Search result for

*valuables*

(58 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: valuables, -valuables-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valuablesของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take what valuables you can and destroy everything else.กอบโกยผลประโยชน์เท่าที่ทำได้ แล้วทำลายทุกสิ่งซะ Liberty on Ryloth (2009)
Can you just look around for valuables?คุณเก็บของ ที่จำเป็นหรือยัง? คุณช่วยดูสิว่า มีของมีค่าอะไรอีก Leap Year (2010)
Gemma wanted to pack up all the sentimental objects and valuables, put them in storage.เจมม่าต้องการเก็บของที่มีคุณค่าทางใจทุกอย่าง วัตถุและของมีค่า เก็บของพวกนี้ไว้ในห้องเก็บของ Home (2010)
Protects your important valuables from muggers.ใช้ป้องกันของมีค่าจากพวกชอบขู่กรรโชกทรัพย์ Confessions (2010)
I have given you all of my valuables.ผมให้ของมีค่ากับคุณไปหมดแล้ว The Flowers of War (2011)
Could be bare valuables in there.สวยสิ ไหนดูซิมีอะไรในรถมั่ง Attack the Block (2011)
He was stealing valuables in Africa.เขาขโมยของมีค่าตามแอฟริกา Masks (2011)
I thought those things were supposed to be for valuables. Where's the cash?คิดว่ามันคงจะเป็นมีของมีค่านะ Duplicity (2011)
These guys duct-taped the men to chairs and beat them in front of their wives and children until they gave up the location of their valuables-- unreal.พวกนั้นจับผู้ชายมัดกัีบเก้าอี้ ด้วยเทปกาว แล้วซ้อมต่อหน้าลูกเมีย จนยอมบอกที่ซ่อนของมีค่า เหลือเชื่อ Ka Hakaka Maika'i (2011)
He took valuables this time.คราวนี้เขาเอาของมีค่าไปด้วย เครื่องทอง นาฬิกา The Bittersweet Science (2011)
Here's a fun fact-- people often kept two safes, one that was easy to find for minor valuables, and a second safe that was much harder to locate for the extra specials, like blue butterflies.อันนี้น่าสนใจนะ-- คนมักจะมีเซฟไว้ 2 แบบ หนึ่ง แบบที่หาได้ง่ายๆ ไว้เก็บของไม่มีคุณค่า The Blue Butterfly (2012)
Not valuables, not cash.ไม่เอาของมีค่า ไม่เอาเงินสด Always (2012)
Did you tell anyone where your valuables were, Mrs. Tate?คุณได้บอกใครบ้างหรือเปล่า ว่าของมีค่าของคุณอยู่ที่ไหน คุณนายเทต Hunteri Heroici (2012)
Just money, valuables, like important looking documents.เงินแล้วก็ของสำคัญ จำพวกเอกสาร. Mr. Bear Chest 2012 (2012)
A lot of the patients got their valuables stolen.คนไข้หลายรายถูกขโมยของมีค่าไป Days of Wine and Roses (2013)
Don't leave your valuables up in here.อย่าทิ้งของมีค่าไว้ในที่นี่ The Doll in the Derby (2013)
Maybe he had to pawn off all their valuables.บางทีเขาอาจจำนำของมีค่าทุกอย่าง All In (2013)
If you have any valuables, like a passport, bring it.ถ้าเธอมีของมีค่าอะไร อย่างเช่นพาสปอร์ต ก็เอาไปด้วย Episode #1.3 (2013)
Precious valuables, Your Highness, donated by some of the finest families in all of Germany.สิ่งที่ล้ำค่ามาก,พะยะค่ะ, บริจาคโดย ครอบครัวที่สูงศักดิ์บางแห่ง ในเยอรมันทั้งหมด. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
One was marked "Cloak Room," and the other "Valuables."มีป้าย "เสื้อผ้า" กับ "ทรัพย์สินมีค่า" Schindler's List (1993)
And if you've got valuables, keep them in the hotel safe.ถ้าท่านมีของมีค่า โปรดเก็บไว้ในตู้นิรภัยของโรงแรม The Story of Us (1999)
Germans go into Jewish homes and they just take what they want, furniture, valuables, anything.เยอรมันบุกบ้านยิว มันอยากยกก็ยกเอาไป เฟอร์นิเจอร์ ของมีค่า ยกไปหมด The Pianist (2002)
After he kills the victims,he ransacks the homes for valuables.หลังจากฆ่าเหยื่อแล้ว เขาขโมยของมีค่าไปด้วย Catching Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valuablesCan I deposit valuables here?
valuablesCould you give me back my valuables?
valuablesCould you hold these valuables?
valuablesI'd like to check some of my valuables.
valuablesPlease check your valuables at the front desk.
valuablesPut your valuables in the safe.
valuablesShe kept her valuables in the bank for safety.
valuablesThe valuables are in the safekeeping of the bank.
valuablesThis safe is for keeping valuables.
valuablesWill you keep valuables for me, please?
valuablesYou should keep your valuables in a safe place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของล้ำค่า[N] valuables, See also: treasure, Syn. ของยิ่งค่า
ของมีค่า[N] valuables, See also: valuable thing, asset, precious thing, treasured object, Syn. ทรัพย์สมบัติ, Ant. ของไร้ค่า, Example: บ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าเลย, Count unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของมีค่า[n. exp.] (khøng mī khā) EN: valuables ; object of value   FR: objet de valeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VALUABLES    V AE1 L Y AH0 B AH0 L Z
VALUABLES    V AE1 L Y UW0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valuables    (n) (v a1 l y u@ b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostbarkeiten {pl}valuables [Add to Longdo]
Preziosen {pl}valuables [Add to Longdo]
Wertsachen {pl}valuables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴重品[きちょうひん, kichouhin] (n) valuables; treasures; (P) [Add to Longdo]
金目のもの;金目の物[かねめのもの, kanemenomono] (n) valuable article; valuables [Add to Longdo]
手箱[てばこ, tebako] (n) (small) box to keep valuables, etc. [Add to Longdo]
正倉[しょうそう, shousou] (n) public storehouse used to store grain or valuables collected for taxation (ritsuryo system) [Add to Longdo]
板の間稼ぎ[いたのまかせぎ, itanomakasegi] (exp,n) bathhouse thievery; stealing someone else's clothes and valuables at a bathhouse [Add to Longdo]
有価物[ゆうかぶつ, yuukabutsu] (n) valuables [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, / ] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution) [Add to Longdo]
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables) [Add to Longdo]
卷逃[juǎn táo, ㄐㄩㄢˇ ㄊㄠˊ, / ] to bundle up valuables and abscond [Add to Longdo]
珍藏[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, ] collection; collect (valuables) [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, / ] money; wealth; riches; property; valuables [Add to Longdo]
财宝[cái bǎo, ㄘㄞˊ ㄅㄠˇ, / ] money and valuables [Add to Longdo]
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, ] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top