Search result for

*tote*

(220 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tote, -tote-
Possible hiragana form: *とて*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tote[SL] คนงดเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์, See also: คนอดเหล้า
totem[N] รูปสลักบนเสา, Syn. fetish, symbol
totemism[N] การสลักรูปบนเสา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristotelian(อะริสโทเทล'เยิน) adj. เกี่ยวอริสโตเติลหรือคำสอนของเขา. -n. ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของอริสโตเติล (of, Aristotle)
aristotelianism(อะริสโทเทล'เยินนิสซึม) n. ปรัชญาคำสอนของอริสโตเติล
asymptote(แอส'ซิมโทท) n. เส้นตรงที่เส้นโค้งเช้าหา, ค่าไม่สิ้นสุด (infinity)
tote(โทท) vi.,vt. รวมยอด,รวม,แฝงไว้, Syn. carry,convey
totem(โท'เทิม) n. รูปสัตว์หรือพืชที่สลักอยู่บนเสาอินเดียนแดงที่เรียกว่าtotem pole/เป็นสัญลักษณ์ของเผ่าตระกูลครอบครัวหรืออื่น ๆ, See also: totemic adj. totemically adv.
totemism(โท'ทะมิสซึม) n. ระบบการแบ่งเผ่าต่าง ๆ ตามสัญลักษณ์ของ totem

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
litotesอุปนิเสธ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitotemporal-เบ้าตาร่วมขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asymptoteเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Median Toterance Limit ขีดจำกัดการทนมัธยฐาน
ความเข้มข้นของสารมลพิษ ที่ร้อยละห้าสิบของสัตว์ทดลองยังมีชีวิตอยู่ได้ภายหลังการให้สัมผัสกับสาร นี้ [สิ่งแวดล้อม]
Asymptoteอะซิมป์โทต [การแพทย์]
Autotechniconเครื่องนำชิ้นเนื้อผ่านสารละลายโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]
Autotetraploidออโตเตทตระพลอยด์ [การแพทย์]
Cytotechnologistsนักเทคนิคทางเซลล์วิทยา [การแพทย์]
Cytotechnologyเทคนิคการศึกษาเซลล์ [การแพทย์]
phototelegraphโทรภาพ, ระบบการส่งรับภาพโดยใช้คลื่นวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ictotestการทดสอบด้วยเม็ดยา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tote (n vt) ยกหรือถือสิ่งของ โดยเฉพาะสิ่งของที่หนักหรือยากต่อการเคลื่อนย้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Died?- ToteBreakheart Pass (1975)
Honest!Lasst die Toten zurück! Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)
Dead guy.Toter Mann. Shelf Life (2009)
Dead hero.Ein toter Held. RoboCop (2014)
A skull.Ein Totenkopf. Mizumono (2014)
Occipital and frontotemporal regions Were also-Occipital และ frontotemporal regions ก็เหมือนกัน Not Cancer (2008)
Totes, dude. Why wouldn't she be?ทำไมเธอจะไม่ล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It is the totem to total modernity that never fails to amaze the world.มันคือผลรวมของความทันสมัย ที่ไม่เคยหยุดสร้างความประหลาดใจให้โลก Home (2009)
... hestartstryingtotell usthewholething was some kind of security test.-เน็ด เขาพยายามบอกพวกเราว่าทั้งหมดนี่ เป็นแค่การทดสอบความปลอดภัย Duplicity (2009)
You won some hemp tote bags.คุณชนะเลิศ- Dare (2009)
testotertones. ...was more manly.- ซึ่งดูแมนกว่า Acafellas (2009)
Hey, I might not have toteal cars anyme.เฮ้ ผมไม่ยุ่งกับเรื่องรถอีกแล้ว The Bond in the Boot (2009)
Are you feeling okay? totes.คุณโอเครึปล่าว Enough About Eve (2009)
Four boxes of mini-mints, two toffee totes, two caramel clumpies and fifteen boxes of coco-nutties.มินนี่มิท4 ท็อฟฟี่โทตสอง คาราเมลคลัมพี้สอง แบบถั่ว15 Despicable Me (2010)
- She'll need a totem. ARIADNE :- เธอจะต้องเอา ARIADNE: Inception (2010)
A totem, it's a small personal...สัญลักษณ์มันเป็นส่วนบุคคลขนาดเล็ก ... Inception (2010)
Yeah. So a totem. You need a small object, potentially heavy.ใช่ ดังนั้นสัญลักษณ์ คุณจำเป็นต้องมีวัตถุขนาดเล็กหนักอาจ Inception (2010)
That way, when you look at your totem you know beyond a doubt that you're not in someone else's dream.วิธีที่ว่าเมื่อคุณมองไปที่สัญลักษณ์ของคุณ ... ... คุณรู้ว่าปราศจากข้อสงสัยว่าคุณไม่ได้อยู่ในคนอื่นฝัน Inception (2010)
I was working on my totem, actually.ฉันกำลังทำงานอยู่บนสัญลักษณ์ของฉันจริง Inception (2010)
The thing on the totem.เหมือนตัวที่ถูกแขวน Predators (2010)
Is this by any chance a totem representing her?แล้วนี้เป็นโดยบังเอิญหรือเปล่า ที่มีรูปแกะสลักที่หมายถึงเธอ? The Witch in the Wardrobe (2010)
Imatote.ฉันมัน The 21-Second Excitation (2010)
Through a very low somebody on the totem pole.ผ่านคนที่เคยรู้จักกันเมื่อนานมาแล้ว Katerina (2010)
You'll be low man on the totem pole, just like I was when I worked for Green Thumb.ฉันจะกลายเป็นคนที่ อยู่ล่างสุดของเสาโทเทม เหมือนกับตอนที่ฉันทำงานให้กรีนธัมบ์ The Sniffles (2010)
You ever seen a totem pole?เคยเห็นเสาโทเทมมั๊ย? The Sniffles (2010)
My son isn't going to be the low man on anyone's totem pole but mine.ลูกฉันจะต้องไม่อยู่ล่างสุด ของเสาโทเทม The Sniffles (2010)
Working two jobs, being the low man on the totem pole.ทำสองงาน ยอมอยู่ล่างสุดของเสาโทเทม The Sniffles (2010)
Totes. I mean, she probably eats somewhere expensive and... pay for it but hey if my bestie's got problems with her...จริง เขาคงพาไปกินที่แพงๆ แล้วจ่ายให้ Can't See the Fae-Rest (2011)
Knowing where I sit on the totem pole in this high school.การที่รู้ว่าฉันเป็นโนบิตะของโรงเรียนนี้น่ะสิ My Name Is Trouble (2011)
Totes.รู้ค่ะ Watch While I Revise the World (2011)
- I guess we got carried away. - Totes.หนูว่าเราคงจะเพลินไปหน่อย หมดเลย Watch While I Revise the World (2011)
Hey, man, you better check your totem.เฮ้! นายดูแลลูกน้องนายหน่อยนะ Kick the Ballistics (2011)
Are we buying a totem pole?พวกเรากำลังจะซื้อเสา totem หรอ Bears Will Be Bears (2011)
"His position of dominance in the totemic hierarchyตำแหน่งของการปกครองใน ลำดับชั้น totemic ของพระองค์ Bears Will Be Bears (2011)
Is the totem pole some kind of clue?เสา totem เป็นคำใบ้หรอไง Bears Will Be Bears (2011)
So some girl I worked at a movie theater with in 2005 can tell me it's raining and she's "totes bummed?"เพื่อให้ผู้หญิงบางคนที่ ฉันทำงานด้วยที่โรงหนังในปี 2548 บอกฉันว่าฝนกำลังตก และหล่อนเครียดมากงั้นเหรอ? And Strokes of Goodwill (2011)
"Ha, walked a horse again today. Totes gross."อะฮ้า ฉันพาม้าออกมาเดินอีกแล้ววันนี้ And Strokes of Goodwill (2011)
Totes. We sing covers of songs but we do it without any instruments.เราร้องเพลงโคฟเวอร์กันแต่เราร้องโดยไม่ใช้เครื่องดนตรี Pitch Perfect (2012)
Guess we know who's low man on the totem pole.เดาสิ พวกเรารู้แล้วว่าใครสำคัญเป็นคนสุดท้าย A Kiss Before Lying (2012)
It's a power totem.มันคือพลังของรูปสลักบนเสา Valentine (2012)
It's a power totem.มันเป็นพลังของรูปแกะสลัก Return (2012)
Concentrate on your totem.เพ่งไปที่รูปแกะสลัก Return (2012)
All right. My turn. Switch totems.ก็ได้ ตาผมบ้าง เปลี่ยนตุ๊กตากัน Return (2012)
Callum has a totem just like the one Lee gave you.แคลลัม มีตุ๊กตาเหมือนกันกับ ตัวที่ลี ให้เธอ Return (2012)
Melissa told me about your totem scam.เมลิสซ่า บอกฉันแล้ว เรื่องตุ๊กตาบ้าๆของนาย Return (2012)
The totem doesn't mean anything.ตุ๊กตานั้น ไม่ได้มีความหมายอะไร Return (2012)
Nothing says "I care" like a power-sucking totem.ไม่มีคำพูด " ผมห่วง " แบบว่า ตุ๊กตาทรงพลังบ้าบอ ตัวนั้น Return (2012)
Give me the totem.คืนตุ๊กตานั่นให้ผม Return (2012)
A power totem.รูปแกะสลัก Curse (2012)
Lee used 2 voodoo totems-- one to take my power, and one to save you-- but then he broke my totem, and he messed everything up.ลีใช้ตุ๊กตาวูดู2ตัว อันหนึ่งใช้เอาพลังไปจากฉัน อีกหนึ่งใช้ช่วยเธอ แต่เขาก็หักของฉันไป และทำให้ทุกสิ่งมันยุ่งยากขึ้นมา Curse (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toteThese poles, called totem poles, are thought to have been worshipped or constructed for frightening enemies.
toteTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิริ[V] total, See also: summate, tote, aggregate, Syn. รวม, Example: ท่านตายด้วยโรคหัวใจ สิริอายุได้ 67 ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest   FR: porter dans les bras
แม่ครัว[n.] (maēkhrūa) EN: female cook ; female chef ; cook   FR: cuisinière [f] ; cuistote [f] (fam.)
ออกลอตเตอรี่[v. exp.] (øk løttoērī) FR: tirer à la toterie

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTE    T OW1 T
TOTEM    T OW1 T AH0 M
TOTED    T OW1 T AH0 D
TOTES    T OW1 T S
TOTEMS    T OW1 T AH0 M Z
CYTOTECH    S AY1 T OW0 T EH2 K
AUTOTOTE    AO1 T OW0 T OW2 T
CYTOTECHS    S AY1 T OW0 T EH2 K S
ASYMPTOTE    AE1 S AH0 M T OW2 T
TOTENBERG    T OW1 T AH0 N B ER0 G
ASYMPTOTES    AE1 S AH0 M T OW2 T S
ARISTOTELIAN    ER0 IH2 S T AH0 T IY1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tote    (v) (t ou1 t)
toted    (v) (t ou1 t i d)
totem    (n) (t ou1 t @ m)
totes    (v) (t ou1 t s)
totems    (n) (t ou1 t @ m z)
litotes    (n) (l ai1 t ou t ii z)
asymptote    (n) (a1 s i m t ou t)
asymptotes    (n) (a1 s i m t ou t s)
totem-pole    (n) - (t ou1 t @ m - p ou l)
totem-poles    (n) - (t ou1 t @ m - p ou l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
とても[とても, totemo] (adv) มาก (ใช้กับความรู้สึก) เช่น ชอบมาก, เหนื่อยมาก เป็นต้น
カセットテープ[かせっとていぷ, kasettoteipu, kasettoteipu , kasettoteipu] (n ) เทป(คาสเส็ต)

German-Thai: Longdo Dictionary
tote Hose(slang) น่าเบื่อมาก, ไม่มีอะไัรน่าสนใจเลย เช่น Von der Party bin ich gleich wieder weg, da war total tote Hose. ผมรีบออกมาจากงานทันที เำพราะมันน่าเบื่อมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asymptote {f}; Annäherungslinie {f} | Asymptoten {pl}asymptote | asymptotes [Add to Longdo]
Asymptote {f} [math.]asymptote [Add to Longdo]
Autotelefon {n}carphone; car phone; car telephone [Add to Longdo]
Bergung {f} (von Fahrzeugen; Toten)recovery [Add to Longdo]
Bildübertragung {f}phototelegraphy [Add to Longdo]
Drogentote {m,f}; Drogentoterdrug-related death [Add to Longdo]
Geldautomat {m}autoteller; automated teller machine [Add to Longdo]
Gewicht {n} | Gewichte {pl} | Gewicht pro ... | totes Gewichtweight | weights | weight per ... | deadweight [Add to Longdo]
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour [Add to Longdo]
Lauf {m}; Rennen {n} | totes Rennenheat | dead heat [Add to Longdo]
Leergewicht {n}; totes Gewichtdead weight [Add to Longdo]
Nekromantie {f}; Totenbeschwörung {f}; Geisterbeschwörung {f}necromancy [Add to Longdo]
Piratenflagge {f}; Totenkopfflagge {f}Jolly Roger [Add to Longdo]
Requiem {n}; Totenmesse {f}requiem; requiem mass [Add to Longdo]
Stelle {f}; Punkt {m}; Tupfen {m} | auf der Stelle; an Ort und Stelle; sogleich | schwache Stelle {f} | tote Stelle; weißer Fleckspot | on the spot | weak spot | dead spot [Add to Longdo]
Totenfeier {f}obsequies [Add to Longdo]
Tote {m,f}; Toter | viele Totedead | many dead [Add to Longdo]
Totem {n} | Totems {pl}totem | totems [Add to Longdo]
Totemismus {m}totemism [Add to Longdo]
Totempfahl {m}totem pole [Add to Longdo]
Totenbahre {f}bier [Add to Longdo]
Totenbett {n}deathbed [Add to Longdo]
Totenblässe {f}deathly pallor [Add to Longdo]
Totenglocke {f} | Totenglocken {pl}death knell | knells [Add to Longdo]
Totengräber {m}gravedigger [Add to Longdo]
Totenhemd {n}shroud [Add to Longdo]
Totenklage {f}dirge; lament [Add to Longdo]
Totenkopf {m}; Totenschädel {m}skull; death's-head [Add to Longdo]
Totenkopf {m} (Symbol)skull and crossbones [Add to Longdo]
Totenkult {m}mortuary practices; cult of the dead [Add to Longdo]
Totenliste {f}death roll [Add to Longdo]
Totenmaske {f}death mask [Add to Longdo]
Totenreich {n}realm of the dead [Add to Longdo]
Totenschein {m}death certificate [Add to Longdo]
Totensonntag {m}Sunday before Advent on which the dead are commemorated [Add to Longdo]
Totenstarre {f}rigor mortis; mortis [Add to Longdo]
Totenstille {f}deathly silence; deathly hush [Add to Longdo]
Totentanz {m}Dance of Death [Add to Longdo]
Totenurne {f}funeral urn [Add to Longdo]
Totenwache {f}death watch; deathwatch [Add to Longdo]
Totenwache {f}vigil by the body [Add to Longdo]
Toto {m,n}; Pferdetoto {m,n}tote [Add to Longdo]
Totpunkt {m}; toter Punkt | unterer Totpunktdead center; dead centre; dead point | bottom dead center [Add to Longdo]
Untoten {pl}the undead [Add to Longdo]
Verkehrstote {m,f}road casualty; person killed on the roads [Add to Longdo]
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber [Add to Longdo]
totenähnlich {adj}deathlike [Add to Longdo]
totenblass; totenbleich {adj}deathly pale; pale as death [Add to Longdo]
totenstilldeadly silent; deathly quiet [Add to Longdo]
trugtoted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こととて[, kototote] (conj) because [Add to Longdo]
それとて[, soretote] (conj) even so; even that [Add to Longdo]
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [Add to Longdo]
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
アチーブメントテスト[, achi-bumentotesuto] (n) achievement test [Add to Longdo]
アラインメントテストイメージ[, arainmentotesutoime-ji] (n) {comp} alignment test image [Add to Longdo]
アリストテレスの提灯[アリストテレスのちょうちん, arisutoteresu nochouchin] (n) Aristotle's lantern [Add to Longdo]
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish [Add to Longdo]
インクブロットテスト[, inkuburottotesuto] (n) inkblot test [Add to Longdo]
インサーキットテスタ[, insa-kittotesuta] (n) in-circuit tester [Add to Longdo]
インターネットテレビ[, inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV [Add to Longdo]
ウェットティッシュ[, uettoteisshu] (n) (See 濡れティッシュ) wet wipes; moist towelette; baby wipes [Add to Longdo]
エイドス[, eidosu] (n) (1) form (in Aristotelian philosophy) (gre [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
オーシャニックホワイトティップシャーク;オーシャニック・ホワイトティップ・シャーク[, o-shanikkuhowaitoteippusha-ku ; o-shanikku . howaitoteippu . sha-ku] (n) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus) [Add to Longdo]
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P) [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
グローライトテトラ;グローライト・テトラ[, guro-raitotetora ; guro-raito . tetora] (n) glowlight tetra (Hemigrammus erythrozonus) [Add to Longdo]
スポットテールバタフライフィッシュ[, supottote-rubatafuraifisshu] (n) spot-tail butterflyfish (Chaetodon ocellicaudus) [Add to Longdo]
セグメントテーブル[, segumentote-buru] (n) {comp} segment table [Add to Longdo]
ソフトテニス[, sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls) [Add to Longdo]
トーテミズム[, to-temizumu] (n) totemism [Add to Longdo]
トーテム[, to-temu] (n) totem [Add to Longdo]
トーテムポール[, to-temupo-ru] (n) totem pole [Add to Longdo]
トート[, to-to] (n) (See トートバッグ) tote bag [Add to Longdo]
トートバッグ;トートバック(ik)[, to-tobaggu ; to-tobakku (ik)] (n) tote bag [Add to Longdo]
ナイトテーブル[, naitote-buru] (n) night table [Add to Longdo]
ネストテーブル[, nesutote-buru] (n) nest table; several tables inside each other [Add to Longdo]
バリオレートテンジクザメ[, bariore-totenjikuzame] (n) necklace carpetshark (Parascyllium variolatum, species endemic to Australia) [Add to Longdo]
バリオレートテンジクザメ属[バリオレートテンジクザメぞく, bariore-totenjikuzame zoku] (n) Parascyllium (genus of collared carpet sharks in the family Parascylliidae) [Add to Longdo]
パイロットテスト[, pairottotesuto] (n) {comp} pilot test [Add to Longdo]
パントテン[, pantoten] (n) pantothenic (acid) [Add to Longdo]
パントテン酸[パントテンさん, pantoten san] (n) pantothenic acid [Add to Longdo]
フライトテスト[, furaitotesuto] (n) flight test [Add to Longdo]
プレートテクトニクス[, pure-totekutonikusu] (n) plate tectonics [Add to Longdo]
プレイスメントテスト[, pureisumentotesuto] (n) placement test [Add to Longdo]
ベストテン[, besutoten] (n) best ten; (P) [Add to Longdo]
ホワイトテールドサージョンフィッシュ[, howaitote-rudosa-jonfisshu] (n) Ctenochaetus flavicauda (species from the Central Pacific, smallest bristletooth tang of its genus) [Add to Longdo]
ホワイトテールメージャー[, howaitote-rume-ja-] (n) whitetail major (Stegastes leucorus); whitetail damselfish; whitetail gregory [Add to Longdo]
ヲコト点;乎古止点;乎己止点;遠古登点[ヲコトてん(ヲコト点);をことてん(乎古止点;乎己止点;遠古登点);おことてん(乎古止点;乎己止点;遠古登点), wokoto ten ( wokoto ten ); wokototen ( ko ko shi ten ; ko onore shi ten ; en ko tou] (n) marks to aid in reading Chinese classics [Add to Longdo]
意図的[いとてき, itoteki] (adj-na) intentional; on purpose; (P) [Add to Longdo]
一手[ひとて;いっしゅ, hitote ; isshu] (n) move (in game); method; single-handed; monopoly; (P) [Add to Longdo]
一手[ひとて;いっしゅ, hitote ; isshu] (n) (1) one hand; (2) one's own effort [Add to Longdo]
家白蟻[いえしろあり;イエシロアリ, ieshiroari ; ieshiroari] (n) (uk) Formosan subterranean termite (Coptotermes formosanus) [Add to Longdo]
過渡的[かとてき, katoteki] (adj-na) transitional [Add to Longdo]
偶像教徒的[ぐうぞうきょうとてき, guuzoukyoutoteki] (adj-na) idolatrous [Add to Longdo]
形相[けいそう, keisou] (n) (See 質料) form (esp. in Aristotelian philosophy) [Add to Longdo]
事典[じてん(P);ことてん, jiten (P); kototen] (n) cyclopedia; encyclopedia; (P) [Add to Longdo]
質料[しつりょう, shitsuryou] (n,adj-no) (See 形相・けいそう) matter (in Aristotelian philosophy) [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] (n) facsimile transmission; phototelegraphy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图腾[tú téng, ㄊㄨˊ ㄊㄥˊ, / ] totem (religious symbol), #21,784 [Add to Longdo]
自动提款机[zì dòng tí kuǎn jī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] bank autoteller; ATM, #89,717 [Add to Longdo]
传真电报[chuán zhēn diàn bào, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] phototelegram [Add to Longdo]
提款机[tí kuǎn jī, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] bank autoteller; ATM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]
パイロットテスト[ぱいろっとてすと, pairottotesuto] pilot test [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
枯れ木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
枯木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
死亡者[しぼうしゃ, shibousha] Verstorbener, Toter [Add to Longdo]
死人[しにん, shinin] Toter [Add to Longdo]
死傷者[ししょうしゃ, shishousha] Tote_und_Verletzte [Add to Longdo]
死語[しご, shigo] tote_Sprache [Add to Longdo]
[ぼん, bon] BUDDHISTISCHES TOTENFEST (IM JULI);, TABLETT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tote \Tote\, v. t. [imp. & p. p. {Toted}; p. pr. & vb. n.
   {Toting}.] [Said to be of African origin.]
   To carry or bear; as, to tote a child over a stream; to tote
   a gun on one's hip; -- a colloquial word originating in the
   Southern States, and used there esp. by negroes, now common
   throughout the U. S.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tote \Tote\, n. [L. totum, fr. totus all, whole.]
   The entire body, or all; as, the whole tote. [Colloq.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top