Search result for

*totems*

(47 entries)
(0.8008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: totems, -totems-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right. My turn. Switch totems.ก็ได้ ตาผมบ้าง เปลี่ยนตุ๊กตากัน Return (2012)
Lee used 2 voodoo totems-- one to take my power, and one to save you-- but then he broke my totem, and he messed everything up.ลีใช้ตุ๊กตาวูดู2ตัว อันหนึ่งใช้เอาพลังไปจากฉัน อีกหนึ่งใช้ช่วยเธอ แต่เขาก็หักของฉันไป และทำให้ทุกสิ่งมันยุ่งยากขึ้นมา Curse (2012)
It looks horrible!Da ist ein Totemschädel drin! Horror Castle (1963)
Before they depart, Logray must bestow upon them... the sacred totems of the legendary Ewok warriors.Vor der Abreise überreicht Logray ihnen... die heiligen Totems der legendären Ewok-Krieger. The Ewok Adventure (1984)
Blood sacrifices, black masses, totems....(Angel) Blutopfer, schwarze Messen, Totems... Reprise (2001)
Seven totems.7 TotemsThe Challenge (2003)
At the end of the week, the team with the most totems is the winner.Am Ende der Woche hat das Team mit den meisten Totems gewonnen. The Challenge (2003)
At the end of day two the Aztecs maintain their lead at 3 totems to 1.Am Ende des 2. Tages bleiben die Azteken in Führung mit nunmehr 3:1 TotemsThe Challenge (2003)
You now just trail 3 totems to 2.Ihr liegt jetzt nur noch 2 zu 3 Totems zurück. The Challenge (2003)
The Aztecs and Mayans, three totems apiece.Die Azteken und die Mayas haben beide 3 TotemsThe Challenge (2003)
Which makes them totems, right?Also sind sie Totems, oder? Long Day's Journey (2003)
Yes. Totems which, together, form an order called the Ra-Tet.Ja, Totems die zusammen einen Orden namens Re-Tet bilden. Long Day's Journey (2003)
Only the totems themselves know their true purpose.Nur die Totems selbst kennen ihre Bestimmung. Long Day's Journey (2003)
That means there's two totems left.Also sind zwei Totems übrig. Long Day's Journey (2003)
The Beast is systematically executing these totems.Die Bestie legt systematisch diese Totems um. Long Day's Journey (2003)
So once the totems are dead, the sun disappears?Wenn die Totems tot sind, verschwindet die Sonne? Long Day's Journey (2003)
It's pulling something out of these totems.Es holt was aus den TotemsLong Day's Journey (2003)
Turns out these three pieces were inside the totems.Diese drei Teile waren in den TotemsLong Day's Journey (2003)
Beast kills the totems, yanks out the pieces and builds himself a big, old light switch.Die Bestie killt die Totems, nimmt alles... und baut sich einen großen Lichtschalter. Long Day's Journey (2003)
You have your totems, I see.Sie haben Ihre Totems, wie ich sehe. Calvary (2014)
And symbols can be powerful totems.Symbole können mächtige Totems sein. The Tower (2014)
Did the awe that the Mongolian wolf inspired come from a cult deeply entrenched in man's brain since time immemorialIst die Ehrfurcht, die der Mensch seit Urzeiten gegen den Steppenwolf hegt, die Verehrung eines Totems in den Tiefen seiner Seele? Wolf Totem (2015)
The figures are more spirit guides and totems of significance to the owner.Die Figuren sind eher geistige Führer und bedeutungsvolle Totems für den Besitzer. Verbis Diablo (2015)
My totems.Meine TotemsThe Nightcomers (2015)
I know totems like these.Ich kenne solche TotemsAbove the Vaulted Sky (2015)
I'm sure those little totems are very comforting to you but they've no real power to those who don't believe in them.Sicher liegt Ihnen viel an den kleinen Totems, aber sie können mir nichts anhaben. And Hell Itself My Only Foe (2015)
He's combining sacred objects, totems, representational magic.Er kombiniert heilige Objekte. Totems, gegenständliche Magie. Brotherhood of the Damned (2015)
These totems, they watch over departed spirits.Diese Totems... Sie wachen über verstorbene Seelen. The Western Book of the Dead (2015)
Have people worship totems.Du sorgst dafür, dass Menschen Totems anbeten. Chapter V: Snake Creeps Down (2015)
Totems, part of our ritual, yes, but I preach salvation through acceptance... not fairy tales.Totems gehören zu unseren Ritualen, aber ich predige Erlösung durch Akzeptanz. Keine Märchen. Chapter V: Snake Creeps Down (2015)
I've seen the totems in her room.Ich sah die Totems in ihrem Zimmer. Chapter V: Snake Creeps Down (2015)
And it was all about how cultures that have survived more loss, like harsh weather or earthquakes, they have more totems.Und dabei ging es darum, dass Kulturen, die mehr Verluste überlebten, wie etwa schlimmes Wetter oder Erdbeben, mehr Totems hatten. Empire of Light (2016)
_Sammele meine Totems und Gebeine ein. Ebb Tide (2016)
The locator glyph calls for three totems from the family of the person you seek.Laut der Ortungsglyphe bedarf es dreier Totems... aus der Familie der gesuchten Person. Incident at Stone Manor (2016)
You said that Jenny and you used totems to help find me.Sie sagten, dass Jenny und Sie Totems benutzt haben, um mich zu finden. Incident at Stone Manor (2016)
When the earliest homo magi forged these idols, they did so in the image of those whose powers they wished to channel, so attention to detail is essential.Als die ersten Homo Magi diese Totems schmiedeten, taten sie das nach dem Bilde derer, deren Kräfte sie bündeln wollten, also ist Detailgenauigkeit unentbehrlich. Eleven-Fifty-Nine (2016)
I think that you've been working with Darhk since the beginning, that you and Merlyn have been playing us this entire time, and now you're here, looking for the missing piece of the idol!Ich glaube, dass du von Anfang an mit Darhk zusammengearbeitet hast, dass du und Merlyn uns die ganze Zeit etwas vorgespielt haben und du jetzt hier bist, um nach dem fehlenden Stück des Totems zu suchen! Eleven-Fifty-Nine (2016)
Or he was looking for the last piece of the idol.Oder er hat nach dem letzten Stück des Totems gesucht. Eleven-Fifty-Nine (2016)
Without these runes, the idol's power would overwhelm my mind.Ohne diese Runen würde die Macht des Totems meinen Verstand überwältigen. Schism (2016)
Legend has it that this totem was one of five created by the gods and given to the five great tribes of Zambesi.Laut Legende ist es eines von fünf Totems, die die Götter erschufen und den fünf großen Stämmen der Sambesi gaben. Shogun (2016)
Purveyor of fine charms, totems, and spells.Lieferant feiner Zaubersprüche, Totems und Flüche. To Catch a Changeling (2016)
Totems.TotemsHaunter of Ruins (2017)
Marcel, we've got five totems and we got four kids.Marcel, wir haben 5 Totems, aber nur 4 Kinder. Haunter of Ruins (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTEMS    T OW1 T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totems    (n) (t ou1 t @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Totem {n} | Totems {pl}totem | totems [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Totems [toːtɛms] (n) , pl.
     totems
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top