Search result for

*touch*

(490 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: touch, -touch-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
touch[VT] สัมผัส, See also: แตะ, จับ, Syn. rub, pat, nudge, finger
touch[VI] สัมผัส, See also: แตะ, จับ, Syn. rub, pat, nudge, finger
touch[VT] นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน
touch[VI] นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน
touch[VT] กดเบาๆ
touch[VT] มีอิทธิพล, See also: มีผลกระทบ
touch[VT] ใช้หรือกิน
touch[VT] เกี่ยวข้อง, See also: เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้องด้วย
touch[N] ความรู้สึก, See also: การสัมผัส
touch[N] การสัมผัส, See also: การแตะต้อง
touch[N] จำนวนเล็กน้อย
touch[N] รายละเอียด
touch[N] การติดต่อสื่อสาร
touchy[ADJ] ที่โกรธง่าย, See also: ฉุนเฉียวง่าย, Syn. irritable, sensitive
touchy[ADJ] ลุกไหม้ง่าย, Syn. flammable
touchy[ADJ] กระตุ้นได้ง่ายด้วยการสัมผัส
retouch[VT] ตกแต่ง (ภาพวาดหรือภาพถ่าย), See also: เสริมแต่ง, ขัดเกลา, Syn. make over, touch up
retouch[N] การตกแต่ง, See also: การใช้สีเสริมแต่ง
retouch[N] ส่วนที่เสริมแต่ง
touched[ADJ] ประทับใจ, See also: ซาบซึ้ง, จับใจ, Syn. moved, impressed
touched[ADJ] ที่ถูกเจือด้วยสิ่งอื่นเล็กน้อย
touching[ADJ] ที่สามารถกระตุ้นอารมณ์
touching[PREP] เกี่ยวกับ, See also: เกี่ยวข้องกับ, Syn. regarding, in regard to, in reference to
retoucher[N] ผู้เสริมแต่ง, See also: ผู้ตกแต่ง
touchdown[N] การได้6คะแนนเพราะครองบอลเข้าประตูคู่ต่อสู้ได้, See also: (กีฬาอเมริกันฟุตบอล), Syn. goal, score, six points, maker
touchdown[N] การลงสู่พื้นของเครื่องบิน, Syn. arrival, touching down
touchwood[N] ไม้ซึ่งติดไฟง่าย, Syn. tinder
touch-type[VI] พิมพ์สัมผัส, See also: พิมพ์ดีดโดยไม่มองที่แป้นพิมพ์
touchingly[ADV] อย่างซาบซึ้ง, See also: อย่างประทับใจ, อย่างจับใจ
touchstone[N] มาตรฐานของการทดสอบ, Syn. standard, test
untouchable[ADJ] ที่ไม่สามารถแตะต้องได้, See also: ซึ่งสัมผัสไม่ได้, Syn. intangible
untouchable[ADJ] ที่ไม่สามารถวิจารณ์ได้, Ant. criticized
untouchable[ADJ] ซึ่งแตะไม่ถึง, See also: ซึ่งอยู่ไกลเกินที่จะแตะได้, Syn. inaccessible, out of reach, Ant. accessible
untouchable[ADJ] ที่เป็นสมาชิกวรรณะจัณฑาล (ศาสนาฮินดู)
untouchable[ADJ] ซึ่งห้ามแตะต้อง, See also: ซึ่งห้ามยุ่ง, ซึ่งห้ามสัมผัส
untouchable[N] วรรณะจัณฑาล, See also: สมาชิกวรรณะจัณฑาล
touch-and-go[IDM] ไม่แน่นอน, See also: วิกฤติ
lose one's touch[IDM] ล้มเหลว, See also: ทำให้(ผู้อื่น)หมดความสนใจ
get in touch with[IDM] ติดต่อกับ, See also: ติดต่อ
touch a sore spot[IDM] พาดพิงในเรื่องที่คนอื่นไม่ชอบ
keep in touch with[IDM] ติดต่อ
stay in touch with[IDM] ยังติดต่อกับ, See also: ยังพบปะกับ, Syn. keep in, remain in, put in
touch a sore point[IDM] พาดพิงในเรื่องที่คนอื่นไม่ชอบ
have the Midas touch[IDM] มีความสามารถที่ทำสำเร็จ (โดยเฉพาะในการหาเงินได้คล่อง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retouch(รีทัชฺ') vi.,n. (การ,ส่วนที่) ตกแต่ง,เสริมแต่ง,ขัดเกลา,ใช้สีเสริมแต่ง,ภาพเสริมแต่ง, See also: retouchable adj. retoucher n.
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
touch padแผ่นสัมผัสหมายถึง อุปกรณ์การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถป้อนข้อมูลเข้าได้โดยเพียงสัมผัสที่จุดใดจุดหนึ่งบนแผ่นสัมผัสนั้น ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นสัญญาณป้อน เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
touch screenจอสัมผัสหมายถึง จอภาพที่รับข้อมูลได้จากการสัมผัสที่ผิวจอ เป็นต้นว่า บนจอแสดงหัวข้อให้เลือก เราสามารถเลือกได้โดยใช้นิ้วจิ้มลงไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ เป็นการแสดงว่า คอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลแล้ว
touchdown(ทัชฺ'เดาน์) n. (กีฬาฟุตบอลอเมริกัน) การได้แต้ม6แต้มโดยสามารถนำฟุตบอลถึงหรือเลยเส้นประตู, (กีฬารักบี้) การที่ผู้เล่นเอาลูกบอลแตะพื้น ในเส้นใน,การบินลงแตะพื้น
touching(ทัชฺ'ชิง) adj. มีผล,มีผลกระทบ,ประทับใจ,เร้าใจ,ซึ่งสัมผัส. -prep. เกี่ยวกับ,เกี่ยวเนื่องกับ., See also: touchingly adv., Syn. moving,affecting,heartbeaking,mournful
touchstonen. หินคำที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำและเงิน,การทดสอบ,มาตรฐานการทดสอบ, Syn. standard
touchy(ทัชฺ'ชี) adj. ขี้โมโห,เสี่ยง,ต้องระมัดระวังมาก,ไวต่อการสัมผัส,ติดไฟได้ง่าย., See also: touchily adv. touchiness n., Syn. sensitive,impressionable,delicate
untouchable(อันทัช'ชะเบิล) adj. แตะต้องไม่ได้,แตะไม่ถึง,ห้ามแตะ,ห้ามยุ่ง,ห้ามสัมผัส. n. วรรณะจัณฑาล,สมาชิกวรรณะจัณฑาล.

English-Thai: Nontri Dictionary
retouch(vt) ขัดเกลา,ตกแต่งใหม่,เสริมแต่ง
touch(n) การสัมผัส,การแก้ไข,การถู,การตกแต่ง,การแตะ
touch(vt) สัมผัส,แก้ไข,ทำอันตราย,แตะ,ถู,ตกแต่ง
touching(adj) น่าส่งสาร,น่าเวทนา,ประทับใจ,มีผลกระทบ
touching(pre) เกี่ยวกับ,เกี่ยวเนื่องกับ
touchstone(n) หินดำทดสอบความบริสุทธิ์ของทองและเงิน
touchy(adj) ใจน้อย,งอน,อารมณ์เสีย,ขี้โมโห

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sense, tactile; touchการรับรู้แตะต้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contact welding; touch weldingการเชื่อมสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
contact electrode; touch type electrodeลวดเชื่อมสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
touch and stayหยุดเทียบท่า, การแวะพัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch externallyสัมผัสกันภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
touch internallyสัมผัสกันภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
touch screenจอสัมผัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
touch screenจอสัมผัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch timeเวลาสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
touch tone telephoneโทรศัพท์แบบกดปุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch type electrode; contact electrodeลวดเชื่อมสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
touch welding; contact weldingการเชื่อมสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
touching and concerning landข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดิน [ดู covenant running with the land] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch; sense, tactileการรับรู้แตะต้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
touch and stayการแวะพัก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tactile sense; touchการรับรู้แตะต้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
touchstoneเกณฑ์กำหนดค่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
touch screenจอสัมผัส
จอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
Therapeutic touchการรักษาด้วยการสัมผัส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
touch base[ทัชเบส] (with something)การติดต่อหรือพูดคุยกับบางคนเพื่อข้อมูลบางอย่างแบบคร่าวๆ เช่น Let's touch base before the meeting. I have some important information for you.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, if anyone tries to touch my drink, you show them no mercy, ok?ถ้ามีใครพยายามจะแตะแก้วผมล่ะก็ We'll Always Have Bourbon Street (2012)
He touched your drink. You said show no mercy.เขาโดนแก้วของคุณ คุณบอกให้ไม่ต้องปราณี We'll Always Have Bourbon Street (2012)
You have two minutes. Do not touch.คุณมีเวลา2นาที ห้ามจับ The Ghost in the Machine (2012)
I'll be in touch!เดี๋ยวผมติดต่อกลับไป Shadow Box (2012)
Its waters hold the Goddess's power. Only their touch can heal her.น้ำในหม้อนี้มีพลังแห่งเทพธิดา สัมผัสของพวกนางเท่านั้นที่จะเยียวยานางได้ With All My Heart (2012)
And your armour remains untouched.แล้วชุดเกราะก็ยังไม่ได้แตะต้องเลยด้วย With All My Heart (2012)
Don't touch that!อย่าแตะต้องนะท่าน With All My Heart (2012)
Reach that part of your queen which has remained untouched by the evil of Morgana.เข้าถึงตัวตนแท้จริงของราชินีที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่ได้ถูกแตะต้อง โดยความชั่วร้ายของมอร์กาน่า , ยังมีส่วนนั้นอยู่หรือ? With All My Heart (2012)
Of course. The personal touch. Nice.พะยะค่ะ เพื่อความประทับใจ ยอดเลย The Kindness of Strangers (2012)
Like the functions that would normally give you control over your emotions, compassion, and all the... touchy-feely stuff.เหมือนพวกกลไก ที่ปกติจะใช้เพื่อควบคุม อารมณ์, ความรู้สึก, และทุกอย่างที่ Out of Control (2012)
Forged in a dragon's breath, nothing can survive its touch.หลอมด้วยลมหายใจมังกร ไม่มีอะไรที่มันจะทำลายไม่ได้ The Diamond of the Day: Part One (2012)
Don't touch me!อย่าแตะตัวฉันนะ! Bear Devil (2012)
Until this day, I haven't touched any sort of Chinese foodจนวันนี้ฉันยังไม่ได้แตะอาหารจีนเลย Codename: Jackal (2012)
- It's like the kind of thing you see on CSI - Yeah, it does look like it... Don't touch!มันเหมือนกับสิ่งที่คุณเหน / ใช่ มันมีลักษณะแบบนี้ อย่าจับมัน ! Codename: Jackal (2012)
- I can't touch? - I'll show you somethingฉันจับไม่ได้ / ฉันจะไห้คุณดูอะไลบางอย่าง Codename: Jackal (2012)
In performing "Salah", the ground I touched became holy ground, and I found a feeling of serenity and brotherhood.การทำละหมาด พื้นที่ผมแตะกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ผมได้พบความสันติสุขและความเป็นพี่เป็นน้อง Life of Pi (2012)
Touchdown!ทัสดาว Red Tails (2012)
- Helen... - Don't touch me!เฮเลนอย่าแตะต้องฉัน! Jack Reacher (2012)
Those boys out there, they're mighty touchy when it comes to their constitutional rights.พวกเด็ก ๆ ออกมี พวกเขากำลังงอนอันยิ่งใหญ่เมื่อ มันมาถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของพวกเขา Jack Reacher (2012)
Yeah, you like my little touches?ใช่ เธอชอบเจ้าหนูนี่ของฉันมั้ย? Hotel Transylvania (2012)
He touched my guitar!เขาสัมผัสกีต้าร์ของฉัน Hotel Transylvania (2012)
Do not touch me again.อย่าบังอาจมาแตะต้องข้าอีก The Avengers (2012)
I won't touch Barton, not until I make him kill you.ข้าจะไม่แตะ บาร์ตั้น จนกว่าจะทำให้เขา ฆ่าเจ้า The Avengers (2012)
Our biggest guns couldn't touch it.ปืนที่ใหญ่ที่สุดของเรา ไม่สามารถถูกมันได้ The Avengers (2012)
Be careful what you touch.- จัดลงไป - นั่นแหละ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Please come, come closer, so, so I could touch you.ได้โปรดเข้ามาใกล้ๆ ฉันจะได้แตะตัวเธอได้ Silent Hill: Revelation (2012)
Rules of Engagement says we cannot touch them.กฎของหมั้นกล่าวว่า เราไม่สามารถสัมผัสมัน Lone Survivor (2013)
Touch yourself.สัมผัสด้วยตัวคุณเอง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I like lions. But not to touch.ผมชอบสิงโต แต่ไม่ต้องสัมผัส Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Home runs, slam dunks, touchdowns and no soccer.บ้านวิ่งโยนสแลม, ทัชดาวน์และไม่มีฟุตบอล Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I've touched her booty.ฉันได้สัมผัสเธอโจร Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
"touching my daughter.""ลูกสาวของฉันสัมผัส." Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I have. I have touched your daughter.ฉันมี ฉันได้สัมผัสลูกสาวของคุณ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Wouldn't you have known it was a violin when you touched it?คุณจะไม่ได้รู้จักกันมันเป็น ไวโอลินเมื่อคุณสัมผัสมันได้หรือไม่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
This is a touching moment for me.นี่เป็นช่วงเวลาสัมผัสสำหรับฉัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Please, don't take this the wrong way, but if you touch Ron again,โปรดอย่าใช้เวลานี้ทางที่ผิด แต่ถ้าคุณสัมผัสรอนอีกครั้ง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
And as usual, no touching of the hair and face!และเป็นปกติไม่มีการสัมผัส ของผมและใบหน้า! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I call you Duncan Wentworth or my little flesh hair creature or a guy who doesn't call the police when I touch his bathing suit area.ผมเรียกคุณดันแคนเวนท์ หรือสิ่งมีชีวิตที่ผมเนื้อน้อยของฉัน หรือคนที่ไม่ได้โทรเรียกตำรวจ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
That's not cool. Don't touch my butt, bitch.อย่าทำงี้ดิ อย่าจับก้นฉัน ไอ้บ้า This Is the End (2013)
Get your fucking hands off me. Jonah, stop touching me.เอามือออกไปเลย โจน่าห์ เลิกจับหน้าฉันได้แล้ว This Is the End (2013)
Don't touch that Milky Way, Jonah.ห้ามแตะต้องมิลกี้เวย์นะ โจน่าห์ This Is the End (2013)
He can't touch us!เขาแตะต้องเราไม่ได้ This Is the End (2013)
Wait. Let's touch 'em.เดี๋ยวนะ ขอแตะหน่อยนึง This Is the End (2013)
I promise not to touch this shit ever again.ขอให์คําล็ตบึ จะไบ่เเตะตํองของตําพวกปี อิกเลย... ตลอดไป Evil Dead (2013)
You shouldn't have touched anything from that basement.เเบบนื้ไม่ควรไปยุ่งกับขฆัาวของขฆัางสาง Evil Dead (2013)
Can you not touch my plant?อย่าจบต้นไม้ของฉันได้ไหม? Iron Man 3 (2013)
Please don't touch her bags.- อย่ายุ่งกระเป๋าฉัน Iron Man 3 (2013)
Don't touch me. No, I'm gonna burn you!- อย่ามาโดน เดี๋ยวฉันจะลวกเอา / Iron Man 3 (2013)
Don't touch anything. We need to write it all down.อย่าจับอะไรนะ เราต้องเขียนพวกนี้ลงหนังสือทั้งหมด Kill Your Darlings (2013)
What? I haven't even touched anything yet.อะไร ผมยังไม่ได้สัมผัสอะไรแม้ยัง. Oldboy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
touchA bear will not touch a dead body.
touchAll the guests were touched by her hospitality.
touchAll you have to do is touch the button.
touchAn airplane touched down on the runway.
touchAnd I was fourteen years old before I touched a piano for the first time.
touchAt last she could get in touch with her old friend.
touchBe sure to get in touch with me, if there is anything I can do for you.
touchCall me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.
touchCould you get in touch with him?
touchDespite having lazed around without having touched my work I'm frightened at heart that "Ooh-er, this time I might really not get done in time!?"
touchDoes anything touch your gums?
touchDo not touch the exhibits.
touchDon't let him touch it.
touchDon't touch.
touchDon't touch it.
touchDon't touch it; leave it as it is.
touchDon't touch me with your soapy hands.
touchDon't touch that button!
touchDon't touch that pan! It's very hot.
touchDon't touch the flowers.
touchDon't touch the goods.
touchDon't touch the grass.
touchDon't touch the wet paint.
touchDon't touch the wound.
touchDo you still get in touch with them?
touchDreams are the touchstones of our characters.
touchDuring the press conference, the President touched on foreign relations.
touchEven if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.
touchFather kept in touch with us by mail and telephone while he was overseas.
touchFrom now on, let's keep in touch.
touchFrost touched the flower.
touchFrost touched the flowers.
touchGet in touch with me as soon as you arrive here.
touchGet in touch with your agent right away.
touchGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
touchHe exclaimed that I should not touch the gun.
touchHe has not gotten in touch with me for a long time under the pretence of being busy.
touchHe has yet to get in touch with his mother.
touchHe is a busy man, so you can get in touch with him only by telephone.
touchHe is in bed with a touch of cold.
touchHe is in touch with all kinds of people.
touchHe is such a tall man that he can touch the ceiling.
touchHe just drones on and on but hardly even touches on what we need to know for the test.
touchHe likes sports that have a touch of risk.
touchHe never touched wine.
touchHe never touches alcoholic drinks.
touchHe put a touch of salt on a boiled egg.
touchHe put me in touch with the kidnappers.
touchHere the authors touch on the central methodological issue.
touchHer kindness touched me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกเนื้อต้องตัว[V] touch someone, Example: คำว่าลวนลามมักใช้ในการที่ชายถูกเนื้อต้องตัวหญิงในลักษณะที่ไม่สุภาพ, Thai definition: แตะต้องหรือสัมผัสเนื้อตัว
จ่อคอหอย[V] point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
แตะเบาๆ[V] touch lightly, See also: touch softly, Example: เมื่อเราใช้มือแตะเบาๆ ที่คอ เราจะรับรู้ว่ามีการสั่นสะเทือนขณะเปล่งเสียง, Thai definition: สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงแผ่วเบา
สัมผัส[V] touch, Syn. จับต้อง, แตะ, แตะต้อง
รู้สึก[V] feel, See also: touch, Syn. รู้, Ant. ด้าน, ด้านชา, Example: ข้าพเจ้าทำทุกอย่างที่เคยทำกับเธอ แต่ไม่สามารถทำให้เธอรู้สึกและรับรู้ได้, Thai definition: รู้ด้วยการสัมผัส, เกิดอาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ
ละเอียดอ่อน[ADJ] sensitive, See also: touchy, delicate, easily offended, easily upset, Example: ปัญหาโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมายเป็นปัญหาละเอียดอ่อน, Thai definition: ที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ
จับเนื้อต้องตัว[V] touch, See also: caress, fondle, feel, stroke, pet, Syn. ถูกเนื้อต้องตัว, Example: เธอปล่อยให้เขาจับเนื้อต้องตัวอย่างไม่ถือสาเลยสักนิด, Thai definition: อาการที่ใช้มือแตะต้องส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
กระทบกระเทือนใจ[V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, Example: ปัญหาครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบกระเทือนใจต่อเด็ก, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
กระทบใจ[V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ, Example: เนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้เศร้าโศกจนกระทบใจคนทั้งเมือง, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
พิมพ์สัมผัส[V] touch-type, Example: ฉันอยากพิมพ์สัมผัสได้เหมือนเธอจัง งานจะได้ไปเร็วมากขึ้น, Thai definition: ใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้วดีดพิมพ์โดยไม่ต้องมองแป้นอักษร
มือเบา[V] handle gently, See also: touch lightly, touch tenderly, Ant. มือหนัก, Example: หมอคนนี้มือเบามาก ฉีดยาไม่เจ็บ, Thai definition: อาการที่ใช้มือทำอะไรอย่างละมุนละไมหรือประณีตบรรจง
สะเทือนอารมณ์[V] touch, See also: be deeply moved, be touched, stir up one's feelings, Example: เขาเขียนนิยายเรื่องนี้ได้สะเทือนอารมณ์ผู้อ่านมาก, Thai definition: อารมณ์หวั่นไหวอย่างแรงด้วยความทุกข์
อังฆาต[V] touch, See also: hit, strike, Thai definition: กระทบ
โดน[V] bump against, See also: hit, strike, catch, collide, touch, Syn. กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัส, Example: เขาเคยเอาไม้ตะเกียบทิ่มหน้าเพื่อนแต่บังเอิญมันเฉไปโดนนัยน์ตาจนเพื่อนคนนั้น
ติดต่อ[V] connect, See also: make contact with, communicate, get in touch with, adjoin, associate with, , Syn. สื่อสาร, Example: พวกเรายังคงติดต่อกัน แม้จะแยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นก็ตาม, Thai definition: ไปมาหาสู่กัน, พูดจาเพื่อทำความตกลง
ตรึงใจ[V] impress, See also: fascinate, affect, move, touch, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ต้องใจ, Example: การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ตรึงใจผู้เข้าชมนับพันคน, Thai definition: ทำให้เป็นที่พอใจหรือชื่นชมยินดี
ต้อง[V] touch, See also: contact, Syn. กระทบ, ถูก, Example: สีรุ้งที่เห็นนั้นมาจากแสงอาทิตย์ที่ส่องต้องเม็ดทราย, Thai definition: กระทบโดน, สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แตะ[V] touch, See also: strike slightly, Syn. สัมผัส, ต้อง, แตะต้อง, Example: กาวที่ใช้ฉาบอยู่ด้านหลังแสตมป์เป็นกาวแห้ง เมื่อใช้น้ำแตะที่ด้านหลังนั้นก็สามารถผนึกแสตมป์ลงบนซองได้ทันที, Thai definition: ถูกต้องแต่เพียงเบาๆ หรือนิดหน่อย
แตะต้อง[V] touch, See also: handle, Syn. แตะ, ต้อง, สัมผัส, Example: คุณพ่อไม่กล้าแตะต้องสมบัติของคุณแม่ไม่ว่าชิ้นใดๆ, Thai definition: ถูกต้องแต่เพียงเบาๆ หรือนิดหน่อย, โดยปริยายหมายความว่ายุ่งเกี่ยว เกี่ยวข้อง
ถึงกัน[V] communicate with, See also: be in connect with, be in touch with, Example: ไม่ว่าจะมีอะไร หล่อนทั้งคู่ก็จะถึงกันตลอด, Thai definition: ติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ
ถูก[V] touch, See also: handle, feel, Syn. โดน, แตะต้อง, สัมผัส, Example: มือของผมบังเอิญไปถูกเขา แค่นี้เขาก็หันมาจ้องหน้าผม
ใจน้อย[V] be touchy, See also: be easily offended, be sensitive, Syn. โกรธง่าย, แสนงอน, Ant. หนักแน่น, Example: หญิงที่ตั้งครรภ์มักจะใจน้อยง่ายกว่าปกติ, Thai definition: สะเทือนใจง่าย
ใจน้อย[ADJ] touchy, See also: sensitive, easily offended, peevish, Syn. โกรธง่าย, แสนงอน, Ant. หนักแน่น, Example: น้องมีนิสัยใจน้อย โกรธง่ายแต่หายเร็ว
เบญจางคประดิษฐ์[N] Thai mode of salutation using five parts of the body, See also: prostration in which the head, hands and feet touch the ground, Example: พ่อสอนลูกให้กราบเบญจางคประดิษฐ์พระพุทธรูปองค์โตที่อยู่ตรงหน้า, Thai definition: การกราบโดยให้อวัยวะทั้ง 5 คือ เข่าทั้ง 2 มือทั้ง 2 และหน้าผาก จดลงกับพื้น
เบญจกามคุณ[N] five objects of desire or pleasure, See also: five sense (of sight, hearing, smell, taste, touch), Example: ผู้ใหญ่อายุ 50-60 บางคนยังไม่สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้หวั่นไหวต่อเบญจกามคุณเลย, Thai definition: เครื่องผูกอันบุคคลพึงใคร่ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่ถูกต้องด้วยกาย
ปรุงแต่ง[V] dress up, See also: touch up, decorate, prepare, improve, Syn. เกลา, ขัดเกลา, แต่ง, Example: วัฒนธรรมนั้นก็คือสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นสร้างขึ้นหรือปรุงแต่งขึ้นจากสภาพธรรมชาติและเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มสังคมนั้นๆ
เชย[V] touch fondly, See also: chuck, fondle, pet, caress, stroke, Example: หมอเชยคางคนไข้เพื่อดูแผลที่ริมฝีปากให้ถนัด, Thai definition: สัมผัสเบาๆ หรือช้อนขึ้นเบาๆ ด้วยความเอ็นดูหรือรักใคร่
ซึ้ง[V] impress, See also: be effective, be impressive, affect, touch, Syn. ซาบซึ้ง, ประทับใจ, จับใจ, Example: เธอคนนั้นหน้าหวาน ผมดำ ซึ้งบาดใจผมจริงๆ, Thai definition: รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ
ซึมซาบ[V] touch, See also: influence, affect, impress, Example: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึมซาบเข้าไปในใจของพุทธศาสนิกชน, Thai definition: เอิบอาบเข้าไปทั่วถึง
กระเทือนใจ[V] be affected, See also: be touched, be moved, strike one's mind, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ, Example: ทุกครั้งที่มีเรื่องทำให้กระเทือนใจหล่อนต้องร้องไห้, Thai definition: มีจิตใจหวั่นไหวอย่างรุนแรง เพราะมีสิ่งอื่นมากระทบจิตใจ
กระทบ[V] affect, See also: touch, influence, sway, modify, impress, Syn. มีผลกระทบ, Example: เรื่องฆาตกรรมสองแม่ลูกที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่ในขณะนี้กระทบความรู้สึกคนทั่วไป
กราก[ADV] rough, See also: harsh to the touch, Syn. กระด้าง, กร้าน, Ant. นุ่ม, Example: ข้าวที่เธอหุงแข็งกรากจนกลืนไม่ลง
กินความ[V] include, See also: mean, cover, touch on, refer, extend, encompass, have meanings, have implications, Syn. รวมถึง, Example: บทบัญญัตินี้กินความถึงธุรกิจของผู้ขายปลีกด้วย, Thai definition: หมายความไปถึง, รวมไปถึง, หมายรวมไปถึง
การไปมาหาสู่[N] visit, See also: contact, intercourse, associate, touching, meeting, Syn. การเยี่ยมเยียน, การพบปะ, การติดต่อ, Example: ชาวไทยอีสานและชาวลาวเป็น 2 ชนชาติที่ไม่มีอุปสรรคด้านภาษาในการไปมาหาสู่กัน
การสัมผัส[N] touch, See also: contact, Syn. การจับ, การแตะต้อง, การลูบคลำ, การคลำ, การสัมผัส, Thai definition: การถูกต้อง, การแตะต้อง, การกระทบกัน, เช่น มีใครมาสัมผัสไหล่ พยายามให้เท้าสัมผัสหญ้าเสียบ้างจะได้มีสุขภาพดี การสัมผัสมือกัน, การคล้องจองกัน เช่น คำในกลอนบทนี้สัมผัสกันดี
คลำ[V] grope, See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle, Syn. ลูบคลำ, Example: รุ่นพี่สั่งให้รุ่นน้องเอามือคลำลงไปในไหทุกคน, Thai definition: เอามือเป็นต้นแตะต้องหรือลูบไปมาอย่างช้าๆ เพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไร
คลุกคลี[V] associate, See also: company, consort with, contact, get in touch with, make friends with, Syn. คบค้า, คบหาสมาคม, Example: พวกนักศึกษาค่ายอาสามาคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านเป็นแรมเดือน, Thai definition: เข้าคบหาอย่างใกล้ชิด
ความจั๊กจี้[N] ticklishness, See also: touchiness, Thai definition: อาการที่ทำให้รู้สึกเสียว สะดุ้งหรือชวนให้หัวเราะเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น
จรด[V] reach, See also: stretch to, touch, abut, Syn. จด, ถึง, Example: เรานั่งเรือจากฝั่งสงขลาไปสู่เกาะยอแล้วข้ามท้องทะเลไปจรดฝั่งหัวเขาแดง, Thai definition: จ่อให้ถึง, Notes: (โบราณ)
จัณฑาล[N] untouchable, See also: outcast, Example: ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาลซึ่งเป็นวรรณะต่ำสุดก็สามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้, Count unit: คน, Thai definition: ลูกคนต่างวรรณะ ที่มารดามีวรรณะสูงกว่า ถือว่าเป็นคนต่ำทราม, Notes: (สันสกฤต)
จับต้อง[V] touch, Syn. สัมผัส, แตะต้อง, Example: โรคทางกายเป็นสิ่งที่จับต้อง มองเห็นหรือฉายแสงดูได้ แต่จิตใจต้องสังเกตจากพฤติกรรมและการสัมภาษณ์
จับมือถือแขน[V] hold one's hands, See also: touch one's hand, Syn. จับเนื้อต้องตัว, Example: ชายหนุ่มไม่ควรที่จะจับมือถือแขนกับหญิงสาวเช่นนั้น, Thai definition: แตะต้องเนื้อตัว
จี้[V] tickle, See also: touch, poke, stoke, Syn. จักจี้, จี๋, Example: อย่าไปจี้น้อง เดี๋ยวน้องหัวเราะไม่หยุด, Thai definition: เอานิ้วชี้หรือสิ่งของจดหรือแหย่เข้าไป, เอามือแหย่ให้รู้ตัวหรือให้สะดุ้ง
จุมพิต[V] kiss, See also: touch with the lips, Syn. จูบ, Example: ในนิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทรา เจ้าหญิงต้องให้เจ้าชายจุมพิตเธอก่อนจึงจะฟื้นขึ้นมา
แจะ[V] touch, Syn. แตะ, กระทบ, ประกบกัน, แตะต้อง, Example: เธอเอามือไปแจะหน้าขนมของเขาสิ
ลูบ[V] grope, See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle, Syn. ลูบคลำ, คลำ, Thai definition: เอาฝ่ามือทาบลงแล้วเลื่อนไปมาเป็นต้น
ลูบคลำ[V] grope, See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle, Syn. คลำ, ลูบ, Example: การที่เราจะทราบว่าเด็กเป็นไข้อาจทราบโดยลูบคลำตัวเด็ก, Thai definition: เอามือเป็นต้นแตะต้องหรือลูบไปมาอย่างช้าๆ เพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไร
ลามปาม[V] concern, See also: touch upon, have something to do with, Example: เรื่องห้ามแต่งงานวันพฤหัสบดีเป็นเรื่องของเทวดาแท้ๆ ทำไมจึงลามปามมาเป็นเรื่องห้ามของมนุษย์ด้วย, Thai definition: ต่อเนื่องไปถึงอื่นด้วย, เลยเถิดไปถึง
สะเทือนใจ[V] be touched, See also: be deeply moved or affected, , Example: เขาหวั่นไหวและสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: มีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ (มักใช้เป็นสามัญในทางที่ไม่พอใจ)
สัมผัส[V] touch, See also: impact, be contiguous, be in control, perceive, Syn. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบ, Example: ผมก็ได้แต่อยู่ห่างๆ เธอ แม้ว่าอยากจะไปสัมผัสชิดใกล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching   FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper
ห้ามจับของ[v. exp.] (hām jap khøng) FR: ne pas toucher ; ne pas toucher à la marchandise ; défense de toucher
ห้ามแตะต้อง[v. exp.] (hām taetøng) EN: do not touch ! ; don't touch !   FR: défense de toucher !
หินฝนทอง[n. exp.] (hin fon thøng) EN: touch stone ; Thai sweet   
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket   FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
แจะ [v.] (jae) EN: touch   
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish   FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut   FR: diriger vers ; porter à
จี้[v.] (jī) EN: touch ; poke ; stoke   
จอสัมผัส[n. exp.] (jø samphat) EN: touch screen   FR: écran tactile [m]
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with   FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จวนจบ[v. exp.] (jūan jop) FR: toucher à sa fin
จุมพิต[v.] (jumphit) EN: kiss ; touch with the lips   FR: embrasser ; baiser
การจับ[n.] (kān jap) EN: touch   
ขึ้นเงิน[v. exp.] (kheun ngoen) EN: cash ; draw money   FR: encaisser ; toucher de l'argent
เขี่ย[v.] (khīa) EN: scratch ; brush   FR: gratter ; effleurer ; toucher
คีย์ฟังก์ชัน[n. exp.] (khī fangchan) EN: function key   FR: touche de fonction [f]
คีย์ตัวอักษร[n. exp.] (khī tūa aksøn) EN: aphabetic keys   FR: touche alphabétique [f] ; clavier alphabétique [m]
คีย์ตัวเลข[n. exp.] (khī tūa lek) EN: numeric keys   FR: touche numérique [f] ; clavier numérique [m]
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle   FR: tâtonner ; tâter
กิ๊ก[X] (kik) EN: [the short, sharp sound of two hard objects touching] ; click   
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications   
เกี่ยวกับ[v.] (kīokap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to   FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
กดแป้น[v. exp.] (kot paen) EN: press a key   FR: presser une touche ; enfoncer une touche
กดปุ่ม[v. exp.] (kot pum) EN: press ; press a key ; press the button   FR: appuyer ; enfoncer ; presser un bouton ; presser une touche
กระสุน[n.] (krasun) EN: bullet ; cartridge ; shell   FR: cartouche [f] ; balle [f]
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenjai) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt   
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress   FR: toucher ; affecter
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkratheūoen) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion   FR: affecter ; toucher
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathopkratheūoenjai) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt   FR: être affecté ; être touché
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākkhaēn) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble   FR: être touché par la pauvreté
ลามปาม[v.] (lāmpām) EN: concern ; touch upon ; have something to do with   FR: concerner
ลงสู่พื้นดิน[v. exp.] (long sū pheūndin) FR: atterrir ; se poser ; toucher le sol
ลูกกระสุน[n.] (lūk krasun) EN: bullet ; pellet   FR: cartouche [f] ; balle [f] ; plomb [m]
ลูกปืน[n.] (lūkpeūn) EN: bullet ; projectile ; bullet; projectile ; shot ; shell   FR: balle (de fusil) [f] ; cartouche [f] ; munition [f] ; projectile [m]
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress   FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle   FR: câliner ; cajoler
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch   FR: décliner
น่าสะเทือนใจ[adv.] (nāsatheūoenjai) FR: émouvant ; touchant
แป้น[n.] (paen) EN: key   FR: touche [f]
แป้นหลีก[n. exp.] (paēn līk) EN: Escape key ; Esc key   FR: touche d'échappement [f] ; touche Esc [f]
พิมพ์สัมผัส[v.] (phimsamphat) EN: touch-type   
โปรดอย่าจับ[X] (prōt yā jap) FR: prière de ne pas toucher
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches   FR: décorer ; apporter la touche finale
ปรุงแต่ง[v.] (prungtaeng) EN: dress up ; touch up ;   
ปุ่ม[n.] (pum) EN: knob ; button   FR: bouton [m] ; poussoir [m] ; touche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUCH    T AH1 CH
TOUCHY    T AH1 CH IY0
TOUCHE    T UW1 SH
TOUCHET    T UW0 SH EH1 T
TOUCHED    T AH1 CH T
TOUCHES    T AH1 CH AH0 Z
TOUCHTON    T AH1 CH T AH0 N
TOUCHING    T AH1 CH IH0 NG
AIRTOUCH    EH1 R T AH2 CH
TOUCHETTE    T UW2 SH EH1 T
TOUCHDOWN    T AH1 CH D AW2 N
UNTOUCHED    AH0 N T AH1 CH T
TOUCHDOWNS    T AH1 CH D AW2 N Z
TOUCHSTONE    T AH1 CH S T OW2 N
RETOUCHING    R IY0 T AH1 CH IH0 NG
UNTOUCHABLE    AH0 N T AH1 CH AH0 B AH0 L
UNTOUCHABLES    AH0 N T AH1 CH AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
touch    (v) (t uh1 ch)
Touche    (n) (t uu sh ei1)
touchy    (j) (t uh1 ch ii)
retouch    (v) (r ii2 t uh1 ch)
touched    (v) (t uh1 ch t)
touches    (v) (t uh1 ch i z)
touchier    (j) (t uh1 ch i@ r)
touchily    (a) (t uh1 ch i l ii)
touching    (v) (t uh1 ch i ng)
retouched    (v) (r ii2 t uh1 ch t)
retouches    (v) (r ii2 t uh1 ch i z)
touchable    (j) (t uh1 ch @ b l)
touchdown    (n) (t uh1 ch d au n)
touchiest    (j) (t uh1 ch i i s t)
touchline    (n) (t uh1 ch l ai n)
untouched    (j) (uh1 n t uh1 ch t)
retouching    (v) (r ii2 t uh1 ch i ng)
touch-type    (v) - (t uh1 ch - t ai p)
touchdowns    (n) (t uh1 ch d au n z)
touchiness    (n) (t uh1 ch i n @ s)
touchingly    (a) (t uh1 ch i ng l ii)
touchlines    (n) (t uh1 ch l ai n z)
touchstone    (n) - (t uh1 ch - s t ou n)
touch-typed    (v) - (t uh1 ch - t ai p t)
touch-types    (v) - (t uh1 ch - t ai p s)
touchstones    (n) - (t uh1 ch - s t ou n z)
untouchable    (n) (uh1 n t uh1 ch @ b l)
touch-and-go    (j) -- (t uh2 ch - @ n - g ou1)
touch-typing    (v) - (t uh1 ch - t ai p i ng)
untouchables    (n) (uh1 n t uh1 ch @ b l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] Thai: การเดินทางมาถึง English: arrival (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlag {m} (Tastatur; Klavier; Schwimmen)touch [Add to Longdo]
Berührung {f}touch [Add to Longdo]
Berührungsbildschirm {m}touch-screen [Add to Longdo]
das große Bibbern habento get a touch of the jitters [Add to Longdo]
Empfindlichkeit {f}touchiness [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Knopfdruck {m} | auf Knopfdruck; per Knopfdrucktouch of a button | at the touch of a button [Add to Longdo]
Kontakt {m} | Kontakte {pl} | erste Kontakte | mit jdm. in Kontakt stehen | mit jdm. Kontakt aufnehmencontact | contacts | preliminary contacts | to be in contact (touch) with someone | to get in touch with someone; to contact someone [Add to Longdo]
Kontaktschalter {m}touch sensitive switch [Add to Longdo]
Lackstift {m}touch-up stick [Add to Longdo]
persönliche Note {f}personal touch [Add to Longdo]
Probierstein {m} | Probiersteine {pl}touchstone | touchstones [Add to Longdo]
Prüfstein {m} | Prüfsteine {pl}touchstone | touchstones [Add to Longdo]
der Punkt auf dem i seinto be the final touch [Add to Longdo]
Retusche {f}retouching [Add to Longdo]
Retuscheur {m}; Retuscheurin {f}retoucher [Add to Longdo]
(einem Text) den letzten Schliff gebento put the finishing touches (to a text) [Add to Longdo]
Sensortaste {f}touch key [Add to Longdo]
Sensorbildschirm {m}; berührungsempfindlicher Bildschirmtouch screen [Add to Longdo]
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]
Tastsinn {m}sense of touch [Add to Longdo]
Unbestechliche {m,f}; Unbestechlicher | Unbestechlichen {pl}; Unbestechlicheuntouchable | untouchables [Add to Longdo]
in Verbindung bleibento keep in touch [Add to Longdo]
das Volkstümlichethe common touch [Add to Longdo]
Zehnfingersystem {n}touch system [Add to Longdo]
anfassbartouchable [Add to Longdo]
angenehm zu berührenvoluptuous to touch [Add to Longdo]
letzte Hand anlegento give the finishing touches [Add to Longdo]
anpumpen | angepumptto touch for | touched for [Add to Longdo]
anpumpendtouching for [Add to Longdo]
antippen; kurz berühren; andiskutierento touch on; to touch upon [Add to Longdo]
befühlt; streifttouches [Add to Longdo]
berühren; anfassen | berührend; anfassend | berührt; angefasst | berührt | berührteto touch | touching | touched | touches | touched [Add to Longdo]
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point [Add to Longdo]
empfindlich {adj} | empfindlich gegen Berührungirritable | irritable to the touch [Add to Longdo]
empfindlich {adv}touchily [Add to Longdo]
empfindlich; übelnehmerisch {adj}touchy [Add to Longdo]
erzielentouchdown [Add to Longdo]
gereizt; reizbar {adj}irritable; touchy [Add to Longdo]
heikel {adv}touchily [Add to Longdo]
heikel {adv}touchingly [Add to Longdo]
kontaktieren; sich in Verbindung setzen mit | kontaktiertto get in touch with | gets in touch with [Add to Longdo]
sich melden (bei)to touch base (with) [coll.] [Am.] [Add to Longdo]
nachbessernto touch up; to do some touching-up on [Add to Longdo]
naturverbunden sein; naturnah lebento live in close touch with nature [Add to Longdo]
retuschieren; eine Retusche vornehmen | retuschierend | retuschiert | retuschiert | retuschierteto retouch | retouching | retouched | retouches | retouched [Add to Longdo]
rührend {adv}touchingly [Add to Longdo]
spurlos adv | spurlos verschwunden | an jdm. spurlos vorübergehencompletely; without trace | completely disappeared | to leave sb. untouched [Add to Longdo]
streifen; leicht berühren | gestreift; leicht berührtto graze; to scuff; to touch lightly | grazed; scuffed; touched lightly [Add to Longdo]
(ein Problem) nur streifento touch lightly (on a problem); to skate over (a problem) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
ごりごり[, gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch) [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
すべすべした[, subesubeshita] (adj-f) smooth to the touch [Add to Longdo]
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
つき手[つきて, tsukite] (n) hand touch down (sumo) [Add to Longdo]
ほろり[, horori] (adv-to) (on-mim) (also ほろりとする) being moved (to tears); being touched by; becoming sentimental [Add to Longdo]
アンタッチャブル[, antacchaburu] (adj-na,n) untouchable [Add to Longdo]
カリカリ;かりかり[, karikari ; karikari] (adj-na,adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) (See こりこり・1) crisp (e.g. potato chip, fried fish, etc.); crunchy; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) grumpily; touchily; edgily; irritably [Add to Longdo]
カルトゥーシュ[, karutou-shu] (n) cartouche (fre [Add to Longdo]
キータッチ[, ki-tacchi] (n) {comp} key-touch [Add to Longdo]
ジーンと来る[ジーンとくる, ji-n tokuru] (exp,vk) to be moved to the point of tears; to be touched [Add to Longdo]
セル間の到着時間[セルかんのとうちゃくじかん, seru kannotouchakujikan] (n) {comp} cell inter-arrival time [Add to Longdo]
ソフトタッチ[, sofutotacchi] (n) soft touch [Add to Longdo]
タッチ[, tacchi] (n,n-suf,vs) (1) touch; (n,vs) (2) (ant [Add to Longdo]
タッチアンドゴー[, tacchiandogo-] (exp) touch and go [Add to Longdo]
タッチスクリーン[, tacchisukuri-n] (n) {comp} touchscreen [Add to Longdo]
タッチタイピング[, tacchitaipingu] (n,vs) touch typing [Add to Longdo]
タッチタイプ[, tacchitaipu] (n) {comp} touch typing [Add to Longdo]
タッチダウン[, tacchidaun] (n,vs) touchdown (as in rugby, etc.) [Add to Longdo]
タッチパッド[, tacchipaddo] (n) {comp} touchpad [Add to Longdo]
タッチパネル[, tacchipaneru] (n) {comp} touch panel [Add to Longdo]
タッチフットボール[, tacchifuttobo-ru] (n) touch football [Add to Longdo]
タッチフリック[, tacchifurikku] (n) {comp} touch flick [Add to Longdo]
タッチポインタ[, tacchipointa] (n) {comp} touch pointer [Add to Longdo]
タッチライン[, tacchirain] (n) touchline [Add to Longdo]
タッチラグビー[, tacchiragubi-] (n) touch rugby [Add to Longdo]
ダイレクトタッチ[, dairekutotacchi] (n) direct touch [Add to Longdo]
ノータッチ[, no-tacchi] (exp) (1) Do not touch! (wasei [Add to Longdo]
ハリジャン[, harijan] (n) (See 不可触民) Harijan (member of India's untouchable caste) [Add to Longdo]
フォトレタッチ[, fotoretacchi] (n) {comp} photo retouching [Add to Longdo]
フォトレタッチソフト[, fotoretacchisofuto] (n) {comp} photo-retouching software [Add to Longdo]
ブラインドタッチ[, buraindotacchi] (n,vs) touch typing (wasei [Add to Longdo]
ペンタッチ[, pentacchi] (n) pen-touch [Add to Longdo]
マルチタッチ[, maruchitacchi] (n) {comp} multi-touch (e.g. screen) [Add to Longdo]
リタッチ[, ritacchi] (n,vs) retouch [Add to Longdo]
レタッチ[, retacchi] (n) retouch [Add to Longdo]
ワンタッチ[, wantacchi] (n) one touch; (P) [Add to Longdo]
委任統治[いにんとうち, inintouchi] (n) mandate [Add to Longdo]
一触即発[いっしょくそくはつ, isshokusokuhatsu] (n,adj-no) critical (touch and go) situation; explosive situation [Add to Longdo]
一打ち[ひとうち, hitouchi] (n,vs) stroke; blow [Add to Longdo]
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town) [Add to Longdo]
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best [Add to Longdo]
一本取られた[いっぽんとられた, ippontorareta] (exp) touche'; you've got me there [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] (n) (1) (a) touch of; tinge of; wreath (e.g. of smoke); (2) one stroke; one brush; (P) [Add to Longdo]
越冬地[えっとうち, ettouchi] (n) wintering spot (i.e. of a migrating bird) [Add to Longdo]
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修齐[xiū qí, ㄒㄧㄡ ㄑㄧˊ, / ] to touch up; to make even [Add to Longdo]
切近[qiè jìn, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, ] very close; touching; very appropriate [Add to Longdo]
动人[dòng rén, ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] touching; moving [Add to Longdo]
动手[dòng shǒu, ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˇ, / ] to hit with hands or fists; to start work; to touch [Add to Longdo]
哪壶不开提哪壶[nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄞ ㄊㄧˊ ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ, / ] lit. mention the pot that doesn't boil (俗语 common saying); to touch a sore spot; to talk about sb's weak point [Add to Longdo]
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, ] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability) [Add to Longdo]
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] to feel; to move; to touch; to affect [Add to Longdo]
感人[gǎn rén, ㄍㄢˇ ㄖㄣˊ, ] touching; moving [Add to Longdo]
感动[gǎn dòng, ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to move (sb); to touch; moving [Add to Longdo]
打动[dǎ dòng, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to move (to pity); arousing (sympathy); touching [Add to Longdo]
按键[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] a button or key (on keyboard, touchpad, piano etc); a keystroke; to press (a button) [Add to Longdo]
接洽[jiē qià, ㄐㄧㄝ ㄑㄧㄚˋ, ] to discuss a matter with sb; to get in touch with; to arrange [Add to Longdo]
接触[jiē chù, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] contact; access; in touch with [Add to Longdo]
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, ] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up [Add to Longdo]
[mō, ㄇㄛ, ] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse) [Add to Longdo]
擦边球[cā biān qiú, ㄘㄚ ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, / ] edge ball; touch ball [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] to anchor; touch at; to moor [Add to Longdo]
涉及[shè jí, ㄕㄜˋ ㄐㄧˊ, ] to involve; to touch upon (a topic) [Add to Longdo]
满堂红[mǎn táng hóng, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, / 滿] success across the board; victory in everything one touches [Add to Longdo]
画龙点睛[huà lóng diǎn jīng, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] to paint a dragon and dot in the eyes (成语 saw); fig. to add the vital finishing touch; the crucial point that brings the subject to life; a few words to clinch the point [Add to Longdo]
盲打[máng dǎ, ㄇㄤˊ ㄉㄚˇ, ] to touch-type [Add to Longdo]
真皮[zhēn pí, ㄓㄣ ㄆㄧˊ, ] dermis (layer within the skin containing sense of touch) [Add to Longdo]
破的[pò dì, ㄆㄛˋ ㄉㄧˋ, ] to hit the target; fig. to touch the main point in speaking [Add to Longdo]
[pèng, ㄆㄥˋ, ] to touch; to meet with; to bump [Add to Longdo]
碰触[pèng chù, ㄆㄥˋ ㄔㄨˋ, / ] to touch [Add to Longdo]
笔锋[bǐ fēng, ㄅㄧˇ ㄈㄥ, / ] the tip of a writing brush; vigor of style in writing; stroke; touch [Add to Longdo]
缠绵[chán mián, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] touching (emotions); lingering (illness) [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch [Add to Longdo]
聯系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, ] variant of 聯繫|联系, connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch [Add to Longdo]
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] communication; get in touch with; contact; connection (math.) [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch [Add to Longdo]
脱钩[tuō gōu, ㄊㄨㄛ ㄍㄡ, / ] to be out of touch [Add to Longdo]
[zháo, ㄓㄠˊ, / ] to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn [Add to Longdo]
着陆[zhuó lù, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, / ] landing; touchdown; to land; to touch down [Add to Longdo]
苍劲[cāng jìn, ㄘㄤ ㄐㄧㄣˋ, / ] bold; upright and strong; vigorous; forceful (brush strokes); sureness of touch [Add to Longdo]
蜻蜓点水[qīng tíng diǎn shuǐ, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] lit. the dragonfly touches the water lightly (成语 saw); lit. superficial contact; skin deep; to skim the issue without getting involved [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, / ] knock against; touch; to feel [Add to Longdo]
触动[chù dòng, ㄔㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to touch; to stir up (trouble or emotions); to move (sb's emotions or worry) [Add to Longdo]
触控板[chù kòng bǎn, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄅㄢˇ, / ] touchpad [Add to Longdo]
触控萤幕[chù kòng yíng mù, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ˊ ㄇㄨˋ, / ] touch panel [Add to Longdo]
触摸[chù mō, ㄔㄨˋ ㄇㄛ, / ] touch [Add to Longdo]
触觉[chù jué, ㄔㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] touch; sense of touch [Add to Longdo]
连系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] same as 聯繫|联系; connection; contact; relation; (in) touch (with); to integrate; to link [Add to Longdo]
闭目塞听[bì mù sè tīng, ㄅㄧˋ ㄇㄨˋ ㄙㄜˋ ㄊㄧㄥ, / ] to shut one's eyes and stop one's ears; out of touch with reality; to bury one's head in the sand [Add to Longdo]
头城镇[Tóu chéng zhèn, ㄊㄡˊ ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ, / ] (N) Toucheng (town in Taiwan) [Add to Longdo]
飘落[piāo luò, ㄆㄧㄠ ㄌㄨㄛˋ, / ] to float down; to touch down slowly; fig. to decline [Add to Longdo]
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, / ] point; dot; speck; drop; decimal point; point of a scale; point in a theory or argument; downwards-right convex character stroke; a little (usually 一點|一点); a jot; beat (of percussion instrument); to draw a dot; to touch slightly; to drip; classifier for i [Add to Longdo]
点染[diǎn rǎn, ㄉㄧㄢˇ ㄖㄢˇ, / ] to touch up (a piece of writing); to add details (to a painting) [Add to Longdo]
点水[diǎn shuǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] to skim; lightly touching the water (as the dragonfly in the 成语 saw 蜻蜓點水|蜻蜓点水); skin deep [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
タッチスクリーン[たっちすくりーん, tacchisukuri-n] touch sensitive screen, touch screen [Add to Longdo]
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
接触画面[せっしょくがめん, sesshokugamen] touch sensitive screen, touch screen [Add to Longdo]
到着プロセス[とうちゃくプロセス, touchaku purosesu] arrival process [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] Ankunft [Add to Longdo]
統治[とうち, touchi] Herrschaft, Regierung [Add to Longdo]
統治[とうち, touchi] Herrschaft, Regierung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Touch \Touch\, v. t. [imp. & p. p. {Touched}; p. pr. & vb. n.
   {Touching}.] [F. toucher, OF. touchier, tuchier; of Teutonic
   origin; cf. OHG. zucchen, zukken, to twitch, pluck, draw, G.
   zukken, zukken, v. intens. fr. OHG. ziohan to draw, G.
   ziehen, akin to E. tug. See {Tuck}, v. t., {Tug}, and cf.
   {Tocsin}, {Toccata}.]
   1. To come in contact with; to hit or strike lightly against;
    to extend the hand, foot, or the like, so as to reach or
    rest on.
    [1913 Webster]
 
       Him thus intent Ithuriel with his spear
       Touched lightly.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To perceive by the sense of feeling.
    [1913 Webster]
 
       Nothing but body can be touched or touch. --Greech.
    [1913 Webster]
 
   3. To come to; to reach; to attain to.
    [1913 Webster]
 
       The god, vindictive, doomed them never more
       Ah, men unblessed! -- to touch their natal shore.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To try; to prove, as with a touchstone. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wherein I mean to touch your love indeed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To relate to; to concern; to affect.
    [1913 Webster]
 
       The quarrel toucheth none but us alone. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To handle, speak of, or deal with; to treat of.
    [1913 Webster]
 
       Storial thing that toucheth gentilesse. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   7. To meddle or interfere with; as, I have not touched the
    books. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   8. To affect the senses or the sensibility of; to move; to
    melt; to soften; especially, to cause feelings of pity,
    compassion, sympathy, or gratitude in.
    [1913 Webster +PJC]
 
       What of sweet before
       Hath touched my sense, flat seems to this and harsh.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The tender sire was touched with what he said.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. To mark or delineate with touches; to add a slight stroke
    to with the pencil or brush.
    [1913 Webster]
 
       The lines, though touched but faintly, are drawn
       right.                --Pope.
    [1913 Webster]
 
   10. To infect; to affect slightly. --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   11. To make an impression on; to have effect upon.
     [1913 Webster]
 
        Its face . . . so hard that a file will not touch
        it.                 --Moxon.
     [1913 Webster]
 
   12. To strike; to manipulate; to play on; as, to touch an
     instrument of music.
     [1913 Webster]
 
        [They] touched their golden harps.  --Milton.
     [1913 Webster]
 
   13. To perform, as a tune; to play.
     [1913 Webster]
 
        A person is the royal retinue touched a light and
        lively air on the flageolet.     --Sir W.
                          Scott.
     [1913 Webster]
 
   14. To influence by impulse; to impel forcibly. " No decree
     of mine, . . . [to] touch with lightest moment of impulse
     his free will," --Milton.
     [1913 Webster]
 
   15. To harm, afflict, or distress.
     [1913 Webster]
 
        Let us make a covenant with thee, that thou wilt do
        us no hurt, as we have not touched thee. --Gen.
                          xxvi. 28, 29.
     [1913 Webster]
 
   16. To affect with insanity, especially in a slight degree;
     to make partially insane; -- rarely used except in the
     past participle.
     [1913 Webster]
 
        She feared his head was a little touched. --Ld.
                          Lytton.
     [1913 Webster]
 
   17. (Geom.) To be tangent to. See {Tangent}, a.
     [1913 Webster]
 
   18. To lay a hand upon for curing disease.
     [1913 Webster]
 
   19. To compare with; to be equal to; -- usually with a
     negative; as, he held that for good cheer nothing could
     touch an open fire. [Colloq.]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   20. To induce to give or lend; to borrow from; as, to touch
     one for a loan; hence, to steal from. [Slang]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To touch a sail} (Naut.), to bring it so close to the wind
    that its weather leech shakes.
 
   {To touch the wind} (Naut.), to keep the ship as near the
    wind as possible.
 
   {To touch up}, to repair; to improve by touches or
    emendation.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Touch \Touch\, n. [Cf. F. touche. See {Touch}, v. ]
   1. The act of touching, or the state of being touched;
    contact.
    [1913 Webster]
 
       Their touch affrights me as a serpent's sting.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The sense by which pressure or traction exerted
    on the skin is recognized; the sense by which the
    properties of bodies are determined by contact; the
    tactile sense. See {Tactile sense}, under {Tactile}.
    [1913 Webster]
 
       The spider's touch, how exquisitely fine. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: Pure tactile feelings are necessarily rare, since
      temperature sensations and muscular sensations are more
      or less combined with them. The organs of touch are
      found chiefly in the epidermis of the skin and certain
      underlying nervous structures.
      [1913 Webster]
 
   3. Act or power of exciting emotion.
    [1913 Webster]
 
       Not alone
       The death of Fulvia, with more urgent touches,
       Do strongly speak to us.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An emotion or affection.
    [1913 Webster]
 
       A true, natural, and a sensible touch of mercy.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. Personal reference or application. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Speech of touch toward others should be sparingly
       used.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. A stroke; as, a touch of raillery; a satiric touch; hence,
    animadversion; censure; reproof.
    [1913 Webster]
 
       I never bare any touch of conscience with greater
       regret.                --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
   7. A single stroke on a drawing or a picture.
    [1913 Webster]
 
       Never give the least touch with your pencil till you
       have well examined your design.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. Feature; lineament; trait.
    [1913 Webster]
 
       Of many faces, eyes, and hearts,
       To have the touches dearest prized.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. The act of the hand on a musical instrument; bence, in the
    plural, musical notes.
    [1913 Webster]
 
       Soft stillness and the night
       Become the touches of sweet harmony. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A small quantity intermixed; a little; a dash.
     [1913 Webster]
 
        Eyes La touch of Sir Peter Lely in them. --Hazlitt.
     [1913 Webster]
 
        Madam, I have a touch of your condition. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. A hint; a suggestion; slight notice.
     [1913 Webster]
 
        A small touch will put him in mind of them.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   12. A slight and brief essay. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
        Print my preface in such form as, in the
        booksellers' phrase, will make a sixpenny touch.
                          --Swift.
     [1913 Webster]
 
   13. A touchstone; hence, stone of the sort used for
     touchstone. [Obs.] " Now do I play the touch." --Shak.
     [1913 Webster]
 
        A neat new monument of touch and alabaster.
                          --Fuller.
     [1913 Webster]
 
   14. Hence, examination or trial by some decisive standard;
     test; proof; tried quality.
     [1913 Webster]
 
        Equity, the true touch of all laws. --Carew.
     [1913 Webster]
 
        Friends of noble touch .       --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. (Mus.) The particular or characteristic mode of action,
     or the resistance of the keys of an instrument to the
     fingers; as, a heavy touch, or a light touch; also, the
     manner of touching, striking, or pressing the keys of a
     piano; as, a legato touch; a staccato touch.
     [1913 Webster]
 
   16. (Shipbilding) The broadest part of a plank worked top and
     but (see {Top and but}, under {Top}, n.), or of one
     worked anchor-stock fashion (that is, tapered from the
     middle to both ends); also, the angles of the stern
     timbers at the counters. --J. Knowles.
     [1913 Webster]
 
   17. (Football) That part of the field which is beyond the
     line of flags on either side. --Encyc. of Rural Sports.
     [1913 Webster]
 
   18. A boys' game; tag.
     [1913 Webster]
 
   19. (Change Ringing) A set of changes less than the total
     possible on seven bells, that is, less than 5,040.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   20. An act of borrowing or stealing. [Slang]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   21. Tallow; -- a plumber's term. [Eng.]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {In touch}
     (a) (Football), outside of bounds. --T. Hughes.
     (b) in communication; communicating, once or repeatedly.
       
 
   {To be in touch},
     (a) to be in contact, communication, or in sympathy.
     (b) to be aware of current events.
 
   {To keep touch}.
     (a) To be true or punctual to a promise or engagement
       [Obs.]; hence, to fulfill duly a function.
       [1913 Webster]
 
          My mind and senses keep touch and time. --Sir
                          W. Scott.
       [1913 Webster]
     (b) To keep in contact; to maintain connection or
       sympathy; -- with with or of. Also
 
   {to keep in touch}.
 
   {Touch and go}, a phrase descriptive of a narrow escape.
 
   {True as touch} (i. e., touchstone), quite true. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Touch \Touch\, v. i.
   1. To be in contact; to be in a state of junction, so that no
    space is between; as, two spheres touch only at points.
    --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To fasten; to take effect; to make impression. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Strong waters pierce metals, and will touch upon
       gold, that will not touch upon silver. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To treat anything in discourse, especially in a slight or
    casual manner; -- often with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       If the antiquaries have touched upon it, they
       immediately
       quitted it.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut) To be brought, as a sail, so close to the wind that
    its weather leech shakes.
    [1913 Webster]
 
   {To touch and go} (Naut.), to touch bottom lightly and
    without damage, as a vessel in motion.
 
   {To touch at}, to come or go to, without tarrying; as, the
    ship touched at Lisbon.
 
   {To touch on} or {To touch upon},
    (a) to come or go to for a short time. [R.]
      [1913 Webster]
 
         I made a little voyage round the lake, and
         touched on the several towns that lie on its
         coasts.              --Addison.
      [1913 Webster]
    (b) to discuss briefly, as only a small part of a
      discourse.
      [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top