Search result for

*teri*

(835 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: teri, -teri-
Possible hiragana form: *てり*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
interim[N] ช่วงระหว่างเวลา, See also: ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uteri[N] มดลูก (คำนามพหูพจน์ของ uterus)
coterie[N] กลุ่มคนเล็กๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
enteric[ADJ] เกี่ยวกับลำไส้, See also: อยู่ที่ลำไส้
interim[N] ช่วงระหว่างเวลา, See also: ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์สองเหตุการณ์, Syn. interval, meantime
interim[ADJ] ชั่วคราว, See also: ชั่วคราว, กลางคัน, Syn. provisional, temporary
sterile[ADJ] ปราศจากเชื้อ
uterine[ADJ] ที่เกี่ยวกับมดลูก
anterior[ADJ] ก่อน, See also: เกิดขึ้นก่อน, Syn. previous, earlier
anterior[ADJ] ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: อยู่ตำแหน่งข้างหน้า, Syn. forward, fore, front, Ant. backward
arterial[ADJ] เกี่ยวกับเส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ
asterisk[N] เครื่องหมายดอกจัน ( * )
asterisk[VT] ใส่เครื่องหมายดอกจัน
asterism[N] กลุ่มดาว
asterism[N] คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่ทำให้มีลักษณะคล้ายดาว
bacteria[N] แบ็กทีเรีย, See also: เชื้อแบกทีเรีย, เชื้อโรค, Syn. microorganism
esoteric[ADJ] ซึ่งยากที่จะเข้าใจ, Syn. abstruse
esoteric[ADJ] ซึ่งรู้กันเพียงไม่กี่คน, See also: ซึ่งเข้าใจกันในวงจำกัด, Syn. exclusive, intimate, private
esoteric[ADJ] เป็นความลับ, See also: ลับสุดยอด, Syn. secret, occult
exterior[N] ภายนอก, See also: ชั้นนอก, ข้างนอก, Syn. outside, surface
exterior[ADJ] ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outer, outermost, outside
hysteria[N] โรคฮิสทีเรีย
hysteric[N] คนที่เป็นโรคฮิสทีเรีย
interior[ADJ] ตอนกลาง (ประเทศ, ทวีป), See also: ส่วนกลาง (ประเทศ, ทวีป), Syn. central
interior[ADJ] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ข้างใน, Syn. inner, inside, internal, inward
interior[ADJ] ภายในจิตใจ, See also: ภายในความคิด, Syn. inner, mental
interior[N] ลักษณะการตกแต่งภายใน (อาคาร, ห้อง)
interior[N] ส่วนใน, See also: ด้านใน, Syn. inside
laterite[N] ดินสีแดง (พบในบริเวณพื้นที่เขตร้อน), See also: ดินสีสนิมเหล็ก
material[N] วัตถุ, See also: สิ่งของ, สสาร, Syn. body, object
material[N] ข้อเท็จจริง, See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
material[N] ผ้า, See also: สิ่งทอ, Syn. fabric
material[N] ผู้เหมาะสม, See also: คนเหมาะสม
material[ADJ] ทางกาย, See also: ทางกายภาพ, Syn. physical
material[ADJ] ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ, See also: ซึ่งประกอบด้วยวัตถุ, ในโลกของวัตถุ, ทางโลก, ทางวัตถุ, Syn. concrete, objective, materialistic, Ant. indefinite, unreal
material[ADJ] สำคัญ, See also: จำเป็น, ที่สัมพันธ์กัน, Syn. crucial, essential, relevant
materiel[N] สเบียง อาวุธและของใช้อื่นๆ ร่วมกับกำลังทางทหาร
preterit[N] อดีตกาล, See also: รูปกริยาในอดีตกาล, Syn. preterite
preterit[ADJ] ที่เป็นอดีต, See also: ที่ผ่านมา, ที่แล้วมา, ล่วงเลยไป, Syn. preceding
ulterior[ADJ] ซึ่งลี้ลับ, See also: ซึ่งซ่อนเร้น, ซึ่งแอบแฝง, Syn. concealed
waterish[ADJ] เต็มไปด้วยน้ำ, See also: คล้ายกับน้ำ, Syn. watery
wisteria[N] ไม้เลื้อยจำพวก Wisteria, See also: เถาวัลย์ที่มีดอกหลายสีมีต้นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย, Syn. wistaria
austerity[N] ความเคร่งครัด, Syn. strictness, sternness, severity
austerity[N] ความมัธยัสถ์
bacterial[ADJ] ที่เป็นแบ็กทีเรีย, See also: ที่ประกอบด้วยแบกทีเรีย
bantering[ADJ] ซึ่งหยอกเล่นอย่างเป็นมิตร
battering[N] การทุบตีอย่างรุนแรง
cafeteria[N] ร้านอาหารบริการตนเอง
cauterise[VT] ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีเพื่อให้เลือดหยุดไหลหรือป้องกันการติดเชื้อ, Syn. cauterize
cauterize[VT] ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีเพื่อให้เลือดหยุดไหลหรือป้องกันการติดเชื้อ, Syn. cauterise
criterion[N] เกณฑ์, See also: บรรทัดฐาน, Syn. basis, standard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
ad interim(แอดอิน' เทอริม) ในระหว่างนั้น
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
amphoteric(แอมฟะเทอ' ริค) adj. ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง (as an acid or as a base)
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ
arterio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'เส้นโลหิตแดงใหญ่ (artery)
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
arteritis(อาร์เทอไร'ทิส) n. ภาวะเส้นโลหิตแดงอักเสบ (inflammation of an artery)
asteriated(แอสเทอ'รีเอทเทด) adj. มีลักษณะคล้ายดาว (showing asterism)
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
asterism(แอส'เทอริสซึม) n. คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่มีรูปคล้ายดาว, กลุ่มของดาว
austerity(ออสเทีย'ริที) n. ความสมถะ,ความมัธยัสถ์,ความสมถะมาก,ความมีวินัยจัด
bacteria(แบคที'เรีย) n. เชื้อแบคทีเรีย, See also: bacterial adj. -pl. bacterium
bactericide(แบคเทีย'ริไซดฺ) n. สิ่งหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, See also: bactericidal adj.
bacteriocideฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
bacteriologicaladj. ดูbacteriology
bacteriologistn. นักแบคทีเรียวิทยา
bacteriology(แบคเทียรีออล'โลจี) n. แบคทีเรียวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย, See also: bacteriological adj. bacteriologist n.
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
cafeteria(แคฟ'ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง
cassiteriten. แร่ดีบุก,หินดีบุก
cauterization(คอเทอไรเซ'เชิน) n. การกัดออกหรือจี้ด้วยสิ่งกัดหรือไฟฟ้า เพื่อทำลายเนื้อเยื่อ, See also: cauterize v. ดูcauterization
centering(เซน'เทอริง) n. ดูcentring
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
climacteric(ไคลแมค'เทอริค) n. ช่วงระยะหมดระดู,ช่วงระยะที่เปลี่ยนวัย,ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ adj. เกี่ยวกับระยะดังกล่าว,สำคัญ,, Syn. critical
clusteringn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ (Manual) ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
computerized(คัมพิว'เทอไรซดฺ) adj. ซึ่งใช้หรือคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
coterie(โค'ทะรี) n. วง,วงการ,กลุ่มบุคคล,คณะ
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
criterion(ไครที'เรียน) n. บรรทัดฐาน,มาตรการ,เกณฑ์, Syn. standard -pl. criteria -Conf. criteria
deleterious(เดลลิเทีย'เรียส) adj. ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,เป็นอันตราย,เป็นภัย., See also: deleteriousness n. ดูdeleterious
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen
deterioration(ดิเทียเรียเร'เชิน) n. การเสื่อมลง,การทำให้เสื่อมลง
deuterium(ดูเทีย'เรียม) n. ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีมวลเป็นสองเท่าของมวลไฮโดรเจนธรรมดา,heavy hydrogen
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness,skill
enteric(เอน'เทอริค) adj. เกี่ยวกับลำไส้
enteric coat tabletยาเม็ดที่ทำให้แตกตัวในลำไส้
enteritisn. โรคลำไส้อักเสบ
esoteric(เอสซะเทอ'ริค) adj. ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ซึ่งรู้เฉพาะไม่กี่คน,ซึ่งรู้ในวงจำกัด., Syn. profound
exterior(อิคซฺเทีย'เรียร์) adj. ภายนอก,ด้านนอก,นอกกาย
gastroenteritisn. กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ, See also: gastroenteritic adj.
hysteria(ฮิสที'เรีย) n. โรคฮิสทีเรีย,โรคจิตประสาทซึ่งไม่มีโรคที่เกี่ยวกับอาการที่แสดงออก
hysteric(ฮิสเทอ'ริค) n. การหัวเราะหรือร้องไห้ที่ควบคุมไม่ได้,คนที่เป็นโรคฮิสทีเรีย. adj. ดูhysterical (ดู), Syn. hysteria
hysterical(ฮิสเทอ'ริคัล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดฮิสทีเรีย,ซึ่งมีอาการหัวเราะหรือร้องไห้ที่ควบคุมไม่อยู่,ขบขันมาก,ซึ่งทำให้อดหัวเราะไม่ได้., See also: hysterically adv.
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ,ไม่มีตัวตน,ไร้แก่นสาร,เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant
interim(อิน'เทอริม) n. ช่วงเวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา. adj. ระหว่างเวลา,ชั่วคราว,กลางคัน
interior(อินเทีย'เรีย) adj. ภายใน,ข้างใน,ธาตุแท้,ส่วนลึก,ภายในประเทศ,ส่วนตัว,ลี้ลับ. n. ส่วนใน,เรื่องภายใน,ส่วนในของประเทศ,ลักษณะภายใน., See also: interiority n. ., Syn. inside,

English-Thai: Nontri Dictionary
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
bacteria(n) บัคเตรี,แบคทีเรีย,เชื้อโรค
bacterial(adj) เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
cafeteria(n) ร้านขายอาหาร,โรงอาหารบริการตนเอง
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
criterion(n) มาตรฐาน,บรรทัดฐาน,เกณฑ์,มาตรา
deleterious(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
exterior(n) ภายนอก,ข้างนอก,ด้านนอก
hysteria(n) โรคประสาทประเภทหวาดผวา,โรคฮิสทีเรีย
hysterical(adj) เป็นโรคประสาท,เป็นโรคฮิสทีเรีย,ชอบตีโพยตีพาย
hysterics(n) อาการของโรคประสาท,การตีโพยตีพาย
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน,ไม่เป็นแก่นสาร,ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ
interim(n) เวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา
interior(adj) ชั้นใน,ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ส่วนลึก,ลี้ลับ
interior(n) ตอนใน,ภายใน,ส่วนใน,เรื่องภายใน,ลักษณะภายใน
material(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ
material(n) สิ่งของ,วัตถุ,เนื้อหา,ส่วนประกอบ,ปัจจัย,สิ่งทอ
materialism(n) ลัทธิวัตถุนิยม
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม,มีตัวตน,ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
materially(adv) ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ
ministerial(adj) เกี่ยวกับทูต,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เป็นเครื่องมือ
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
preterite(adj) อดีตกาล
preterite(n) รูปอดีต
smattering(n) ความรู้แค่หางอึ่ง,ความรู้งูๆปลาๆ
sterile(adj) เป็นหมัน,แห้งแล้ง,ปลอดเชื้อ,ไม่มีประโยชน์
sterility(n) ความเป็นหมัน,ความแห้งแล้ง,ความปราศจากเชื้อ
sterilization(n) การฆ่าเชื้อโรค,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้แห้งแล้ง
sterilize(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้แห้งแล้ง,ทำให้ไม่เป็นผล
ulterior(adj) ห่างออกไป,ลี้ลับ,ไกลโพ้น,ซ่อนเร้น
unfaltering(adj) มั่นคง,หนักแน่น,แน่วแน่
veterinarian(n) สัตวแพทย์
veterinary(adj) เกี่ยวกับสัตวแพทย์,เกี่ยวกับโรคของสัตว์
veterinary(n) สัตวแพทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterilityการเป็นหมันถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plugging materialฝาครอบสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procidentia uteri; hysteroptosisมดลูกย้อย [มีความหมายเหมือนกับ procidentia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prenaris; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; naris, external; nostrilรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmenopausal; postclimacteric-หลังวัยหมดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posterior aspect of thighขาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacy, veterinary; zoopharmacy๑. สัตวเภสัชกรรม๒. สัตวเภสัชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postclimacteric; postmenopausal-หลังวัยหมดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postdam area; posterior palatal seal area; postpalatal seal areaส่วนกั้นท้ายฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure, arterialความดันเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisional denture; interim dentureฟันปลอมเฉพาะกาล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
patatopharyngeal arch; palatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
photogene; afterimageภาพติดตาชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpartum sterilityการเป็นหมันหลังคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyarteritisหลอดเลือดแดงหลายขนาดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpalatal seal area; postdam area; posterior palatal seal areaส่วนกั้นท้ายฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
parametrial; parauterineข้างมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, ministerialอำนาจตามหน้าที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior borderขอบด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior border positionตำแหน่งสุดขอบหลัง(ขากรรไกรล่าง) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior chamberห้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior cubital regionบริเวณศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior dental canal; alveolar canal of maxillaคลองสู่เบ้าฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior embryotoxonขอบวงด้านในกระจกตาหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior fontanel; fontanel, occipital; fontanelle, occipital; fontanelle, posteriorขม่อมหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior fontanelle; fontanel, occipital; fontanel, posterior; fontanelle, occipitalขม่อมหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior lacrimal crestสันแอ่งถุงน้ำตาหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior naris; choana (เอก.); choanae (พหู.)รูจมูกด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periureteric-รอบท่อไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periureteritisเนื้อเยื่อรอบท่อไตอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periuterine-รอบมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior nasal spineเงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior palatal seal; post palatal sealขอบผนึกท้ายเพดาน(ปาก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior palatal seal area; postdam area; postpalatal seal areaส่วนกั้นท้ายฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior pillar; palatopharyngeal arch; patatopharyngeal archรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior probabilityความน่าจะเป็นภายหลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
posterior suface of body of maxilla; infratemporal surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior tooth; tooth, buccal; tooth, cheekฟันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior toothฟันหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterityผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posteroanterior-จากด้านหลังไปด้านหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pteridologyวิทยาเฟิร์น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pteridophyteเทอริโดไฟต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pteridophyteพืชพวกเฟิร์น, เทอริโดไฟต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pterionบริเวณทัดดอกไม้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Nonbook materialวัสดุไม่ตีพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General Material Designation คำระบุประเภทวัสดุอย่างกว้าง ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library materialทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Nonbook materialทรัพยากรไม่ตีพิมพ์

นอกจากทรัพยากรตีพิมพ์ (Printed material) ซึ่งหมายถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร เป็นต้น ทรัพยากรสารสนเทศอีกประเภทหนึ่ง คือ ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (Nonbook material หรือ Non-printed material)

ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ หมายถึง สื่อที่ใช้ในการบันทึกความรู้ที่นำเสนอสาระความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา

ประเภทของทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ จำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ และ วัสดุย่อส่วน

1. โสตทัศนวัสดุ หมายถึง วัสดุสำหรับฟังหรือดู ด้วยการนำเสนอเสียงและภาพมากกว่าตัวหนังสือ ตัวอย่าง โสตทัศนวัสดุ แผนภูมิ หุ่นจำลอง เทปเสียง แผ่นเสียง ภาพยนตร์ และ วีดิทัศน์ เป็นต้น

2. วัสดุย่อส่วน เป็นการถ่ายภาพย่อส่วนของเอกสารต้นฉบับลงบนแผ่นฟิล์มหรือกระดาษทึบแสง ซึ่งเป็นการย่อให้มีขนาดเล็กจนไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่าและต้องมีเครื่องอ่านเฉพาะ ตัวอย่าง วัสดุย่อส่วน เช่น ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช และ ไมโครคาร์ด

โสตทัศนวัสดุ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ โสตวัสดุ ทัศนวัสดุ และโสตทัศวัสดุ

1. โสตวัสดุ (Audio Materials) คือ สื่อสำหรับฟัง นำเสนอข้อมูล ความรู้ด้วยเสียง เช่น เทปบันทึกเสียง และ แผ่นเสียง เป็นต้น

2. ทัศนวัสดุ (Visual Materials) คือ สื่อสำหรับดู นำเสนอข้อมูล ความรู้ด้วยภาพ เช่น วัสดุกราฟิก แผ่นโปร่งใส สไลด์ วัสดุย่อส่วน และ หุ่นจำลอง เป็นต้น

3. โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Materials) คือ สื่อสำหรับฟังและดู นำเสนอข้อมูล ความรู้ด้วยเสียงและภาพ โดยอาศัยอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bacteriaแบคทีเรีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lactic acid bacteriaแบคทีเรียกรดแล็กติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary parasitologyปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Composite materialsวัสดุเชิงประกอบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary clinical niochemistryชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pathogenic bacteriaแบคทีเรียก่อโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gram-positive bacteriaแบคทีเรียแกรมบวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gram-megative bacteriaแบคทีเรียแกรมลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phytopathogenic bacteriaแบคทีเรียโรคพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photosynthetic bacteriaแบคทีเรียสังเคราะห์แสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary protozoologyโปรโตซัววิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary toxicologyพิษวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Materia medica, Vegetableยาจากพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary drug residueยาตกค้างทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rhizobacteriaไรโซแบคทีเรีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanostructured materialวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Smart materialวัสดุฉลาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomedical materialวัสดุทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Porous materialวัสดุรูพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Interior-point methodวิธีจุดภายใน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Filler (Materials)สารตัวเติม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
American Society for Testing and Materials สมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งทำการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Allocation criteriaเกณฑ์การคัดสรร [เศรษฐศาสตร์]
Austerity policyนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวด [เศรษฐศาสตร์]
Cateringบริการจัดทำอาหาร [เศรษฐศาสตร์]
Scattering (Physics))การกระเจิืง (ฟิสิกส์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quarantine, Veterinaryการกักสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cataloging of nonbook materialsการทำบัตรรายการวัสดุไม่ตีพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging of audio-visual materialsการทำบัตรรายการโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sterilizationการทำไร้เชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Exterior lightingการส่องสว่างภายนอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Interior lightingการส่องสว่างภายใน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Characteristic X-rayรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ, รังสีที่เกิดจากการที่อะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ซึ่งมีค่าพลังงานเฉพาะของธาตุที่ถูกกระตุ้น (ดู excited state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Compton scatteringการกระเจิงแบบคอมป์ตัน, ปรากฏการณ์เมื่อโฟตอนวิ่งชนอิเล็กตรอนของอะตอม แล้วเกิดการกระเจิง โฟตอนที่กระเจิงออกไปจะมีพลังงานลดลงจากเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมของการกระเจิงและมวลของอนุภาคที่ถูกชน ปรากฏการณ์นี้ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบ คือ อาร์เทอร์ ฮอลลี คอมป์ตัน (Arthur Holly Compton) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี พ.ศ.2470 [นิวเคลียร์]
Strength of materialsกำลังวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary mycologyกิณวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enriched materialวัสดุเสริมสมรรถนะ, วัสดุที่มีสัดส่วนของไอโซโทปที่ต้องการ ถูกทำให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าสัดส่วนที่พบตามธรรมชาติ เช่น ยูเรเนียมตามธรรมชาติจะประกอบด้วยยูเรเนียม-238 ประมาณร้อยละ 99.3 และยูเรเนียม-235 (ซึ่งเกิดฟิชชันได้) ประมาณร้อยละ 0.7 ส่วนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ จะมีไอโซโทปยูเรเนียม-235 สูงกว่าร้อยละ 0.7 (ดู isotope separation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม [นิวเคลียร์]
Special nuclear materialวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ, วัสดุฟิสไซล์ และยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ (ดู enriched material ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Source material วัสดุต้นกำลัง, วัสดุใด ๆ ที่มียูเรเนียม ทอเรียม หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป ยกเว้นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
[นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
catering[แคท เทอ ริ่ง] (n ) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง
characterise (vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ
counterintuitive (n ) การโต้ตอบตามสัญชาตญาณ
criteria[คไรเทีย-เรียน] (prep) เกณฑ์, บรรทัดฐาน
earth-shatteringโลกาวินาศ, โลกสะท้าน
flesh eating bacteria (n ) แบคทีเรียกินเนื้อมนุษย์ เป็นแบคทีเรียเติบโตในบริเวณที่มีออกซิเจนน้อย จะเป็นจุดที่แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี หรือ เมื่อติดเชื้อแบคทีเรียนี้แล้วออกซิเจนและการหมุนเวียนของเลือดจะชลอการแบ่งตัวของแบคทีเรีย
Impression Materialวัสดุพิมพ์
interim (adj) ฉบับกลาง (interim report = รายงานฉบับกลาง)
letteringการประดิษฐ์ตัวอักษร
Mass Hysteria (n name ) อุปทานหมู่
material handling (n ) การขนถ่ายวัสุด
material obligation ข้อผูกพันเป็นสำคัญ
materiallyอย่างร้ายแรง
Ministerial regulation (n) กฏกระทรวง
sinteringการเผาผนึก (กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะทางวิศวกรรม)
sterile (n ) clean
sterile (n ) clean
uterine brother (n ) พี่น้องต่างพ่อ พี่ชายหรือน้องชายที่มีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ
uterine lining (n ) เยื่อบุมดลูก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Asterix!Asterix? Asterix and the Big Fight (1989)
Hysterical!Hysterisch. Indochine (1992)
No catering.Kein Catering. Documentary Filmmaking: Redux (2011)
You know on paper you're not yale material.เธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้เข้ากับเยลเลย New Haven Can Wait (2008)
What if she's about to make a huge, life-altering mistake,แล้วถ้าเธอทำความผิดใหญ่หลวงขึ้นมา There Might be Blood (2008)
From what I've seen, you're not yale material.จากสิ่งที่ฉันได้เห็น คุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเยล There Might be Blood (2008)
You're hysterical when you're hung over, Lois.อย่าบอกนะว่าเมื่อคืนเรา... Committed (2008)
Get up! What's the matter, huh? Your batteries run out?ลุกขึ้นม เป็นอะไร อยากจะเปิดสงครามใช่ไหม? Odyssey (2008)
Set the example that we Unitologists are not hysterical fanatics.ทำให้เห็นว่ายูนิโตโลจิสอย่างเรา ไม่ใช่ผู้บ้าสร้างปัญหา Dead Space: Downfall (2008)
If this thing started as normal bacteria Living in the intestinesถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดา บักเตรีอยู่ในลำไส้ Not Cancer (2008)
This is just the contrast material.นี่เป็นเพียง วัสดุที่คมชัด Adverse Events (2008)
But then you're not afraid of contrast material either.แต่คุณไม่ได้กลัว ผลแตกต่างไป Adverse Events (2008)
You actually keep a flashlight that doesn't need batteries in the trunk?นายเก็บไฟฉายมี่ไม่ต้องใช้แบ็ดเตอรี่ไว้ในรถ Birthmarks (2008)
Entering the abdominal cavity.เข้าไปในช่องท้อง Joy (2008)
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ The Itch (2008)
No bacteria, no pneumonia.ไม่มีแบททีเรีย ไม่มีปอดบวม Emancipation (2008)
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
Arteries are fine.เส้นเลือดปกติดี.. Emancipation (2008)
That don't have fetuses, bacterial and fungal infections,นั่นต้องไม่มีการตั้งครรภ์ หรือการติดเชื้อของบักเตรีหรือเชื้อรา Last Resort (2008)
Bacteria gets into the lungs, spreads to the heart.แบททีเรียเข้าไปยังปอด แพร่กระจายไปสู่หัวใจ Last Resort (2008)
If bacteria entered her bloodstream, it could have infected her brain.ถ้ามีแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือด สมองของเธอก็จะติดเชื้อ Dying Changes Everything (2008)
They're mycobacterial lesions.แต่เป็นรอยโรคจากเชื้อมัยโคแบคทีเรีย Dying Changes Everything (2008)
Chemo wipes out some of the bacteria, she feels a little better.คีโมคงกำจัดแบคทีเรียไปได้บางส่วน เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้ว Dying Changes Everything (2008)
Actually, this is the flattering one.ที่จริงแล้วมันเป็นแบบจัดว่าดูดีทีเดียว Dying Changes Everything (2008)
It just pottering!It just pottering! มันเพิ่ง pottering! Gas Pills (2008)
It's glittering so brightly my heart is beating wildly.มันดูเหมือนหัวใจเต้นดังไปทั่ว Akai ito (2008)
I'm my father's kid from the previous marriage. my father should have played the role of fostering my relationship with a new mother.ฉันเป็นลูกติดมากับพ่อ ในกรณีีนี้ พ่อฉันหวังว่าฉันจะมีความสัมพันธ์ที่กับแม่ใหม่ Akai ito (2008)
But, entering another trap we are.แต่ กำลังเข้าไปติดกับอีกอันนี่สิ Ambush (2008)
All batteries, open fire!ปืนใหญ่ทุกหน่วย ยิงได้! Destroy Malevolence (2008)
All batteries, target that command bucket.ปืนใหญ่ทุกหน่วย ยิงไปที่ยานบัญชาการนั่น Downfall of a Droid (2008)
General, we are picking up three Republic warships entering the system.ท่านครับ มียานรบของสาธารณรัฐ 3 ลำ กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ครับ Shadow of Malevolence (2008)
Perimeter and interior search turned out empty.ตรวจทั้งรอบๆนอกและในบ้านแล้วไม่เจอเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
Turns out he wasn't champion material.ก็เขาไม่ได้เหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะ Valiant (2008)
I'm looking for material evidence suggesting use of enchantments.ข้ากำลังตามหาหลักฐานของการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
I am entering your orbit now, General.ตอนนี้ ข้ากำลังเข้าสู่วงโคจรของท่านแล้ว ท่านนายพล Duel of the Droids (2008)
Mastering archery takes one man but politics take many menเป้าหมายของลูกธนูคือปัจเจกชน แต่นโยบายของฝ่าบาทใช้กับมหาชน Portrait of a Beauty (2008)
The creature you describe has all the characteristics of the Questing Beast.เจ้าตัวที่เจ้าเล่ามา มันมีลักษณะตรงกับ Le Morte d'Arthur (2008)
By receiving mysterious text messages and e-mail.โดยจะมีข้อความและอีเมล์ ลึกลับส่งให้กับคุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Veterinary Hospital Classic!โว้ว นี่มันช่าง... Scandal Makers (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system and impairs judgment, and also...แอลกอฮอล์ทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ระบบภูมิคุ้มกัันก็จะแย่ลง ความสามารถในการตัดสินใจน้อยลง แล้วก็.. Baby and I (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system... and impairers judgment, which can result in second and third Woo-Rahm!แอลกอฮอล์น่ะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง ทำลายเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบซ่อมแซ่ม การตัดสินใจ แล้ว... Baby and I (2008)
And we have one man entering the shop.แล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงเข้าไปในร้าน The Bank Job (2008)
You've instigated this calamity by storing your blackmail materials in this bank.คุณกระตุ้นความหายนะครั้งใหญ่นี้ ด้วยการเอาของแบล็คเมล์ของคุณ ไปไว้ในธนาคารแห่งนี้ The Bank Job (2008)
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I heard that they are investigating the suppliers of construction materials.ข้าได้ยินมาว่าพวกเขาสอบสวนผู้จัดหาอุปกรณ์การก่อสร้าง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It was Hong Gil Dong, the Interior Minister's illegitimate son.มันคือฮงกิลดง บุตรนอกสมรสของท่าเสนาบดีมหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You are the only one I can trust, Interior Minister!เจ้าเป็นผู้เดียวที่ข้าเชื่อใจ เสนากรมวัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Interior Minister! Tell me what is going on.ท่านอำมาตย์ /N นี่มันเกิดอะไรขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Everyone may leave except for the Interior Minister!ทุกคนออกไปให้หมด ยกเว้นเสนามหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The Interior Minister is passing through!ท่านเสนามหาดไทยกำลังจะผ่านมา! Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teriHer dress was made of very cheap material.
teriHe characterized her as lively.
teriThe novelist gathered materials for his work.
teriHe found a clue to solve the mysterious affair.
teriWill you take care of gathering materials for the climb?
teriThe illustration shows the deep interior.
teriIt is certain that one important criteria for employment is having 'leadership'.
teriShe is pursuing her career in interior design.
teriWhen the cold winter began, the old man's health deteriorated.
teriI heard my name called in the cafeteria.
teriFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
teriThat life is mysterious, I admit.
teriThe ship transports raw materials from Indonesia.
teriWe heard glass shattering in our street.
teriThe flowers in the garden need watering.
teriMrs Tanaka's characteristic curly hair was sticking up behind her ear.
teriAre we to remove our shoes before entering the house.
teriJapan imports raw materials from China and exports finished products to it.
teriOn entering the barn, he found a missing bike.
teriCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
teriIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
teriThe farmer is scattering seeds over the field.
teriA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
teriCritics may argue that all the foregoing characterizations are very abstract.
teriThat glittering accessory doesn't go with your sweatshirt. Try this on!
teriThe province supplies its neighbors with various raw materials.
teriHis boosterism makes it sound wonderful but I wonder if he understands how hard it's going to be to actually carry out.
teriHe was debarred from entering the club.
teriBacteria will not breed in alcohol.
teriDelivery of the materials took two whole months so it will be late for the 12th of December.
teriI am watering the flowers.
teriWaves were battering the shore.
teriTranslating this material calls for a lot of patience.
teriThis computer runs on batteries.
teriIt needs new batteries.
teriPlastics have taken the place of many conventional materials.
teriA store catering to students.
teriThe suit materials of this sort will not stand up well.
teriThese paintings will be left here for posterity.
teriJapan has to import most of its raw materials.
teriI cannot continue my class with you chattering to one another.
teriPasteur experimented with bacteria.
teriThey gave him both material and spiritual support.
teriTalks centering on nuclear disarmament.
teriI am a little bit afraid that he will not prepare anything because I have not seen a presentation of his with presentation material.
teriThe flowers don't look happy. I'd like to water them, is there a watering can?
teriShe is collecting material for a book.
teriThis packaging material provides heat insulation.
teriI have to change the batteries in the radio.
teriIt is characteristic of him to do such a thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัสดุก่อสร้าง[N] construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
น.สพ.[N] veterinary medicine, Syn. นายสัตวแพทย์
มท[N] Ministry of Interior, Syn. กระทรวงมหาดไทย
สิ่งตีพิมพ์[N] printed matter, See also: published material
คลังพัสดุ[N] materials store
เครื่องใช้สำนักงาน[N] office equipment, See also: office supplies, office materials
วัตถุนิยม[ADJ] materialism, Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม, Example: สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน, Thai definition: การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
วงการ[N] circle, See also: field, quarter, coterie, society, Syn. แวดวง, Example: Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา และวงการนักปรัชญาศาสนามาเป็นเวลานาน, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงาน, กลุ่มบุคคล
ปลอดเชื้อ[ADJ] sterile
ลักษณะทางพันธุกรรม[N] hereditary characteristic, Syn. ลักษณะทางกรรมพันธุ์, Example: มีคำถามมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันแล้ว ว่ามนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากลักษณะทางพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่
แบคทีเรีย[N] bacteria, Syn. บักเตรี, Example: แบคทีเรียเป็นแสนเป็นล้านตัวจะทำให้ฟางกลายเป็นปุ๋ยได้, Count unit: ตัว, Thai definition: พืชชั้นต่ำเซลล์เดียว ไม่มีผนังห่อหุ้มนิวเคลียส ไม่มีคลอโรฟีลล์ มีรูปร่างกลม เป็นท่อน โค้ง หรือ เป็นเกลียว, Notes: (อังกฤษ)
ถึงเกณฑ์[V] be qualified, See also: pass a criterion, Thai definition: ทัดเทียมหรือเท่าหลักที่กำหนดไว้
ภายใน[PREP] inside, See also: interior, internal, inner, Syn. ข้างใน, ด้านใน, ชั้นใน, Example: เมื่อเดินเข้าไปภายในอาคารฉันถึงกับอึ้งเพราะความหรูหราของการประดับตกแต่ง, Thai definition: ข้างในหรือส่วนที่อยู่ด้านใน
ยี่ห้อ[N] manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
พร่างพราย[ADJ] sparkling, See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering, Syn. พร่า, พร่าง, พราย, Example: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้, Thai definition: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด
โปเก[ADJ] worn-out, See also: deteriorated, Syn. ชำรุด, โทรม, เก่าแก่, Example: แกกัดฟันจูงจักรยานโปเกของแกเข้ามาทิ้งแหมะลงข้างศาลา, Thai definition: ที่เก่าแก่จนใช้การได้ไม่ดี, Notes: (ปาก)(จีน)
ชั้นหลัง[N] next generation, See also: later generation, posterity, offspring, descendants, Syn. รุ่นถัดมา, รุ่นหลัง, Example: การแต่งกายของตัวละครดึกดำบรรพ์ในชั้นหลังคงจะเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม
มหาดไทย[N] Ministry of the Interior, Syn. กระทรวงมหาดไทย, Example: ศอ.บต.เป็นหน่วยงานประสานระหว่างข้าราชการพลเรือน ตำรวจและทหาร อยู่ในการกำกับดูแลของมหาดไทย, Thai definition: ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข การพัฒนาชนบทและชุมชน, การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การโยธา และการราชทัณฑ์
รูปธรรม[N] concrete object, See also: material object, natural form, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
เรือง[ADJ] shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
เรื่องลึกลับ[N] mystery story, See also: mysterious story, Example: ท่านมีความเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับวิญญาณนี้ สามารถนำไปอธิบายเรื่องลึกลับต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้, Count unit: เรื่อง
วัตถุดิบ[N] raw material, See also: material, Example: เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า
วาบ[ADV] flashingly, See also: glitteringly, glisteningly, Syn. วับ, วาบวับ, แปลบปลาบ, Example: เวลาวิทยุสอบถามไปแล้วสายตรวจตอบมา จะมีไฟขึ้นบนจอวาบๆ จะรู้กันว่าโกหกหรือไม่, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
สยดสยอง[V] be horrified, See also: be horrible, be dreadful, recoil, draw back interior, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขากำลังจ้องมองภาพอันสยดสยองของเหยื่อ จากอุ้งมือฆาตกร, Thai definition: ที่เกี่ยวกับการสยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
สรรพคุณ[N] properties, See also: qualities, effect, characteristics, physiological actions, Syn. คุณสมบัติ, Example: อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรยาไทยโบราณ ล้วนแล้วแต่หามาได้จากป่าแทบทั้งนั้น, Count unit: สรรพคุณ, Thai definition: สิ่งที่เป็นประโยชน์, คุณทั้งหลาย, Notes: (สันสกฤต)
เสื่อมคุณภาพ[V] deteriorate, See also: degenerate, worsen, get worse in quality, Syn. เสื่อมสภาพ, ด้อยคุณภาพ, หย่อนคุณภาพ, หมดสภาพ, Example: การเก็บสต๊อกนานเกินไปอาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ, Thai definition: คุณภาพเลวลง
อนุชน[N] next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
อบ[V] be stuffy, See also: be sultry, be sweltering, be stifling, Syn. อบอ้าว, Ant. โล่งสบาย, Example: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ, Thai definition: อากาศถ่ายเทไม่ได้
ลักษณะ[N] quality, See also: character, characteristic, appearance, Example: การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประมวลผลข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน, Count unit: ลักษณะ, Thai definition: เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
ลักษณะเฉพาะ[N] particularities, See also: peculiarity, unique, specific characteristic, Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ, Example: เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา, Count unit: ลักษณะ
ลี้ลับ[ADJ] mysterious, See also: secret, arcane, enigmatic, mystifying, uncanny, inexplicable, Example: การหลับเป็นเสมือนประตูไปสู่โลกลี้ลับ, Thai definition: ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา
วัตถุ[N] object, See also: stuff, material, substance, Syn. สิ่งของ, Example: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
วาววับ[ADJ] glittering, See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling, Syn. วาบวับ, แวววาว, แวววับ, Example: เจ้าหมาร้ายกาจตัวนั้นมีคมเขี้ยวที่วาววับ และยังมีแววตาดุร้าย, Thai definition: ที่มีประกายแวววาว
วูบวาบ[ADJ] flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
สมบัติ[N] property, See also: quality, attribute, characteristic, feature, hallmark, Syn. คุณสมบัติ, Thai definition: ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีนมีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง
ส่อสันดาน[V] indicate one's trait, See also: indicate one's character or characteristic, indicate one's disposition, Syn. ส่อนิสัย, Example: ยังไงๆ เขาก็ต้องส่อสันดานของคนที่ไม่ได้รับการอบรมออกมา
อร่าม[ADJ] glittering, See also: beautiful, shiny, glowing, illuminated, Syn. สวยงาม, แพรวพราว, งาม, Example: ลายดอกไม้สักฉลุที่ประดับเป็นจังหวะรอบศาลางามอร่ามราวกับศาลาแห่งนี้ประดับด้วยดอกไม้สีทอง
อร่ามเรือง[ADJ] shiny, See also: glittering, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Example: สายตาของหัวขโมยจับนิ่งอยู่ที่สร้อยคอสีทองอร่ามเรืองที่อยู่บนคอขอหญิงสาว
อากัปกิริยา[N] manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
มหาสดมภ์[N] disease characterized by stiffening of the jaw, See also: lock-jaw, locked jaw, Thai definition: ชื่อโรคลมชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณซึ่งอาจทำให้ขากรรไกรแข็ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อารมณ์[N] characteristics, See also: behavior, Syn. นิสัยใจคอ, Example: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน
ด้านนอก[N] outside, See also: exterior, Syn. ข้างนอก, Example: เจ้าหน้าที่ให้นำรถมาจอดด้านนอกอาคาร เพราะใต้อาคารมีการจัดงานอยู่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: พ้นออกไปจากภายในหรือข้างใน
ด้านใน[N] inside, See also: interior, Syn. ข้างใน, ภายใน, Example: ส่วนด้านในของบ้านปูด้วยหินแกรนิตทั้งหมด, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ส่วนที่ตรงข้ามกับด้านนอก, อยู่เข้ามาจากด้านนอก
ร้อน[ADJ] tropical, See also: hot, torrid, sultry, stifling, steamy, sweltering, scorching, Example: ป่าไม้ในเขตร้อนถูกทำลายลงไปมาก, Thai definition: เกี่ยวกับการมีอุณหภูมิสูง
ร่อยหรอ[V] become less and less, See also: be almost used up, be gradually worn off, be gradually consumed, deteriorate, become deple, Syn. ลดลง, Ant. ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: วันใดเงินในกระเป๋าร่อยหรอ ผมก็จะนั่งรถเมล์, Thai definition: ค่อยหมดไป, หมดไปสิ้นไปทีละน้อย
แพรวพราว[V] be shining, See also: be sparkling, be dazzling, be glittering, be glistening, Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, ประกายพราว, ระยิบระยับ, Example: ชุดไหมสีทองแพรวพราวด้วยอัญมณีหลากสีที่ล้ำค่า, Thai definition: มีแสงเลื่อมแวววาว
ภายใน[ADJ] internal, See also: interior, inside, inner, Syn. ข้างใน, ด้านใน, Example: เราต้องให้ความสำคัญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเท่าๆ กัน, Thai definition: ที่เป็นส่วนข้างในหรือด้านใน
เกณฑ์[N] criterion, See also: standard, measure, evaluation principle, Syn. กฏเกณฑ์, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, Example: การตัดพยางค์ในความเรียง อาจใช้พยางค์ในพจนานุกรมเป็นเกณฑ์ได้อย่างหนึ่ง, Thai definition: หลักที่กำหนดไว้
กีบแรด[N] Angiopteris evecta (Marattiaceae), Syn. ว่านกีบแรด, ว่านกีบม้า, Example: เฟิร์นประเภทนี้นี้ชอบขึ้นตามริมห้วย หรือบริเวณที่ชื้นมากๆ เช่น กีบแรด หัสดำ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเฟินชนิด Angiopteris evecta Hoffm. ในวงศ์ Marattiaceae ทางใบยาวแยกแขนง ที่โคนก้านใบมีส่วนคล้ายกีบม้าหรือกีบแรดกำกับอยู่ ใช้ทำยาได้
กุกกัก[ADV] sound or clattering, Syn. กุกๆ กักๆ, Example: พี่เขินเปิดลิ้นชักค้นอะไรกุกกักในห้องทำงาน, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
แบคทีเรีย[n.] (baēkthīrīa) EN: bacterium ; bacteria [pl]   FR: bactérie [f]
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
บักเตรี[n.] (baktērī) EN: bacteria   FR: bactérie [f]
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
บิด[n.] (bit) EN: dysentery   FR: dysenterie [f]
บทเฉพาะกาล[n. exp.] (bot chaphǿkān) EN: temporary provisions ; interim arrangement   
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhaliklaksana) EN: personality ; individual characteristic ; character   
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics   
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: lot   FR: billet de loterie [m]
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ช่างตกแต่งภายใน[n. exp.] (chang toktaeng phāinai) EN: interior designer   
ชั้นใน [adj.] (channai) EN: inner ; interior ; internal ; inside   FR: intérieur ; interne
ชั้นนอก[adj.] (channøk) EN: outer ; ouside ; exterior   FR: extérieur ; externe
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่[v. exp.] (chāt baettoērī mai) FR: recharger la batterie
ชาติที่แล้ว[n. exp.] (chāt thīlaēo) EN: last life   FR: vie antérieure [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.]   FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
เชื้อแบคทีเรีย[n.] (cheūa baēkthīrīa) EN: bacterium ; bacteria [pl]   FR: bactérie [f]
เชื้อโรค[n.] (cheūarōk) EN: bacteria ; germ   FR: bactérie [f] ; germe [m]
ช่องวิ่งด้านใน[n. exp.] (chǿngwing dān nai) EN: inside lane   FR: couloir intérieur [m]
ช่องวิ่งด้านนอก[n. exp.] (chǿngwing dān nøk) EN: outside lane   FR: couloir extérieur [m]
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ด้านใน[adj.] (dān nai) EN: inside   FR: intérieur
ด้านนอก[adj.] (dān nøk) EN: outside ; exterior   FR: extérieur
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ channai) EN: inner planet   FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ channøk) EN: outer planet   FR: planète extérieure [f]
ดินแดง[n.] (dindaēng) EN: laterite ; red iron oxide   FR: latérite [f] ; sol rougeâtre [m]
ดินลูกรัง[n. exp.] (din lūkrang) EN: laterite ; red earth   FR: latérite [f] ; terre rougeâtre [m]
ด้อยคุณภาพ[v. exp.] (dǿi khunnaphāp) EN: deteriorate   
ดอกจัน[n.] (døkjan) EN: asterisk ; star   FR: astérisque [m] ; étoile [f]
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic   FR: identité [f]
เอกสารประกอบการพิจารณา[n. exp.] (ēkkasān prakøp kān phijāranā) EN: supporting documents ; records ; material   
แห้งแล้ง[adj.] (haēnglaēng) EN: arid ; dry   FR: aride ; sec ; stérile
หินแลง[n.] (hinlaēng) EN: laterite   FR: latérite [f]
หินศิลาแลง[n. exp.] (hin silālaēng) EN: laterite   FR: latérite [f]
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร[n. exp.] (hǿng jamnāi bat dōisān) EN: ticket office   FR: guichet [m] ; billeterie [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi tūa) EN: ticket office ; booking office   FR: billeterie [f]
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes   FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoen) EN: illegal lottery ; umbers game   FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
อิงเกณฑ์[X] (ing kēn) EN: criterion referenced   
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joke ; jest ; laughing-stock   FR: blague [f] ; plaisanterie [f]
จุลชีพ[n.] (junlachīp) EN: microbe ; microorganism   FR: microbe [m] ; bactérie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERI    T EH1 R IY0
OTERI    OW0 T EH1 R IY0
SPITERI    S P IY0 T EH1 R IY0
INTERIM    IH1 N ER0 AH0 M
COTERIE    K OW1 T ER0 IY0
INTERIM    IH1 N T R AH0 M
UTERINE    Y UW1 T ER0 AH0 N
STERILE    S T EH1 R AH0 L
INTERIM    IH1 N T ER0 AH0 M
PUSATERI    P UW0 S AA0 T EH1 R IY0
INTERIOR    IH2 N T IH1 R IY0 ER0
LISTERIA    L IH2 S T IH1 R IY0 AH0
CATERING    K EY1 T ER0 IH0 NG
MITERING    M AY1 T ER0 IH0 NG
EXTERIOR    IH0 K S T IH1 R IY0 ER0
CRITERIA    K R AY0 T IH1 R IY0 AH0
ESOTERIC    EH2 S OW0 T EH1 R IH0 K
HYSTERIC    HH IH2 S T EH1 R IH0 K
HYSTERIA    HH IH2 S T EH1 R IY0 AH0
MATERIEL    M AH0 T IH2 R IY0 EH1 L
ENTERING    EH1 N ER0 IH0 NG
SANTERIA    S AE2 N T EH1 R IY0 AH0
EATERIES    IY1 T ER0 IY0 Z
ESOTERIC    EH2 S AH0 T EH1 R IH0 K
ENTERING    EH1 N T ER0 IH0 NG
BACTERIA    B AE0 K T IH1 R IY0 AH0
UTTERING    AH1 T ER0 IH0 NG
ASTERISK    AE1 S T ER0 IH2 S K
ARTERIES    AA1 R T ER0 IY0 Z
ARTERIAL    AA0 R T IH1 R IY0 AH0 L
WATERING    W AO1 T ER0 IH0 NG
ANTERIOR    AE0 N T IH1 R IY0 ER0
ALTERING    AO1 L T ER0 IH0 NG
TERIYAKI    T EH2 R AH0 Y AA1 K IY0
MATERIAL    M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L
METERING    M IY1 T ER0 IH0 NG
PETERING    P IY1 T ER0 IH0 NG
ULTERIOR    AH0 L T IH1 R IY0 ER0
RENTERIA    R EH0 N T EH1 R IY0 AH0
CATERINO    K AA0 T ER0 IY1 N OW0
HYSTERICS    HH IH2 S T EH1 R IH0 K S
FILTERING    F IH1 L T ER0 IH0 NG
INTERIORS    IH0 N T IH1 R IY0 ER0 Z
BUTTERICK    B AH1 T ER0 IH0 K
EKATERINA    EY0 K AA0 T EH0 R IY1 N AH0
CAFETERIA    K AE2 F AH0 T IH1 R IY0 AH0
FESTERING    F EH1 S T ER0 IH0 NG
FALTERING    F AO1 L T ER0 IH0 NG
BACTERIAL    B AE0 K T IH1 R IY0 AH0 L
BACTERIUM    B AE0 K T IH1 R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coterie    (n) (k ou1 t @ r ii)
enteric    (j) (e1 n t e1 r i k)
interim    (n) (i1 n t @ r i m)
sterile    (j) (s t e1 r ai l)
uterine    (j) (y uu1 t @ r ai n)
materiel    (n) (m a t ii1 r i e l)
altering    (v) (oo1 l t @ r i ng)
anterior    (j) (a1 n t i@1 r i@ r)
arterial    (j) (aa1 t i@1 r i@ l)
arteries    (n) (aa1 t @ r i z)
asterisk    (n) (a1 s t @ r i s k)
bacteria    (n) (b a1 k t i@1 r i@)
catering    (v) (k ei1 t @ r i ng)
coteries    (n) (k ou1 t @ r i z)
criteria    (n) (k r ai1 t i@1 r i@)
entering    (v) (e1 n t @ r i ng)
esoteric    (j) (e2 s ou t e1 r i k)
exterior    (n) (i1 k s t i@1 r i@ r)
hysteria    (n) (h i1 s t i@1 r i@)
interior    (n) (i1 n t i@1 r i@ r)
laterite    (n) (l a1 t @ r ai t)
material    (n) (m @1 t i@1 r i@ l)
petering    (v) (p ii1 t @ r i ng)
preterit    (n) (p r e1 t @ r i t)
ulterior    (j) (uh1 l t i@1 r i@ r)
uttering    (v) (uh1 t @ r i ng)
waterier    (j) (w oo1 t @ r i@ r)
watering    (v) (w oo1 t @ r i ng)
wisteria    (n) (w i1 s t i@1 r i@)
Kettering    (n) (k e1 t @ r i ng)
asterisks    (n) (a1 s t @ r i s k s)
austerity    (n) (oo1 s t e1 r i t ii)
bacterial    (j) (b a1 k t i@1 r i@ l)
bacterium    (n) (b a1 k t i@1 r i@ m)
bantering    (v) (b a1 n t @ r i ng)
bartering    (v) (b aa1 t @ r i ng)
batteries    (n) (b a1 t @ r i z)
battering    (v) (b a1 t @ r i ng)
bettering    (v) (b e1 t @ r i ng)
butteries    (n) (b uh1 t @ r i z)
buttering    (v) (b uh1 t @ r i ng)
cafeteria    (n) (k a2 f @ t i@1 r i@)
cantering    (v) (k a1 n t @ r i ng)
cauterize    (v) (k oo1 t @ r ai z)
criterion    (n) (k r ai1 t i@1 r i@ n)
dexterity    (n) (d e2 k s t e1 r i t ii)
enteritis    (n) (e2 n t @ r ai1 t i s)
exteriors    (n) (i1 k s t i@1 r i@ z)
faltering    (v) (f oo1 l t @ r i ng)
festering    (v) (f e1 s t @ r i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori
基準[きじゅん, kijun] Thai: หลักเกณฑ์ English: criteria
資料[しりょう, shiryou] Thai: ข้อมูล English: materials
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic

German-Thai: Longdo Dictionary
Cafeteria(n) |die, pl. Cafeterian/Cafeterias| ร้านขายกาแฟและอาหารว่างตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
Verteidigungsministerium(n) |das| กระทรวงกลาโหม
Verkehrsministerium(n) |das| กระทรวงคมนาคม
Finanzministerium(n) |das| กระทรวงการคลัง
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material [Add to Longdo]
Abflussverhalten {n}runoff characteristics [Add to Longdo]
Abfragekriterium {n}qualifier [Add to Longdo]
Abklingcharakteristik {f}decay characteristic [Add to Longdo]
Abnahmekriterium {n} | Abnahmekriterien {pl}acceptance criterion; approval criterion | acceptance criteria; approval criteria [Add to Longdo]
Abplatzen der Glasur in kleinen Teilenblistering [Add to Longdo]
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics [Add to Longdo]
Abschirmdienst {m}; Spionageabwehr {f}counterintelligence [Add to Longdo]
Abtastfilterung {f}sampled data filtering [Add to Longdo]
Abteilungsleiter {m}; Abteilungsleiterin {f} | Abteilungsleiter {pl}head of department | heads of department [Add to Longdo]
Alkalibatterie {f}alkaline cell [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique characteristics [Add to Longdo]
Altmaterial {n}salvage [Add to Longdo]
Altwaren {pl}; Altmaterial {n}scrap [Add to Longdo]
Amplitudengang {f}amplitude characteristic; frequency characteristic [Add to Longdo]
Anbeterin {f}; Anbeter {m}adorer [Add to Longdo]
Angestellte {m,f}; Angestellter; Mitarbeiter {m}; Mitarbeiterin {f} | Angestellten {pl}; Mitarbeiter {pl}; Mitarbeiterinnen {pl}staffer | staffers [Add to Longdo]
Anodenkennung {f}anode characteristics [Add to Longdo]
Anschauungsmaterial {n}illustrative material [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Antrieb {m}; Ansporn {m} | Anreize {pl}; Antriebe {pl} | finanzieller Anreiz | materieller Anreiz | wirtschaftliche Anreizeincentive | incentive | financial incentive | material incentive | economic incentives [Add to Longdo]
Antimaterie {f}antimatter [Add to Longdo]
Arbeiter {m}; Arbeiterin {f} | Arbeiter {pl} | Arbeiter in der Produktionworker | workers | shop floor workers [Add to Longdo]
Arterie {f}; Hauptader {f}; Schlagader {f} [anat.] | Arterien {pl} | eine Hauptader betreffendartery | arteries | arterial [Add to Longdo]
Artikelnummerkriterium {n}article number criterion [Add to Longdo]
Aufmaß {n}; Zuschlag {m}; Toleranz {f}; Zugabe {f}; Materialzugabe {f}allowance [Add to Longdo]
Aufseherin {f}; Wächterin {f}; Hüterin {f}custodian [Add to Longdo]
Aufwärterin {f}stewardess [Add to Longdo]
Ausfallstraße {f}traffic artery; arterial road [Add to Longdo]
Ausgabe: Andere MaterialienEdition: Other materials [Add to Longdo]
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
Auslegungskriterien {pl}design criteria [Add to Longdo]
Außen...outer; exterior [Add to Longdo]
Außenanschluss {m}exterior outlet [Add to Longdo]
Außenansicht {f}exterior view [Add to Longdo]
Außendienstmitarbeiter {m}; Außendienstmitarbeiterin {f} | Außendienstmitarbeiter seinfield representative; outdoor staff | to work in the field [Add to Longdo]
Außenkanzel {f}exterior pulpit [Add to Longdo]
Außenministerium {n}; Auswärtiges Amt | Außenministerien {pl}foreign office | foreign offices [Add to Longdo]
Außenministerium {n}State Department [Am.] [Add to Longdo]
Außenputz {m}exterior plaster [Add to Longdo]
Außenrestaurierung {f}exterior restoration [Add to Longdo]
Außenspiegel {m} [auto] | Außenspiegel {pl}exterior rear-view mirror; mirror | exterior rear-view mirrors; mirrors [Add to Longdo]
Außentür {f}outer door; exterior door [Add to Longdo]
Außenverpackungskarton {m}exterior package board [Add to Longdo]
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials [Add to Longdo]
Ausstellungsmaterial {n}display material [Add to Longdo]
Auswahlkriterium {n} | Auswahlkriterien {pl}selection criterion | selection criteria [Add to Longdo]
Autobatterie {f}car battery [Add to Longdo]
Baggergut {n}dredged material [Add to Longdo]
Bakterie {f}; Bakterium {n}; Spaltpilz {m} | Bakterien {pl}bacterium | bacteria; bacteriums [Add to Longdo]
Bakterienkunde {f}bacteriology [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interior (n vi vt adv prep) ตกแต่งภายใน
See also: S. ข้างใน,

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かたかた[, katakata] (adv,n,vs) (on-mim) clattering [Add to Longdo]
かたり[, katari] (adv-to) (on-mim) with a clatter; clatteringly [Add to Longdo]
がくがく;ガクガク[, gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose [Add to Longdo]
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
つかえつかえ;つっかえつっかえ[, tsukaetsukae ; tsukkaetsukkae] (exp,adv) haltingly; stutteringly [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
とぼとぼ[, tobotobo] (adv) (on-mim) totteringly; trudgingly [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
びらびら[, birabira] (adv,n,vs) (on-mim) flutter; flutteringly [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
べちゃべちゃ[, bechabecha] (adj-na,adv,vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.) [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[, pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick [Add to Longdo]
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, ] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have [Add to Longdo]
不育性[bù yù xìng, ㄅㄨˋ ㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, ] sterility [Add to Longdo]
不育症[bù yù zhèng, ㄅㄨˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, ] sterility; barrenness [Add to Longdo]
不遂[bù suì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ, ] fail; fail to materialize [Add to Longdo]
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, ] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear) [Add to Longdo]
乳酸菌[rǔ suān jūn, ㄖㄨˇ ㄙㄨㄢ ㄐㄩㄣ, ] lactic acid bacteria [Add to Longdo]
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型 [Add to Longdo]
人证物证[rén zhèng wù zhèng, ㄖㄣˊ ㄓㄥˋ ˋ ㄓㄥˋ, / ] human testimony and material evidence [Add to Longdo]
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story) [Add to Longdo]
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, ] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall [Add to Longdo]
修炼[xiū liàn, ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ, / ] (of Taoists) practise austerities; practise asceticism [Add to Longdo]
修炼成仙[xiū liàn chéng xiān, ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ, / ] lit. practise austerities to become a Daoist immortal; practise makes perfect [Add to Longdo]
偷工减料[tōu gōng jiǎn liào, ㄊㄡ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] to skimp on the job and stint on materials (成语 saw); jerry-building; sloppy work [Add to Longdo]
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] get the materials ready; prepare feed (for livestock) [Add to Longdo]
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, ] filling material; stuffing; lining; filling [Add to Longdo]
充电[chōng diàn, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] to recharge batteries; fig. to rest and recuperate [Add to Longdo]
先帝遗诏[xiān dì yí zhào, ㄒㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄓㄠˋ, / ] posthumous edict of former emperor; Liu Bei's 劉備|刘备 edict to posterity [Add to Longdo]
先验[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, / ] a priori and a posteriori (philosophy) [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, ] to enter; entering tone (classical Chinese) [Add to Longdo]
入声[rù shēng, ㄖㄨˋ ㄕㄥ, / ] entering tone (the fourth tone of classical Chinese) [Add to Longdo]
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior [Add to Longdo]
内地[nèi dì, ㄋㄟˋ ㄉㄧˋ, / ] inland; interior [Add to Longdo]
内政部[nèi zhèng bù, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] Ministry of the Interior [Add to Longdo]
内政部长[nèi zhèng bù zhǎng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] Minister of the Interior [Add to Longdo]
内部[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, / ] interior; inside (part, section); internal [Add to Longdo]
内酰胺酶[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, / ] beta-lactamase (a bacterial inhibitor) [Add to Longdo]
内陆[nèi lù, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ, / ] inland; interior [Add to Longdo]
两性[liǎng xìng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] the two sexes; bisexual; hermaphrodite; having two characteristics; heterosexual [Add to Longdo]
八音[bā yīn, ㄅㄚ , ] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹) [Add to Longdo]
共同筛选[gòng tóng shāi xuǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄞ ㄒㄩㄢˇ, / ] collaborative filtering [Add to Longdo]
冰霜[bīng shuāng, ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄤ, ] moral integrity; austerity [Add to Longdo]
凌夷[líng yí, ㄌㄧㄥˊ ㄧˊ, ] to deteriorate; to decline; to slump; also written 陵夷 [Add to Longdo]
凹版[āo bǎn, ㄠ ㄅㄢˇ, ] an engraved printing plate; gravure; intaglio; material printed using gravure (e.g. postage stamps) [Add to Longdo]
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, / ] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays") [Add to Longdo]
分餐[fēn cān, ㄈㄣ ㄘㄢ, ] separate meals; to eat individually, not in common cafeteria [Add to Longdo]
别有用心[bié yǒu yòng xīn, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, / ] to have an ulterior motive; a hidden agenda [Add to Longdo]
前房角[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ, ] anterior chamber (the front chamber of the eye) [Add to Longdo]
前部皮层下损伤[qián bù pí céng xià sǔn shāng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] anterior subcortical lesions [Add to Longdo]
前锯肌[qián jù jī, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄐㄧ, / ] serratus anterior muscle (upper sides of the chest) [Add to Longdo]
副产物[fù chǎn wù, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ˋ, / ] byproduct material [Add to Longdo]
动脉硬化[dòng mài yìng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] hardening of the arteries; arteriosclerosis [Add to Longdo]
动魄[dòng pò, ㄉㄨㄥˋ ㄆㄛˋ, / ] shocking; shattering [Add to Longdo]
动魄惊心[dòng pò jīng xīn, ㄉㄨㄥˋ ㄆㄛˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shaking one to the core (成语 saw); extremely disturbing; shattering; hair-raising [Add to Longdo]
包乘制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ, ] chartering system [Add to Longdo]
包乘组[bāo chéng zǔ, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ, / ] chartering charge [Add to Longdo]
卡尔扎伊[Kǎ ěr zā yī, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄗㄚ ㄧ, ] Hamid Karzai (interim leader of Afghanistan from 2001 and president since 2004) [Add to Longdo]
危险品[wēi xiǎn pǐn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] hazardous materials [Add to Longdo]
原料[yuán liào, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] raw material [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
コンピューター化[コンピューターか, konpyu-ta-ka] computerization [Add to Longdo]
コンピュータリゼーション[こんぴゅーたりぜーしょん, konpyu-tarize-shon] computerization [Add to Longdo]
コンピュータ化[こんぴゅうたか, konpyuutaka] computerization [Add to Longdo]
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization [Add to Longdo]
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics [Add to Longdo]
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]
バッテリ[ばってり, batteri] battery [Add to Longdo]
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
ヒステリシス[ひすてりしす, hisuterishisu] historesis, hysteresis [Add to Longdo]
ラスタ化[らすたか, rasutaka] rasterization [Add to Longdo]
ローバッテリ[ろーばってり, ro-batteri] low battery [Add to Longdo]
基準[きじゅん, kijun] criterion [Add to Longdo]
機械化[きかいか, kikaika] computerization (vs) [Add to Longdo]
空内部様式[くうないぶようしき, kuunaibuyoushiki] empty interior style [Add to Longdo]
指数(浮動小数点の)[しすう, shisuu] characteristic [Add to Longdo]
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document [Add to Longdo]
字体[じたい, jitai] type, font, lettering [Add to Longdo]
実現された内部[じつげんされたないぶ, jitsugensaretanaibu] realized interior [Add to Longdo]
情報化[じょうほうか, jouhouka] computerization (vs) [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria [Add to Longdo]
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] characteristic of a logarithm [Add to Longdo]
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style [Add to Longdo]
抽出規準[ちゅうしゅつきじゅん, chuushutsukijun] selection criteria [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] characteristics [Add to Longdo]
内部[ないぶ, naibu] interior (a-no), internal [Add to Longdo]
内部様式[ないぶようしき, naibuyoushiki] interior style [Add to Longdo]
判定基準[はんていきじゅん, hanteikijun] criterion [Add to Longdo]
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material [Add to Longdo]
米印[こめじるし, komejirushi] asterisk(*) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不妊[ふにん, funin] unfruchtbar, steril [Add to Longdo]
不思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
不毛[ふもう, fumou] unfruchtbar, steril, wuest, oede [Add to Longdo]
乾電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
動脈[どうみゃく, doumyaku] Schlagader, Arterie [Add to Longdo]
厚生省[こうせいしょう, kouseishou] Ministerium_fuer_Soziales, Sozialministerium [Add to Longdo]
取材[しゅざい, shuzai] Sammeln_von_Material, Sammeln_von_Nachrichten [Add to Longdo]
唯物論[ゆいぶつろん, yuibutsuron] Materialismus [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] -eigen, charakteristisch [Add to Longdo]
地下[ちか, chika] unterirdisch [Add to Longdo]
地下茎[ちかけい, chikakei] unterirdischer_Stiel, Wurzelstock [Add to Longdo]
地下街[ちかがい, chikagai] unterirdische_Ladenstrasse [Add to Longdo]
埋蔵[まいぞう, maizou] unterirdische_Lagerstaette [Add to Longdo]
外務省[がいむしょう, gaimushou] Aussenministerium [Add to Longdo]
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Finanzministerium [Add to Longdo]
奥妙[おうみょう, oumyou] -Tiefe, Tiefsinn, Mysterium [Add to Longdo]
奥義[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
奥義[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
尺度[しゃくど, shakudo] Laengenmass, Massstab, Kriterium [Add to Longdo]
局長[きょくちょう, kyokuchou] Ministerialdirektor, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
怪しい[あやしい, ayashii] zweifelhaft, fragwuerdig, bedenklich,, verdaechtig, unzuverlaessig, unsicher,, unglaubwuerdig, seltsam, sonderbar,, mysterioes, befremdlich, schlecht [Add to Longdo]
抗菌性[こうきんせい, koukinsei] antibakteriell [Add to Longdo]
抽せん[ちゅうせん, chuusen] Lotterie [Add to Longdo]
拷問具[ごうもんぐ, goumongu] Folterinstrument [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] bekommen, unterichtet_werden [Add to Longdo]
文部省[もんぶしょう, monbushou] Kultusministerium [Add to Longdo]
月謝[げっしゃ, gessha] monatliches_Schulgeld, monatliche_Unterichtsgebuehr [Add to Longdo]
[ざい, zai] HOLZ, STOFF, MATERIAL, TALENT [Add to Longdo]
材料[ざいりょう, zairyou] Stoff, Material [Add to Longdo]
歩兵[ほへい, hohei] Infanterie, Infanterist [Add to Longdo]
殺菌[さっきん, sakkin] Sterilisation [Add to Longdo]
法務省[ほうむしょう, houmushou] Justizministerium [Add to Longdo]
無形[むけい, mukei] gestaltlos, formlos, immateriell [Add to Longdo]
無菌[むきん, mukin] keimfrei, sterilisiert [Add to Longdo]
燃料[ねんりょう, nenryou] Brennstoff, Brennmaterial [Add to Longdo]
物資[ぶっし, busshi] Gueter, Waren, Rohmaterial [Add to Longdo]
物質[ぶっしつ, busshitsu] Stoff, Materie, Substanz [Add to Longdo]
特徴[とくちょう, tokuchou] charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
特有[とくゆう, tokuyuu] charakteristisch [Add to Longdo]
特色[とくしょく, tokushoku] Eigenart, charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
神秘[しんぴ, shinpi] Mysterium, goettliches_Geheimnis [Add to Longdo]
福引[ふくびき, fukubiki] Lotterie, Tombola [Add to Longdo]
粗い[あらい, arai] -grob (Struktur,Material,Arbeit), -rauh (Oberflaeche) [Add to Longdo]
細菌[さいきん, saikin] Bazillus, Bakterie [Add to Longdo]
[きん, kin] PILZ, KEIM, BAKTERIE,, KRANKHEITSERREGER [Add to Longdo]
規準[きじゅん, kijun] Kriterium, Richtmass, Norm [Add to Longdo]
資源[しげん, shigen] Hilfsmittel, Material [Add to Longdo]
赤痢[せきり, sekiri] rote_Ruhr, Dysenterie [Add to Longdo]
軍需品[ぐんじゅひん, gunjuhin] Kriegsmaterial, Munition [Add to Longdo]
電池[でんち, denchi] Batterie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top