Search result for

*test*

(774 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: test, -test-
English-Thai: Longdo Dictionary
test(n) การทดสอบ, การสอบ
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
test[N] การทดสอบ, See also: การตรวจสอบ, Syn. trial, tryout
test[N] วิธีที่ใช้ในการทดสอบ
test[N] เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล, See also: เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล
test[N] แบบทดสอบ, See also: ข้อสอบ, คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ
test[VT] ตรวจสอบ, See also: ทดสอบ, Syn. test, try, try out
test[VI] ตรวจสอบ, See also: ทดสอบ
testy[ADJ] โกรธง่าย, See also: ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, ขี้โมโห, Syn. grouchy, peevish, touchy
attest[VT] ทำให้ชัดเจน, Syn. make clear, demonstrate
attest[VT] พิสูจน์ว่าจริง
detest[VT] เกลียดมาก, See also: ไม่ชอบมาก, รังเกียจ, Syn. abhor, dislike, loathe, Ant. love, like
latest[ADJ] ล่าสุด, See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด, Syn. newest, most recent
latest[ADV] ล่าสุด, See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด
retest[VT] ทดสอบใหม่, See also: พิจารณาใหม่
testee[N] ผู้สอบ, See also: ผู้ถูกทดสอบ, Syn. undersigned
tester[N] ผู้เข้าทดลอง, See also: ผู้เข้าสอบผู้ถูกทดสอบ, Syn. examiner, checker, inspector, validator
testis[N] ลูกอัณฑะ, Syn. testicle
contest[N] การแข่งขัน, See also: การประกวด, Syn. competition, trial, match
contest[N] การดิ้นรน
contest[VT] เข้าร่วมการประกวด, See also: เข้าร่วมการแข่งขัน
contest[VT] ท้าทาย, Syn. challenge
pretest[N] การทดสอบเบื้องต้น, See also: การทดสอบล่วงหน้า
pretest[VI] ทดสอบเบื้องต้น, See also: ทดสอบล่วงหน้า
pretest[VT] ทดสอบเบื้องต้น, See also: ทดสอบล่วงหน้า
protest[VI] ยืนยัน, See also: ประกาศยืนยัน, Syn. declare
protest[VT] ยืนยัน, See also: ประกาศยืนยัน, Syn. declare
protest[VT] คัดค้าน, See also: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง, Syn. disagree, object, Ant. agree
protest[VI] คัดค้าน, See also: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง
protest[N] การคัดค้าน, See also: การประท้วง, Syn. denial, compliant, Ant. agreement
protest[N] คำคัดค้าน, Syn. denial, compliant, Ant. agreement
testacy[N] การทำพินัยกรรมได้
testate[ADJ] ซึ่งทำพินัยกรรมไว้ก่อนตาย
testify[VI] ให้การเป็นพยาน, See also: เป็นพยาน, ให้การยืนยัน, Syn. warrant, witness
testify[VI] พิสูจน์, See also: แสดงหลักฐาน
test for[PHRV] ทดสอบ, See also: ตรวจสอบ
test out[PHRV] ตรวจละเอียด
testator[N] ผู้ทำพินัยกรรม
testicle[N] ลูกอัณฑะ, Syn. gland
attest to[PHRV] ยืนยัน, See also: เป็นเครื่องพิสูจน์, เป็นเครื่องยืนยันถึง
intestine[ADJ] เกี่ยวกับเรื่องภายใน, Syn. internal, domestic, Ant. external
intestine[N] ลำไส้, See also: ไส้, Syn. intestines
protester[N] ผู้ต่อต้าน, See also: ผู้ประท้วง, Syn. rebel, dissident
spot test[N] การทดสอบบริเวณที่เกิดเหตุ
test case[N] คดีทดสอบตัวบทกฎหมาย, See also: คดีตัวอย่าง
test tube[N] หลอดทดลอง, See also: หลอดแก้วทดลอง
testament[N] พินัยกรรม
testament[N] ข้อพิสูจน์ชัดแจ้ง, Syn. evidence, proof, testimonial
testimony[N] หลักฐาน, Syn. evidence, proof
testimony[N] คำให้การภายใต้การสาบาน, Syn. attestation, declaration
testimony[N] การยืนยันโดยเปิดเผย, Syn. affirmationการยืนยันโดยเปิดเผย
alpha test[N] การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
blood testn. การตรวจเลือด
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
contestee(คันเทส'ที) n. ผู้ถูกท้าทาย
detest(ดิเทสทฺ') vi. เกลียด,ไม่ชอบมาก, See also: detester n., Syn. hate
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
high-testadj. ซึ่งมีจุดเดือดที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ
imh testabbr. indirect microhemagglutination test
infinitestimal(อินฟินนิเทส'ทะเมิล) adj.,n. (จำนวน) เล็กน้อยเหลือเกิน,เล็กน้อยจนวัดไม่ได้,เล็กน้อยสุดประมาณ., Syn. tiny,minute
intelligence testการทดสอบระดับสติปัญญา
intestate(อินเทส'เทท) adj. ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ n. คนตายที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
intestinal(อินเทส'ทะเนิล) adj. เกี่ยวกับลำไส้เล็ก.
intestine(อินเทส'ทิน) n. ลำไส้. adj. ภายในประเทศ,เกี่ยวกับเรื่องภายใน, Syn. internal
large intestineลำไส้ใหญ่
latest(เล'ทิสทฺ) adj.ล่าสุด,ทันสมัยที่สุด,เกิดขึ้นหลังสุด. adv. -at the latest อย่างสายที่สุด,อย่างช้าที่สุด. n. -Phr. (the latest สิ่งล่าสุด,ข่าวล่าสุด,สิ่งที่ใหม่ที่สุด), Syn. most recent,current
new testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหม่ที่ประกอบด้วย Gospels,Acts of the Apostles,Epistles,Revelation of St. John the Divine
obtest(ออบเทสท) vt. ขอร้องให้มาเป็นพยาน,ขอร้องขอ. vi. คัดค้าน., See also: obtestation. n., Syn. beseech. protest
old testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าหรือเล่มต้นของคริสต์ศาสนา
patch testการทดสอบภูมิแพ้โดยการปะตัวทำให้แพ้ (allergen) เข้ากับผิวหนังแล้วสังเกตดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้เกิดขึ้นไหม
pretest(พรี'เทสทฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ทดสอบเบื้องต้น,ทดสอบล่วงหน้า
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
protestant(พรอท'ทิสเทินทฺ) n. ศาสนิกชนของนิกายศาสนาคริสต์ที่แยกตัวจากโรมันคาทอลิกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16,, See also: protestant n. ผู้ประท้วง ผู้คัดค้าน adj. เกี่ยวกับนิกายดังกล่าว,ซึ่งประท้วง
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง
small intestinen. ลำไส้เล็ก, Syn. intestine
spot testn. การทดสอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ
test(เทสทฺ) vt.,vi.,n. (การ,ส่ง) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสูจน์,สำรวจ., See also: testability n. testable adj. testingly adv.
test tuben. หลอดแก้วทดลอง
testacy(เทส'ทะซี) n. การทำพินัยกรรมได้
testament(เทส'ทะเมินทฺ) n. พินัยกรรม,หนังสือพระคัมภีร์, See also: testamentary adj.
testate(เทส'เทท) adj. ทำพินัยกรรมไว้
testee(เทสที') n. เข้าทดลอง,ผู้เข้าสอบ,ผู้ถูกทดสอบ
testicle(เทส'ทิเคิล) n. ลูกอัณฑะ
testify(เทส'ทะไฟ) vi.,vt. พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบานตัว,แถลง,ยืนยัน., See also: testification, testifier n., Syn. witness,bear,affirm
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence
testiness(เทส'ทิเนส) n. ความเจ้าอารมณ์
testis(เทส'ทิส) n. ลูกอัณฑะ pl. testes
testosteroneเป็นฮอร์โมนเพศชายมีหน้าที่ 2 ประการสำคัญคือ 1. กระตุ้น secondary sex charactor ผลข้อนี้เรียกว่า androgenic-action 2. ควบคุม metabolism ของร่างกาย กระตุ้นให้มีการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเอนไซม์ซึ่งช่วยในการทำงานของเซลล์เพิ่มขึ้น ผลข้อนี้เรียกว่า anabolic hormone
testy(เทส'ที) adj. โกรธง่าย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห,ใจน้อย., See also: testily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
BLOOD blood test(n) การตรวจเลือด
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contest(vt) ต่อสู้,ต่อกร,แข่งขัน,โต้แย้ง,โต้เถียง
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
detest(vt) ชิงชัง,ไม่ชอบ,เกลียด
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้
intestate(adj) ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
intestinal(adj) เกี่ยวกับลำไส้,เกี่ยวกับการย่อย
intestine(n) ลำไส้
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
protest(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ต่อต้าน,ขัดขวาง
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง
test(n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์
test(vt) ทดลอง,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบ
Testament(n) พระคัมภีร์ไบเบิล
testament(n) พินัยกรรม
testamentary(adj) ตามพินัยกรรม,เกี่ยวกับพินัยกรรม
testator(n) ผู้ทำพินัยกรรม
tester(n) ผู้สอบ,ผู้ตรวจพิสูจน์,ผู้ทดลอง
testicle(n) ลูกอัณฑะ
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส
testy(adj) ขี้โมโห,ใจน้อย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patria potestas (L.)อาญาสิทธิ์พ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
presence of the testatorการกระทำต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure testerเครื่องทดสอบความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-enumeration testการทดสอบหลังการแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
psychological testingการทดสอบทางจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Papanicolaou test; Pap; test, Pap; test, smearการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protestใบแจ้งยืนยัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protestการคัดค้าน, คำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protest not necessaryไม่จำต้องมีคำคัดค้าน [ดู no protest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pap; test, Pap; test, Papanicolaou; test, smearการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pap test; Pap; test, Papanicolaou; test, smearการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-testการทดสอบก่อนทำการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
protest voteการออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protest, right toสิทธิที่จะคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personality testการทดสอบบุคลิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pillow testการทดสอบรูปหมอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
peel test; slug testการทดสอบแบบดึงลอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
latest change of residenceการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
latest migrationการย้ายถิ่นครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy testการทดสอบการรู้หนังสือ (เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
root testการทดสอบโดยราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
retained testis; cryptorchidism; cryptorchism; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank testการทดสอบโดยลำดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right to protestสิทธิที่จะคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
root bend testการทดสอบดัดโค้งฐาน, การทดสอบดัดโค้งราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ratio testการทดสอบด้วยอัตราส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rex non potest peccare (L.)พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
run-on test plateแผ่นทดสอบต่อหัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reverse bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
run-off test plateแผ่นทดสอบต่อท้าย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stall testการทดสอบขณะหยุดหมุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequential testการทดสอบโดยลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sign testการทดสอบโดยเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
shear test pieceชิ้นงานทดสอบแรงเฉือน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shear test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานแรงเฉือน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stasis, intestinalภาวะสารคั่งในลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spark testการทดสอบประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective testการทดสอบแบบอัตนัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
somataesthesia; somaesthesia; somatesthesia; somesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somatesthesia; somaesthesia; somataesthesia; somesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, intestinalยากระตุ้นลำไส้, ยาถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somesthesia; somaesthesia; somataesthesia; somatesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slug test; peel testการทดสอบแบบดึงลอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
significance testingการทดสอบนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
smear test; Pap; test, Pap; test, Papanicolaouการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solidification cracking testการทดสอบการร้าวขณะแข็งตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microbial sensitivity testsการทดสอบความไวของจุลชีพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer adaptive testingการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Non-destructive testingการทดสอบแบบไม่ทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creep testing machineเครื่องทดสอบการคืบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diagnostic reagents and test kitsชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
American Society for Testing and Materials สมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งทำการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Stem Testการทดสอบหลุมสำรวจหลังจากเจาะได้ถึงความลึกที่ต้องการแล้ว
เพื่อทดสอบว่าชั้นหินนั้นมีน้ำมันหรือก๊าซหรือไม่ หาอัตราการไหลของของไหลในชั้นหินว่ามีลักษณะการไหลอย่างไร ไหลได้มากน้อยขนาดไหน หาความดันดั้งเดิมของชั้นหิน หาคุณสมบัติของชั้นหินที่มีต่อการไหล [ปิโตรเลี่ยม]
Seed testingการทดสอบเมล็กพืช [เศรษฐศาสตร์]
Chi-square testการทดสอบไคสแควร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultrasonic testingการทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statistical hypothesis testingการทดสอบสมมติฐาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Testosteroneเทสโตสเตอโรน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gastrointestinal syndromeกลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 10 เกรย์ขึ้นไป มีอาการท้องร่วง คลื่นไส้ และอาเจียนอย่างรุนแรง และจะเสียชีวิตภายใน 2 สัปดาห์ [นิวเคลียร์]
Ability testingการทดสอบความสามารถ [TU Subject Heading]
Achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Acoustic emission testingการทดสอบด้วยคลื่นอะคูสติก [TU Subject Heading]
Automobile drivers' testsการทดสอบคนขับรถยนต์ [TU Subject Heading]
Beauty contestantsนางงาม [TU Subject Heading]
Beauty contestsการประกวดความงาม [TU Subject Heading]
Blood coagulation testsการทดสอบการแข็งตัวของเลือด [TU Subject Heading]
Book contestsการประกวดหนังสือ [TU Subject Heading]
Breath testsการตรวจวัดจากลมหายใจ [TU Subject Heading]
Carcinogenicity testingการทดสอบสารก่อมะเร็ง [TU Subject Heading]
Chi-square testการทดสอบไคสแควร์ [TU Subject Heading]
Clinical chemistry testsการทดสอบทางเคมีคลินิก [TU Subject Heading]
College entrance achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
College entrance achivement testsแบบทดสอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Contestsการประกวด [TU Subject Heading]
Denver Developmental Screening Testแบบทดสอบพัฒนาการเด็กของเดนเวอร์ [TU Subject Heading]
Dressage testsการทดสอบการบังคับม้า [TU Subject Heading]
Educational tests and measurementsการวัดผลทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Emotional intelligence testsแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Employment testsการทดสอบเพื่อการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Endoscopy, Gastrointestinalการส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ด้วยกล้อง [TU Subject Heading]
Exercise testการทดสอบทางกายบริหาร [TU Subject Heading]
False testimonyการเบิกความเท็จ [TU Subject Heading]
Gastrointestinal diseasesโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ [TU Subject Heading]
Gastrointestinal hemorrhageภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ [TU Subject Heading]
Gastrointestinal neoplasmsเนื้องอกกระเพาะอาหารและลำไส้ [TU Subject Heading]
Gastrointestinal stromal tumorsเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร [TU Subject Heading]
Gastrointestinal systemระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ [TU Subject Heading]
Glucose tolerance testการทดสอบความทนน้ำตาลกลูโคส [TU Subject Heading]
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]
Graduate Management Admission Testจีแมท [TU Subject Heading]
Hearing testsการทดสอบการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hemagglutination inhibition testsการทดสอบการยับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Hemagglutination testsการทดสอบการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Hematologic testsการทดสอบเลือด [TU Subject Heading]
Histocompatibility testingการทดสอบฮิสโตคอมแพทิบิลิตี [TU Subject Heading]
Immunologic testsการทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bestest (slang ) (informal) best of the best
contest (vt) ถกเถียง, โต้แย้ง
See also: S. argue, dispute,
contest (n) การคัดค้าน
gastrointestinal (adj) เกี่ยวกับหรือมีผลต่อกระเพาะอาหารและลำไส้
See also: S. -,
gastrointestinal tractdigestive system ระบบทางเดินอาหาร
intestacy (n ) การตายโดยมิได้ทำพินัยกรรม
survival of the fittest[เซอร์ไววัล ออฟ เดอะ ฟิตเทส] (phrase ) การอยู่รอดของคนที่เก่งที่สุด
Test (n ) ทดสอบ
test (modal verb ) ทดสอบ
test the waters (phrase ) Check someone's reaction to an idea
Testament {n} | sein Testament machen (n ) พินัยกรรม, ความประสงค์ครั้งสุดท้าย, บันทึกการยกมรดก
teste (n ) พยานที่เป็นทางการ
testify at hearingsพิจารณาคดี
we had brough you to testifiedได้นำท่านขึ้นเบิกความต่อศาบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Testทดสอบ Piranha 3DD (2012)
I protest.Ich protestiere! Many Rivers to Cross (1955)
Waiting.Und wartestShaft (1971)
Test.- Testen. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
You better.Das solltest du. Middle Age Crazy (1989)
Test?TestNeverending Battle (1993)
Guilty.Das wusstest du! Witness to the Mob (1998)
You knew?Du wusstest es? Monster Man (2003)
!Was hattest du denn vor? Domino (2005)
Test?Den TestFrozen (2008)
Shoot.Worauf wartest du? The Anarchist's Wife (2008)
Testing...Testen... MoneyBart (2010)
Qualify?Testen? Think Like a Man (2012)
Pamela:Du hattest recht. A Call to Arms (2013)
Is this a test?Ist das ein TestFugitive (2015)
Mostly.- Weitestgehend. Untimely Resurrection (2016)
The brightest stars burn out the fastest, or at least that's what I heard.ดาวดวงที่สว่างที่สุด จะร่วงเร็วที่สุดเลยล่ะ อย่างน้อยมันคือเรื่องที่ฉันเคยได้ยินอะนะ The Serena Also Rises (2008)
But what are you protesting? The--the owner died, didn't he?แล้วเธอจะประท้วงเรื่องอะไร เจ้าของก็ตายแล้ว ใช่ไหม? Chuck in Real Life (2008)
Test out some of... Those theories of yours,ส่วนทฤษฏีที่เธอว่ามาเกี่ยวกับแม่ชั้น Chuck in Real Life (2008)
I mean, trish and saskia are, like, the hottest stylists.ฉันหมายความว่า Trish กับ Saskia ต้องชอบชุดของเธอแน่ ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, was probably the single greatest moment of my life.เอ่อ เมื่อก่อนบางที่ การเป็นโสด มันก็เป็นความจำที่ดีที่สุดชีวิตฉันนะ Pret-a-Poor-J (2008)
He's just the sweetest boy I have ever known.คลาร์ก เคนท์. Committed (2008)
No, it's a test,ปล่าว. Committed (2008)
So this twisted test doesn't mean anything.เราไม่ใช่แฟนกันจริงๆหรอก Committed (2008)
So, about that test...การทดสอบนั่น... Committed (2008)
A hacker whose cognitive thinking just beat our fastest supercomputer.ซึ่งความรู้ความเข้าใจคิดเกี่ยวกับนักโจรกรรมข้อมูล ซึ่งความเร็วยังชนะsuperคอมพิวเตอร์ Odyssey (2008)
We sorted through all the Arctic tests, and there's no sign of any human remains.เราเรียงลำดับผ่านทุกการทดสอบอาร์ติค และไมมีสัญญาณของมนุษย์ Odyssey (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
You've already made your protests heard, and I have already taken them into account, thank you.คุณประท้วงแล้ว และผมก็ได้รับฟังคำประท้วงของคุณแล้ว ขอบคุณมาก Dead Space: Downfall (2008)
Test for anything and everything.ทดสอบมาให้หมดเลย Dead Space: Downfall (2008)
I think this is a test of our faith.นี่เป็นคงการทดสอบศรัทธาของเรา Dead Space: Downfall (2008)
He got an intestinal graft, his pancreas is failing.เค้าเคยผ่าลำไส้ ตับอ่อนเค้ากำลังจะล้มเหลว Not Cancer (2008)
Four autopsies and about 1,000 lab tests say It's not cancer.ผลชันสูตรศพทั้ง 4 ประมาณ 1,000 ผลการทดสอบในห้องแลบ บอกชัดเจนว่า มันไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
Redo the thousand tests and the four autopsies.ทดสอบทั้ง 1,000 เทสนั่นใหม่ แล้วก็ชันสูตรทั้ง 4 ศพนั่นด้วย Not Cancer (2008)
You just did the test. She didn't squint.คุณเพิ่งจะทดสอบไปเอง เธอไม่ได้หรี่ตา Not Cancer (2008)
How can a test that will probably kill him-การทดสอบนี้อาจจะฆ่าเขาได้งั้นเหรอ Not Cancer (2008)
Perforated intestine.ลำไส้เป็นรู Not Cancer (2008)
If this thing started as normal bacteria Living in the intestinesถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดา บักเตรีอยู่ในลำไส้ Not Cancer (2008)
And test anyone else with stomach pain.และทดสอบทุกๆคน เกี่ยวกับแผลในช่องท้อง Not Cancer (2008)
We use the same high pressure water jet We use to test cardiac workload.เราใช้วิธีเหมือนเครื่องฉีดน้ำแรงสูง เราใช้การทดสอบการทำงานการเต้นของหัวใจ Not Cancer (2008)
Then you have tests indicating-ดังนั้น คุณแสดงผลการทดสอบ ไม่ Not Cancer (2008)
It's not cancer. All the tests say it's not cancer.มันไม่ใช่มะเร็ง การทดสอบทั้งหมดบอกว่าไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
One--E.R. Routinely tests for drugs.1.แผนกฉุกเฉินตรวจ\ การใช้ยาเสพติดตามระเบียบแล้ว Adverse Events (2008)
(Foreman) if there is a tumor, this test will show us--ถ้ามีเนื้องอกการทดสอบนี้จะแสดงให้พวกเราเห็น Adverse Events (2008)
Baby, let them do the test.ที่รัก/.ให้พวกเค้าทดสอบเถอะ Adverse Events (2008)
His drug tests were clean.แต่ผลการตรวจเค้าไม่พบการใช้ยา Adverse Events (2008)
Drug tests only test for drugs they've made tests for.ผลการตรวจตรวจเฉพาะยาเสพติด Adverse Events (2008)
Companies pay him to test their untested drugs.เค้ารับจ้างบริษัทยา\ ทดลองยาที่ยังไม่ผ่านการทดลอง Adverse Events (2008)
But three unproven, untested drugs?มียาสามชนิดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ Adverse Events (2008)
People should not be testing drugs because they're desperate.คนจะไม่ทดสอบยาเพราะว่าเค้าสิ้นหวัง Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
test1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
test5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
testA bloody contest for power.
testActivists are stepping up their protest drive.
testAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
testAll the students protested against the war.
testAll the students protested again the war.
testAll the vehicles behaved well on their test runs.
testAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
testAlthough she kept protesting, he went.
testAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
testAnd I testify that this is the Son of God.
testAnd it seems they don't have the slightest intent of coming back so ...
testAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
testAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.
testAn oratorical contest will be held next Sunday.
testA number of student announced their readiness to engage in the contest.
testAnywho, I'm relieved the test is over. [Casual]
testAre you going to take part in the contest?
testAre you going to take part in the English speech contest?
testAs far as I know, he is the shortest student in this school.
testAs far as I know, this is the latest edition.
testAs was expected, they lost the contest.
testAt first he did not realize that he had won the speech contest.
testAt first I failed the test.
testAt first only a few people protested, but now they're all coming out of the woodwork.
testAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
testAt last I passed the test.
testAt the latest.
testBasho was the greatest poet.
testBefore I could protest, I was handcuffed and was on my way to prison.
testBeth protested, but her mother reminded her that she was incredibly fat.
testBetty arrived latest.
testBill can run fastest in his class.
testBoth of the students didn't succeed in the test.
testBoth the students passed all tests.
testBureaucrats are testing the waters over revising old regulations.
testBut still you people do not accept our testimony.
testCity firms vied with each other to hire the brightest young staff.
testClint Eastwood's latest movie is on at the theater.
testCome here by ten at the latest.
testDave is the fastest swimmer of all my classmates.
testDid Paula study for today's test?
testDid you stay home to study for the test?
testDoctors should keep abreast of all the latest developments in medicine.
testDoctors should keep abreast with all the latest developments in medicine.
testDon't worry about the result of the test.
testDon't worry about the result of your test.
testDon't worry about the results of your test.
testDown there hurts, down there. Er, what do you call them? Testicles? In any case a male's 'important parts'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
ผู้ทดลอง[N] experimenter, See also: tester, Ant. ผู้ถูกทดลอง, Example: ผู้ทดลองบอกว่าสามารถนำสารไพรม์วันเข้าไปใช้ร่วมในการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการใช้ยา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่
ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ลำไส้[N] intestine, Syn. ไส้, Example: เมื่ออาหารผ่านจากกระเพาะเข้าไปในลำไส้จะถูกย่อยโดยเอนไซม์อะมิเลสทันที, Count unit: ขด, ท่อน, Thai definition: ส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าที่ย่อย ดูดซึมอาหารและน้ำ พักและขับถ่ายกากอาหาร
วัดใจ[V] test one's willingness, Syn. ทดสอบ, Example: การทดสอบครั้งนี้มีเพื่อวัดใจผู้สมัครทุกคน, Thai definition: ทดสอบความกล้า
วัดดวง[V] test one's luck, Example: การจัดการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อวัดดวงท่านประธานาธิบดีว่าจะอยู่หรือจะไป, Thai definition: อาศัยโชคเป็นเครื่องกำหนด
โทเฟิล[N] Test of English as Foreign Language, See also: TOFEL, Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
ผ่านการทดสอบ[V] pass the test, See also: make the grades, Syn. สอบผ่าน, Ant. สอบไม่ผ่าน, สอบตก, Example: ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตราฐานทุกชิ้น, Thai definition: ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
การแข่งขัน[N] competition, See also: contest, Syn. การชิงชัย, การประลอง, Example: ธุรกิจบันเทิง ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง, Thai definition: การแข่งชิงเพื่อเอารางวัล, การขันสู้เอาชนะกัน
แผนใหม่[ADJ] new, See also: novel, modern, latest, Example: การรัฐประหารในปี 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นการเปิดฉากเศรษฐกิจแผนใหม่ให้กับประเทศไทย, Thai definition: แผนที่ไม่เคยใช้มาก่อน
ล่าสุด[ADJ] latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย
ยิ่ง[ADV] extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ศาสนาคริสต์[N] Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
ให้การ[V] give testimony, See also: give evidence, testify, depose, be an witness, Example: ท่านไปให้การที่ศาลในฐานพยานโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา, Notes: (กฎหมาย)
อ้าว[INT] exclamation of surprise or protest, Example: อ้าว! ทำไมคุณไม่ไปใช้เครื่องนั้นล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้
สอบ[V] take an exam, See also: examine, take a test, test, quiz, Example: เขาต้องการจะสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล, Thai definition: การทดสอบให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน
ไส้[N] intestine, Syn. ลำไส้, Example: เขาถูกแทงจนไส้ไหลออกมา, Count unit: ขด, ท่อน, Thai definition: ส่วนของทางเดินอาหาร ซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าที่ย่อยดูดซึมอาหารและน้ำ พักและขับถ่ายกากอาหาร
เหม็นหน้า[V] dislike, See also: despise, detest, hate, loathe, Syn. เบื่อหน้า, Example: เขามาที่นี่บ่อยจนฉันรู้สึกเหม็นหน้า
ใหม่[ADJ] new, See also: novel, latest, recent, fresh, ground-breaking, Ant. เก่า, Example: เขาเป็นคนหนึ่งที่เห่อดาราภาพยนตร์คนใหม่
เทียบ[V] taste, See also: test, try, sample, Thai definition: ชิมอาหารหรือยาก่อนที่จะถวายพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคำว่าเทียบเครื่อง เทียบพระโอสถ, Notes: (ราชา)
ข้อยืนยัน[N] proof, See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation, Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์, Example: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
การประกวด[N] contest, See also: competition, Syn. การแข่งขัน, Example: ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ของเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3, Thai definition: การแข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน เช่น ประกวดนางงาม ประกวดบทความ
คู่ชิง[N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
ผู้ร่วมแข่งขัน[N] competitor, See also: contestant, challenger, Syn. ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่งขัน, Example: ปีนี้มีผู้ร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เข้าร่วมชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, บุคคลที่ต้องการเข้าสู้เอาชนะกัน
เกลียด[V] hate, See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike, Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
เกลียดชัง[V] loathe, See also: hate, detest, despise, abhor, Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ข่าวล่า[N] latest news, Syn. ข่าวสด, ข่าวด่วน, ข่าวล่ามาเร็ว, Example: มีข่าวล่าระบุว่าจะมีการยุบสภาเร็วๆ นี้, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ทราบมาสดๆ ร้อนๆ หรือที่ได้มาใหม่
ข้อสอบ[N] examination, See also: examination questions, test, quiz, test paper, Example: อาจารย์มักจะออกข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อทดสอบความรู้ที่แท้จริงของนักศึกษา, Thai definition: ปัญหาที่ตั้งขึ้นในการสอบความรู้
ข้อพิสูจน์[N] proof, See also: evidence, substantiation, testimony, Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง, Example: กระทรวงสาธารณสุขพยายามหาข้อพิสูจน์ว่ายาสมุนไพรใช้รักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งที่ชี้แจงให้รู้เหตุผล, สิ่งที่แสดงให้เห็นจริง
ไข่หำ[N] testicle, See also: scrotum, Syn. ลูกอัณฑะ, ลูกกระโปก, ไข่, อัณฑะ, Example: โบราณเชื่อว่าถ้าฉี่รดจอมปลวกจะทำให้ไข่หำบวมอย่างไม่มีสาเหตุ, Thai definition: ส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของชายหรือสัตว์ตัวผู้
แข่งขัน[V] race, See also: contest, compete, contend, Syn. ชิง, ชิงชัย, แข่ง, Example: น้องชายของฉันเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย, Thai definition: ชิงเอาชนะเพื่อรางวัล
ค้าน[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง, Example: ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน
คำให้การ[N] testimony, See also: statement, answer, plea, Syn. ข้อเท็จจริง, ปากคำ, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของเขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง
คำเบิกความ[N] testimony, See also: confession, affidavit, Example: การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด, Notes: (กฎหมาย)
ค้ำประกัน[V] guarantee, See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify, Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, Example: การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน
คัดค้าน[V] oppose, See also: object, disagree, protest, Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง, Example: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น, Thai definition: ไม่เห็นด้วย
แย้ง[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ค้าน, ติง, ท้วงติง, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก
ยัน[V] insist, See also: verify, confirm, attest, Syn. ยืนยัน, Example: เมื่อต่างฝ่ายต่างยันกันด้วยหลักฐานเช่นนี้ ทำให้การตัดสินคดีเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน
ผู้เข้าชิง[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: 2 นักวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยสามารถโค่นผู้เข้าชิงชาวอาทิตย์อุทัยทีมอันดับ 5 ของโลกได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
ปากคำ[N] testimony, See also: statement, evidence, Syn. คำให้การ, Example: ผู้เสียหายไม่ยอมเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยอ้างว่าเกรงกลัวอิทธิพล
ผู้เข้าแข่งขัน[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, Example: มีผู้เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนประมาณ 100 คน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
หมั่นไส้[V] dislike, See also: despise, detest, hate, disapprove, loathe, Syn. มันไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: ดิฉันหมั่นไส้เธอมากที่ทำกิริยาดีใจเกินควร เมื่อเขาชวนเธอไปกินข้าวด้วย
คู่แข่ง[N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: นักกีฬาจากจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของนักกีฬาญี่ปุ่น, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน, ผู้ที่ชิงดีชิงเด่นกัน
คู่แข่งขัน[N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. ผู้แข่งขัน, คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง, Example: พรรคประชากรไทยคงต้องหืดขึ้นคอเนื่องจากต้องไปเจอคู่แข่งขันประเภทเขี้ยวลากดินทั้งนั้น, Count unit: คน,คู่
คู่กรณี[N] litigant, See also: disputant, contestant, both sides, parties, Syn. คู่ความ, คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่อริ, Example: คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้ว, Thai definition: ผู้ที่เกิดพิพาทกัน, บุคคล 2 ฝ่ายซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
คู่คิด[N] intimated friend, See also: close friend, tested friend, friend in adversity, Example: สามีที่ดีมักจะเป็นคู่คิดให้แก่ภรรยา, Thai definition: ผู้ร่วมคิดกัน
เครื่องพิสูจน์[N] proof, See also: evidence, verification, attestation, Example: กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และจะจัดการสรรพสิ่งให้เรียบร้อยไปเอง
ชังน้ำหน้า[V] dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
จงเกลียดจงชัง[V] hate, See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest, Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่, Example: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก, Thai definition: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
ปลุกพระ[V] recite incantations to test the Buddhist image's sacret effectiveness, See also: perform magic spell on a Buddhist image, Example: เขานิมนต์หลวงพ่อชื่อดังมาปลุกพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว, Thai definition: บริกรรมคาถาเสกพระเครื่องเพื่อให้เกิดความขลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อัณฑะ[n.] (antha) EN: scrotum ; testicles ; testis   FR: scrotum [m] ; testicule [m]
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อรรถ[n.] (at) EN: test ; words   
แบบทดสอบ[n. exp.] (baēp thotsøp) EN: test   FR: test [m]
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
ชนะการประกวด[v. exp.] (chana kān prakūat) EN: take out contest   FR: remporter un concours
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR:tester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
ให้ปากคำ[v. exp.] (hai pākkham) EN: testify ; give evidence   
หำ[n.] (ham) EN: testicle   FR: testicule [m]
เจ้ามรดก[n. exp.] (jaomøradok) EN: testator ; testatrix   FR: testateur [m] ; testatrice [f]
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
การดำเนินการทดสอบ[n. exp.] (kān damnoēnkān thotsøp) EN: test run   
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest   FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengkhan) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament   FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut ngān) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest   FR: appel à la grève [m]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การพิสูจน์พินัยกรรม[n. exp.] (kān phisūt phinaikam) EN: probate   FR: homologation d'un testament [f]
การเพิกถอนพินัยกรรม[n. exp.] (kān phoēkthøn phinaikam) EN: revocation of a will   FR: révocation de testament [f]
การประกวด[n.] (kān prakūat) EN: contest ; competition ; show   FR: concours [m] ; compétition [f]
การประกวดนางงาม[n. exp.] (kān prakūat nang-ngām) EN: beauty contest   FR: concours de beauté [m]
การประท้วง[n.] (kān prathūang) FR: protestation [f]
การสอบ[n.] (kān søp) EN: examination   FR: examen [m] ; épreuve [f] ; concours [m] ; test [m]
การสอบใบขับขี่ [n. exp.] (kān søp bai khapkhī) EN: driving test   
การสอบย่อย[n. exp.] (kān søp yøi) EN: test   FR: test [m]
การตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม[n. exp.] (kān tāi dōi mai dāi tham phinaikam) EN: intestacy   
การทดลอง[n.] (kān thotløng) EN: experiment ; experimentation ; trial ; test   FR: expérience [f] ; essai [m] ; test [m] ; expérimentation [f]
การทดลองใช้[n. exp.] (kān thotløng chai) EN: trial ; test   
การทดสอบ[n.] (kān thotsøp) EN: test ; contest   FR: examen [m] ; test [m] ; concours [m]
การทดสอบภาคสนาม[n. exp.] (kān thotsøp phāksanām) EN: field test   
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match   FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
แข่งขันกันอย่างเผ็ดร้อน [v. exp.] (khaengkhan kan yāng phetrøn) EN: contest hotly   FR: lutter férocement
ไข่[n.] (khai) EN: scrotum ; testis ; testes ; balls   FR: testicule [m] ; bourse [f] ; couilles [fpl] (vulg.) ; balles [fpl] (pop. - vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
TEST    T EH1 S T
TESTA    T EH1 S T AH0
TESTS    T EH1 S T S
TESTY    T EH1 S T IY0
LATEST    L EY1 T AH0 S T
TESTON    T EH1 S T AH0 N
TESTOR    T EH1 S T ER0
TEST'S    T EH1 S T S
TESTS'    T EH1 S T S
CUTEST    K Y UW1 T IH2 S T
DETEST    D IY0 T EH1 S T
TESTES    T EH1 S T S
RETEST    R IY1 T EH1 S T
DETEST    D AH0 T EH1 S T
TESTED    T EH1 S T AH0 D
ATTEST    AH0 T EH1 S T
TESTES    T EH1 S T IY2 Z
TESTER    T EH1 S T ER0
HOTTEST    HH AA1 T AH0 S T
ATTESTS    AH0 T EH1 S T S
TESTERS    T EH1 S T AH0 Z
FITTEST    F IH1 T AH0 S T
FATTEST    F AE1 T AH0 S T
RETESTS    R IY1 T EH1 S S
RETESTS    R IY1 T EH1 S T S
LASTEST    L AE1 S T AH0 S T
ATTESTS    AH0 T EH1 S S
NEATEST    N IY1 T AH0 S T
PROTEST    P R OW1 T EH2 S T
PROTEST    P R AH0 T EH1 S T
TESTILY    T EH1 S T AH0 L IY0
FASTEST    F AE1 S T AH0 S T
TESTING    T EH1 S T IH0 NG
CONTEST    K AH0 N T EH1 S T
SOFTEST    S AO1 F T AH0 S T
CONTEST    K AA1 N T EH0 S T
TESTURO    T EH2 S T UH1 R OW0
RETESTS    R IY1 T EH1 S
WETTEST    W EH1 T AH0 S T
WHITEST    W AY1 T AH0 S T
TESTIFY    T EH1 S T AH0 F AY2
WHITEST    HH W AY1 T AH0 S T
TESTERS    T EH1 S T ER0 Z
ATTESTS    AH0 T EH1 S
PROTESTS    P R AH0 T EH1 S
DETESTED    D IY0 T EH1 S T AH0 D
SWEETEST    S W IY1 T AH0 S T
SMARTEST    S M AA1 R T AH0 S T
DETESTED    D AH0 T EH1 S T AH0 D
PROTESTS    P R AH0 T EH1 S S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
test    (v) (t e1 s t)
tests    (v) (t e1 s t s)
testy    (j) (t e1 s t ii)
aptest    (j) (a1 p t i s t)
attest    (v) (@1 t e1 s t)
cutest    (j) (k y uu1 t i s t)
detest    (v) (d i1 t e1 s t)
latest    (j) (l ei1 t i s t)
tested    (v) (t e1 s t i d)
testes    (n) (t e1 s t ii z)
testis    (n) (t e1 s t i s)
attests    (v) (@1 t e1 s t s)
contest    (n) (k o1 n t e s t)
contest    (v) (k @1 n t e1 s t)
daftest    (j) (d aa1 f t i s t)
detests    (v) (d i1 t e1 s t s)
fastest    (j) (f aa1 s t i s t)
fattest    (j) (f a1 t i s t)
fittest    (j) (f i1 t i s t)
hottest    (j) (h o1 t i s t)
neatest    (j) (n ii1 t i s t)
protest    (n) (p r ou1 t e s t)
protest    (v) (p r @1 t e1 s t)
softest    (j) (s o1 f t i s t)
tautest    (j) (t oo1 t i s t)
testate    (n) (t e1 s t ei t)
testbed    (n) (t e1 s t b e d)
testier    (j) (t e1 s t i@ r)
testify    (v) (t e1 s t i f ai)
testily    (a) (t e1 s t i l ii)
testing    (v) (t e1 s t i ng)
wettest    (j) (w e1 t i s t)
whitest    (j) (w ai1 t i s t)
attested    (v) (@1 t e1 s t i d)
bluntest    (j) (b l uh1 n t i s t)
contests    (n) (k o1 n t e s t s)
contests    (v) (k @1 n t e1 s t s)
detested    (v) (d i1 t e1 s t i d)
faintest    (j) (f ei1 n t i s t)
flattest    (j) (f l a1 t i s t)
fleetest    (j) (f l ii1 t i s t)
greatest    (j) (g r ei1 t i s t)
lightest    (j) (l ai1 t i s t)
minutest    (j) (m ai1 n y uu1 t i s t)
politest    (j) (p @1 l ai1 t i s t)
protests    (n) (p r ou1 t e s t s)
protests    (v) (p r @1 t e1 s t s)
quietest    (j) (k w ai1 @ t i s t)
remotest    (j) (r i1 m ou1 t i s t)
shortest    (j) (sh oo1 t i s t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest
試す[ためす, tamesu] Thai: ทดสอบ English: to test
試みる[こころみる, kokoromiru] Thai: ทดสอบ English: to test
闘う[たたかう, tatakau] Thai: แข่งขันชิงตำแหน่ง English: to engage in contest

German-Thai: Longdo Dictionary
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmeprotokoll {n}test certificate [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}specification test [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}; Übernahmeprüfung {f}acceptance test [Add to Longdo]
Abnahmetest {m}acceptance trial [Add to Longdo]
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure [Add to Longdo]
Abriebprüfmaschine {f}abrasion tester [Add to Longdo]
Abscheu {f}detestation [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}detestableness [Add to Longdo]
Abstandprüfung {f}bias test [Add to Longdo]
Älteste {m,f}; Ältesterpresbyter [Add to Longdo]
Alkoholtest {m}breath test; breathalyzer test [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Streit {m}contestation [Add to Longdo]
Anfechtung {f}contesting [Add to Longdo]
Ankerkraftkontrollgerät {n}anchoring force test jack [Add to Longdo]
beim geringsten Anlassat the slightest provocation [Add to Longdo]
Anstellungsprüfung {f}qualifying test [Add to Longdo]
Attest {n}; Beglaubigung {f}; Zeugnis {n} | Atteste {pl}; Beglaubigungen {pl}; Zeugnisse {pl}attestation | attestations [Add to Longdo]
Attest {n}; Bescheinigung {f} | Atteste {pl}; Bescheinigungen {pl} | medizinisches Attestcertificate | certificates | medical certificate [Add to Longdo]
Ausreißertest {m}outlier test [Add to Longdo]
Ausreißversuch {m}slug test [Add to Longdo]
Aussage {f} (Gericht)testimony [Add to Longdo]
Austesten {n}checkout [Add to Longdo]
Austesten {n}; Fehlerbeseitigung {f}debugging [Add to Longdo]
Ausziehversuch {m}tensile strength test [Add to Longdo]
Bauprüfung {f}design and construction test [Add to Longdo]
Bedarfshaltestelle {f}request stop [Br.] [Add to Longdo]
Belastungsprobe {f}severe test [Add to Longdo]
Belastungsprüfstand {m}load test rig [Add to Longdo]
Benchmark-Test {m}; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests {pl}benchmark test | benchmarks [Add to Longdo]
Bescheinigung {f}attestation [Add to Longdo]
Beschwerdeführer {m}protester [Add to Longdo]
Bestätigung {f} von Prüfungenwitnessing of tests [Add to Longdo]
Beteuerung {f} | Beteuerungen {pl} | Unschuldsbeteuerungen {pl}protestation | protestations | protestations of innocence [Add to Longdo]
Bewertung {f}; Leistungsvergleich {m} (bei DV-Systemen)benchmark test [Add to Longdo]
Bezeugung {f} | Bezeugungen {pl}testimony | testimonies [Add to Longdo]
Biegeprüfung {f}bending test [Add to Longdo]
Biegeversuch {m} (Festigkeitsprüfung)bending test [Add to Longdo]
Biegeversuch {m}flexural test [Add to Longdo]
Binomialtest {m} [math.]binominal test [Add to Longdo]
Blutprobe {f}blood test [Add to Longdo]
Bohrprobe {f}drill test [Add to Longdo]
Boxkampf {m}boxing match; boxing contest [Add to Longdo]
Brennbarkeitsprüfung {f}flammability test [Add to Longdo]
Bushaltestelle {f}; Autobushaltestelle {f} | Bushaltestellen {pl}; Autobushaltestellen {pl}bus stop | bus stops [Add to Longdo]
Chi-2-Unabhängigkeitstest {m} [math.]chi-square test [Add to Longdo]
Chip-Testgerät {n} [electr.]chip tester [Add to Longdo]
Computergestützter Leistungsprüfstandcomputer-controlled performance test station [Add to Longdo]
Crash-Test {m}crash test [Add to Longdo]
Darm {m} [anat.]intestine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
DNA鑑定[ディーエヌエーかんてい, dei-enue-kantei] (n) DNA test [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
しろ[, shiro] (n) intestine (yakitori) [Add to Longdo]
だもの[, damono] (n,vs) indicate reason; infers some protest [Add to Longdo]
ちゃんたま[, chantama] (n) (col) testicles [Add to Longdo]
とべ[, tobe] (n) (sl) last (in a contest) [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
アイソクロナルテスト[, aisokuronarutesuto] (n) isochronal test [Add to Longdo]
アチーブ[, achi-bu] (n) (1) (See アチーブメントテスト) achieve; (2) (abbr) achievement test [Add to Longdo]
アチーブメントテスト[, achi-bumentotesuto] (n) achievement test [Add to Longdo]
アテスト[, atesuto] (n) attest [Add to Longdo]
アラインメントテストイメージ[, arainmentotesutoime-ji] (n) {comp} alignment test image [Add to Longdo]
アルシオーネ[, arushio-ne] (n) Alcyone (star in Taurus, brightest of the Pleiades) [Add to Longdo]
アルファテスト[, arufatesuto] (n) {comp} alpha test [Add to Longdo]
アレルギーテスト[, arerugi-tesuto] (n,vs) allergy testing [Add to Longdo]
アレルゲン皮膚反応[アレルゲンひふはんのう, arerugen hifuhannou] (n) allergen skin test [Add to Longdo]
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
インクブロットテスト[, inkuburottotesuto] (n) inkblot test [Add to Longdo]
インサーキットテスタ[, insa-kittotesuta] (n) in-circuit tester [Add to Longdo]
インテリジェンステスト[, interijiensutesuto] (n) intelligence test [Add to Longdo]
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] (n) {comp} open shortest path first; OSPF [Add to Longdo]
オンラインテスト[, onraintesuto] (n) {comp} online test; online testing [Add to Longdo]
オンラインテストシステム[, onraintesutoshisutemu] (n) {comp} online test system [Add to Longdo]
オンラインテストセクション[, onraintesutosekushon] (n) {comp} online test section [Add to Longdo]
オンラインテストプログラム[, onraintesutopuroguramu] (n) {comp} online test program [Add to Longdo]
オンラインテスト制御プログラム[オンラインテストせいぎょプログラム, onraintesuto seigyo puroguramu] (n) {comp} online test control program [Add to Longdo]
オンライン検査機能[オンラインけんさきのう, onrain kensakinou] (n) {comp} online test facility [Add to Longdo]
オンライン端末テスト[オンラインたんまつテスト, onrain tanmatsu tesuto] (n) {comp} online terminal test [Add to Longdo]
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] (n) {comp} Chi square test [Add to Longdo]
カメ目[カメもく, kame moku] (n) Testudines [Add to Longdo]
カラーバー[, kara-ba-] (n) color bars (television test pattern); colour bars [Add to Longdo]
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart [Add to Longdo]
ギリシャ陸亀;希臘陸亀[ギリシャりくがめ;ギリシャリクガメ, girisha rikugame ; girisharikugame] (n) (uk) European tortoise; Greek tortoise (Testudo graeca) [Add to Longdo]
コンクール[, konku-ru] (n) contest (fre [Add to Longdo]
コンテスト[, kontesuto] (n) contest; (P) [Add to Longdo]
システム試験時間[システムしけんじかん, shisutemu shikenjikan] (n) {comp} system test time [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] (n) {comp} test plan; system test and evaluation plan [Add to Longdo]
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} system conformance test report; SCTR [Add to Longdo]
スタンダードテスト[, sutanda-dotesuto] (n) standard test [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三伏[sān fú, ㄙㄢ ㄈㄨˊ, ] three periods forming the hottest periods of summer, from mid-July to mid-August, namely 初伏 (mid-July), 中伏 (late July to early August), 末伏 (mid-August) [Add to Longdo]
下确界[xià què jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, ] infimum (math.); greatest lower bound [Add to Longdo]
中伏[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, ] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
二伏[èr fú, ㄦˋ ㄈㄨˊ, ] same as 中伏, last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
亚军[yà jūn, ㄧㄚˋ ㄐㄩㄣ, / ] second place (in a sports contest); runner-up [Add to Longdo]
人证物证[rén zhèng wù zhèng, ㄖㄣˊ ㄓㄥˋ ˋ ㄓㄥˋ, / ] human testimony and material evidence [Add to Longdo]
代考[dài kǎo, ㄉㄞˋ ㄎㄠˇ, ] to take a test or exam for sb [Add to Longdo]
以利亚[yǐ lì yà, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Elijah (old testament prophet) [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu [Add to Longdo]
作证[zuò zhèng, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] to bear witness; to testify [Add to Longdo]
假证[jiǎ zhèng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ, / ] false testimony [Add to Longdo]
传檄[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, / ] to circulate (a protest or call to arms); to promulgate [Add to Longdo]
儘量[jìn liàng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, ] variant of 盡量|尽量, as much as possible; to the greatest extent [Add to Longdo]
全面禁止核试验条约[quán miàn jìn zhǐ hé shì yàn tiáo yuē, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Comprehensive Test Ban Treaty [Add to Longdo]
两虎相争[liǎng hǔ xiāng zhēng, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ, / ] two tigers fighting (成语 saw); fierce contest between evenly matched protagonists [Add to Longdo]
出伏[chū fú, ㄔㄨ ㄈㄨˊ, ] end of 三伏 sān fú, the hottest period of the year [Add to Longdo]
初伏[chū fú, ㄔㄨ ㄈㄨˊ, ] middle ten days of July, the first of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
加尔文[Jiā ěr wén, ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄨㄣˊ, / ] Calvin (1509-1564), French protestant reformer [Add to Longdo]
劲草[jìng cǎo, ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] tough upright grass; fig. a staunch character able to withstand tough test [Add to Longdo]
化验[huà yàn, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄢˋ, / ] laboratory test [Add to Longdo]
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] ascending colon (anat.); first section of large intestine [Add to Longdo]
半场[bàn chǎng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] half of a game or contest; half-court [Add to Longdo]
卵精巢[luǎn jīng cháo, ㄌㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄠˊ, ] ovaries and testes [Add to Longdo]
卷子[juàn zi, ㄐㄩㄢˋ ㄗ˙, ] test paper; examination paper [Add to Longdo]
厌恨[yàn hèn, ㄧㄢˋ ㄏㄣˋ, / ] to hate; to detest [Add to Longdo]
厌腻[yàn nì, ㄧㄢˋ ㄋㄧˋ, / ] to detest; to abhor [Add to Longdo]
及格[jí gé, ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ, ] to pass a test [Add to Longdo]
反战抗议[fǎn zhàn kàng yì, ㄈㄢˇ ㄓㄢˋ ㄎㄤˋ ㄧˋ, / ] antiwar protest [Add to Longdo]
反政府[fǎn zhèng fǔ, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] anti-government (protest) [Add to Longdo]
反核[fǎn hé, ㄈㄢˇ ㄏㄜˊ, ] anti-nuclear (e.g. protest) [Add to Longdo]
受试者[shòu shì zhě, ㄕㄡˋ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] those tested [Add to Longdo]
口试[kǒu shì, ㄎㄡˇ ㄕˋ, / ] oral examination; oral test [Add to Longdo]
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] favorite (to win a race or championship); well placed contestant [Add to Longdo]
叹惋观止[tàn wǎn guān zhǐ, ㄊㄢˋ ㄨㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] to admire as the greatest [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] to taste; flavor; (past tense marker); already; formerly; already; ever; once; test [Add to Longdo]
回肠[huí cháng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄤˊ, / ] ileum (segment of small intestine between the jejunum 空腸|空肠 and appendix 盲腸|盲肠 [Add to Longdo]
地下核试验[dì xià hé shì yàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] underground nuclear test [Add to Longdo]
坦博拉[Tǎn bó lā, ㄊㄢˇ ㄅㄛˊ ㄌㄚ, ] Tambora, volcano on Indonesian island of Sumbawa 松巴哇, whose 1815 eruption is greatest in recorded history [Add to Longdo]
大气层核试验[dà qì céng hé shì yàn, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] atmospheric nuclear test [Add to Longdo]
大肠[dà cháng, ㄉㄚˋ ㄔㄤˊ, / ] the large intestine [Add to Longdo]
天边[tiān biān, ㄊㄧㄢ ㄅㄧㄢ, / ] horizon; ends of the earth; remotest places [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] highest; greatest; too (much); very; extremely [Add to Longdo]
妊娠试验[rèn shēn shì yàn, ㄖㄣˋ ㄕㄣ ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] pregnancy test [Add to Longdo]
安德肋[Ān dé lèi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄟˋ, ] Andrew (Catholic transliteration); also 安德魯|安德鲁 (Protestant transliteration) [Add to Longdo]
完形测验[wán xíng cè yàn, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, / ] Gestalt test [Add to Longdo]
宗教改革[zōng jiào gǎi gé, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] (Protestant) Reformation [Add to Longdo]
宣誓证言[xuān shì zhèng yán, ㄒㄩㄢ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] sworn testimony [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test [Add to Longdo]
システム試験時間[システムしけんじかん, shisutemu shikenjikan] system test time [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode [Add to Longdo]
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]
テスト結果[テストけっか, tesuto kekka] test results [Add to Longdo]
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
バーンインテスト[ばーん'いんてすと, ba-n ' intesuto] burn-in test [Add to Longdo]
パイロットテスト[ぱいろっとてすと, pairottotesuto] pilot test [Add to Longdo]
パイロット試験[パイロットしけん, pairotto shiken] pilot test [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
ファイルテスト[ふぁいるてすと, fairutesuto] file test [Add to Longdo]
フィールドテスト[ふぃーるどてすと, fi-rudotesuto] field test [Add to Longdo]
プログラム試験時間[プログラムしけんじかん, puroguramu shikenjikan] program test time [Add to Longdo]
ベータテスト[べーたてすと, be-tatesuto] beta test [Add to Longdo]
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something) [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test [Add to Longdo]
ループバック試験[ループバックしけん, ru-pubakku shiken] loopback test [Add to Longdo]
遠隔試験法[えんかくしけんほう, enkakushikenhou] remote test method [Add to Longdo]
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]
外部試験法[がいぶしけんほう, gaibushikenhou] external test method [Add to Longdo]
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
基本相互接続試験[きほんそうごせつぞくしけん, kihonsougosetsuzokushiken] basic interconnection tests [Add to Longdo]
機能試験[きのうしけん, kinoushiken] capability tests [Add to Longdo]
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] feature test macro [Add to Longdo]
機能診断テスト[きのうしんだんテスト, kinoushindan tesuto] Diagnostic Function Test [Add to Longdo]
共同実験[きょうどうじっけん, kyoudoujikken] joint test [Add to Longdo]
協調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] coordinated test method [Add to Longdo]
局所的試験法[きょくしょてきしけんほう, kyokushotekishikenhou] local test methods [Add to Longdo]
結合試験[けつごうしけん, ketsugoushiken] integration test [Add to Longdo]
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] verification test [Add to Longdo]
限界検査[げんかいけんさ, genkaikensa] marginal test, marginal check [Add to Longdo]
限界試験[げんかいしけん, genkaishiken] marginal test, marginal check [Add to Longdo]
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test [Add to Longdo]
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
最終バージョン[さいしゅうバージョン, saishuu ba-jon] latest version [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はく, haku] AELTESTER BRUDER, GRAF [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] legitimer_Enkel, (Kind_des_aeltesten_Sohnes) [Add to Longdo]
嫡男[ちゃくなん, chakunan] Stammhalter, aeltester_Sohn [Add to Longdo]
室長[しつちょう, shitsuchou] Zimmeraeltester, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
[かん, kan] KAELTESTE_JAHRESZEIT, KAELTE [Add to Longdo]
寒中[かんちゅう, kanchuu] kaelteste_Zeit_des_Jahres [Add to Longdo]
抗議[こうぎ, kougi] Einspruch, Protest [Add to Longdo]
旧約[きゅうやく, kyuuyaku] das_Alte_Testament [Add to Longdo]
旧約聖書[きゅうやくせいしょ, kyuuyakuseisho] das_Alte_Testament [Add to Longdo]
最悪[さいあく, saiaku] am_schlimmsten, am_schlechtesten [Add to Longdo]
次男[じなん, jinan] der_zweitaelteste_Sohn [Add to Longdo]
遺言[ゆいごん, yuigon] Testament [Add to Longdo]
長女[ちょうじょ, choujo] aelteste_Tochter [Add to Longdo]
長男[ちょうなん, chounan] aeltester_Sohn [Add to Longdo]
長老[ちょうろう, chourou] Aeltester, Senior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, n. [OE. test test, or cupel, potsherd, F. t[^e]t,
   from L. testum an earthen vessel; akin to testa a piece of
   burned clay, an earthen pot, a potsherd, perhaps for tersta,
   and akin to torrere to patch, terra earth (cf. {Thirst}, and
   {Terrace}), but cf. Zend tasta cup. Cf. {Test} a shell,
   {Testaceous}, {Tester} a covering, a coin, {Testy},
   {T[^e]te-[`a]-t[^e]te}.]
   1. (Metal.) A cupel or cupelling hearth in which precious
    metals are melted for trial and refinement.
    [1913 Webster]
 
       Our ingots, tests, and many mo.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Examination or trial by the cupel; hence, any critical
    examination or decisive trial; as, to put a man's
    assertions to a test. "Bring me to the test." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Means of trial; as, absence is a test of love.
    [1913 Webster]
 
       Each test every light her muse will bear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. That with which anything is compared for proof of its
    genuineness; a touchstone; a standard.
    [1913 Webster]
 
       Life, force, and beauty must to all impart,
       At once the source, and end, and test of art.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Discriminative characteristic; standard of judgment;
    ground of admission or exclusion.
    [1913 Webster]
 
       Our test excludes your tribe from benefit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Judgment; distinction; discrimination.
    [1913 Webster]
 
       Who would excel, when few can make a test
       Betwixt indifferent writing and the best? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) A reaction employed to recognize or distinguish
    any particular substance or constituent of a compound, as
    the production of some characteristic precipitate; also,
    the reagent employed to produce such reaction; thus, the
    ordinary test for sulphuric acid is the production of a
    white insoluble precipitate of barium sulphate by means of
    some soluble barium salt.
    [1913 Webster]
 
   8. A set of questions to be answered or problems to be
    solved, used as a means to measure a person's knowledge,
    aptitude, skill, intelligence, etc.; in school settings,
    synonymous with {examination} or {exam}; as, an
    intelligence test. Also used attributively; as a test
    score, test results.
    [PJC]
 
   {Test act} (Eng. Law), an act of the English Parliament
    prescribing a form of oath and declaration against
    transubstantiation, which all officers, civil and
    military, were formerly obliged to take within six months
    after their admission to office. They were obliged also to
    receive the sacrament according to the usage of the Church
    of England. --Blackstone.
 
   {Test object} (Optics), an object which tests the power or
    quality of a microscope or telescope, by requiring a
    certain degree of excellence in the instrument to
    determine its existence or its peculiar texture or
    markings.
 
   {Test paper}.
    (a) (Chem.) Paper prepared for use in testing for certain
      substances by being saturated with a reagent which
      changes color in some specific way when acted upon by
      those substances; thus, litmus paper is turned red by
      acids, and blue by alkalies, turmeric paper is turned
      brown by alkalies, etc.
    (b) (Law) An instrument admitted as a standard or
      comparison of handwriting in those jurisdictions in
      which comparison of hands is permitted as a mode of
      proving handwriting.
 
   {Test tube}. (Chem.)
    (a) A simple tube of thin glass, closed at one end, for
      heating solutions and for performing ordinary
      reactions.
    (b) A graduated tube.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Criterion; standard; experience; proof; experiment;
     trial.
 
   Usage: {Test}, {Trial}. Trial is the wider term; test is a
      searching and decisive trial. It is derived from the
      Latin testa (earthen pot), which term was early
      applied to the fining pot, or crucible, in which
      metals are melted for trial and refinement. Hence the
      peculiar force of the word, as indicating a trial or
      criterion of the most decisive kind.
      [1913 Webster]
 
         I leave him to your gracious acceptance, whose
         trial shall better publish his commediation.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Thy virtue, prince, has stood the test of
         fortune,
         Like purest gold, that tortured in the furnace,
         Comes out more bright, and brings forth all its
         weight.              --Addison.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, n. [L. testis. Cf. {Testament}, {Testify}.]
   A witness. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Prelates and great lords of England, who were for the
      more surety tests of that deed.     --Ld. Berners.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, v. i. [L. testari. See {Testament}.]
   To make a testament, or will. [Obs.]
   [1913 Webster] Test

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, Testa \Tes"ta\, n.; pl. E. {Tests}, L. {Testae}.
   [L. testa a piece of burned clay, a broken piece of
   earthenware, a shell. See {Test} a cupel.]
   1. (Zool.) The external hard or firm covering of many
    invertebrate animals.
    [1913 Webster]
 
   Note: The test of crustaceans and insects is composed largely
      of chitin; in mollusks it is composed chiefly of
      calcium carbonate, and is called the shell.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The outer integument of a seed; the episperm, or
    spermoderm.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, v. t. [imp. & p. p. {Tested}; p. pr. & vb. n.
   {Testing}.]
   1. (Metal.) To refine, as gold or silver, in a test, or
    cupel; to subject to cupellation.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to the proof; to prove the truth, genuineness, or
    quality of by experiment, or by some principle or
    standard; to try; as, to test the soundness of a
    principle; to test the validity of an argument.
    [1913 Webster]
 
       Experience is the surest standard by which to test
       the real tendency of the existing constitution.
                          --Washington.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) To examine or try, as by the use of some reagent;
    as, to test a solution by litmus paper.
    [1913 Webster]
 
   4. To administer a test[8] to (someone) for the purpose of
    ascertaining a person's knowledge or skill; especially, in
    academic settings, to determine how well a student has
    learned the subject matter of a course of instruction.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 test
   test
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 test [tɛst]
   attempt; test
   test
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wet
 
 1. (-ter, -test), (-ted, - ting), yaş, ıslak
 2. yağmurlu
 3. (kim.) .su veya başka sıvı ile yapılan
 4. (k. dili) içki yasağı olmayan (yer)
 5. kurumamış
 6. ıslatmak
 7. ıslanmak
 8. işemek
 9. yaşlık, nem, rutubet
 10. su
 11. yağmur
 12. yağmurlu hava
 13. (A.B.D.) içki yasağı aleyhtarı. all wet (argo) martaval
 14. martavalcı. wet blanket (k. dili) neşeyi kaçıran şey
 15. şevki kıran kimse. wetbulb thermometer üstü ıslak bulundurulan termometre. wet day yağmurlu gün. wet goods fıçı veya şişelerde bulunan sıvı maddeler
 16. (k. dili) alkollü içkiler. wet nurse sütnine. wet rot nemle oluşan çürüme. wet suit ıslak dalış elbisesi. wet to the skin iliklerine kadar ıslanmış. wet'tish yaşça, ıslakça, nemli. wet'ness ıslaklık, nem, rutubet.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Test [tɛst] (n) , s.(m )
   check; test
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top