Search result for

*troubling*

(62 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: troubling, -troubling-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He won't be troubling us any more.เขาจะไม่สร้างปัญหาให้เราอีกต่อไป The Labyrinth of Gedref (2008)
Troubling is the treachery of the Senate guardปัญหาคือการทรยศ ขององครักษ์สภาสูง Cloak of Darkness (2008)
Son, is something troubling you?ริค.. ลูกมีอะไรอยากจะบอกพ่อหรือเปล่า? Superhero Movie (2008)
Hodges here. I've just heard some troubling news, colonel.ผมเพิ่งได้รับข่าวร้าย ผู้พัน 24: Redemption (2008)
Madam president, I have some troubling news.ท่านประธานาธิบดีครับ ผมมีข่าวไม่ดีอีกแล้ว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But the most troubling thing is the Sullivan house fire.แต่ที่แย่ที่สุดก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของครอบครัวซัลลิแวนค่ะ Orphan (2009)
If she doesn't have dementia, it's something just as troubling.ถ้าเธอไม่สมองเสื่อม วิกลจริต มันก็เป็นการพูดจาเรื่อยเปื่อย Rose's Turn (2009)
Father Jack Landry, a catholic priest, was among those who found their influence troubling.แอนนาเข้าร่วมสงครามสู้กับมนุษย์ ด้วยเหตุผลบางอย่าง เธอมีลูกของเราเป็นเป้าหมาย - ฉันรู้ว่ามันเยอะเกินกว่ารับไหว V (2009)
I have troubling news about General Krantz.ฉันมีข่าวร้ายเกี่ยวกับนายพลคร้านทซ์ The Mother Lode (2009)
Oh, troubling news.โอ้.. เป็นข่าวที่แย่มากนะ The Mother Lode (2009)
You're troubling him.เธอรบกวนเค้าอยู่นะ Gokusen: The Movie (2009)
You're troubling everyone here.ุคุณกำลังรบกวนทุกคนที่นี่ Gokusen: The Movie (2009)
If anything's troubling you, come back anytime.ถ้านายมีปัญหาอะไร กลับมาที่นี่ไก้เสมอ Gokusen: The Movie (2009)
We have chosen a selection of songs that speaks To the nation as a whole during these troubling timesเราเลือกที่จะใช้เพลงที่ สื่อถึงปัญหาของชาติ Vitamin D (2009)
In troubling a good man with bad news.ที่จะให้คนดีๆเดือดร้อน เพราะข่าวร้ายหรอกนะ The End (2009)
"troubling a good man"?"ให้คนดีๆเดือนร้อน" หรอ? The End (2009)
I'm sorry for troubling you.ขอโทษที่รบกวนนะคะ Ohitori sama (2009)
We live in troubling times, do we not?เรายังอยู่ในช่วงเวลา ที่ยากลำบากอยู่ไม่ใช่รึ? Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I haven't been sleeping. I know for myself how troubling that can be.ข้านอนไม่ค่อยหลับ หากข้ารู้ว่า ช่วยอะไรได้ข้าอยากช่วยท่าน The Sins of the Father (2009)
Grandfather must be counting on you, so this is quite troubling.มันคงจะลำบากน่าดู เพราะคุณปู่หวังกับเธอไว้มากซะด้วยสิ My Fair Lady (2009)
This session has been called to resolve a troubling matter.ที่เปิดสภาวันนี้เพื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น Star Trek (2009)
- Naturally sir. - Thats why I find this modern religious fellow so troubling. There's no latitude for misunderstandings.แน่อยู่แล้วครับ ผมถึงรำคาญใจ\ กับผู้เคร่งศาสนารุ่นใหม่ Sherlock Holmes (2009)
Maybe I could tell them that my stomach is troubling me.หรือจะบอกเขาดีว่าผมท้องไส้ไม่ค่อยดี Unearthed (2010)
Ah. That's troubling.เรื่องชักจะยุ่งแล้วสิ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Else is troubling her.สิ่งอื่นที่รบกวนเธอ Lightsaber Lost (2010)
I've been having these very troubling dreams.ผมชอบฝันประหลาดเรื่อง Chuck Versus the Tooth (2010)
Non-sexual troubling dreams.ฝันไม่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ Chuck Versus the Tooth (2010)
And so as a comrade, I'm asking you... what's troubling you?และในฐานะเพื่อนตาย ผมขอถามคุณ... คุณหนักใจอะไรอยู่งั้นเหรอ Episode #1.6 (2010)
Troubling.ซับซ้อนกว่านี้ Harmony (2010)
I happened to hear some information about the after-school activities of one of the teachers and let's just say, it was troubling.ผมแอบไปรู้เรื่องอะไรบางอย่างเข้า เกี่ยวกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนของครูคนนึงเข้าน่ะ เรื่องนั้น ค่อนข้างเป็นปัญหาเลยล่ะ Excited and Scared (2010)
This is troubling.มันทำให้ข้ากังวล Assassin (2010)
In your dreams, what is troubling you so much?ในความฝันของคุณ อะไรทำให้คุณหนักใจขนาดนี้ Episode #1.12 (2010)
What is troubling you?อะไรคือปัญหาของเจ้า? Episode #1.4 (2010)
- Sorry for troubling you...- ขอโทษค่ะ ที่รบกวน... Episode #1.2 (2010)
I don't. I find these kinds of accusations troubling.ฉันไม่เห็นด้วย ฉันว่าเป็นการวุ่นวาย Bad Teacher (2011)
If this humiliating experience is really troubling you, there are things we could do about it.มันเป็นประสบการณ์ที่น่าอดสู มันหนักหนามากสำหรับเธอ ต้องมีบางสิ่งที่เราทำได้ The Thespian Catalyst (2011)
I'll finish making the tea, while you narcissistically ramble on about whatever's troubling you.ระหว่างที่นายสนใจแต่ตัวเองพร่ำเพ้อไปเรื่อย เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่รบกวนจิตใจนายอยู่ The Cohabitation Formulation (2011)
What's troubling you, buddy?มีปัญหาอะไรหรอ , เพื่อน-ยาก The Toast Derivation (2011)
May I share something with you that's troubling me?ขอฉันเล่าเรื่อง ที่รบกวนใจฉันอยู่ได้ไหม The Agreement Dissection (2011)
Her best chance is also the most troubling.โอกาสที่ดีที่สุดของเธอ ก็เป็นปัญหามากที่สุดเช่นกัน Lauren (2011)
Yes, that is very troubling.ใช่ มันเลวร้ายมากพอตัว Out of the Chute (2011)
Something's troubling you...บางสิ่งรบกวนใจเธอ... The Darkest Hour (2011)
The amount of blood I found on the jacket and in the trunk is quite troubling.ปริมาณของเลือดที่ฉันพบ บนเสื้อและในรถ เป็นที่ค่อนข้างหนักใจ Ua Lawe Wale (2011)
The truth is, Mr. Lee, we've uncovered some information about Jane that a man in your line of work might find troubling.ความจริงก็คือ คุณลี เราพบข้อมูลเกี่ยวกับเจน คนที่ทำงานแบบคุณ อาจจะไม่ชอบใจนักก็ได้ Kick the Ballistics (2011)
We may want to cover up the remains of a troubling secret,เราอาจจะอยากปกปิดมันไว้ ปกปิดความลับที่จะทำให้เดือดร้อน Always in Control (2011)
What is troubling you, young warlock?มีปัญหาอะไรรึ พ่อมดน้อย The Sword in the Stone: Part Two (2011)
Enough to raise troubling questions.มากพอที่จะตั้งคำถามกวนใจ The Penelope Papers (2011)
Um, and I would also like to be candid with you that this house has a history that find troubling.อ่อ Open House (2011)
If you'd like to take your mind off what's troubling you, uh, word on the street is a bobcat has been spotted.ท่าทางฉันจะเก่งเรื่องนี้ ก็แค่ ฉันคิดว่า พวกเขาชอบออกไปไหนกับฉัน The Isolation Permutation (2011)
It is late Arthur, what's troubling you?นี้มันดึกแล้วนะอาเธอร์ คุณมีปัญหาอะไร ? Lancelot du Lac (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหนักใจ[ADJ] worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai definition: เป็นที่ลำบากใจ
แสนเข็ญ[ADV] extremely troublesomely, See also: very troubling, Example: ในอดีตการเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกนั้น เป็นไปอย่างยากเย็นแสนเข็ญ เพราะไม่มีใครรู้จักภาษาอังกฤษสักคนเดียว, Thai definition: ลำบากมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUBLING    T R AH1 B AH0 L IH0 NG
TROUBLING    T R AH1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troubling    (v) (t r uh1 b l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wendung {f} | eine interessante Wendung | eine unerwartete Wendung nehmen | eine Wendung zum Besseren (Schlechteren) | beunruhigende Wendung {f}turn | an interesting turn | to take an unexpected turn | a turn for the better (worse) | troubling spin [Add to Longdo]
stören; belästigen; beunruhigen | störend; belästigend; beunruhigend | gestört; belästigt; beunruhigtto trouble | troubling | troubled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気兼ね[きがね, kigane] (adj-na,n,vs) hesitance; diffidence; feeling constraint; fear of troubling someone; having scruples about doing something; (P) [Add to Longdo]
幻怪[げんかい, genkai] (adj-na,n) strange or mysterious and troubling [Add to Longdo]
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P) [Add to Longdo]
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trouble \Trou"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Troubled}; p. pr. & vb.
   n. {Troubling}.] [F. troubler, OF. trobler, trubler,
   tourbler,fr. (assumed) LL. turbulare, L. turbare to
   disorderly group, a little crowd; both from turba a disorder,
   tumult, crowd; akin to Gr. ?, and perhaps to E. thorp; cf.
   Skr. tvar, tur,o hasten. Cf. {Turbid}.]
   1. To put into confused motion; to disturb; to agitate.
    [1913 Webster]
 
       An angel went down at a certain season into the
       pool, and troubled the water.     --John v. 4.
    [1913 Webster]
 
       God looking forth will trouble all his host.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb; to perplex; to afflict; to distress; to
    grieve; to fret; to annoy; to vex.
    [1913 Webster]
 
       Now is my soul troubled.       --John xii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Take the boy to you; he so troubles me
       'T is past enduring.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Never trouble yourself about those faults which age
       will cure.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To give occasion for labor to; -- used in polite
    phraseology; as, I will not trouble you to deliver the
    letter.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To disturb; perplex; afflict; distress; grieve; harass;
     annoy; tease; vex; molest.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top