopes one day to be a vegetable.Er hätte gerne mehr VegetationMr. Monk and the Sleeping Suspect (2003)
Today we'll be looking at indigenous vegetation of Central America.Heute werfen wir einen Blick auf die Vegetation Zentralamerikas. Evolution: Part 2 (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืช[N] vegetation, See also: plant, Syn. พืชพันธุ์, Example: เขาวางแผนทำเกษตรหลายๆ อย่างในพื้นที่เดียวกัน เช่น ปลูกพืชผสมผสาน ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำแปลงหญ้า ฯลฯ, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป, พรรณไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พืช[n.] (pheūt) EN: plant ; vegetation ; flora   FR: plante [f] ; végétal [m] ; flore [f] ; végétation [f]
พฤกษชาติ[n.] (phreuksachāt) EN: tree ; plant ; vegetable ; flora   FR: flore [f] ; végétation [f]
รกชัฏ[adj.] (rokchat) EN: overgrown ; dense ; impenetrable   FR: envahi par la végétation ; impénétrable ; touffu

CMU English Pronouncing Dictionary
VEGETATION    V EH2 JH AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vegetation    (n) (v e2 jh i t ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewuchs {m}fouling; vegetation [Add to Longdo]
Bodenvegetation {f}groundcover [Add to Longdo]
Vegetation {f}vegetation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation [Add to Longdo]
枯らす[からす, karasu] (v5s,vt) to let dry; to kill (vegetation); to season (lumber) [Add to Longdo]
植生[しょくせい, shokusei] (n) vegetation [Add to Longdo]
植生図[しょくせいず, shokuseizu] (n) vegetation map [Add to Longdo]
植生帯[しょくせいたい, shokuseitai] (n) vegetation zone [Add to Longdo]
植物[しょくぶつ, shokubutsu] (n) plant; vegetation; (P) [Add to Longdo]
草木[くさき(P);そうもく(P), kusaki (P); soumoku (P)] (n) plants; vegetation; (P) [Add to Longdo]
踏み分ける[ふみわける, fumiwakeru] (v1,vt) to push through (i.e. a crowd, vegetation, etc.) [Add to Longdo]
万緑一紅[ばんりょくいっこう, banryokuikkou] (n) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men [Add to Longdo]
万緑叢中紅一点[ばんりょくそうちゅうこういってん, banryokusouchuukouitten] (exp) (arch) (See 万緑一紅) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men [Add to Longdo]
鬱然[うつぜん, utsuzen] (adj-t,adv-to) (1) dense (vegetation); thick; (2) prominent; popular; (3) gloomy (mood) [Add to Longdo]
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
植物[zhí wù, ㄓˊ ˋ, ] botanical; plant; vegetation [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] dense vegetation; sieve [Add to Longdo]
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, ] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] luxuriance of vegetation [Add to Longdo]
草木[cǎo mù, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ, ] grasslands and forests; vegetation; flora [Add to Longdo]
苍生[cāng shēng, ㄘㄤ ㄕㄥ, / ] (area where) vegetation grows; the common people [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] abundant, luxuriant vegetation [Add to Longdo]
蔼蔼[ǎi ǎi, ㄞˇ ㄞˇ, / ] luxuriant (vegetation) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
草木[そうもく, soumoku] Pflanzen, Vegetation [Add to Longdo]
草木[そうもく, soumoku] Pflanzen, Vegetation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vegetation \Veg`e*ta"tion\, n. [Cf. F. v['e]g['e]tation, L.
   vegetatio an enlivening. See {Vegetable}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of vegetating, or growing as a plant
    does; vegetable growth.
    [1913 Webster]
 
   2. The sum of vegetable life; vegetables or plants in
    general; as, luxuriant vegetation.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) An exuberant morbid outgrowth upon any part,
    especially upon the valves of the heart.
    [1913 Webster]
 
   {Vegetation of salts} (Old Chem.), a crystalline growth of an
    arborescent form.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Vegetation [veːgeːtatsiːoːn] (n) , s.(f )
   vegetation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top