Search result for

*unrealistic*

(52 entries)
(0.0515 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unrealistic, -unrealistic-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unrealistic[ADJ] ซึ่งไม่แท้, See also: ซึ่งไม่เป็นจริง, Syn. unrealiable, impractical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unrealistic(อันเรลลิส'ทิค) adj. ไม่แท้จริง,ไม่เป็นความจริง,ดูไม่สมจริง., See also: unrealistically adv., Syn. impractical

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see, this business is filled to the brim with unrealistic motherfuckers.คุณจะเห็นธุรกิจนี้เป็นแประกับ motherfuckers ไม่สมจริง Pulp Fiction (1994)
To pursue it because you don't want to admit defeat to friends back home is, frankly, unrealistic.เธอไม่กล้ายอมรับความจริง เพราะเธอไม่กล้ายอมรับความพ่ายแพ้ บอกเพื่อนของเธอให้เปิดใจ ยอมรับความจริงซะบ้าง Match Point (2005)
- Why are you so complicated? - Why are you so unrealistic?ทำไมเธอถึงยุ่งยากนัก ทำไมเธอไม่คิดถึงความเป็นจริงบ้าง Bandidas (2006)
My daughters, you know when Columbus proposed his journey to discover the New World everybody said that was unrealistic.ลูกๆทั้งคู่ รู้มั้ยว่า... ...ในตอนที่โคลัมบัสวางแผนที่จะออกเดินทาง เพื่อตามหาโลกใหม่... ...ทุกคนต่างพูดว่า.. Bandidas (2006)
I wished for a lot of unrealistic things.ฉันหวังหลายสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ The Sunshine State (2008)
Unrealistic expectations as to what a resident should know.ความหวังลมๆแล้งๆที่Resident ควรจะมี Brave New World (2008)
That is totally unrealistic.นั่นมันดูไม่สมจริงเลยสักนิด Bolt (2008)
No, Frank. This is what's unrealistic.ไม่มีแฟรงก์ นี้เป็นสิ่งที่ไม่สมจริง Revolutionary Road (2008)
It's unrealistic for a man with a fine mind to go on working year after year at a job he can't stand, coming home to a place he can't stand, to a wife who's equally unable to stand the same things.มันไม่สมจริงสำหรับคนที่มีความคิดที่ดีที่จะไปทำงาน ปีแล้วปีเล่าที่งานของเขาไม่สามารถยืน กลับบ้านไปยังสถานที่ที่เขาไม่สามารถยืน, Revolutionary Road (2008)
The plan always seemed a touch unrealistic, don't you think?แผนก็ดูเหมือนสัมผัสไม่สมจริงไม่ได้คุณคิดว่า? Revolutionary Road (2008)
I don't want to see you hurt, so you just tell me what the FBI knows about what we're doing here, and I can't say you'll walk away smiling-- that would be unrealistic--ฉันไม่อยากเห็นนายต้องเจ็บปวด แค่คุณบอกผมมาว่า FBI รู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำที่นี่ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
- Listen to me. The last thing this woman needs is some con man giving her unrealistic ideas.สิ่งสุดท้ายที่ผู้หญิงคนนี้อยากจะได้ ก็คือ มีคนมาหลอกให้เธอเชือเรื่องที่ไม่จริง Cold Comfort (2009)
TO BECOME AN ACTRESS, WHICH IS A COMPLETELY UNREALISTIC GOAL.เพื่อเป็นดาราน่ะหรอ เป็นเป้าหมายชีวิตที่ไม่ควรจะเป็นเลย Valley Girls (2009)
Dr. nichols, you've got to realize how unrealistic that is.ดร.นิโคล คุณต้องเข้าใจว่ามันดูไม่สมจริง Amplification (2009)
Unrealistic?ดูไม่สมจริง Amplification (2009)
But... seems a little unrealistic to me.แต่... มันดูเกินจริงไปหน่อย สำหรับผม Friday Night Bites (2009)
Okay, now you're just being unrealistic.โอเค เริ่มจะไม่เป็นจริงแล้ว The Vengeance Formulation (2009)
Well, let me tell you... showbiz dreams are the most unrealistic of them all.จะบอกให้..."วงการบันเทิง" คือฝันลมๆแล้งๆที่สุด Dream On (2010)
I know, it's just so unrealistic!ชั้นรู้ มันไม่สมจริงเลย Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Gödel's solution was unrealistic, but his radical thinking inspired a new generation of explorers.และไม่มีการหมุน, คุณไม่ สามารถมีการเดินทางข้ามเวลา วิธีการแก้ปัญหา กอเดล ก็ไม่สมจริง แต่ความคิดที่รุนแรงของเขา Is Time Travel Possible? (2010)
Anything more is unrealistic.อะไรที่มากกว่านี้ไม่ใช่ของจริง The Sniffles (2010)
Well, they lead to unrealistic expectations then yes.ก็.. มันนำไปสู่ความคาดหวัง ในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ Tooth Fairy (2010)
Isn't that kind of unrealistic?นั่นมันไม่เป็นเป้าหมายที่เกินจริงไปหน่อยเหรอ Blame It on the Alcohol (2011)
Everyone should have a dream, even a pathetically unrealistic one.ใครๆก็มีความฝัน ที่บ้าๆบอๆเกินความจริงกันทั้งนั้น Wolf Moon (2011)
Still, it's totally unrealistic.แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สมจริงทั้งหมด The Stranger (2011)
Although it's a little unrealistic,แม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากก็ตามเถอะ Dream High (2011)
Sets unrealistic goals. Check.ตั้งเป้าหมายเกินตัว ถูก The Born-Again Identity (2012)
You know, I think I've had unrealistic expectations.รู้ไหม ฉันคิดว่าฉันมีความคาดหวังที่เกินจริง All In (2012)
Considering the lady's illness, it seems highly unrealistic that she's just run away.เมื่อคำนึงถึงอาการป่วยของเธอ ดูไม่น่าจะเป็นจริงเลย ที่เธอจะหนีไป The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unrealisticAs usual, his thoughts were extremely unrealistic.
unrealisticHe is unrealistic.
unrealisticThe budget appears to be inaccurate and unrealistic.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNREALISTIC    AH0 N R IY2 L IH1 S T IH0 K
UNREALISTICALLY    AH0 N R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unrealistic    (j) (uh2 n r i@ l i1 s t i k)
unrealistically    (a) (uh2 n r i@ l i1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unrealistisch; unreal {adj}unrealistic [Add to Longdo]
unrealistisch {adv}unrealistically [Add to Longdo]
wirklichkeitsfremd {adj} | wirklichkeitsfremder | am wirklichkeitsfremdestenunrealistic | more unrealistic | most unrealistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world [Add to Longdo]
非現実的[ひげんじつてき, higenjitsuteki] (adj-na) unrealistic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不切实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] unrealistic; unpractical; impracticable [Add to Longdo]
奢盼[shē pàn, ㄕㄜ ㄆㄢˋ, ] an extravagant hope; to have unrealistic expectations [Add to Longdo]
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans [Add to Longdo]
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy [Add to Longdo]
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, ] unrealistic; pedantic and impractical [Add to Longdo]
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, / ] absurd opinion; pedantic and unrealistic view [Add to Longdo]
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, / ] unrealistic argument; high flown and impractical opinion [Add to Longdo]
镜花水月[jìng huā shuǐ yuè, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄝˋ, / ] lit. flowers in a mirror and the moon reflected in the lake (成语 saw); fig. an unrealistic rosy view; viewing things through rose-tinted spectacles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unrealistic
      adj 1: not realistic; "unrealistic expectations"; "prices at
             unrealistic high levels" [ant: {realistic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top