Search result for

*unfortunate*

(160 entries)
(2.0879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unfortunate, -unfortunate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfortunate[ADJ] โชคร้าย, See also: ฤกษ์ไม่ด, เคราะห์ไม่ดี, Syn. unlucky, Ant. lucky
unfortunate[N] คนโชคร้าย, See also: คนเคราะห์ร้าย, Syn. loser, Ant. winner
unfortunately[ADV] น่าเสียดาย, See also: น่าเสียดาย, โชคไม่ดี, Syn. regrettably, Ant. fortunately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfortunate(อันฟอร์'ชะเนท) adj. โชคไม่ดี

English-Thai: Nontri Dictionary
unfortunate(adj) โชคร้าย,อัปมงคล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Unfortunately, yes, madam.- ครับ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Yes. Unfortunately, I suppose you have the right to ask that.ใช่ผมว่าคุณมีสิทธิ์นั้น Rebecca (1940)
- Aren't I? - No, unfortunately.ไม่ใช่ โชคไม่ดี Help! (1965)
It was so unfortunate, so unnecessary.It was so unfortunate, so unnecessary. The Godfather (1972)
Unfortunately, there is one thing that stands between me and that property.น่าเสียดายที่มีมารคอหอยฉัน นั่นคือ... Blazing Saddles (1974)
Who unfortunately is not here at the moment.เสียดายไม่ได้อยู่ ที่นี่ขณะนี้. Suspiria (1977)
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Unfortunately, she kept her illness from me until all I could do was mourn her.โชคไม่ดี, ที่เธอเก็บอาการป่วย ไม่ให้พ่อเห็น จนกระทั่ง สิ่งเดียวที่พ่อทำได้ คือเศร้าโศกถึงเธอ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Unfortunately, we haven't found him yet.- แต่น่าเสียดายที่เราไม่ได้พบว่าเขายัง The Russia House (1990)
Unfortunately, I have to return to my children now.แต่น่าเสียดายที่ผมต้องกลับไปที่เด็กของฉันตอนนี้ The Russia House (1990)
Unfortunately, he couldn't find me.แต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถหาฉัน The Russia House (1990)
Unfortunately, Professor Savelyev is dead.แต่น่าเสียดายที่ศาสตราจารย์ Savelyev ตาย The Russia House (1990)
Unfortunately, the police are the only ones available to combat what some are already dubbing "the silent crime wave. "แต่น่าเสียดายที่ตำรวจเป็นคนเดียวที่มีอยู่ ... ... การต่อสู้กับสิ่งที่บางคนอยู่แล้วขัด "คลื่นอาชญากรรมเงียบ". Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The truck arrived moments after the unfortunate robbery.รถบรรทุกไปถึงหลังการปล้น. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I had nothing to do with taking a pop at Big Jim and I don't know who did, so unfortunately I have no clues to give you.ผมไม่มีสาเหตุที่จะยิง บิ๊กจิม และไม่รู้ว่าใครทำ และน่าเสียดาย ที่ผมไม่มีเบาะแสจะให้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Unfortunately the recipe for that potion is in my spell book, and the little wretches have stolen it!ไม่โชคดีแล้วสิสูตรยานั่นมันอยู่ในหนังสือเวทมนต์ของฉัน, และเจ้าพวกบ้านั่น ขโมยมันไป Hocus Pocus (1993)
Unfortunately, Dane's luck wasn't as good as his old man's.แต่น่าเสียดายที่โชคเดนมาร์กก็ไม่ดีเท่าคนเก่าของเขา Pulp Fiction (1994)
Yeah, well, enough about the poor, unfortunate Mr. Floyd.ใช่ดีพอเกี่ยวกับคนยากจนที่โชคร้ายนายฟลอยด์ Pulp Fiction (1994)
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน Pulp Fiction (1994)
It was pointed out that as there is more of everyone Especially them, there is unfortunately less.พวกหูสั้นบอกว่าต้องการทุกอย่างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพวกมันแต่ทุกอย่างน้อยลง Rapa Nui (1994)
Unfortunately, in my case, there was only one woman for her.แต่ในกรณีของฉัน มันมี ผู้หญิงคนหนึ่ง สำหรับเธอ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
It's really pretty. Unfortunately, I don't see suds!มันสวยจังนะ แต่เสียใจด้วย ฉันไม่เห็นเธอวาง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Yes, I heard about that unfortunate accident with the raccoon.ครับ ผมได้ยินแล้วเรื่องของแรคคูนนั่น Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Unfortunately, we were unable to recover it in time to stop the war.ให้ผมตัดหัวมันแขวนกับผนังดีมั้ย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Unfortunately, neither do I.น่าเสียดายที่ ผมก็ไม่รู้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
This unfortunate affair will, I fear, prevent my sister from having the pleasure of seeing you at Pemberley today.จากเรื่องโชคร้ายที่เกิดขึ้นนี้ ผมเกรงว่า... จะต้องป้องกันความพออกพอใจที่น้องสาวผม จะได้เจอกับคุณที่เพมเบอร์ลี่วันนี้ Episode #1.5 (1995)
This is the most unfortunate affair, and will probably be much talked of.นี่เป็นเรื่องที่โชคร้ายที่สุด และบางทีมันไม่ควรจะถูกพูดถึง Episode #1.5 (1995)
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง The Birdcage (1996)
Unfortunately, the third one is for her.โชคร้ายหน่อยที่ตั๋วใบสุดท้ายเป็นของ... Anastasia (1997)
Unfortunately, nothing you can give.ช่างโชคร้ายที่ไม่มีสิ่งใด ที่ท่านจะประทานให้ได้ Anastasia (1997)
Unfortunately, we don't live in that world.แต่น่าเสียดายที่เรา ไม่ได้อยู่ในโลกที่ Contact (1997)
I wish predicting volcanic eruptions were an exact science. Unfortunately...ฉันต้องการทำนายการปะทุของภูเขาไฟ เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่น่าเสียดาย ... Dante's Peak (1997)
Unfortunately, we were wrong.แต่น่าเสียดายที่เราผิด Dante's Peak (1997)
- Unfortunately his profile says he's 6'1".- ในบันทึกเขียนว่า 6 ฟุต 1 นิ้ว Gattaca (1997)
Unfortunately, my son's not all that they promised.โชคไม่ดี ลูกชายฉัน ไม่ใช่ สิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้ Gattaca (1997)
How very unfortunate...- โชคร้ายจังเลยนะ ตัวชั้นน่ะ Good Will Hunting (1997)
Unfortunately Mr Politovsky had an undiagnozed heart condition.แต่ว่าโชคร้ายโพลิโทฟสกี้ หัวใจวายไปซะก่อนนี่สิ The Jackal (1997)
Unfortunately, you've eaten all your winnings.แต่โชคร้ายที่นายกิน ของรางวัลไปหมดแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
Unfortunately, your place is too far out for me to include it on my map.แย่หน่อยที่บ้านนี้อยู่ไกลซะจน เพิ่มลงไปบนแผนที่ไม่ได้ Seven Years in Tibet (1997)
Now, as the water level rises, it spills over the watertight bulkheads... which, unfortunately, don't go any higher than E deck.ขณะระดับน้ำสูงขึ้น มันเอ่อล้นเข้ามาทางหัวเรือที่กันน้ำ ซึ่งไม่สูงขึ้นไปกว่าชั้น-อี Titanic (1997)
This is most unfortunate, Captain.เป็นคราวเคราะห์สุดๆ เลยกัปตัน Titanic (1997)
- No, Sir. Unfortunately.-น่าเสียดายจังเขาพูดไม่ได้ครับ The Red Violin (1998)
Unfortunately, I have just received notice... that Mr. Pope has been afflicted by an illness... and unfortunately cannot be with us today.โชคไม่ดีนัก ผมเพิ่งได้รับจดหมายว่า... ได้ล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน... ทำให้ไม่สามารถมาแสดงในวันนี้ได้ The Red Violin (1998)
But some efforts are less successful... unfortunately.มันช่วยให้เรารำลึกถึงการต่อสู้ครั้งสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของเรา แม้จะโชคร้าย... ประสบผลสำเร็จเพียงน้อย The Red Violin (1998)
It's not my forte, unfortunately.แต่โชคร้ายที่ผมทำไม่เก่ง Rushmore (1998)
No? How unfortunate.ไม่เหรอ โชคร้ายจริง ๆ Rushmore (1998)
Unfortunately, I have other plans for lunch.น่าเสียดาย ผมมีทานมื้อเที่ยงที่อื่น eXistenZ (1999)
Unfortunate your meeting so delayed, sir.โชคไม่ดีเลย การเข้าเฝ้าของท่านคงต้องเลื่อนไป นายท่าน Anna and the King (1999)
"Unfortunately our country does not reach a latitude which favors the elephant. ""Unfortunately our country does not reach a latitude which favors the elephant. " Anna and the King (1999)
Unfortunately, nobody seems terribly interested in funding my research, but--แย่หน่อยที่ไม่มีใครสนใจที่จะให้ ทุนสนับสนุนงานของผม แต่... Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfortunateAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
unfortunateBut, unfortunately, the game was called off due to rain.
unfortunateDue to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.
unfortunateHe told me his address, but unfortunately I had no paper to write it down on.
unfortunateI picked a most unfortunate time to visit him.
unfortunateIt was unfortunate that he lost his passport.
unfortunateIt was unfortunate that it rained yesterday.
unfortunateShe's pure bred blue-blood you see. Unfortunately that's no sort of put-on but her natural self.
unfortunateShe sympathized with those unfortunate people.
unfortunateThere was an unfortunate incident at home.
unfortunateUnfortunately, Brian met with bad weather.
unfortunateUnfortunately, few passengers survived the catastrophe.
unfortunateUnfortunately, full employment can no longer be taken for granted.
unfortunateUnfortunately he got his leg broken in the accident.
unfortunateUnfortunately he refused to come.
unfortunateUnfortunately I didn't get the chance to see the castle.
unfortunateUnfortunately I have no money with me.
unfortunateUnfortunately I hit the morning rush hour.
unfortunateUnfortunately, I missed seeing the movie.
unfortunateUnfortunately it rained.
unfortunateUnfortunately it rained yesterday.
unfortunateUnfortunately it will be impossible for us to accept your proposal.
unfortunateUnfortunately I was not in time for his speech.
unfortunateUnfortunately, like other developed countries, America is graying.
unfortunateUnfortunately she only had five dollars with her.
unfortunateUnfortunately, the food supplies gave out before the end of winter.
unfortunateUnfortunately the guide went wrong.
unfortunateUnfortunately, the hotel that you suggested has been completely booked up.
unfortunateUnfortunately the poet died in his youth.
unfortunateUnfortunately, the results yesterday were as you see.
unfortunateUnfortunately there was no one around.
unfortunateUnfortunately, the store was closed.
unfortunateUnfortunately the telephone was out of order.
unfortunateUnfortunately, you cannot bring him along.
unfortunateUnfortunately, you won't get anything done in that office unless you grease someone's palm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อาภัพ[N] one who is unlucky, See also: unfortunate, Syn. คนอาภัพ, Ant. ผู้มีวาสนา, Example: คุณชายน้อยเป็นผู้อาภัพแห่งบ้านทรายทอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีวาสนาน้อย
อับ[ADV] unfortunately, See also: unluckily, Syn. ตกต่ำ, ตกอับ, อับจน, Ant. เจริญก้าวหน้า, Example: พอเขาตกอับลูกน้องของเขาก็หนีไปหมด, Thai definition: ถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก
ขัดลาภ[V] make unfortunate, See also: spoil one's fortune, Example: ฉันกำลังจะซื้อหวย เธออย่ามาขัดลาภหน่อยเลย, Thai definition: ทำให้ไม่ได้รับในสิ่งที่พึงได้, ทำให้ไม่มีโชค
เคราะห์ร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance, Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: หมอดูทายฉันว่าจะมีเคราะห์ร้ายเร็วๆ นี้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
เคราะห์ร้าย[V] be unlucky, See also: be unfortunate, be ill-fated, be ill-fortuned, Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: หมู่นี้ฉันเคราะห์ร้ายเต็มทนต้องไปรดน้ำมนต์เสียบ้าง, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
เคราะห์หามยามร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, bad luck, misadventure, mischance, Syn. เคราะห์ร้าย, ซวย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: คนเราใช่ว่าจะมีเคราะห์เสมอไปในท่ามกลางเคราะห์หามยามร้ายนั้นก็อาจจะมีโชคเกิดขั้นได้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
พอดีพอร้าย[ADV] unfortunately, See also: not so good, Syn. โชคร้าย, Example: นักการเมืองกับอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก หลายรายพอดีพอร้ายต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถ
มือตก[V] downgrade, See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline, Syn. ดวงตก, โชคร้าย, Ant. มือขึ้น, Example: พักนี้เขามือตก ทำอะไรก็ไม่ดี ไม่สำเร็จสักอย่าง, Thai definition: เสื่อมความสามารถลง, มีโชคร้ายในการพนัน
อาภัพ[ADJ] unlucky, See also: ill-fated, luckless, unfortunate, Syn. อับโชค, Ant. เคราะห์ดี, มีวาสนา, Example: สมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้เล่าให้บรรดาเพื่อนๆ ฟังว่า ตนเป็นคนอาภัพ เพราะไม่มีพ่อแม่พี่น้อง, Thai definition: ปราศจากโชค, เคราะห์ร้าย, วาสนาน้อย, ตกอับ
อับโชค[V] be unlucky, See also: be luckless, be unfortunate, Syn. ไร้โชค, Ant. มีโชค
อัปมงคล[ADJ] inauspicious, See also: unfortunate, unfavourable, unpropitious, Syn. อปมงคล, อวมงคล, Ant. ศุภมงคล, Example: การที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีใดก็ตาม ถือว่าเป็นวันอัปมงคล ไม่ควรทำการมงคลใดๆ ในวันนั้น, Thai definition: ปราศจากมงคล, ไม่เจริญ, เป็นลางร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัปมงคล[N] unfavourable condition, See also: inauspicious event, unfortunate thing, Syn. อปมงคล, อวมงคล, Ant. ศุภมงคล, Example: ถ้าหมาแอบเข้าบ้าน ต้องเอาน้ำสาดหรือราด เพื่อไล่อัปมงคลออกไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เจ้ากรรม[INT] unfortunately, See also: damn, unluckily, Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, Example: เจ้ากรรม! หลังคาเกิดรั่วตอนฝนกำลังตกหนักพอดี
น่าเสียดาย[ADJ] unfortunate, See also: unlucky, unfavorable, Syn. โชคร้าย, Ant. น่าดีใจ, น่ายินดี, Example: การที่ผมต้องเสียลูกไปเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของผม
น่าเสียดาย[V] be unfortunate, See also: be bad luck, be unlucky, be unfavorable, Syn. โชคไม่ดี, โชคร้าย, Ant. น่าดีใจ, น่ายินดี, Example: น่าเสียดายที่ต่อจากนี้ไปเราจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีก
ยับย่อย[ADV] tally damaged, See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้, Thai definition: เสียหายป่นปี้
ซวย[ADJ] unlucky, See also: bad, unfortunate, Syn. โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ดวงไม่ดี, Ant. โชคดี, ดวงดี, Example: ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีใครมีดวงซวยเท่าเขาเลย, Notes: (จีน), (ปาก)
ซวย[V] be unlucky, See also: have misfortune, be unfortunate, Syn. โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ดวงไม่ดี, Ant. โชคดี, ดวงดี, Example: น้องสาวของเขาซวยคนเดียว เพราะดันไปรับปากเขาไว้, Notes: (จีน), (ปาก)
กาลกิณี[N] misfortune, See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate, Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล, Ant. โชคดี, Example: ปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นกาลกิณีกับวันเสาร์, Thai definition: ลักษณะที่เป็นอัปมงคล
โชคไม่ดี[V] be unlucky, See also: have misfortune, be unfortunate, be luckless, be ill-fated, Syn. โชคร้าย, ซวย, เคราะห์ร้าย, Ant. โชคดี, ดวงดี, Example: เขาเตรียมคำถามและเทปเพื่อไปขอคำตอบ โชคไม่ดีประตูกุฏิปิด
ดวงไม่ดี[V] be unlucky, See also: have misfortune, be unfortunate, be ill-fated, be luckless, Syn. โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ซวย, Ant. ดวงดี, Example: ช่วงนี้ผมดวงไม่ดีเลย ทำอะไรก็ได้รับบาดเจ็บอยู่เรื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance   FR: malheur [m] ; malchance [f]
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch   FR: décliner
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīadāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable   FR: regrettable ; déplorable
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[X] (neūangjāk saphāpwaētløm thī mai eūa-amnūay) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control   
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: unfortunately ; not so good   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFORTUNATE    AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T
UNFORTUNATE    AH0 N F AO1 R CH UW0 N AH0 T
UNFORTUNATES    AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T S
UNFORTUNATES    AH0 N F AO1 R CH UW0 N AH0 T S
UNFORTUNATELY    AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T L IY0
UNFORTUNATELY    AH0 N F AO1 R CH UW0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfortunate    (n) (uh1 n f oo1 ch u n @ t)
unfortunates    (n) (uh1 n f oo1 ch @ n @ t s)
unfortunately    (a) (uh1 n f oo1 ch u n @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unglückliche {m,f}; Unglücklicher | Unglücklichen {pl}; Unglücklicheunfortunate | unfortunates [Add to Longdo]
ein falscher Zungenschlag [übtr.]an unfortunate turn of phrase [Add to Longdo]
bedauerliche Angelegenheit {f}unfortunate matter [Add to Longdo]
bedauerlicherweise; bedauerlich {adv}unfortunately [Add to Longdo]
leider {adv}unfortunately [Add to Longdo]
unglücklich; unglückselig; bedauerlich {adj} | unseliger | am unseligstenunfortunate | more unfortunate | most unfortunate [Add to Longdo]
unglücklicherweise; dummerweise {adv}unfortunately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
悪縁[あくえん, akuen] (n,adj-no) evil destiny or connection; unfortunate love [Add to Longdo]
気の毒[きのどく, kinodoku] (adj-na,n) pitiful; unfortunate; (a) pity; (P) [Add to Longdo]
係り合い[かかりあい, kakariai] (n) unfortunate relationship [Add to Longdo]
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately [Add to Longdo]
残念なことに;残念な事に[ざんねんなことに, zannennakotoni] (exp) (See 残念) unfortunately [Add to Longdo]
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied [Add to Longdo]
生憎(P);合憎(iK)[あいにく, ainiku] (adj-na,adv,n,adj-no) (uk) unfortunately; Sorry, but ...; (P) [Add to Longdo]
惜しむらくは[おしむらくは, oshimurakuha] (exp,adv) I regret that; It's unfortunate but; It's too bad that [Add to Longdo]
折り悪く[おりわるく, oriwaruku] (adv) unfortunately [Add to Longdo]
折り悪しく;折悪しく[おりあしく, oriashiku] (adv) unfortunately; at a bad time; at an infortunate moment [Add to Longdo]
先が見える[さきがみえる, sakigamieru] (exp,v1) to envision how things will turn out (usu. unfortunate) [Add to Longdo]
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv,n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) [Add to Longdo]
憚り様[はばかりさま;はばかりさん, habakarisama ; habakarisan] (int,n) thank you for your trouble; unfortunately ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不巧[bù qiǎo, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄠˇ, ] unfortunately; as luck would have it [Add to Longdo]
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately [Add to Longdo]
不幸受害[bù xìng shòu hài, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ, ] the unfortunate injured (party); a victim [Add to Longdo]
不幸的是[bù xìng de shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] unfortunately [Add to Longdo]
偏偏[piān piān, ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ, ] (indicates that sth turns out just the opposite of what one would expect or what would be normal); unfortunately; against expectations [Add to Longdo]
[kě, ㄎㄜˇ, ] uneven (path); unfortunate (in life) [Add to Longdo]
好歹[hǎo dǎi, ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] good and bad; most unfortunate occurence; in any case; whatever [Add to Longdo]
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, / ] unfortunately; regrettably [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] lame; cripple; unfortunate; slow; difficult; nag (inferior horse); donkey; lame horse; surname Jian [Add to Longdo]
遭到[zāo dào, ㄗㄠ ㄉㄠˋ, ] suffer; meet with (sth unfortunate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfortunate \Un*for"tu*nate\, a.
   Not fortunate; unsuccessful; not prosperous; unlucky;
   attended with misfortune; unhappy; as, an unfortunate
   adventure; an unfortunate man; an unfortunate commander;
   unfortunate business. -- n. An unfortunate person. --Hood.
   [1913 Webster] -- {Un*for"tu*nate*ly}, adv. --
   {Un*for"tu*nate*ness}, n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top