Search result for

*third party*

(79 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: third party, -third party-
English-Thai: Longdo Dictionary
third party(n) บุคคลที่สาม, S. third person,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
third party[N] บุคคลที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
third party๑. พรรคที่สาม๒. บุคคลภายนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
third partyบุคคลภายนอก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
third partyบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party beneficiaryบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party complaintคำร้องทุกข์กล่าวหาบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก มีความหมายเหมือนกับ third party insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party only policyกรมธรรม์ความรับผิดเฉพาะบุคคลภายนอก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Third Party Accessการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A third party would be required.ไม่อนุญาตบุคคลที่สาม Doubt (2008)
A third party would truly be required, Father. Why-ไม่อนุญาตสำหรับบุคคลที่สาม หลวงพ่อ ทำไม- Doubt (2008)
No, Sister. No third party. You and me are due for a talk.ไม่,ซิสเตอร์ ผมไม่ใช่บุคคลที่สาม คุณกับผมมีเรื่องต้องคุยกัน Doubt (2008)
Then explain to me why he's not turning himself in, and letting us help him find this mysterious third party.งั้นอธิบายผมหน่อยซิ ทำไมเขาถึงไม่มอบตัว และให้เราช่วยเขาหาบุคคลลึกลับนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Also, there's evidence to suggest that the, uh-- there was a third party in the house when the senator was killed.ซึ่งยังมีหลักฐานที่ยืนยันว่า เออ... อาจมีมือที่สาม อยู่ในบ้าน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Okay, so are you saying that this third party killed Mayer? Well, you know, Renee,Ok, คุณกำลังบอกว่ามีมือที่สามฆ่าเมเยอร์ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
But there's definitely a third party involved.แต่แน่นอนที่สุดมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง Gone with the Will (2009)
These accommodations are being covered by a third party, right?ค่าใช้จ่ายพวกนี้ถูกจัดการไว้แล้วโดยกลุ่มที่สามใช่มั้ย? Shake and Fingerpop (2009)
I work for a third party, and my employer doesn't tolerate failure.ฉันทำงานให้บุคคลที่ 3 และนายของฉันไม่ชอบให้งานล้มเหลว Chuck Versus First Class (2010)
Right, thing is, he was the one that procured the diamonds for Carrodus in the first place and he's the only third party to know that they even exist.ใช่ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาเป็นคนที่จัดหาเพชร ให้กับคาร์โรดัสตั้งแต่แรกเริ่ม และเขาเป็นคนที่ 3 ที่รู้ดี ว่าเพชรมีอยู่จริง Episode #1.5 (2010)
Third party.บุคคลที่สาม Sudden Death (2010)
Last night's incident was the result of third party interference.เหตุการณ์เมื่อคืนนี้เป็นผลจากการรบกวนของมือที่สาม Kill Jill (2010)
A third party who more than likelyมือที่สามที่เหมือน Kill Jill (2010)
In the past and even in the present, Choi Woo Young always confesses truth to the third party.ในอดีตและปัจจุบัน ชอยวูยังมักจะสารภาพความจริงกับคนอื่นเสมอ Episode #1.12 (2010)
An enterprising third party.พ่อค้าคนกลาง Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Posing as a third party, I'm gonna jack one of their shipments, deliver it to you.ฉันจะปล้นรถสินค้าของเขาคันหนึ่ง และส่งมอบให้คุณ Covenant (2011)
I guess you could call me a concerned third party.ผมเดาว่าคุณคงเรียกผมว่า หน่วยงานภายนอกที่ห่วงใย Pilot (2011)
Third party?ที่ห่วงใย มั้ง Pilot (2011)
Everything goes through a third party. You know that.เรื่องแบบนี้ ต้องติดต่อผ่านนายหน้าเท่านั้น Eye of the Beholder (2011)
The third party body is actually very average.อย่างนั้นเธอก็เป็นมือที่สามนะสิ Episode #1.9 (2011)
What third party?มือที่สามเหรอ Episode #1.9 (2011)
Who are you saying is the third party?คุณพูดว่าใครเป็นมือที่สาม หะ Episode #1.9 (2011)
She asked to be here as a third party to make sure that I stay impartial.เธอขอมาอยู่ที่นี่ ฐานะคนสังเกตุการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่า ฉันจะเป็นกลาง Heart of Darkness (2012)
The Portland PD database was hacked by a third party server.ระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมตำรวจ พอร์ตแลนด์ ถูกเจาะโดย server จากภายนอก Fast Times (2012)
An anonymous third party has been paying the taxes on it.บุคคลนิรนามที่พัวพันกับเรื่องผิดกฎหมาย เป็นคนจ่ายภาษีให้ที่นั่น Red Sails in the Sunset (2012)
You're saying... the evidence shows that Charlie and the victim both were bitten by an as-yet unknown third party.คุณกำลังบอกว่า... .... หลักฐานบ่งชี้ว่าชาร์ลีและ เหยื่อของเรา Undead Again (2012)
- Perhaps even a mindless... shuffling... undead third party.นั่นแหละที่ผมพูด Undead Again (2012)
Or... maybe it's a third party.หรือ.. หรืออาจมีบุคคลที่ 3 All In (2012)
Concerned third party.บุคคลที่สามผู้ห่วงใย ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลย Liberty (2013)
A concerned third party.บุคคลที่สามผู้ห่วงใย Reasonable Doubt (2013)
I had an agreement to sell it to a third party.แอบมีข้อตกลงนำส่งให้มือที่สาม Guardians of the Galaxy (2014)
Then a third party will step in to mediate...แล้วก็จะมีมือที่สามเข้ามาไกล่เกลี่ย Blues Harp (1998)
Third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transactionบุคคลที่สามที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ หรือไม่ได้มีบทบาทในการทำธุรกรรมนั้นเลย กลับต้องมารับภาระ The Corporation (2003)
So, I threw a third party for Robin... on a Sunday night.พ่อเลยจัดปาร์ตี้อีกครั้งให้โรบิน ในคืนวันอาทิตย์ Purple Giraffe (2005)
And if we fight each other, a third party will profit.และถ้าเราต่อสู้กัน ฝ่ายที่สามจะได้เปรียบ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
I'd love to, but a, uh, third party has been introduced into the mix.ใคร? ฉันยังไม่แน่ใจ Just Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
third partyA potential third party would not be able to crack the code.
third partyA third party makes off with the profits.
third partyHe is a third party to the accident.
third partyI intend to take my position as a third party.
third partyLet us settle the matter without a third party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือที่สาม[N] intervenor, See also: third party, the third hand, interfering person, Syn. ผู้สอด, Example: เวลามีปัญหาก็มักจะโทษมือที่สาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สอดเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกิดความยุ่งยาก
บุคคลที่สาม[N] third party, See also: third person, Syn. มือที่สาม, Example: รัฐบาลเกรงว่าจะมีบุคคลที่สามเข้าแทรกแซงก่อเหตุร้าย, Count unit: คน, พวก, กลุ่ม, Thai definition: ผู้สอดเข้ามาเกี่ยวข้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhon phāinøk) EN: outsider ; third party ; unauthorized person   
บุคคลที่สาม[n. exp.] (bukkhon thī sām) EN: third party   FR: tiers [m]
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanphai bukkhon thī sām) EN: third party insurance   
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก[n. exp.] (khwām rapphit tø bukkhon phāinøk) EN: third party responsibility   
มือที่สาม [n.] (meūthīsām) EN: intervenor ; third party ; the third hand ; interfering person   FR: tiers [m] ; intercesseur [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdeinspeisung {f}third party supply [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} [auto]third party insurance [Add to Longdo]
Partei {f} [jur.] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party [Add to Longdo]
Teilkaskoversicherung {f}; Teilkasko {f} [auto]third party, fire and theft insurance; collision damage waiver (CDW) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
サードパーティ[, sa-dopa-tei] (n) {comp} third party [Add to Longdo]
サードパーティー[, sa-dopa-tei-] (n) {comp} third party [Add to Longdo]
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P) [Add to Longdo]
謙譲語I;謙譲語1[けんじょうごいち, kenjougoichi] (n) (See 謙譲語II) humble language in which the listener (or a third party) is the indirect object of an action (or the recipient of a object, etc.) [Add to Longdo]
謙譲語II;謙譲語2[けんじょうごに, kenjougoni] (n) (See 謙譲語I) humble language in which an action or object is not directed toward the listener (or a third party); humble language used as a courtesy [Add to Longdo]
相対[そうたい, soutai] (n,vs,adj-no) confrontation; facing; between ourselves; no third party; tete-a-tete; (P) [Add to Longdo]
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P) [Add to Longdo]
第三政党[だいさんせいとう, daisanseitou] (n) third party [Add to Longdo]
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第三方[dì sān fāng, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄈㄤ, ] third party, #10,285 [Add to Longdo]
鹬蚌相争[yù bàng xiāng zhēng, ㄩˋ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ, / ] lit. sandpiper and clam war together (and the fisherman catches both, 成语 saw); fig. neighbors who can't agree lose out to a third party, #116,794 [Add to Longdo]
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner, #380,362 [Add to Longdo]
鹬蚌相争渔翁得利[yù bàng xiāng zhēng yú wēng dé lì, ㄩˋ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, / ] lit. sandpiper and clam war together (and the fisherman catches both, 成语 saw); fig. neighbors who can't agree lose out to a third party [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 third party
   n 1: someone other than the principals who are involved in a
      transaction
   2: a political party organized in opposition to the major
     parties in a two-party system

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top