Search result for

*thorn*

(208 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thorn, -thorn-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thorn[N] หนาม, Syn. barb, spine
thorn[N] พืชมีหนาม, See also: พืชไม้หนาม
thorn[N] อุปสรรค, See also: ขวากหนาม, ความยุ่งเหยิง, สิ่งที่ทำให้ยุ่งยาก
thorny[ADJ] มีหนามมาก, See also: เต็มไปด้วยหนาม, Syn. barbed, spiny, stinging
althorn[N] แตรดนตรีชนิดหนึ่ง
hawthorn[N] พืชจำพวก Crataegus เป็นพุ่มต้นไม้เล็กๆ ที่มีหนาม, Syn. haw
blackthorn[N] พุ่มไม้มีหนาม
thorn apple[N] ต้นไม้ชนิดหนึ่ง, See also: ต้นลำโพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
althorn(แอลทฺ' ฮอร์น) n. แตรดนตรีชนิดหนึ่ง (cornet family)
thorn(ธอร์น) n. หนาม,พืชมีหนาม,ความยุ่งเหยิง,หอกข้างแคร่,สิ่งที่ทำให้ยุ่งยากหรือโมโห vt. ตำด้วยหนาม.
thorn applen. ต้นลำโพง
thorny(ธอร์น'นี) adj. มีหนามมาก,คล้ายหนาม,เจ็บปวด,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก,ยุ่งเหยิง,ซับซ้อน., See also: thornily adv. thorniness n., Syn. vexatious,painful

English-Thai: Nontri Dictionary
thorn(n) หนาม,ต้นไม้ที่มีหนาม,ความยุ่งยาก,หอกข้างแคร่
thorny(adj) มีหนาม,ยุ่งยาก,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spine; thornหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thorn; spineหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hawthorne effect[ฮาวธอร์น] (n) 1. การบิดเบือนผลการวิจัยเนื่องจากการตอบแบบสอบถาม -> A distortion of research results caused by the response of subjects to the special attention they receive from researchers [แปลจาก www.onelook.com] 2. The effect (usually positive or beneficial) of being under study, upon the persons being studied; their knowledge of the study often influences their behaviour. [www.onelook.com]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thorne.Thorne. Teen Wolf (1985)
# Every rose has its thorn ###กุหลาบงามหนามย่อมคม# 500 Days of Summer (2009)
- Matt thorne, brent woodhouse...แมตต์ ธรอน, เบรนต์ วูดเฮาส์ Bloodline (2009)
♪ A hard-headed woman is a thorn in the side of a man# A hard-headed woman is a thorn in the side of a man Nowhere Boy (2009)
♪ A hard-headed woman is a thorn in the side of a man# A hard-headed woman is a thorn in the side of a man Nowhere Boy (2009)
Miss Thornton. Maryann Forrester.คุณธอร์นตัน แมรี่แอนน์ ฟอร์เรสเตอร์ Nothing But the Blood (2009)
Tara Thornton, would you like to move in with me?ทาร่า ธอร์นตัน, คุณจะย้ายเข้ามาอยู่กับฉันมั้ย? Keep This Party Going (2009)
Hey, Miss Thornton.เฮ้ คุณธอร์ธัน Shake and Fingerpop (2009)
Ms. Thornton, welcome, join us.คุณธอร์นตัน ยินดีต้อนรับ มาร่วมวงกัน I Will Rise Up (2009)
Ms. Thornton, what's your drink?คุณธอร์นตัน อยากดื่มอะไร? I Will Rise Up (2009)
Miss Thornton, Lafayette was recently shot.คุณนายธอร์นตัน ลาฟาเยตเพิ่งโดนยิงมานะ Frenzy (2009)
Would you please at least lower that gun, Miss Thornton?ขอร้องล่ะค่ะ วางปืนลงได้มั้ย คุณนายธอร์นตัน? Frenzy (2009)
- Jeff, it's a pleasure. My name is Pierce Hawthorne and, yes...เป็นฮอว์ธอร์นเจ้าของเดียวกับผ้าเช็ดตัวแบบชื้นที่เคยได้รับรางวัล Pilot (2009)
That is Hawthorne as in Hawthorne Wipes, the award-winning moist towellete.ผมกำลังจะถามเลย ผมเป็นคนชอบการดื่มอวยพรอยู่แล้ว ดังนั้น ผมควรเป็นคนนำการแนะนำตัวนี้ Pilot (2009)
You weren't happy with my previous approach to dealing with her, so I decided to employ operant conditioning techniques, building on the works of Thorndike and B F Skinner.นายไม่พอใจ วิธีการรับมือแบบเดิมของฉัน ฉันเลยตัดสินใจใช้เทคนิค การเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม จากผลงานของทอร์นไดค์ และบี เอฟ สกินเนอร์ The Gothowitz Deviation (2009)
a hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Um, don't forget to read my Hawthorne paper.อืมม อย่าลืมอ่านงานฮอว์โทรนด้วยละ\ Dan de Fleurette (2009)
This is the first time people'll see Winger and Hawthorne together.นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผู้คนจะได้เห็น วิงเกอร์และฮอว์ธอร์นด้วยกัน Spanish 101 (2009)
For hawthorne wipe's moist towelettes.ให้ผลิตภัณฑ์ผ้าขนหนูของฮอว์ธอร์นนะขอบอก Advanced Criminal Law (2009)
- but what about the hawthorne wipes jingle?แล้วเรื่องเพลง Jingle ของคุณนั่นล่ะ? Advanced Criminal Law (2009)
here. [playing she'll be coming around the mountain melody] * you'll be wiping off that ketchup * * with our wipes, hawthorne wipes!นี่ไง * you'll be wiping off that ketchup * Advanced Criminal Law (2009)
- i'd like to introduce our student, pierce hawthorne,ผมอยากจะแนะนำนักศึกษาเราคนหนึ่ง เพียร์ซ ฮอว์ธอร์น Advanced Criminal Law (2009)
Mr. Hawthorne, or the "Greendale Asians"หรือ "กรีนเดลคนเอเชีย" Football, Feminism and You (2009)
- his name is pierce hawthorne.ชื่อของเขาคือเพียร์ซ ฮอว์ธอร์น Debate 109 (2009)
- hi, i'm pierce hawthorne.หวัดดี ผมชื่อเพียร์ซ ฮอว์ธอร์น Debate 109 (2009)
Of thorns and thistles, it shall bring forth, for us.ขวากหนามจะคอยขัดขวางอยู่เบื้องหน้า The Book of Eli (2010)
The base of those cliffs are covered in poison ivy, live oak, sumac and a thousand plants with thorns as big as my dick.ส่วนล่างของผา ปกคลุมไปด้วยพืชมีพิษต่างๆ แล้วยังพวกต้นไม้ที่มีหนามแหลม อันใหญ่พอๆ กับไอ้จ้อนของผม Shutter Island (2010)
You've got a big thorn in your beasty paw.มีหนามปักอยู่ในอุ้งมืออสูร Leap Year (2010)
So, clearly Nathaniel Hawthorne is a complex writer.ก็เห็นได้ชัดว่า นาธานนีล ฮอว์ธอร์น เป็นนักเขียนที่ซับซ้อน Easy A (2010)
I'm really attempting to understand this puritanical ostracism Hawthorne wrote about.หนูแค่อยากจะเข้าใจจริงๆ กับ การอยู่นอกกฎระเบียน ...ฮอว์ธอร์น เขียนไว้ Easy A (2010)
Thorn apple...หนามแอ๊ปเปิ้ล Mark of the Brotherhood (2010)
Miss Thornton, please.- เขารับสารภาพนะ! คุณทรอนตัน ได้โปรดเถอะ Bad Blood (2010)
You don't have to thank me, Miss Thornton.คุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณผมหรอก คุณทรอนตัน Bad Blood (2010)
Miss Thornton?คุณทอร์นตัน? Hitting the Ground (2010)
Russian hawthorn.รัสเซี่ยนฮอนทอน The Couple in the Cave (2010)
Hawthorne, Pierce: 70.ฮอว์ธอร์น, เพียร์ซ: 70 English as a Second Language (2010)
# Every rose has its thorn #Every rose has its thorn Audition (2010)
Sanders. Sanders, this is Pierce hawthorne.ผู้พันแซนเดอส์ นี่ผมเพียร์ซ ฮอว์นธอร์น Basic Rocket Science (2010)
Hi, I'm Pierce Hawthorne's emergency contact.สวัสดีครับ ผมเป็นบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ของเพียร์ซ ฮอว์ธอร์น Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
The thorns hurt my wiener.แถมหนามยังทำน้องชายฉันเจ็บอีก Pilot (2010)
No one knows more about wormholes than renowned physicist Kip Thorne.ไม่มีใครรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับหนอน กว่านักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียง คิพโตน Is Time Travel Possible? (2010)
Thanks for listening. Thornton, is there anything you'd like to share about Sarabeth?ขอบคุณที่ฟังค่ะ ธอร์นตัน คุณมีอะไรอยากจะแชร์กับเรามั้ยคะ Ain't No Sunshine (2010)
Thank you, Thornton.ขอบคุณ ธอร์นตัน Ain't No Sunshine (2010)
Let's go, Thornton.ไปกันเถอะ ธอร์นตัน Ain't No Sunshine (2010)
How are you doing, Thornton?คุณเป็นไงมั่งคะ ธอร์นตัน Ain't No Sunshine (2010)
That's Thornton's wife.นั่นภรรยาของ ธอร์นตัน Ain't No Sunshine (2010)
Okay, no, you know what, I'll go talk to Thornton, and I'll just call you at the hospital, and I'll... you can come along if you want.ไม่นะ คุณรู้อะไรมั้ย ฉันจะไปคุยกันธอร์นตัน แล้วฉันจะโทรไปหาคุณที่โรงพยาบาล แล้ว คุณจะไปด้วยก็ได้นะ Ain't No Sunshine (2010)
a Thorn in your paw or a great big dumpy ? ... ?# หนามในอุ้งเท้าเธอ หรืออ้วนเตี้ยม่อต้อ # Dead Tooth (2010)
Now you're a thorn in Percy's side 'cause you think you can, what, make a difference in the world?ตอนนี้เธอเป็นเสี้ยนหนามของเพอร์ซี่ เพราะเธอคิดว่าเธอสามารถทำอะไรนะ ทำให้โลกนี้มันต่างไปเหรอ Rough Trade (2010)
You...were the thorn in my life.ทำให้ชีวิตฉันยุ่งยาก Episode #1.11 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thornA rose has thorns on it stem.
thornEvery rose has its thorn.
thornLife has its sorrows, as every rose has its thorns.
thornThere is no rose without a thorn. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
หนาม[N] thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
หิน[ADJ] hard, See also: difficult, intricate, thorny, complicated, Syn. ยาก, Ant. ง่าย, Example: เธอรับเล่นละครเป็นครั้งแรกก็ได้รับบทหินซะแล้วคือการร้องไห้ตลอดทั้งเรื่อง, Notes: (ปาก)
เรียวหนาม[N] thorny bamboo branch, See also: thorny tip of a bamboo stalk, Count unit: เรียว, Thai definition: แขนงไม้ไผ่ที่มีหนาม มักแตกออกจากบริเวณโคน
ลำโพง[N] datura, See also: thorn apple, Syn. ต้นลำโพง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Datura metel Linn ในวงศ์ Solanaceae ผลมีหนาม เมล็ดกินแล้วเมา
รวก[N] Thrysostachys siamensis Gamble, See also: a small and thornless kind of bamboo, Example: เต็นท์ผ้าใบขึงเป็นหลังคา มีเชือกจากมุมทั้งสี่โยงผูกกับซุ่มไผ่รวก, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Thyrsostachys siamensis Gamble ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ ลำเล็กยาวเรียว ไม่มีหนาม
ขวาก[N] spike, See also: thorns, obstacles, caltrop, caltrap, Example: เขาโปรยขวากไว้บนพื้นดินเพื่อดักศัตรู, Thai definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่านเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตสาทร[n. prop.] (Khēt Sathøn) EN: Sathorn district   FR: Sathorn
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap   FR: épieu [m] ; herse [f]
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting   FR: épine [f] ; picot [m]
หนามแดง [n.] (nāmdaēng) EN: Carunda ; Christ's Thorn   
ป่าชัฏ[n. exp.] (pā chat) EN: thorn forest ; scrub ; thicket   
ปัญหากระดูก[n. exp.] (panhā kradūk) EN: thorny problem ; hard nut to crack   FR: problème épineux [m]
รัตมา [n.] (rattamā) EN: Rattama ; Jerusalem thorn ; Vedi-babhal   
เสี้ยน[n.] (sīen) EN: splinter ; thorn   FR: esquille [f] ; écharde [f] ; éclat de bois [m]
ถนนสาทรเหนือ[n. prop.] (Thanon Sathøn Neūa) EN: North Sathorn Rd. ; Sathorn Nua Rd.   
ถนนสาทรใต้[n. prop.] (Thanon Sathøn Tāi) EN: South Sathorn Rd.   

CMU English Pronouncing Dictionary
THORN    TH AO1 R N
THORNE    TH AO1 R N
THORNY    TH AO1 R N IY0
THORNS    TH AO1 R N Z
HATHORN    HH AA1 TH AO0 R N
THORNER    TH AO1 R N ER0
THORN'S    TH AO1 R N Z
THORNTON    TH AO1 R N T AH0 N
CAUTHORN    K AO1 TH ER0 N
THORNELL    TH AO1 R N AH0 L
HENTHORN    HH EH1 N TH ER0 N
THORNOCK    TH AO1 R N AH0 K
THORNLEY    TH AO1 R N L IY0
CAWTHORN    K AO1 TH ER0 N
HAWTHORN    HH AO1 TH AO2 R N
HATHORNE    HH AE1 TH ER0 N
HANTHORN    HH AE1 N TH ER0 N
THORNDIKE    TH AO1 R N D IH0 K
THORNDYKE    TH AO1 R N D AY2 K
THORNHILL    TH AO1 R N HH IH2 L
THORNIEST    TH AO1 R N IY0 AH0 S T
THORNBURY    TH AO1 R N B EH2 R IY0
THORNBURG    TH AO1 R N B ER0 G
BUCKTHORN    B AH1 K TH AO2 R N
CAWTHORNE    K AO1 TH ER0 N
THORNBERG    TH AO1 R N B ER0 G
HAWTHORNE    HH AO1 TH AO0 R N
HAWTHORNS    HH AO1 TH AO2 R N Z
HENTHORNE    HH EH1 N TH ER0 N
THORNSBURY    TH AO1 R N Z B EH0 R IY0
HACKATHORN    HH AE1 K AH0 TH ER0 N
HECKATHORN    HH EH1 K AH0 TH ER0 N
KEMPTHORNE    K EH1 M P TH AO0 R N
THORNBERRY    TH AO1 R N B EH2 R IY0
THORNBURGH    TH AO1 R N B ER0 G
HAWTHORNE'S    HH AO1 TH AO0 R N Z
SILVERTHORN    S IH1 L V ER0 TH AO0 R N
THORNSBERRY    TH AO1 R N Z B EH0 R IY0
SILVERTHORNE    S IH1 L V ER0 TH AO0 R N
THORNBURGH'S    TH AO1 R N B ER0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thorn    (n) (th oo1 n)
Thorne    (n) (th oo1 n)
thorns    (n) (th oo1 n z)
thorny    (j) (th oo1 n ii)
hawthorn    (n) (h oo1 th oo n)
thornier    (j) (th oo1 n i@ r)
Thornbury    (n) (th oo1 n b r ii)
hawthorns    (n) (h oo1 th oo n z)
shorthorn    (n) (sh oo1 t h oo n)
thorniest    (j) (th oo1 n i i s t)
Crowthorne    (n) (k r ou1 th oo n)
blackthorn    (n) (b l a1 k th oo n)
shorthorns    (n) (sh oo1 t h oo n z)
whitethorn    (n) (w ai1 t th oo n)
blackthorns    (n) (b l a1 k th oo n z)
whitethorns    (n) (w ai1 t th oo n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dorn {m}; Dorne {f} | Dornen {pl}thorn | thorns [Add to Longdo]
Dornigkeit {f}thorniness [Add to Longdo]
Hagedorn {m} [bot.] | Hagedornen {pl}hawthorn | hawthorns [Add to Longdo]
Kreuzdorn {m}buckthorn [Add to Longdo]
Rotdorn {m} [bot.]pink hawthorn; red haw [Add to Longdo]
Sanddorn {m} [bot.]sallow thorn [Add to Longdo]
Schlehdorn {m}; Schwarzdorn {m} [bot.]blachthorn [Add to Longdo]
Schothorn {n} [naut.]clew [Add to Longdo]
Stechapfel {m} [bot.]thorn-apple [Add to Longdo]
Weißdorn {m} [bot.]hawthorn; white haw; whitethorn [Add to Longdo]
dornig {adj} | dorniger | am dornigstenthorny | thornier | thorniest [Add to Longdo]
dornig {adv}thornily [Add to Longdo]
dornlosthornless [Add to Longdo]
Er ist mir ein Dorn im Auge.He's a thorn in my side. [Add to Longdo]
Orienthornvogel {m} [ornith.]Indian Pied Hornbill [Add to Longdo]
Posthornschnecke {f} [zool.]ramshorn snail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
クロウメモドキ科[クロウメモドキか, kuroumemodoki ka] (n) Rhamnaceae (buckthorn family of plants) [Add to Longdo]
シーバックソーン;サジー[, shi-bakkuso-n ; saji-] (n) sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) [Add to Longdo]
茨;荊;棘[いばら;イバラ, ibara ; ibara] (n) (1) thorny shrub; (2) (often written 薔薇) wild rose; briar; (3) thorn; (4) (architectural) cusp [Add to Longdo]
茨の冠[いばらのかんむり, ibaranokanmuri] (n) a crown of thorns [Add to Longdo]
茨の道;いばらの道[いばらのみち, ibaranomichi] (n) thorny path [Add to Longdo]
茨垣[いばらがき, ibaragaki] (n) thorn hedge [Add to Longdo]
楽あれば苦あり[らくあればくあり, rakuarebakuari] (exp) There is no pleasure without pain; There is no rose without a thorn; Take the good with the bad [Add to Longdo]
喜知次;吉次[きちじ;キチジ, kichiji ; kichiji] (n) (uk) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
鬼海星[おにひとで, onihitode] (n) crown-of-thorns starfish [Add to Longdo]
熊柳[くまやなぎ;クマヤナギ, kumayanagi ; kumayanagi] (n) (uk) Berchemia racemosa (species of flowering plant related to buckthorn) [Add to Longdo]
荊冠[けいかん, keikan] (n) crown of thorns [Add to Longdo]
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty) [Add to Longdo]
黒梅擬;黒梅擬き;鼠李[くろうめもどき;クロウメモドキ, kuroumemodoki ; kuroumemodoki] (n) (uk) Japanese buckthorn (Rhamnus japonica var. decipiens) [Add to Longdo]
山査子[さんざし;サンザシ, sanzashi ; sanzashi] (n) (uk) hawthorn; Crataegus cuneata; Crataegus apiifolia; may; quickthorn; whitethorn [Add to Longdo]
刺々しい;刺刺しい[とげとげしい, togetogeshii] (adj-i) sharp; harsh; stinging; thorny; snappy [Add to Longdo]
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1,釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr,n-suf) (8) counter for stitches; (P) [Add to Longdo]
針のむしろ;針の筵[はりのむしろ, harinomushiro] (n) bed of nails; bed of thorns; bed of needles [Add to Longdo]
針桑;柘[はりぐわ;ハリグワ, hariguwa ; hariguwa] (n) (uk) storehousebush (Cudrania tricuspidata); mandarin melon berry; silkworm thorn; cudrang [Add to Longdo]
短角牛[たんかくぎゅう, tankakugyuu] (n) shorthorn; short-horned cattle [Add to Longdo]
朝鮮朝顔[ちょうせんあさがお, chousen'asagao] (n) (See ベラドンナ) thorn apple; jimsonweed; Datura stramonium [Add to Longdo]
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy [Add to Longdo]
苗代茱萸;苗代胡頽子[なわしろぐみ;ナワシログミ, nawashirogumi ; nawashirogumi] (n) (uk) silverthorn (species of oleaster, Elaeagnus pungens); thorny elaeagnus; thorny olive [Add to Longdo]
目の上のこぶ;目の上の瘤[めのうえのこぶ, menouenokobu] (exp) a thorn in one's side; a pain in the butt (often someone higher in rank, ability, etc.); nuisance; something in the way [Add to Longdo]
目の上のたんこぶ;目の上のたん瘤[めのうえのたんこぶ, menouenotankobu] (exp) (See 目の上のこぶ) a thorn in one's side; a pain in the butt (often someone higher in rank, ability, etc.); a person standing in one's way; a superior who obstructs one's freedom of action [Add to Longdo]
棘(P);刺[とげ, toge] (n) thorn; splinter; spine; biting words; (P) [Add to Longdo]
疣雁木鱝;疣雁木えい[いぼがんぎえい;イボガンギエイ, ibogangiei ; ibogangiei] (n) (uk) thornback ray (Raja clavata); thornback skate [Add to Longdo]
綺麗な薔薇には刺が有る[きれいなばらにはとげがある, kireinabaranihatogegaaru] (exp) (id) There is no rose without a thorn [Add to Longdo]
鉤頭虫[こうとうちゅう, koutouchuu] (n) thorny-headed worm (any parasitic worm of phylum Acanthocephala) [Add to Longdo]
鉤頭虫類[こうとうちゅうるい, koutouchuurui] (n) acanthocephalans; thorny-headed worms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cì, ㄘˋ, ] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder [Add to Longdo]
刺儿[cì r, ㄘˋ ㄖ˙, / ] a thorn; fig. to ridicule sb; fig. sth wrong [Add to Longdo]
山楂[shān zhā, ㄕㄢ ㄓㄚ, ] hawthorn tree (rose family, genus Crataegus); rose hip (hawthorn fruit) [Add to Longdo]
带刺[dài cì, ㄉㄞˋ ㄘˋ, / ] thorn; to be barbed; sarcastic [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] (orange); hedge thorn [Add to Longdo]
[zhā, ㄓㄚ, ] (hawthorn); Chaenomeles japonica [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] thorns [Add to Longdo]
棘手[jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, ] thorny (problem); intractable [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] (oak); thorny shrub [Add to Longdo]
[zhā, ㄓㄚ, ] Chinese quince; hawthorn [Add to Longdo]
眼中刺[yǎn zhōng cì, ㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄘˋ, ] a thorn in one's eye; fig. a thorn in one's flesh [Add to Longdo]
眼中钉[yǎn zhōng dīng, ㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄥ, / ] a nail in one's eye; fig. a thorn in one's flesh [Add to Longdo]
肯普索恩[Kěn pǔ suǒ ēn, ㄎㄣˇ ㄆㄨˇ ㄙㄨㄛˇ ㄣ, ] (Dirk) Kempthorne (US Senator from Idaho) [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] thorns; brambles; surname Jing [Add to Longdo]
荆山[Jīng shān, ㄐㄧㄥ ㄕㄢ, / ] Thorny mountain (several); Mt Jingshan in Hubei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorn \Thorn\, v. t.
   To prick, as with a thorn. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      I am the only rose of all the stock
      That never thorn'd him.         --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorn \Thorn\, n. [AS. [thorn]orn; akin to OS. & OFries. thorn,
   D. doorn, G. dorn, Dan. torn, Sw. t["o]rne, Icel. [thorn]orn,
   Goth. [thorn]a['u]rnus; cf. Pol. tarn, Russ. tern' the
   blackthorn, ternie thorns, Skr. t[.r][.n]a grass, blade of
   grass. [root]53.]
   1. A hard and sharp-pointed projection from a woody stem;
    usually, a branch so transformed; a spine.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Any shrub or small tree which bears thorns;
    especially, any species of the genus Crataegus, as the
    hawthorn, whitethorn, cockspur thorn.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: That which pricks or annoys as a thorn; anything
    troublesome; trouble; care.
    [1913 Webster]
 
       There was given to me a thorn in the flesh, the
       messenger of Satan to buffet me.   --2 Cor. xii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       The guilt of empire, all its thorns and cares,
       Be only mine.             --Southern.
    [1913 Webster]
 
   4. The name of the Anglo-Saxon letter ?, capital form ?. It
    was used to represent both of the sounds of English th, as
    in thin, then. So called because it was the initial letter
    of thorn, a spine.
    [1913 Webster]
 
   {Thorn apple} (Bot.), Jamestown weed.
 
   {Thorn broom} (Bot.), a shrub that produces thorns.
 
   {Thorn hedge}, a hedge of thorn-bearing trees or bushes.
 
   {Thorn devil}. (Zool.) See {Moloch}, 2.
 
   {Thorn hopper} (Zool.), a tree hopper ({Thelia crataegi})
    which lives on the thorn bush, apple tree, and allied
    trees.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top