Search result for

*terms*

(351 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: terms, -terms-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
trade terms[เทรด เทอมส] (n ) "ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า" ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากชื่อใด เข่น AFTD: American Foreign Trade Definition หรือ RWO: Rules of Warsaw and Oxford หรือ GCDM: General Conditions for Delivery of Merchandise หรือ Combiterms หรือ Incoterms ซึ่งในแต่ละแหล่งอ้างอิงมี Terms ให้ใช้คล้ายกัน เช่น Ex Works, FOB หรือ CIF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งอ้างอิงที่เสถียรในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ คือแหล่ง Incoterms ทำให้หลายแหล่ง เช่น ล่าสุดทางอเมริกา ประกาศยกเลิก ธรรมนูญการค้าหรือ UCC บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของตน ซึ่ง UCC นี้เองได้เป็นฐานในการกำหนดงเป็น AFTD ล่าสุดอเมริกาและแทบทั้งโลกมาขอใช้ร่วมกับ Incoterms ของ ICC International Chamber of Commerce, Paris, France นี้ เป็นมีการกำหนดจุดรับภาระที่แน่นอนกว่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terms[N] ข้อตกลง, See also: ข้อสัญญา, Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding
in terms of[IDM] เกี่ยวกับ, See also: เกี่ยวข้องกับ
in no uncertain terms[IDM] พูดตรงๆ, See also: พูดตรงมาก, พูดไม่อ้อมค้อม
contradiction in terms[IDM] คำพูดต้องห้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limited termsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original termsข้อกำหนดฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissimilar termsพจน์ไม่คล้ายกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extended terms insuranceการประกันภัยขยายเวลา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
terms of agreementข้อความในข้อตกลง, ข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terms of contractข้อความในสัญญา, ข้อสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unread termsข้อความที่ไม่ได้อ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Standardized terms of contractข้อสัญญามาตรฐาน [TU Subject Heading]
Terms and phrasesการบัญญัติศัพท์ [TU Subject Heading]
Terms and phrasesคำและวลี [TU Subject Heading]
Terms of Trade อัตราการค้า
อัตราส่วนของดัชนีราคาสินค้าส่งออกกับราคา สินค้านำเข้า อัตราการค้าของประเทศหนึ่งจะดีขึ้น หากราคาสินค้าออก เพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคาสินค้านำเข้า ความแตกต่างของดัชนีราคาสินค้าออก และสินค้าเข้าจะมีผลต่อดุลการค้าและดุลการชำระเงินของประเทศ ปัญหาของประเทศด้อยพัฒนาคือ จะส่งออกสินค้าประเภทวัตถุดิบและนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปแล้ว ซึ่งแนวโน้มอัตราการค้าของสินค้าวัตถุดิบจะมีแนวโน้มต่ำลงเมื่อเทียบกับ สินค้าสำเร็จรูป เนื่องจากราคาสินค้าวัตถุดิบในตลาดโลกมักจะเป็นไปค่อนข้างเสรีตามสภาพอุป สงค์และอุปทานในขณะที่ราคาสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้น โดยบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในตลาดที่มีลักษณะกึ่งผูกขาด [สิ่งแวดล้อม]
terms and conditionsข้อกำหนดและเงื่อนไข [การทูต]
terms and modalitiesข้อกำหนดและแบบวิธี [การทูต]
terms of referenceขอบเขตอำนาจหน้าที่ [การทูต]
Anatomical Termsคำศัพท์ทางกายวิภาค, คำศัพท์ทางวิชากายวิภาค [การแพทย์]
Definition of Termsคำจำกัดความ [การแพทย์]
Employment, Terms ofวาระของการทำงาน [การแพทย์]
Terms of ReferenceTerms of Reference, ขอบเขตของงาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Glossary Termsอภิธานศัพท์เทคนิค [การแพทย์]
Keep Your Terms Simpleใช้คำพูดง่ายๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Incoterms (phrase ) (International Commercial Terms)ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ
terms (n ) คำศัพท์
Terms and conditions (n) ข้อตกลงและเงื่อนไข

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even though the two of us aren't exactly on speaking terms,ถึงหนูกับแบลร์ไม่ได้คุยกันเลย New Haven Can Wait (2008)
Too bad you've made the terms of that arrangement impossible.แต่เสียใจด้วยเธอเสนอเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
Those were not the terms.นั่นไม่ใช่ข้อตกลง Last Resort (2008)
If we fight them on their terms, then...และล่อให้พวกมันไปติดกับดัก ถ้าเราใช้แผนนี้... The Moment of Truth (2008)
I shall follow and trust your every decision, so do not be daunted by this task, and solve this impasse on your terms.ข้าจะทำตาม และไว้ใจทุกการตัดสินใจของเจ้า อย่ากลัวที่จะทำภาระกิจนี้ และแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเจ้าเอง The Kingdom of the Winds (2008)
Yeah, me and my mom aren't on the best of terms, either.ช่าย แค่แม่กับผมก็ดีพอแล้ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
These are my terms now, if we're going to continue hanging out.นี่เป็นข้อตกลง ถ้าเรายังจะคบกันต่อ Passengers (2008)
Come to terms, lead the way.มาเพื่อช่วย,นำทาง Passengers (2008)
You're always gonna be tearing away at yourself... until you come to terms with what you are and you come full-circle.นายมักทำใหตัวเองยุงยากเสมอ... จนกวานายจะยอมรับในสิงทีนายเปน แลวกลับมาเปนตัวเอง Rambo (2008)
Put it in simple terms.ให้มันเป็นข้อตกลงธรรมดาๆ. Episode #1.5 (2008)
There's no need for polite terms.ไม่จำเป็นต้องสุภาพ. Episode #1.5 (2008)
I can agree to all of your terms.ฉันก็ยอมให้กับข้อตกลงทั้งหมดของแก Episode #1.5 (2008)
Hey, why do you speak in informal terms with me?เฮ้, ทำไมพูดไม่สุภาพกับผม? Episode #1.7 (2008)
let's talk about our terms and conditions then.มาคุยเรื่องข้อเรียกร้องและเงื่อนไขของเธอกัน Episode #1.9 (2008)
One is Al-Masri, a lawyer a low-level al Qaeda financier, if that's not a contradiction in terms.คนนึงเป็นทนายชื่ออัล มาสรี่ นักการเงินระดับล่างของพวกอัลเคด้า ถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่ผิด Body of Lies (2008)
- In terms of crime, I'd say you're lookin' at Boca.-มองในแง่อาชญากรรมนะ ฉันว่านายควรเลือกที่โบค่า Marley & Me (2008)
To put it in archaeological terms, that's a tomb in which many pharaohs have lain.ถ้าพูดภาษานักโบราณคดี หลุมนั้นคือสุสานที่ฝังฟาโรห์มานักต่อนักแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
But if I could get Frost to pay more and secure better terms, it might be a shame to pass.แต่ถ้าเราเข้าทางฟรอสต์เราได้มากกว่า\ ระดับความเชื่อมั่นก็ยังดี มันอาจดูน่าอับอายที่เข้าช่องนี้ Frost/Nixon (2008)
You're gonna be able to dictate terms, rebuild your reputation.ท่านสามารถควบคุมเกมส์ได้ สร้างภาพลักษณ์ได้ Frost/Nixon (2008)
That is absurd and a clear breach of the terms of our agreement.มันไร้สาระและทำให้ดูแตกแยก ในข้อตกลงสัญญาของเรา Frost/Nixon (2008)
The terms of the contract clearly stipulate that Watergate take up no more than 25% of the time.ข้อระบุในสัญญาำกำหนดเงื่อนไข เอาไว้ัชัดเจนแล้ว ว่าคดีวอเตอร์เกท ห้ามไว้เวลาเกิน 25% Frost/Nixon (2008)
I love medical terms.ฉันชอบเรื่องทางการเเพทย์ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You're on closer terms, they respect you.นะ พูดให้หน่อย Gomorrah (2008)
It's always on your terms. Everything.ทุกอย่างคุณเป็นคนตั้งกฎตลอด The Reader (2008)
When I laid out the terms of our arrangement.ในตอนฉันวางกฎสำหรับการนัดพบของเรา Under & Out (2008)
Where we're gonna make the exchange - On our terms.เราจะไปแลกเปลี่ยนกันที่ไหน Hell or High Water (2008)
Where we're gonna make the exchange - On our terms.ที่ที่เราจะแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไขของเรา The Art of the Deal (2008)
He set the terms, Alex!เขาเป็นคนกำหนดเอง, อเล็กซ์! Shut Down (2008)
Is that a rough ballpark in terms of what you, uh...ราคาพอๆ กับสนามเบสบอล ข้อตกลงของนายล่ะ, ห่ะ, นายบอกราคาไปเท่าไหร่ Five the Hard Way (2008)
Should the terms of that arrangement be compromised,ถ้าเมื่อไหร่มีการเปลี่ยนแปลง Chapter Three 'Building 26' (2009)
I mean, I'm not on speed terms or whatever...แบบ ชั้นคงคุยกับมันไม่ได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Sign here, verifying you understand the terms of your suspension, and again here...เซ็นต์ตรงนี้ เพื่อยืนยันว่าคุณรับทราบ เรื่องที่คุณถูกพักงาน และก็ที่นี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Because I've got a source in the Port Authority container yard who's using terms like "weapons of mass destruction," so naturally I'm wondering if that's why the Joint Chiefs are having a meeting.เพราะผมได้รับข้อมูล จากในการท่าเรือ มีการใช้อาวุธที่ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ อาวุธทำลายล้างสูง ที่ผมจะถามคุณ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Describing the principles of security investment in terms of the way different women purchase different shoes was... different.คุณอธิบายถึงความเสี่ยงของการลงทุน โดยการเปรียบเทียบถึงการที่ผู้หญิงต่างแบบ จะซื้อรองเท้าต่างกัน มันแปลกจริงๆ Confessions of a Shopaholic (2009)
I chose to succeed on my own terms, not kowtow to some controlling family.ผมเลือกที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง ไม่ใช่หมอบให้กับครอบครัว Confessions of a Shopaholic (2009)
I mean, in terms of vengeance.เพื่อให้คุณหายแค้น ประมาณนั้น Duplicity (2009)
- You still on good terms? - Great.-ยังสนิทกันดีอยู่มั้ย Duplicity (2009)
Well, the people I've interviewed have spoken in such glowing terms about phil and patty, at a certain point, you have to wonder if it's too good to be true.คนที่ฉันไปสัมภาษณ์มามักพูดในด้านดีของฟิลกับแพตตี้ ในจุดหนึ่ง คุณก็ต้องสงสัยว่ามันดีเกินจริง London. Of Course (2009)
Find out what his terms are.ศาลที่เคารพ นี่คุณเบทันคอร์ท\ ทนายคนใหม่ของเรา Trust Me (2009)
What are his terms? He said "the usual."หันมาดูแลชีวิตของคุณ Trust Me (2009)
Well, it seems to me you both have incentive to come to terms.ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายอยากจะไปศาลนะ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
And I am confident that she would want to meet her maker on her own terms, okay?เธอต้องการไปพบ กับผู้ที่สร้างเธอขึ้นมา - ตามวาระของเธอ เข้าใจนะ? 2012 (2009)
All you have to do is agree to my terms.ที่เธอต้องทำก็แค่ตกลงตามข้อเสนอของฉัน The Monster at the End of This Book (2009)
No, in terms of pure musicianship I would put them up against any current band you can name.พ่อเทียบชั้นได้ทุกวงดนตรี ทุกวงในปัจจุบันที่แกฟัง พ่อไม่รู้จักวงดนตรีวัยรุ่นสมัยใหม่หรอก Down (2009)
"if you agree to my terms, Take out a personal ad In the michigan post.""ถ้าคุณตกลงกับเงื่อนไขนี้ ลงโฆษณาใน นสพ.มิชิแกน โพสต์" Omnivore (2009)
The next time you want my help, it'll be on my terms.เอาละ ทุกคน V (2009)
Freediving in its simplest terms, it's like deep snorkeling.เราก็เลยจะเอาเฮลิคอปเตอร์ของเราไปด้วย เรายังคิดเรื่องการควบคุม สัญญาณดาวเทียม The Cove (2009)
Here you have this dolphin, wild and on its own terms, come up and really seek out affection and touch.แบบเดียวกันกับวาฬ โลมา และสิงโตทะเล เราเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หายใจด้วยอากาศ พวกมันอยู่ในน้ำ เราอยู่บนบก The Cove (2009)
We will need proof he's alive before agreeing to your terms.เราต้องการข้อพิสูจน์ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ก่อนที่จะยอมรับข้อเสนอของเจ้า Dooku Captured (2009)
Even so, it took me a long time to come to terms with his passing.เพื่อที่ผ่านช่วงการจากไปของเค้า Desert Cantos (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
termsAbove all, scientific terms call for precise definitions.
termsAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
termsAfter all they came to terms with each other.
termsAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
termsAfter their argument they weren't on speaking terms.
termsA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
termsAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
termsAlso, please inform us of your terms of payment.
termsAn idea is expressed in terms of action.
termsAs far as possible one should try to become on as close terms as possible with any sort of man.
termsAt one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.
termsA woman thinks of everything in terms of money.
termsChoose such friends as will benefit you, they say. That is why I am on intimate terms with Mr Aoki.
terms"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
termsDon't see life in terms of money.
termsDuring my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.
termsExplain it in plain terms, please.
termsHe always talks in such high-sounding terms.
termsHe and I discussed the waste problem in terms of recycling.
termsHe come to terms with her.
termsHe is on good terms with his classmates.
termsHe is on good terms with Mr Brown.
termsHe is on intimate terms with her.
termsHe is on speaking terms with his classmates.
termsHe is the person who is difficult to go coming to terms readily.
termsHe puts up with these terms.
termsHe put terms on his problem.
termsHe sees all life in terms of money.
termsHe sees everything in terms of money.
termsHe tends to think of everything in terms of money.
termsHe think of everything in terms of money.
termsHe thinks in terms of his own country.
termsHe thinks of everything in terms of money.
termsHe Thinks of everything in terms of profit.
termsI am on good terms with him.
termsI am on good terms with him. He always keeps his promise and is relied upon by everybody.
termsI am on speaking terms with Tom.
termsI am on visiting terms with her.
termsI am on visiting terms with him.
termsI fix the terms.
termsIf you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.
termsI had to come to terms with my present salary.
termsI have been on friendly terms with him for more than twenty years.
termsI have not been on speaking terms with her for a few years.
termsI hear you're on bad terms with Owen.
termsI'll agree to the terms if you lower the price.
termsI'm on good terms with him.
termsI'm on good terms with the neighbors.
termsIn ethical terms, a great many people are opposed to gene therapy.
termsIn legal terms, children are called "issue."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮั้ว[V] come to terms, See also: arrive at an agreement, Example: กลุ่มนักลงทุนต่างชาติถูกจับตาว่าจะเข้ามาฮั้วในการประมูลการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน, Thai definition: รวมหัวกันประมูล โดยผลัดกันประมูลได้และแบ่งกำไรกัน
ศัพท์เฉพาะ[N] terminology, See also: technical terms, Ant. ศัพท์ทั่วไป
ถูกโรค[V] get along well with, See also: be on friendly terms, have the same tastes, Syn. ถูกอัธยาศัย, ถูกคอ, ต้องกัน, Example: เขาไม่ถูกโรคกัน
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
ศักดินา[N] status in terms of land, counted in rai, See also: right to the possession of farmland, Example: ข้าราชการชั้นขุนนาง คือ ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป, Thai definition: อำนาจปกครองที่นา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงขั้นสูงต่ำของพลเมืองสมัยก่อน
ซี้[V] be close to, See also: be on intimate terms with, Syn. สนิท, Example: เขาซี้กับเจ้านาย ขนาดไปค้างที่บ้านมาแล้ว, Thai definition: เข้ากันได้ดีอย่างใกล้ชิด, รู้ใจกันอย่างแนบชิด, Notes: (ปาก)
เข้านอกออกใน[V] be on intimate terms with someone, Syn. เข้าออก, เข้าๆ ออกๆ, Example: ผมเข้านอกออกในบ้านคุณนายได้อย่างสบาย, Thai definition: สนิทสนมกับเจ้าของสถานที่เป็นพิเศษ จนสามารถเข้าไปถึงข้างในได้ตลอดเวลา
คำราชาศัพท์[N] royal word, See also: royal language, terms of reverence, Syn. ราชาศัพท์, Example: สตรีที่มีบรรดาศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงมิได้มีระเบียบให้ใช้คำราชาศัพท์, Count unit: คำ, Thai definition: คำเฉพาะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย, ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการและสุภาพชนด้วย
สนิท[V] be close to, See also: be on intimate terms with, be accustomed, be on very familiar terms with, Syn. ชอบพอ, คุ้น, คุ้นเคย, สนิทสนม, Ant. แปลกหน้า, Example: ผมสนิทกับเขาตั้งแต่ตอนเข้าโรงเรียน, Thai definition: รู้จักชอบพอกันมานาน
คืนดี[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ดีกัน[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. คืนดี, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: พ่อหายเมาแล้วกลับมาดีกันกับแม่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ประนีประนอม[V] compromise, See also: come to terms with, reconcile, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม, Example: ประธานาธิบดีอิยิปต์พยายามประนีประนอมปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการเสนอให้จัดตั้งกองกำลังของสันนิบาตอาหรับ, Thai definition: ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
ลงโบสถ์[V] get along with, See also: be on good terms with someone, be compatible with, Syn. ลงรอย, Thai definition: เข้ากันได้
ลงรอย[V] get along with, See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible, Syn. ลงโบสถ์, Example: ความเห็นระหว่างผู้รู้กับผู้รู้มักไม่ลงรอยเดียวกันเสมอไป, Thai definition: เข้ากันได้ดี
ลงรอยกัน[V] get along with, See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible, Example: หล่อนกับคนรักไม่มีท่าทีว่าจะประสานลงรอยกันได้ แม้จะรักกันปานใดก็ตาม, Thai definition: เข้ากันได้
ลอมชอม[V] compromise, See also: come to terms, Syn. ประนีประนอม, ออมชอม, รอมชอม, Thai definition: ปรองดองกัน
ศัพท์แสง[N] vocabulary, See also: words, jargon, lingo, terms, Syn. คำศัพท์, ศัพท์, คำยาก, Example: เราต้องเรียนรู้ศัพท์แสงทางคอมพิวเตอร์ไว้บ้าง, Count unit: คำ, Thai definition: คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม
หมาง[V] be at odds with, See also: be on bad terms, Syn. หมองใจ, ผิดใจ, หมองหมางใจ, Example: สามีภรรยาเกิดหมางกันขึ้นเพราะความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
หมางใจ[V] be at odds with, See also: be on bad terms, Syn. หมองใจ, ผิดใจ, หมองหมางใจ, Ant. เข้าใจ, Example: คำพูดของเขาทำให้เขากับเธอหมางใจกันมาจนทุกวันนี้
หมางเมิน[V] be at odds with, See also: be on bad terms, Syn. ห่างเหิน, เหินห่าง, เฉยเมย, เฉยชา, เย็นชา, Ant. สนิทสนม, ใกล้ชิด, Example: ปัญหาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสบในขณะนี้ก็คือยิ่งดำรงตำแหน่งสูงก็ยิ่งเหินห่างหมางเมินกับทหารยิ่งขึ้นเป็นลำดับ
แตกคอ[V] splinter, See also: disagree, split, break up, be at loggerheads with, be on bad terms, have disagreement, dis, Syn. หมางใจกัน, แตกสามัคคี, บาดหมาง, Ant. สามัคคี, Example: นายกรัฐมนตรีกับสภารสช.แตกคอกันอย่างรุนแรง, Thai definition: หมางใจกันเพราะภายหลังเกิดมีความเห็นหรือรสนิยมไม่ตรงกัน
บาดหมาง[V] have dissension, See also: have a rift, be on bad terms, disagree, become estranged, Syn. ขัดแย้ง, ผิดใจ, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนั้นเริ่มบาดหมางกันในสมัยเจ้าสิริบุญสาร, Thai definition: โกรธเคืองกันเพราะเห็นไม่ตรงกัน, หมองใจกัน
รอมชอม[V] compromise, See also: reach a compromise, come to an agreement, settle, reach an agreement, come to terms, make, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, ประนีประนอม, Ant. แตกแยก, Example: ในที่สุดทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่ก็รอมชอมกันได้, Thai definition: ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย
ปรองดอง[V] harmonize, See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord, Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย, Example: พี่น้องคู่นี้ปรองดองกันดีนะ, Thai definition: ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต
ประนอม[V] make concessions, See also: compromise, concede to another's wishes, conciliate, be conciliated, come to terms, Syn. อะลุ้มอล่วย, ทำการปรองดอง, รอมชอม, ผ่อนหนักผ่อนเบา, Example: ลูกหนี้ยอมประนอมหนี้ให้กับเจ้าหนี้ดังนั้นจึงไม่มีการฟ้องร้องขึ้นศาลกัน
ญาติดี[V] reconciled after estrangement, See also: be an friendly terms, Syn. เป็นมิตร, คืนดี, Ant. โกรธ, Example: ผมไม่อยากญาติดีกับเขา, Thai definition: เป็นมิตรกันดังเดิม
การบัญญัติศัพท์[N] coining (new terms), Syn. การกำหนดศัพท์, Example: วงการเศรษฐกิจ วงการศิลปะ วงการกฎหมาย วงการเมือง ฯลฯ ต่างก็มีการบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นใช้ให้เหมาะกับความจำเป็นของวิทยาการสมัยใหม่
เหวี่ยงแห[V] cast a net, See also: generalize, (talk) in general terms, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เหวี่ยงแหหาตัวนางเอกสำหรับเรื่องนี้อยู่, Thai definition: ทำคลุมๆ ไม่เฉพาะเจาะจง
อโหสิกรรม[V] forgive, See also: be at peace, be reconciled, come to terms, Syn. อโหสิ, ยกโทษ, ให้อภัย, อภัย, Example: เธอควรอโหสิกรรมให้เขาเสียเถอะ, Thai definition: เลิกแล้วต่อกัน
เป็นมิตร[V] be friendly, See also: be on friendly terms, be friends, Example: หากครูเป็นมิตรกับศิษย์ได้ก็จะทำให้บรรยากาศในการเรียนดีมาก, Thai definition: เป็นเพื่อนรักใคร่คุ้นเคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsuan seung māk kwā søng phot) EN: ratios with more than two terms   
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand   FR: ultimatum [m]
คำศัพท์เฉพาะ[n. exp.] (khamsap chaphǿ) EN: technical terms   
คำศัพท์กฎหมาย[n. exp.] (khamsap kotmāi) EN: legal terms   FR: termes juridiques [mpl]
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[v. exp.] (khao khāi khøkamnot khøng khøtoklong) EN: be within the terms of the agreement   
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
ข้อกำหนดของข้อตกลง[n. exp.] (khøkamnot khøng khøtoklong) EN: terms of the agreement   
ข้อกำหนดและเงื่อนไข[n. exp.] (khøkamnot lae ngeūoenkhai) EN: terms and conditions ; terms & conditions   
ลงรอย[v.] (longrøi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together   FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness   FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
หมาง[v.] (māng) EN: be at odds with ; be on bad terms ; become estranged   FR: être en désaccord ; être en mauvais termes
หมางใจ[v.] (māngjai) EN: be hurt ; be at odds with ; be on bad terms   
หมางเมิน[v.] (māngmoēn) EN: be at odds with ; be on bad terms   
มึน[v.] (meun) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms   
เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า[n. exp.] (ngeūoenkhai kān chamra khā sinkhā) EN: terms of payment   
เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก[n. exp.] (ngeūoenkhai kān khao pen samāchik) EN: terms of admission   
เงื่อนไขการกู้[n. exp.] (ngeūoenkhai kān kū) EN: loan terms   
เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า[n. exp.] (ngeūoenkhai kān songmøp sinkhā) EN: shipping terms   
เงื่อนไขส่งมอบ[n. exp.] (ngeūoenkhai songmøp) EN: terms of delivery   
เป็นมิตร[v.] (pen mit) EN: be friendly ; be on friendly terms ; be friends   
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up   FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngjaēng) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms   FR: parler en termes non équivoques
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūam) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms   FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
ประนีประนอม[v.] (pranīpranøm) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile   FR: transiger ; composer
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord   FR: concilier ; harmoniser
ราชาศัพท์[n.] (rāchāsap) EN: royal terms of reverence ; royal language   FR: langage royal [m] ; expressions révérencieuses envers la famille royale
รอมชอม[v.] (rømchøm) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions   FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland   
ศัพท์กฎหมาย[n. exp.] (sap kotmāi) EN: legal terms   
ศัพท์หมวด[n. exp.] (sap mūat) EN: glossary ; lexicon ; classified words ; classified terms   
ศัพท์แสง[n.] (sapsaēng) EN: vocabulary ; words ; jargon ; lingo ; terms   
ศัพทานุกรม[n.] (sapthānukrom) EN: glossary ; lexicon ; classified words ; classified terms   
ศัพท์ธุรกิจ[n. exp.] (sap thurakit) EN: business terms   
ตกลง[v.] (toklong) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept   FR: être d'accord
วิสาสะ[n.] (wisāsa) EN: familiarity ; informality ; friendly terms   FR: intimité [f] ; familiarité [f]
ญาติดี[n. exp.] (yāt dī) EN: reconciled after estrangement ; be an friendly terms   FR: être en bons termes

CMU English Pronouncing Dictionary
TERMS    T ER1 M Z
MIDTERMS    M IH1 D T ER2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terms    (v) (t @@1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmebedingung {f} | Abnahmebedingungen {pl}acceptance term | acceptance terms [Add to Longdo]
Arbeitsbedingungen {pl}terms of service [Add to Longdo]
Aufgabenbereich {m}terms of reference [Add to Longdo]
Aufnahmebedingungen {pl}terms of admission [Add to Longdo]
Ausdruck {m}; Fachausdruck {m}; Begriff {m}; Fachbegriff {m} | Ausdrücke {pl}; Fachausdrücke {pl}; Begriffe {pl}; Fachbegriffe {pl} | medizinischer Fachausdruck; medizinischer Fachbegriffterm | terms | medical term [Add to Longdo]
Bedingungen {pl} | zu günstigen Bedingungen | zu den genannten Bedingungenterms | on easy terms | on the terms indicated [Add to Longdo]
Benutzungsbedingungen {pl}terms of usage [Add to Longdo]
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to [Add to Longdo]
Fachausdruck {m}; Fachbegriff {m} | Fachausdrücke {pl}; Fachbegriffe {pl}technical term | technical terms [Add to Longdo]
in Form von; im Sinne als; hinsichtlichin terms of [Add to Longdo]
Frankatur {f}terms of delivery; delivery terms [Add to Longdo]
Freiheitsstrafe {f}; Gefängnisstrafe {f} | Freiheitsstrafen {pl}; Gefängnisstrafen {pl}term of imprisonment | terms of imprisonment [Add to Longdo]
Fuß {m} | Füße {pl} | zu Fuß gehen | jdm. auf den Fuß treten | auf eigenen Füßen stehen | auf großem Fuß leben | auf gutem Fuß stehen | auf schlechtem Fuß stehen | jdm. auf dem falschen Fuß erwischen | festen Fuß fassenfoot | feet | to go on foot; to walk | to tread on sb.'s foot | to stand on one's own feet; to stand by oneself | to live like a lord | to be on good terms | to be on bad terms | to catch sb. on the wrong foot | to gain a foothold [Add to Longdo]
Geschäftsbedingungen {pl} | allgemeine Geschäftsbedingungen {pl} (AGB)business conditions; terms of business | general conditions (of business; of sale); terms and conditions [Add to Longdo]
Geschäftsbedingungen {pl}conditions of trading; terms of trade [Add to Longdo]
Kaufbedingungen {pl}terms of purchase [Add to Longdo]
Konditionenanpassung {f}adjustment of terms [Add to Longdo]
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms [Add to Longdo]
Lieferfrist {f} | Lieferfristen {pl}term of delivery | terms of delivery [Add to Longdo]
Mietbedingungen {pl}terms of hire [Add to Longdo]
Pauschalpreis {m}inclusive terms [Add to Longdo]
Summand {m} [math.] | Summanden {pl}addend; summand | terms of the sum [Add to Longdo]
Themenbereich {m}terms of reference [Add to Longdo]
unter gar keinen Umständennot on any terms [Add to Longdo]
Verkaufsbedingungen {pl}sales terms; sales conditions [Add to Longdo]
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions [Add to Longdo]
Widerspruch {m}; Ungereimtheit {f}; Zwiespältigkeit {f} | Widersprüche {pl}; Ungereimtheiten {pl} | ein Widerspruch in sich selbstcontradiction | contradictions | a contradiction in terms [Add to Longdo]
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
Zahlungsbedingungen {pl}terms of payment [Add to Longdo]
Zahlungserleichterung {f}deferred terms available [Add to Longdo]
Zeit {f}; Frist {f}terms [Add to Longdo]
attraktive Ausstattung {f}attractive terms [Add to Longdo]
bezeichnetterms [Add to Longdo]
buchhalterisch {adj} | buchhalterisch kompliziertbook-keeping | complicated in terms of bookkeeping [Add to Longdo]
flüchtig bekannton bowing terms [Add to Longdo]
freundschaftlich; freundlich; friedlich {adj} | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms [Add to Longdo]
geldlich; finanziell {adj}in terms of money [Add to Longdo]
klar und deutlichin explicit terms [Add to Longdo]
etw. konkretisierento put sth. in concrete terms [Add to Longdo]
paritätisch {adj}equal; on equal terms [Add to Longdo]
rein rechnerisch gesehenin terms of figures [Add to Longdo]
unbewältigt {adj} | unbewältigte Vergangenheitunmastered; unresolved | past with which one has not come to terms [Add to Longdo]
unmissverständlichin round terms [Add to Longdo]
zeitlichin terms of time [Add to Longdo]
Ich stehe mit ihm auf gutem Fuß.I'm on good terms with him. [Add to Longdo]
Zu welchen Bedingungen?On what terms? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions [Add to Longdo]
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
交易条件[こうえきじょうけん, kouekijouken] (n) terms of trade [Add to Longdo]
好条件[こうじょうけん, koujouken] (n) favourable terms; favorable terms; favourable conditions; favorable conditions; place in the sun [Add to Longdo]
講和条件[こうわじょうけん, kouwajouken] (n) peace terms; conditions of peace [Add to Longdo]
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning) [Add to Longdo]
差別用語[さべつようご, sabetsuyougo] (n) discriminatory terms [Add to Longdo]
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] (n) {comp} allocation of indexing terms [Add to Longdo]
三国干渉[さんごくかんしょう, sangokukanshou] (n) (See 下関条約) Triple Intervention (diplomatic intervention by Russia, Germany and France over the terms of the Treaty of Shimonoseki) [Add to Longdo]
仕切り売買[しきりばいばい, shikiribaibai] (n) transactions on dealer's terms [Add to Longdo]
使って表す[つかってひょうす, tsukattehyousu] (exp,v5s) (See 用いて表す) express ... in terms of ... [Add to Longdo]
諮問事項[しもんじこう, shimonjikou] (n) terms of reference [Add to Longdo]
実際面で[じっさいめんで, jissaimende] (exp) in practical terms [Add to Longdo]
取引条件[とりひきじょうけん, torihikijouken] (n) terms and conditions (e.g. of a purchase or trade) [Add to Longdo]
諸条件[しょじょうけん, shojouken] (n) terms and conditions [Add to Longdo]
条件[じょうけん, jouken] (n) condition; conditions; term; terms; requirement; requirements; (P) [Add to Longdo]
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge [Add to Longdo]
星勘定[ほしかんじょう, hoshikanjou] (n) sumo term "counting stars" for reckoning score to date; how well something has gone (e.g. in terms of wins over losses) [Add to Longdo]
切り口上[きりこうじょう, kirikoujou] (n) stiff formality; set terms [Add to Longdo]
節気[せっき, sekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons [Add to Longdo]
組職[そしょく, soshoku] (n) (mis-spelling of 組織) (See 組織) organization; organisation; business (in licensing terms) [Add to Longdo]
体様;態様[たいよう, taiyou] (n) situation; terms [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n,conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P) [Add to Longdo]
対等[たいとう, taitou] (n) (1) equality (esp. of status, on equal terms); equivalence; (adj-na,adj-no) (2) equivalent; equal; (P) [Add to Longdo]
大まかに[おおまかに, oomakani] (exp) in broad terms; as a rule of thumb; loosely [Add to Longdo]
中黒;・[なかぐろ, nakaguro] (n) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
仲が良い;仲がいい;仲がよい[なかがいい(仲が良い;仲がいい);なかがよい(仲が良い;仲がよい), nakagaii ( naka ga yoi ; naka gaii ); nakagayoi ( naka ga yoi ; naka gayoi )] (exp) (See 仲のいい) close; intimate; on good terms [Add to Longdo]
仲のいい;仲の良い;仲のよい[なかのいい(仲のいい;仲の良い);なかのよい(仲の良い;仲のよい), nakanoii ( naka noii ; naka no yoi ); nakanoyoi ( naka no yoi ; naka noyoi )] (adj-i) (See 仲がいい) close (e.g. in terms of relationship); intimate [Add to Longdo]
仲の悪い[なかのわるい, nakanowarui] (adj-i) (See 仲が悪い) on bad terms; at loggerheads [Add to Longdo]
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) [Add to Longdo]
同類項[どうるいこう, douruikou] (n) like terms; similar terms; same kind; same class [Add to Longdo]
同列に論じる[どうれつにろんじる, douretsunironjiru] (exp,v1) to discuss in the same terms; to treat equally [Add to Longdo]
内項[ないこう, naikou] (n) {math} internal terms [Add to Longdo]
二期[にき, niki] (n) two periods or terms; (P) [Add to Longdo]
二十四節気[にじゅうしせっき, nijuushisekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) [Add to Longdo]
平たく言えば[ひらたくいえば, hiratakuieba] (exp) in plain words; in plain terms; put simply [Add to Longdo]
方位神[ほういじん, houijin] (n) God of directions (generic terms referring to many different Gods) [Add to Longdo]
面倒見のいい;面倒見の良い;面倒見のよい[めんどうみのいい(面倒見のいい;面倒見の良い);めんどうみのよい(面倒見の良い;面倒見のよい), mendouminoii ( mendoumi noii ; mendoumi no yoi ); mendouminoyoi ( mendoumi no yoi ;] (adj-i) (See 面倒見がいい) helpful (in terms of taking care of people) [Add to Longdo]
約分[やくぶん, yakubun] (n,vs) reduction of a fraction (to lowest terms) [Add to Longdo]
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] (exp) {comp} thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] (exp) {comp} thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
用いて表す[もちいいてひょうす, mochiiitehyousu] (exp,v5s) (See 使って表す) express ... in terms of ... [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] (n) {comp} extraction of terms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般性[yī bān xìng, ㄧ ㄅㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] general; in general terms; generalized [Add to Longdo]
三项[sān xiàng, ㄙㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] three items; three events; three terms; tri-; trinomial, ternary (math.); triathlon (abbr. for 鐵人三項賽|铁人三项赛) [Add to Longdo]
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms [Add to Longdo]
不和[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord [Add to Longdo]
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, / ] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord [Add to Longdo]
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, / ] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows) [Add to Longdo]
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, / ] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods [Add to Longdo]
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan [Add to Longdo]
冬至[Dōng zhì, ㄉㄨㄥ ㄓˋ, ] Winter Solstice, 22nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd December-5th January [Add to Longdo]
同日而语[tóng rì ér yǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. to speak of two things on the same day (成语 saw); to mention things on equal terms (often with negatives: you can't mention X at the same time as Y) [Add to Longdo]
启蛰[Qǐ zhé, ㄑㄧˇ ㄓㄜˊ, / ] Waking from Hibernation; old variant of 驚蟄|惊蛰, Insects Wake, 3rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-20th March [Add to Longdo]
丧权辱国[sàng quán rǔ guó, ㄙㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] to forfeit sovereignty and humiliate the country (成语 saw); to surrend territory under humiliating terms [Add to Longdo]
夏至[Xià zhì, ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ, ] Xiazhi or Summer Solstice, 10th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st June-6th July [Add to Longdo]
大寒[Dà hán, ㄉㄚˋ ㄏㄢˊ, ] Great Cold, 24th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th January-3rd February [Add to Longdo]
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, ] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August [Add to Longdo]
大雪[Dà xuě, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˇ, ] Daxue or Great Snow, 21st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st December [Add to Longdo]
大体[dà tǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] in general; more or less; in rough terms; basically; on the whole [Add to Longdo]
大体上[dà tǐ shàng, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ ㄕㄤˋ, / ] overall; in general terms [Add to Longdo]
寒露[Hán lù, ㄏㄢˊ ㄌㄨˋ, ] Hanlu or Cold Dew, 17th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd October [Add to Longdo]
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, / ] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right [Add to Longdo]
小寒[Xiǎo hán, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄢˊ, ] Lesser Cold, 23rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-19th January [Add to Longdo]
小暑[Xiǎo shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˇ, ] Xiaoshu or Lesser Heat, 11th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-22nd July [Add to Longdo]
小满[Xiǎo mǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄢˇ, / 滿] Xiaoman or Lesser Full Grain, 8th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st May-5th June [Add to Longdo]
小雪[Xiǎo xuě, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˇ, ] Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd November-6th December [Add to Longdo]
从优[cóng yōu, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡ, / ] preferential treatment; most favored terms [Add to Longdo]
恒星年[héng xīng nián, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, / ] the sidereal year (astronomy); the year defined in terms of the fixed stars [Add to Longdo]
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] terms of endearment; words of love [Add to Longdo]
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency [Add to Longdo]
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration) [Add to Longdo]
春分[Chūn fēn, ㄔㄨㄣ ㄈㄣ, ] Chunfen or Spring Equinox, 4th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st March-4th April [Add to Longdo]
清明[Qīng míng, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] Qingming or Pure Brightness, 5th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 5th-19th April; the Qingming festival (Pure brightness or tomb-sweeping), 4th-6th April [Add to Longdo]
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, ] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment) [Add to Longdo]
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, ] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September [Add to Longdo]
相提并论[xiāng tí bìng lùn, ㄒㄧㄤ ㄊㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] to discuss two disparate things together (成语 saw); to mention on equal terms; to place on a par with; (often with negatives: impossible to mention X in the same breath as Y) [Add to Longdo]
秋分[Qiū fēn, ㄑㄧㄡ ㄈㄣ, ] Qiufen or Autumn Equinox, 16th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd September-7th October [Add to Longdo]
谷雨[Gǔ yǔ, ㄍㄨˇ ㄩˇ, / ] Guyu or Grain Rain, 6th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th April-4th May [Add to Longdo]
立冬[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November [Add to Longdo]
立夏[Lì xià, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, ] Lixia or Start of Summer, 7th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 5th-20th May [Add to Longdo]
立春[Lì chūn, ㄌㄧˋ ㄔㄨㄣ, ] Lichun or Start of Spring, 1st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 4th-18th February [Add to Longdo]
立秋[Lì qiū, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄡ, ] Liqiu or Start of Autumn, 13th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-22nd August [Add to Longdo]
简单明了[jiǎn dān míng liǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˇ, / ] clear and simple; in simple terms [Add to Longdo]
简言之[jiǎn yán zhī, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˊ ㄓ, / ] in simple terms; to put things simply; briefly [Add to Longdo]
笼统[lǒng tǒng, ㄌㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] general; broad; in general terms; broadly speaking [Add to Longdo]
结欢[jié huān, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄢ, / ] on friendly terms [Add to Longdo]
芒种[Máng zhòng, ㄇㄤˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] Mangzhong or Grain in Beard, 9th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-20th June [Add to Longdo]
处暑[Chǔ shǔ, ㄔㄨˇ ㄕㄨˇ, / ] Chushu or End of Heat, 14th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd August-7th September [Add to Longdo]
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, ] harmonious; friendly relations; on good terms with one another [Add to Longdo]
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, ] be on good terms; be close friends [Add to Longdo]
要言不烦[yào yán bù fán, ㄧㄠˋ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄈㄢˊ, / ] to explain in simple terms; succinct; concise [Add to Longdo]
规约[guī yuē, ㄍㄨㄟ ㄩㄝ, / ] terms (of an agreement) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms [Add to Longdo]
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terms
   n 1: status with respect to the relations between people or
      groups; "on good terms with her in-laws"; "on a friendly
      footing" [syn: {footing}, {terms}]
   2: the amount of money needed to purchase something; "the price
     of gasoline"; "he got his new car on excellent terms"; "how
     much is the damage?" [syn: {price}, {terms}, {damage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top