Search result for

*unlike*

(154 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unlike, -unlike-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlike[PREP] แตกต่างจาก, See also: ผิดแผกจาก
unlike[ADJ] ซึ่งแตกต่าง, See also: ซึ่งผิดแผก, ซึ่งไม่เหมือนกัน, Syn. different, Ant. like
unlike[N] สิ่งที่แตกต่าง, See also: สิ่งที่ไม่เหมือนกัน, คนที่ไม่เหมือนคนอื่น, คนที่แตกต่าง
unlikely[ADJ] ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, Syn. doubtful, Ant. probable
unlikely[ADJ] ที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริง, Syn. doubtful, Ant. probable
unlikeness[N] ความไม่เหมือนกัน, Syn. contrast, difference, diversity, inconsistency
unlikelihood[N] ความไม่น่าที่จะเป็นไปได้, Syn. improbability
unlikeliness[N] ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, Syn. difference
unlikeliness[N] ที่ไม่น่าเป็นจริง, See also: ที่ไม่น่าเชื่อ
unlikeliness[N] ที่ไม่เหมาะสม
in the unlikely event of[IDM] ถ้าบางสิ่งไม่เกิดขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unlike(อันไลคฺ') adj.,prep. ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,ไม่เท่ากัน., See also: unlikeness n., Syn. unrelated,different
unlikely(อันไลคฺ'ลี) adj.,adv. ไม่น่าเป็นไปได้,ไม่น่าจะเกิดขึ้น,เชื่อไม่ได้,ไม่แน่., See also: unlikelihood,unlikeliness n., Syn. doubtful,improbable,questionable

English-Thai: Nontri Dictionary
unlike(adj,pre) แตกต่าง,ไม่เหมือนกัน,ผิดกันกับ
unlikely(adv) ไม่น่าจะเป็นไปได้,ไม่แน่,เชื่อไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Possible, just extremely unlikely.เป็นไปไม่ได้ ไม่น่าจะเป็นไปได้แน่ๆ Chuck in Real Life (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
Well, unlike you, maybe he's getting some much-need rest.ถึงยังไงก็คงไม่เหมือนเจ้าหรอก มันอาจกำลังนอนพักสบายใจเฉิบอยู่ก็ได้ Rookies (2008)
Who, unlike Sylar, wants to get rid of all of her power.ผู้ซึ่ง ไม่เหมือน ไซล่าร์ อยากจะกำจัดพลังที่มีทั้งหมด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Is gonna be unlike anything we've ever done on "heroes,"จะเป็นอะไร ที่เราไม่เคยทำมาก่อน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Unlike you and your quiet life?คุณรู้อะไรไหม พอมาคิดดูแล้วนะ คุณไม่ยักกะมีข่าวฉาวอะไรเลย Scandal Makers (2008)
Unlike the others we'd found, its skeleton was pure crystal.ไม่เหมือน กระดูกอื่น ๆ ที่เราพบ มันเป็นคริสตอล บริสุทธิ์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That he's a warrior unlike anything the world has ever seen.แต่ว่า ไม่เหมือนนักรบที่โลกเคยเห็นมาก่อน Kung Fu Panda (2008)
Gordon, you're unlikely to discover this for yourself, so take my word, the police commissioner earns a lot of threats.กอร์ดอนคุณคงไม่รู้เรืองนี้หรอกนะ\แต่เชื่อผมเถอะว่า ผ.บ ตำรวจกังใจจากการขู่ฆ่า The Dark Knight (2008)
And that that team would be led by the most unlikely of white knights, a man with no political convictions whatsoever, a man who, as far as I know, had never even voted once in his life.และทีมงานนั้นก็ควรปล่อย ทั้งหมด ไม่เหมือนอัศวินม้าขาวเลย ผู้ชายที่ไม่เคยมีการยอมรับผิด ทางการเมืองหรืออะไรก็ตาม Frost/Nixon (2008)
Are witnesses to the saddest day in the life of Richard Nixon, his last moments as President of the United States, a moment unlike any other in the history of this country.มีสักขีพยานจำนวนมากในวัน ที่เศร้าที่สุดในชีวิตริชาร์ด นิกสัน ช่วงสุดท้ายในสถานภาพปธน. ของสหรัฐฯ Frost/Nixon (2008)
Success in America is unlike success anywhere else.ประสบความสำเร็จในอเมริกา\ ไม่เหมือนในที่อื่นเลย Frost/Nixon (2008)
You see, since the best advice is almost always of the confidential variety, now the tapes have been made public, people are unlikely ever to feel comfortable speaking in confidence at the White House.เห็นมั้ย คำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือ เอาความลับทางราชการ เกือบทั้งหมด เอาเทปนั่น เผยแพร่สู่สาธารณะ Frost/Nixon (2008)
Unlike your simpleton king, his enemies know that it is the true McCullen destiny not simply to supply arms, but to run the wars!สิ่งที่ผิดแผกแตกต่างจาก กษัตริย์เบาปัญญาของเจ้า, คือศัตรูของเขารู้ว่า แท้จริงแล้วแมคคัลเลนไม่ได้เกิดมาเพื่อขายอาวุธ แต่เพื่อสร้างสงคราม ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And an enterprising one, not unlike you, young lady.และเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ไม่เหมือนกับลูกหรอก เด็กน้อย Chapter Five 'Exposed' (2009)
But now, they come up against a team unlike any they have placed before.แต่บัดนี้.. พวกเค้าต้องเผชิญหน้ากับทีม.. ที่แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน Invictus (2009)
They're unlike anything you have ever felt.คือมันไม่เหมือนสิ่งไหน ที่พวกคุณเคยเห็นมาก่อน The Ugly Truth (2009)
I may seem like an unlikely survivor with all my phobias and irritable bowel syndrom.ผมเริ่มรู้สึกหมดอาลัยตายอยาก ผมอยู่ด้วยความกลัวอย่างหวาดระแวง. Zombieland (2009)
Unlike many of the tough characters... - ... I've portrayed in my film career...ไม่เหมือนกับตัวละครน่ากลัว ที่ฉันวาดภาพไว้ในหนังของฉันเลย 2012 (2009)
- This is so unlike you.- มันช่างแตกต่างจากคุณคนเดิม Breakage (2009)
Unlike most serial killers, An omnivore doesn't target A specific victim type.ไม่เหมือนฆาตกรต่อเนื่องส่วนมาก จอมเขมือบไม่เจาะจงประเภทของเหยื่อ Omnivore (2009)
unlike the others, he brought her body here and dumped it.ไม่เหมือนรายอื่นๆ เขาพาเธอมานี่แล้วคลุมไว้ The Big Wheel (2009)
Unlikely. It's at the community center.ไม่ได้หรอก งานที่ศูนย์พัฒนาชุมชน Home Is the Place (2009)
Sound unlikely?ดูเหมือนว่านะ Gone with the Will (2009)
- More man-to-man coverage? What I'm trying to say... is that unlike this beetle, we as a team cannot afford to take our dung with us.มากกว่าชายชาตรี โอ่ว ไม่นะเจอรี่ ผมกำลังพยายามที่จะบอกคือ Pilot (2009)
The Seismic Research Institute said today that the quake is... unlikely to be an indication of volcanic activity and have no cause for alarm.สถาบัน วิจัยแผ่นดินไหวกล่าวว่า วันนี้ที่สั่นสะเทือนนั้น ไม่น่าเป็นการบ่งชี้ของภูเขาไฟ และไม่มีสัญญาณของการปะทุ Under the Mountain (2009)
Seems unlikely.ดูเหมือนมันไม่น่าจะเปนไปได้ Ourselves Alone (2009)
Unlike karl,ไม่เหมือน คาร์ล Scratches (2009)
Unlike my friend Lafayetteไม่เหมือนลาฟาเย็ด เพื่อนของฉัน Scratches (2009)
it's unlikely that those fools got the right one ...ก็ไม่น่าที่โง่เขลาเหล่านั้น ได้ถูกต้อง ... Dogtooth (2009)
Highly unlikely.ไม่น่าจะสูง Dogtooth (2009)
Because unlike you, I actually did my closing prep last night.เพราะฉันไม่เหมือนเธอนิ จริงๆแล้ว ปิดร้านเมื่อคืนนี้ Never Let Me Go (2009)
This was very unlike you.นี่ไม่เหมือนตัวแกเลย Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Simply does not want become like me, which, grab for a compliment, seems quite unlikely.เธอไม่ต้องการให้นายเป็นแบบฉัน ซึ่งน่าชมเชยมาก แต่ดูเหมือนค่อนข้างจะไม่จริง Chuck Versus the Dream Job (2009)
Unlike our kids, we just jumped into things.บอกฉันที่ว่ามีบางอย่าง The Goodbye Gossip Girl (2009)
Unlikely, amigo- - I just heard the dime drop on your sorry ass.เปล่าวะ แต่แค่รู้มาว่าแกคงงานเข้า Killing Your Number (2009)
Yeah, but unlike his brother, the guy's been straight with me.ฟังดูเหมือนความรู้สึกที่เหมือนกัน อืม แต่ต่างไปจากน้องชายของเขา Rates of Exchange (2009)
This is unlike any other kind of alien technology we've encountered before.นี่มันไม่เหมือน เทคโนโลยีของพวกต่างดาว ที่เราเคยพบมาก่อน Justice (2009)
Good, because unlike some people we know... serena...ดีมาก เพราะไม่เหมือนคนบางคนที่เรารู้จัก - เซรีน่า Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
But jack wouldn't let go, And he soon found An unlikely ally.แต่แจ็คไม่ยอมปล่อยวาง และเขาก็ได้พบกับพวกที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเพื่อนกันได้ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Unlike you who fed her your own blood the very night you met.ไม่เหมือนนายที่ป้อนเลือดให้เธอตั้งแต่คืนแรกที่พบกัน Frenzy (2009)
I'd say extremely unlikely.ต้องให้ฉันบอกอีกมั้ย Blinded by the Light (2009)
That's highly unlikely during a struggle.มันคงไม่ใช่วิธีการขัดขืนต่อสู้ Dex Takes a Holiday (2009)
fortunately, unlike batista,โชคดี, ไม่เหมือนบาติสต้า Slack Tide (2009)
Saying it's very unlikely an abandoned conventกล่าวว่า มันไม่น่าจะเป็นวัดที่ถูกทิ้งร้าง Sympathy for the Devil (2009)
"unlikely to walk again"?"ไม่น่าจะเดินได้อีกแล้ว" งั้นหรือ! Sympathy for the Devil (2009)
An unlikely allianceกลุ่มพันธมิตร Reversals of Fortune (2009)
Which is something that,unlike you,I'd like to change.ซึ่งไม่เหมือนกับเธอ ฉันอยากจะเปลี่ยน Reversals of Fortune (2009)
It's a friendship. Unlike you, Vanessa's cool and people like her,ไม่เหมือนเธอ เวเนสซ่าเจ๋งและทุกคนชอบเธอ The Freshmen (2009)
Do you understand you're asking me if I can repair a piece of technology that is entirely unlike anything that has ever existed here on Earth?คุณรู้บ้างมั้ยว่าก ำลังขอร้องให้ผม ซ่อมชิ้นส่วนของเทคโนโลยี ที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชิ้นไหน Momentum Deferred (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unlikeA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
unlikeAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
unlikeA victory is unlikely but not impossible.
unlikeBill is completely unlike his brother.
unlikeFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
unlikeHe is seriously ill and unlikely to recover.
unlikeIt is unlike him to be late.
unlikeIt is unlikely that such a cool headed person got upset.
unlikeIt is unlikely that this indictment will lead to his deportation.
unlikeIt seems unlikely that any society could completely dispense with myths.
unlikeIt seems unlikely that the train will arrive on time.
unlikeIt's unlike him to get so angry.
unlikeSeeing that he is still sick, he is unlikely to come today.
unlikeThat story of his sounds very unlikely.
unlikeThe jewel was found in an unlikely place.
unlikeThere are some reasons why the Japanese find it hard to act unlike others.
unlikeThe sisters are quite unlike.
unlikeThe two brothers are quite unlike in their appearance.
unlikeThey are unlikely to marry.
unlikeThis story sounds very unlikely to me.
unlikeUnlike birds, which feed and shelter their young, fish abandon their eggs.
unlikeUnlike Great Britain, the Upper House in the United States is an elected body.
unlikeUnlike her mother, she is tall.
unlikeUnlike her sister, Hanako is indifferent to her dress.
unlikeUnlike him, his son is tall.
unlikeUnlike his other writings, this book was not for scientists.
unlikeUnlike my brother, I cannot swim.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลกแยก[V] be different, See also: differ from, be unlike, be dissimilar, Syn. แตกต่าง, Example: วิธีที่คุณหมอใช้ในการรักษามะเร็งดูแปลกแยกไปจากวิธีรักษามะเร็งในทางการแพทย์ทั่วไป, Thai definition: รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่ง, รู้สึกไม่เป็นพวกเดียวกัน
ผิดแผกแตกต่าง[V] be different, See also: be unlike, be dissimilar, Example: อากาศวันนี้ผิดแผกแตกต่างไปจากที่พยากรณ์ไว้, Thai definition: มีลักษณะที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไป
ผิดแผกแตกต่าง[ADJ] different, See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate, Syn. ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก, Example: เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนธรรมดา, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่เหมือนหรือต่างออกไป
ต่างกัน[ADJ] different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ต่างกัน[ADJ] different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
แตกต่าง[V] be different, See also: be unlike, be dissimilar, differ from, Syn. ผิดแผก, ผิดแผกแตกต่าง, Ant. เหมือน, Example: โครงสร้างโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นมีความแตกต่างจากโปรแกรมทั่วไปอยู่มากพอควร
ข้อแตกต่าง[N] difference, See also: dissimilarity, distinction, unlikeness, Ant. ข้อเหมือน, Example: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง, Count unit: ข้อ
ความต่าง[N] difference, See also: dissimilarity, unlikeness, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเหมือน, Example: ความต่างของสินค้าอยู่ที่คุณภาพ
ความต่างกัน[N] difference, See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement, Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง, Ant. ความเหมือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ค่อยจะ[X] (maikhøi ja) EN: unlikely   FR: improbable
ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น[adj.] (mai mī thīthā wā ja koētkheun) EN: unlikely ; improbable   
ไม่น่าจะเป็นไปได้[xp] (mai nā ja pen pai dai) EN: unlikely ; improbable   FR: improbable
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar   FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดกัน[adj.] (phit kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; not the same   
ผิดกับ[X] (phit kap) EN: different from ; unlike   
ผิดแผก[v.] (phitphaēk) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate   
ผิดแผกแตกต่าง[v.] (phitphaēk-taēktāng) EN: be different ; be unlike ; be dissimilar   
ผิดพ่อผิดแม่[X] (phitphø-phitmaē) EN: unlike one's parents   
แปลกแยก[v. exp.] (plaēk yaēk) EN: be different ; differ from ; be unlike ; be dissimilar   
แตกต่าง[v.] (taēktāng) EN: be different ; be unlike ; be dissimilar ; differ from ; vary   FR: différer ; se différencier ; varier
แตกต่าง[adj.] (taēktāng) EN: different , dissimilar ; unlike ; distinct   FR: différent ; distinct
ต่าง[X] (tāng) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign   FR: autre ; différent ; distinct
ต่างกัน[adj.] (tāngkan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied   FR: différent ; divergent

CMU English Pronouncing Dictionary
UNLIKE    AH0 N L AY1 K
UNLIKELY    AH0 N L AY1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unlike    (j) (uh2 n l ai1 k)
unlikely    (j) (uh1 n l ai1 k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zum Unterschied vonin contrast to; unlike [Add to Longdo]
Unwahrscheinlichkeit {f}unlikelihood [Add to Longdo]
Unwahrscheinlichkeiten {pl}unlikeliness [Add to Longdo]
ungleichunlike [Add to Longdo]
ungleich {adv}unlikely [Add to Longdo]
ungleichartigunlike [Add to Longdo]
unwahrscheinlich {adv}unlikely [Add to Longdo]
Das sieht ihm gar nicht ähnlich.That's very unlike him. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
そうにない[, souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb) [Add to Longdo]
そうもない;そうもありません[, soumonai ; soumoarimasen] (exp) (See そう,有りそう) (after -masu base of verb) very unlikely to (verb) [Add to Longdo]
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur) [Add to Longdo]
異なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual [Add to Longdo]
可能性が低い[かのうせいがひくい, kanouseigahikui] (exp,adj-i) unlikely; improbable [Add to Longdo]
可能性の低い[かのうせいのひくい, kanouseinohikui] (exp,adj-i) (See 可能性が低い) unlikely; improbable [Add to Longdo]
穴狙い[あなねらい, ananerai] (n) aiming for a lucky break (e.g. in horse racing, betting on an unlikely horse) [Add to Longdo]
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to [Add to Longdo]
江戸の敵を長崎で討つ[えどのかたきをながさきでうつ, edonokatakiwonagasakideutsu] (exp,v5t) (id) to take revenge on someone in an unlikely place; to get revenge on someone in a different contest [Add to Longdo]
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp,adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance [Add to Longdo]
似気無い;似気ない[にげない, nigenai] (adj-i) unlike; unbecoming; unworthy of; out of keeping with [Add to Longdo]
女だてらに[おんなだてらに, onnadaterani] (adv) unlike a woman; unwomanly; woman that she is [Add to Longdo]
百年河清[ひゃくねんかせい, hyakunenkasei] (exp) waiting for one hundred years for the waters of the Yellow River to clear; waiting in vain for an unlikely event; waiting for pigs to fly; When the sky falls, we shall catch larks [Add to Longdo]
柄にも無い;柄にもない[がらにもない, garanimonai] (adj-i) out of character; unlike one [Add to Longdo]
柄にも無く;柄にもなく[がらにもなく, garanimonaku] (exp) out of one's way; out of character; unlike one [Add to Longdo]
万一[まんいち(P);ばんいち(ok);まんいつ(ok);ばんいつ(ok), man'ichi (P); ban'ichi (ok); man'itsu (ok); ban'itsu (ok)] (n) (1) (lit. 1 in 10,000) emergency; unlikely event; (adv) (2) by some chance; by some possibility; (P) [Add to Longdo]
無さそう[なさそう, nasasou] (suf,adj-na) (uk) does not seem; unlikely; improbable [Add to Longdo]
盲亀の浮木[もうきのふぼく, moukinofuboku] (exp) (id) {Buddh} unlikely event; rare occurence [Add to Longdo]
盲亀浮木[もうきふぼく, moukifuboku] (exp) (id) {Buddh} (See 盲亀の浮木) unlikely event; rare occurence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] different; distinctive; unlike [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to [Add to Longdo]
不比[bù bǐ, ㄅㄨˋ ㄅㄧˇ, ] unlike [Add to Longdo]
不至于[bù zhì yú, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄩˊ, / ] cannot go so far; be unlikely [Add to Longdo]
危若朝露[wēi ruò zhāo lù, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄠ ㄌㄨˋ, ] precarious as morning due (成语 saw); unlikely to last out the day [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlike \Un*like"\, a.
   1. Not like; dissimilar; diverse; having no resemblance; as,
    the cases are unlike.
    [1913 Webster]
 
   2. Not likely; improbable; unlikely. [Obsoles.]
    [1913 Webster]
 
   {Unlike quantities} (Math.), quantities expressed by letters
    which are different or of different powers, as a, b, c,
    a^{2}, a^{3}, x^{n}, and the like.
 
   {Unlike signs} (Math.), the signs plus (+) and minus (-).
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top