หรือคุณหมายถึง %untruthfulneß%?
Search result for

*untruthfulness*

(6 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: untruthfulness, -untruthfulness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untruthfulness[N] การโกหก, Syn. lie

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unaufrichtigkeit {f}untruthfulness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Untruthful \Un*truth"ful\, a.
     Not truthful; unveracious; contrary to the truth or the fact.
     -- {Un*truth"ful*ly}, adv. -- {Un*truth"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top