Search result for

*tell of*

(23 entries)
(3.71 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tell of, -tell of-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tell of[PHRV] เล่าให้ (บางคน) ฟังเกี่ยวกับ, Syn. tell about
tell of[PHRV] ดุ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ต่อว่า, Syn. inform against
tell off[PHRV] ดุด่า, See also: ดุว่า, Syn. bawl out, be down on
tell off[PHRV] นับ, See also: นับจำนวนของ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fear not. I tell of Nago's end.อย่ากลัวเลย ผมบอกของ Nago เว็บไซต์นั้นสิ้นสุด Princess Mononoke (1997)
Tell officer Bellick.บอกเจ้าหน้าที่เบลลิค Cute Poison (2005)
And I've heard tell of man-made structures... becoming possessed by a human soul... so that the spirit becomes merged with wood and brick... creating a rare form of monster... known as Domus mactabilis.และครั้งนึง ชั้นก็ได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่งปลูกสร้างของมนุษย์... ...ที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะถูกสิงโดยวิญญาณของมนุษย์... ...ไอ้เจ้าวิญญาณนี้ได้รวมตัว เข้ากับไม้และอิฐ... Monster House (2006)
Prophecies foretell of an evil wizard laying his seed inside a virgin under the eclipse of the two moons.คำพยากรณ์บอกถึงพ่อมดชั่วร้าย มีสัมพันธ์สวาทกับสาวพรหมจรรย์ ภายใต้คราสของพระจันทร์สองดวง Your Highness (2011)
Madam, while your exquisite eyes tell of a radiant, but mischievous beauty I have grown impatient.มาดาม ในขณะที่ตาเปร่งประกายฉายแสง แต่ความสวยซึ่งอันตรายยิ่งนัก ...ผมไม่มารถยับยั้งความรักได้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Okay, you tell officer Pierce we are on high alert tonight.โอเค นายบอกจนท. พียซ เราจะใช้ระดับการเตือนขั้นสูง คื Pilot (2011)
Medical journals tell of the strange case of the man who went for a drive and noticed that the trees and buildings by the road were speeding by as if he were driving at 200 miles per hour.วารสารการแพทย์บอกถึงกรณีที่ แปลกประหลาด ของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปสำหรับไดรฟ์ และสังเกตเห็นว่าต้นไม้และอาคาร ตามถนน Does Time Really Exist? (2011)
Tell officer Parker that I believe her now.บอกจนท.ปาร์คเกอร์ พ่อเชื่อเธอแล้ว ตอนนี้ Audrey Parker's Day Off (2011)
I'm brokering an alliance with House Martell of Dorne.ข้ากำลังเจรจาพันธมิตร กับตระกูลมาร์เทลแห่งดอร์น What Is Dead May Never Die (2012)
The Maester said he'd heard tell of this affliction and that we simply must accept it.เมยสเตอร์บอกว่าเขาเคย ได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรคนี้มาก่อน และไม่มีทางใด นอกจากยอมรับมัน The Old Gods and the New (2012)
You'll have a tale or two to tell of your own when you come back.เจ้าจะไม่เหมือนเดิม The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I've heard tell of the wonders of Elvish medicine.ผมเคยได้ยินบอกของ สิ่งมหัศจรรย์ของยาภูติ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
While I tell of Yuletide treasure Fa la la la la, la la la laWhile I tell of Yuletide treasure Fa la la la la, la la la la The Spirit (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tell ofI will tell of the incident.
tell ofNo tongue can tell of the wonders I saw.
tell ofSomebody should tell off that rude man.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heimleuchten | heimleuchtendto tell off | telling off [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰る[なじる, najiru] (v5r,vt) to rebuke; to scold; to tell off [Add to Longdo]
叱り飛ばす[しかりとばす, shikaritobasu] (v5s,vt) to rebuke strongly; to tell off [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top