Search result for

*tag*

(854 entries)
(10.7158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tag, -tag-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n ) อินสตาแกรม (transliterated word)

English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
sabotage(n) การบ่อนทำลาย
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tag[N] แถบป้ายบอกข้อมูล, See also: แถบป้ายราคา, Syn. badge, card, tab, stamp, label, sticker
tag[N] สำนวนหรือประโยค
tag[N] คำลงท้าย, Syn. tag question
tag[N] หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า
tag[N] การเล่นไล่จับของเด็ก, See also: การไล่จับในกีฬาเบสบอล, Syn. cross tag, freeze tag, squat tag
tag[VT] ติดป้าย, Syn. hold, earmark
tag[VT] กล่าวหา
stag[N] กวางตัวผู้, See also: กวางตอนตัวผู้, Syn. buck, deer, hart
stag[N] ผู้ชายที่ออกงานสังคมโดยไม่มีผู้หญิงเป็นคู่ (คำไม่เป็นทางการ)
stag[N] สัตว์ตัวผู้ที่ตอนแล้ว, Syn. buck
stag[ADJ] สำหรับผู้ชายเท่านั้น (คำไม่เป็นทางการ)
stag[ADV] โดยไม่มีคู่มาด้วย (คำไม่เป็นทางการ)
stag[VI] ไปโดยไม่มีเพื่อนหญิงมาด้วย
stage[N] รถม้าโดยสาร
stage[N] ระยะเวลา, See also: ระยะ, ช่วง, ตอน, Syn. period, phase, step
stage[N] เวที, See also: แท่น, Syn. platform
stage[N] ฉาก, See also: ฉากละคร, Syn. background, scene
stage[VT] ออกแสดง, See also: จัดแสดง, Syn. do a play, dramatize
stagy[ADJ] เกี่ยวกับการแสดงบนเวที, Syn. showy, dramatic
outage[N] ช่วงเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า, Syn. electrical failure, interruption
ragtag[N] จังหวะดนตรีแจ๊ซแบบหนึ่ง
stager[N] นักแสดง, Syn. actor
stager[N] ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญการ, Syn. old hand, veteran
cartage[N] การขับรถม้าหรือเกวียน, Syn. carting
cottage[N] กระท่อม, Syn. bungalow
cottage[N] ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ
cottage[N] บ้านพักเดี่ยว
etagere[N] หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ
hostage[N] ตัวประกัน, See also: ตัวจำนำ, เชลย, Syn. captive, pawn, prisoner
meltage[N] การละลาย
mintage[N] การทำเหรียญกษาปณ์
montage[N] ภาพตัดต่อ, Syn. jigsaw, mosaic
montage[N] การตัดต่อภาพ
montage[VT] ตัดต่อภาพ
nametag[N] ป้ายชื่อ (ทำจากกระดาษ พลาสติกหรือเหล็ก)
octagon[N] รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม, Syn. octangle
onstage[ADJ] ซึ่งอยู่บนเวที, See also: ซึ่งอยู่ต่อหน้าผู้ชม
portage[N] การขนย้าย, See also: การขนส่ง, ค่าขนย้าย, ค้าขนส่ง, Syn. carriage, transport, delivery
portage[VI] ขนย้าย, See also: ขนส่ง
portage[VT] ขนย้าย, See also: ขนส่ง
postage[N] ค่าส่งของทางไปรษณีย์
postage[N] ดวงตราไปรษณียากร, See also: แสตมป์, Syn. stamp
pottage[N] ซุปน้ำข้น, Syn. broth
rootage[N] การหยั่งรากลงไป, See also: รากต้นไม้
stagery[ADJ] ซึ่งโซเซ
stagger[VI] เซ, See also: เอียง, โซเซ, โงนเงน, Syn. reel, totter, sway
stagger[VT] ทำให้สะดุด, See also: ทำให้โซเซ, Syn. stumble, sway
stagger[VT] ทำให้ลังเล, See also: ทำให้สงสัย, ทำให้งงงวย, Syn. astonish, amaze, stun
stagger[N] การเซ, See also: การโซเซ, การส่าย, การเอียง, Syn. lurch, totter
staging[N] การแสดงบนเวที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
anecdotage(แอน' นิคโดทิจ) n. ประวัติรวม, ระเบียนเกร็ดพฤติการณ์, เกล็ดพฤติการณ์, เกล็ดประวัต
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against,make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
ataghan(แอท'ทะแกน) n. yataghan
cartage(คาร์'ทิจฺ) n. การขับรถม้าหรือเกวียน,ค่าบรรทุกของรถสินค้า,รถบรรทุกสินค้า
catagenesis(-เจ็น'นิซิส) n. การถอยหลังหรือinvolution
coign of vantagen. ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
colportage(คอล'พอร์ทิจ) n. การเร่ขายหนังสือ
contagion(คันเท'เจิน) n. การติดต่อของโรค,โรคติดต่อ,พาหะนำโรค,การติดต่อที่อันตราย,การแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง.
contagious(คันเท'เจิส) adj. มีลักษณะของโรคติดต่อ,แพร่หลายง่าย, See also: contagiousness n. ดูcontagious contagiosity n. ดูcontagious, Syn. communicable -Conf. infectious -Conf. contiguous,infectious
contagium(คันเจ'เจียม) n. เชื้อโรคติดต่อ -pl. contagia
cottage(คอท'ทิจฺ) n. กระท่อม,บ้านในชนบท
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
curettage(คิวเรท'ทิจ) n. การขูด,การขูดชำระแผลด้วย
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable
draftage(ดราฟ'เอจ) n. อายุถูกเกณฑ์ทหาร
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
freightage(เฟรท'ทิจ) n. การขนส่งสินค้า,ค่าขนส่งสินค้า,สินค้าที่บรรทุก
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า,ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front
frottagen. การนวดโดยการถูไปถูมา
fruitagen. การออกผล,ผลไม้,พืชผล
galactagogue(กะแลค'ทะกอก) adj. ซึ่งเพิ่มหรือกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำนม ขับน้ำนม,n. ยาขับน้ำนม
graftage(กราฟ'ทิจ) n. การตอนหรือทาบกิ่ง,การย้ายปะหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
heptagonn. รูป7มุม7เหลี่ยม
heritage(เฮอ'ริทิจฺ) n. มรดก,สิ่งที่สืบช่วง,ประเพณีตกทอด, See also: heritable adj.
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน,ของค้ำประกัน, See also: hostageship,n.
intaglio(อินแทล'โย) n. พิมพ์ด้วยพิมพ์แกะ,รอยพิมพ์แกะ,เพชรแกะ,พลอยแกะ,ตราแกะ
mintage(มิน'ทิจฺ) n. การทำเหรียญกระษาปณ์
montage(มอนทาข`) n,การช้อนภาพให้เป็นภาพเดียว
nystagmusอาการตากระตุก
octagon(ออค'ทะเกิน) n. รูปแปดเหลี่ยม
offstage(ออฟ'สเทจ) adv. นอกเวที. adj. นอกเวที,หลังเวที,
old stagern. ผู้ช่ำช่อง
pantagraphn. = pantograph (ดู)
pantagrueln. ผู้ที่มีนิสัยหยาบคาย ดุดัน ชอบเย้ยคนอื่น.
parentage(แพ'รันทิจ) n. ทายาท,แหล่งกำเนิด
patagium n.แผ่นบาง,เยื่อบาง,ปีกค้างคาว
pentagon(เพน'ทะกอน) n. รูป5เหลี่ยม5มุม,-Phr. (the Pentagon ตึกกระทรวงกลาโหมของอเมริกา), See also: pentagonal adj.
percentage(เพอเซน'ทิจฺ) n. อัตราร้อยล, See also: percentaged adj.
portage(พอร์'ทิดจฺ) n. การขนย้าย,การขนส่ง,ค่าขนย้าย,ค่าขนส่ง. vi.,vt. ขนย้าย,ขนส่ง
postage(โพส'ทิจฺ) n. ค่าไปรษณีย์
postage stampn. ดวงตราไปรษณีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ
contagious(adj) แพร่หลายง่าย,เป็นโรคติดต่อ,ติดต่อกันได้
cottage(n) กระต๊อบ,กระท่อม
cottager(n) ชาวชนบท,ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อม
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
dotage(n) ปัญญาอ่อน,ความหลง,ความชรา,ความเลอะเลือน
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน
fruitage(n) ความมีผล,ความบรรลุผล,การออกผล
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม
heritage(n) มรดก,ประเพณี
hermitage(n) สำนักฤาษี,การถือสันโดษ,การจำศีล
hostage(n) ตัวประกัน,เชลย,ของประกัน
octagon(n) รูปแปดเหลี่ยม
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
pentagon(n) รูปห้าเหลี่ยม
percentage(n) ร้อยละ,กำไร,ผลประโยชน์
portage(n) การขนส่ง,การขนย้าย,ค่าขนส่ง
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์,แสตมป์
postage(n) ค่าไปรษณีย์
pottage(n) น้ำซุบ
protagonist(n) คนสำคัญ,ตัวละครสำคัญ,ตัวเอก,ตัวชูโรง
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด
stag(n) กวางตัวผู้
stagecoach(n) รภม้าโดยสาร
stagger(vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน
stagger(vt) ทำให้เหลื่อมกัน,ทำให้เซ,ทำให้เอียง,สับหลีก
stagnant(adj) เฉื่อยชา,หยุดนิ่ง,เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnate(vt) ทำให้อยู่เฉยๆ,ทำให้หยุดนิ่ง,ทำให้เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnation(n) ความเฉื่อยชา,ความหยุดนิ่ง,ความเมื่อยล้า,ความซบเซา
stratagem(n) ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กลยุทธ์,กุศโลบาย,แผนการ
tag(n) แผ่นกระดาษ,ป้ายติดของ,การเล่นเอาเถิด
tag(vi,vt) ติดป้าย,ติดตาม,ต่อท้าย,ประมาณ
vantage(n) ประโยชน์,ความได้เปรียบ,ความเป็นต่อ
vintage(n) ฤดูเก็บผลองุ่น,เหล้าองุ่น
voltage(n) แรงไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post-transitional stageขั้นตอนหลังช่วงการเปลี่ยนสภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postageไปรษณียากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proctagra; proctalgia; proctodynia; rectalgiaอาการปวดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plottageการกำหนดราคาที่ดินเพิ่มขึ้น (เพราะมีที่ดินแปลงข้างเคียง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy wastageการตั้งครรภ์สูญเปล่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
prodromal stageระยะอาการนำ, ระยะอาการบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pecuniary advantageผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyrogenetic stage; stage of fervescence; stage, pyretogenicระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenic stage; stage of fervescence; stage, pyrogeneticระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctodynia; proctagra; proctalgia; rectalgiaอาการปวดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-transitional stageขั้นตอนก่อนช่วงการเปลี่ยนสภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
preeruptive stageระยะก่อนขึ้นผื่น, ระยะก่อนออกผื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protagonistตัวเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pentagonรูปห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentagramรูปดาวห้าแฉก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentagynous๑. มีเกสรเพศเมียห้าอัน๒. มีห้าคาร์เพล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pantageค่าธรรมเนียมผ่านสะพาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostaglandinsยาโพรสตาแกลนดินส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pendular nystagmus; nystagmus, jerkอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percentageอัตราร้อยละ, อัตราส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentageอัตราร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage adjustmentsการปรับอัตราร้อยละ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage errorค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage humidityความชื้นเป็นร้อยละ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage leaseการคิดค่าเช่าเป็นส่วนร้อย (ของราคาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proctalgia; proctagra; proctodynia; rectalgiaอาการปวดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premenstrual stageระยะก่อนระดู, ระยะก่อนประจำเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lactagogue; galactagogue; galactogogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
load voltageแรงดันโหลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
low voltage electron gunปืนอิเล็กตรอนแรงดันต่ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
latency stage; stage of latencyระยะแฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restriking voltageแรงดันอาร์กเกิดซ้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rectalgia; proctagra; proctalgia; proctodyniaอาการปวดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
striking voltageแรงดันเริ่มอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
soft tissue curettageการขูดเนื้อเยื่อ [มีความหมายคล้ายกับ gingival curettage] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
secretogogue; secretagogue๑. เร่งการหลั่ง, เร่งการคัดหลั่ง๒. สารเร่งการหลั่ง, สารเร่งการคัดหลั่ง, ยาขับน้ำคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary available voltageแรงเคลื่อนไฟฟ้าทุติยภูมิผลิตได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
secretagogue; secretogogue๑. เร่งการหลั่ง, เร่งการคัดหลั่ง๒. สารเร่งการหลั่ง, สารเร่งการคัดหลั่ง, ยาขับน้ำคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, pyrogenetic; stage of fervescence; stage, pyretogenicระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, sweatingระยะออกเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, terminal; stage, finalระยะสุดท้าย, ระยะตรีทูต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, vegetativeสภาพผัก (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stages of lifeขั้นตอนของชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
staggered intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะสลับฟันปลา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stagnationการชะงักไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, defervescentระยะทุเลา, ระยะไข้สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, eruptiveระยะขึ้นผื่น, ระยะออกผื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, final; stage, terminalระยะสุดท้าย, ระยะตรีทูต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่
วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutagenesisฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thyroid antagonistสารต้านธัยรอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Comparative advantageความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ [เศรษฐศาสตร์]
Economic stagnationความชะงักงันทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stagflationภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน และเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
Mutagenic agentสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา [นิวเคลียร์]
Mutagenesisกระบวนการกลายพันธุ์, กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เซลล์นั้นหรือเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรมต่างไปจากเดิม กระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยสิ่งก่อกลายพันธุ์ ถ้าเกิดที่เซลล์สืบพันธุ์ จะมีการส่งผ่านหรือถ่ายทอดลักษณะผิดปกติไปยังรุ่นถัดไป แต่ถ้าเกิดที่เซลล์ร่างกาย การกลายจะจำกัดเฉพาะที่เนื้อเยื่อส่วนนั้น [นิวเคลียร์]
Mutagenสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา
[นิวเคลียร์]
World Heritage areas แหล่งมรดกโลก [TU Subject Heading]
Antimutagenic agentsสารต้านการก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Bodhisattva stages (Mahayana Buddhism)โพธิญาณ [TU Subject Heading]
Books on postage stampsวรรณกรรมบนไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Common heritage of mankind (International law)มรดกร่วมของมนุษยชาติ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Comparative advantage (International trade)ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (การค้าระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Cottage industriesอุตสาหกรรมในครอบครัว [TU Subject Heading]
Curettageการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Dilatation and curettageการขยายและการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Freight and freightageระวางและค่าระวาง [TU Subject Heading]
Heritage tourismการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
High voltagesไฟฟ้าแรงสูง [TU Subject Heading]
Histamine antagonistsสารต้านฮิสตะมีน [TU Subject Heading]
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
Hostagesตัวประกัน [TU Subject Heading]
Hours of labor, Staggeredระบบเหลื่อมเวลาทำงาน [TU Subject Heading]
Economic stagnationเศรษฐกิจชะงักงัน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mutagenicity testingการทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutagensสารก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Pilots and pilotageการนำร่อง [TU Subject Heading]
Postage stamp designการออกแบบไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Postage stampsไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Prostaglandinsพรอสตาแกลนดินส์ [TU Subject Heading]
Sabotageการก่อวินาศกรรม [TU Subject Heading]
Stage lightingการจัดแสงบนเวที [TU Subject Heading]
Stage managementการกำกับเวที [TU Subject Heading]
Stage managersผู้กำกับเวที [TU Subject Heading]
Stage photographyการถ่ายภาพการแสดง [TU Subject Heading]
Stage-setting and sceneryการจัดเวทีและฉาก [TU Subject Heading]
Tagmemicsแทกมีมิคส์ [TU Subject Heading]
Taguchi methods (Quality control)วิธีการทากูชิ (การควบคุมคุณภาพ) [TU Subject Heading]
Vacuum curettageการขูดมดลูกด้วยเครื่องดูดสูญญากาศ [TU Subject Heading]
Voltage regulatorsตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Comparative Advantage, Theory of ทฤษฎีว่าด้วยการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ทฤษฎีที่นำเสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิกชาว อังกฤษ ชื่อ เดวิด ริคาร์โด (ดู Ricardo, David) เมื่อ พ.ศ. 2360 มีสาระสำคัญว่าการที่แต่ละประเทศมีต้นทุนเปรียบเทียบแตกต่างกัน ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ โดยแต่ละประเทศจะผลิตสินค้า ที่มีต้นทุนเปรียบเทียบต่ำที่สุด ทฤษฎีนี้แตกต่างกับทฤษฎีความได้เปรียบสมบูรณ์ (ดู Absolute Advantage, Theory of) ในแง่ที่มีกำหนดว่าประเทศคู่ค่าใดควรจะผลิตสินค้าใดนั้น ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการที่ประเทศนั้นต้องมีความได้เปรียบสมบูรณ์เสมอไป ประเทศนั้นยังคงสามารถผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีความเสียเปรียบสมบูรณ์น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าชนิดอื่นๆ ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย
สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Stagflation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ
คำผสมระหว่างภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน หรือตกต่ำ (stagnation or recession) และเงินเฟ้อ (inflation) ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในระบบเศรษฐกิจขณะหนึ่งๆ สภาพเช่นนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 ซึ่งราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปมีราคาสูงในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจมี ไม่มากพอ ทำให้มีการว่างงานเพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Mutagen สารก่อกลายพันธุ์
สารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอ (DNA) ในสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งซึ่งก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือสิ่งซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระของสารพันธุกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Base Saturation Percentage อัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส
ร้อยละของความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน ที่อิ่มตัวด้วยเเคตไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ซึ่งไม่ใช่ไฮโดรเจน มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้ อัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส = (ปริมาณแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ทั้งหมด / ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน) X 100 [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disadvantaged child (n phrase ) เด็กด้อยโอกาส
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น
footage (n ) ฟิลม์หรือคลิปภาพยนตร์ ระยะยาวเป็นฟุตๆ
hashtag (n uniq ) ดัชนีถ้อยคำ,เครื่องหมาย # นำหน้าอักษร,keywords
high voltage post (n ) เสาไฟฟ้าแรงสูง
mutagenic effects (n ) ฤทธิ์ทางพันธุกรรม
pentagram (n) ดาวห้าแฉก
secretagogue (n ) A hormone or another agent that causes or stimulates secretion.
stag (n ) กวางตัวผู้
World Heritage site (n ) แหล่งมรดกโลก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're con artists. Take advantage of the soft heart. A lot of them are better off than the rest of us.ปกติชั้นก้อเลือกอ่านบทความของคุณก่อนน่ะ Hero (1992)
Well, if you were smarter, people wouldn't be able to... take advantage of you.ถ้าเธอฉลาดขึ้น คนอื่นๆก็จะไม่.. ..ดูถูกเธออีก The Lawnmower Man (1992)
And the possibilities for education are staggering.โครงการนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง The Lawnmower Man (1992)
I'm going back to VSI... to complete the final stage of my evolution.ผมจะกลับไปที่ วีเอสไอ เพื่อก้าวสู่ขั้นตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการ The Lawnmower Man (1992)
Attagirl. Come on.ไปเร็ว เร็วเข้า Of Mice and Men (1992)
So embryo three is entering its two-to-four stage.ตัวอ่อนหมายเลขสามเข้าสู่ภาวะที่สองจากสี่ Junior (1994)
Corpse is in advanced stages of decay and desiccation.ร่างนี้สูง 156 เซนติเมตร หนักอย่างมาก 52 ปอนด์ Deep Throat (1993)
Uh, Stagel, Stagel--พวกหมอ... Schindler's List (1993)
Paul. Paul Stagel.นักลงทุน... Schindler's List (1993)
Well, I'm in a particularly vulnerable stage in my life right now...ตอนนี้จิตใจผมยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว Junior (1994)
Fair would be a percentage in the company....ขอปันผลกำไรด้วย Schindler's List (1993)
The Pentagon has admitted they've been testing a secret class of sub-orbital spy craft.Pentagon อนุมัติให้ทำการทดสอบลับๆ เรื่องยานจารกรรมที่บินใต้วงโคจรได้ Squeeze (1993)
And even worse... highly contagious.และซ้ำร้าย ยังแพร่ระบาดอย่างมาก Don Juan DeMarco (1994)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.ถ้าคุณเห็นชอบ Junior (1994)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.กรุณาเซ็นต์ชื่อในจุดที่เราระบุด้วย Junior (1994)
No, I never take advantage of a woman.ผมไม่เคยฉวยโอกาสกับผู้หญิง Don Juan DeMarco (1994)
Yes, sir. Andy was a regular cottage industry.ใช่ครับ แอนดี้เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนปกติ The Shawshank Redemption (1994)
This whole thing has been staged, that's how.เรื่องทั้งหมดนี้ถูกจัดฉากไว้แล้วใช่มั้ย In the Mouth of Madness (1994)
We didn't stage any of this.เราไม่ได้จัดฉากพวกนี้ขึ้นมา In the Mouth of Madness (1994)
- What do you do while I'm onstage?- คุณจะทำอย่างไรในขณะที่ฉันอยู่บนเวที? The Birdcage (1996)
We will engage the second stage of the plan and proceed with the destruction of the target.เราจะจัดการตามแผนสอง และจะทำลายโครงสร้างของเป้าหมาย. Ghost in the Shell (1995)
Where do you go while I'm killing myself onstage?คุณจะไปในขณะที่ฉันกำลังฆ่าตัวเองบนเวทีที่ไหน? The Birdcage (1996)
You do that, I'll tell him you're seeing someone while he's onstage.คุณทำอย่างนั้นผมจะบอกเขาว่าคุณเห็นใครบางคนในขณะที่เขาอยู่บนเวที The Birdcage (1996)
Hostage situation at Sir Sav-a-lot involving a woman and two children.มีคนจับตัวหญิง 1 เด็ก 2 เป็นตัวประกันที่เซฟลอท Jumanji (1995)
Someone's taken advantage of you.มีใครบางคนต้องการใช้ประโยชน์จากคุณ Ghost in the Shell (1995)
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ Ghost in the Shell (1995)
For some odd reason, lost in the mists of time there's an extraordinary shortage of last names in Wales.ด้วยเหตุผลบางอย่าง ที่หายไปเมื่อเวลาล่วงเลย นามสกุลในเวลส์ขาดแคลนอย่างมาก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Togusa and Batou tagged the kidnappers, and they're in pursuit.โทกุสะและบาโต้ กำลังตามรอยเจ้านั่นไป Ghost in the Shell (1995)
I was told, not only that your sister was to be most advantageously married, but that you, Miss Elizabeth Bennet, would be soon afterwards united to my nephew Mr Darcy!ฉันได้รับการบอกเล่าว่า น้องสาวของเธอแต่งงานอย่างมีผลประโยชน์ แต่เธอนั้นมิสเอลิซาเบท เบนเน็ตก็อาจจะ ได้แต่งงงานในไม่ช้ากับหลานของฉัน คุณดาร์ซี่ Episode #1.6 (1995)
A container facility? What? Cartage theft?ตู้คอนเทนเนอร์นั่นน่ะนะ Heat (1995)
To be on the stage... with your little, estrogen Rockettes.จะต้องอยู่บนเวที ... มีเล็ก ๆ น้อย ๆ Rockettes สโตรเจนของคุณ The Birdcage (1996)
Good, because there's no percentage if everyone gets upset.ดี เพราะไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าหงุดหงิด Heat (1995)
I wish the world was a place where fair was the bottom line where the idealism you showed at the hearing was rewarded not taken advantage of.ฉันหวังว่าโลกเป็นสถานที่ ที่ยุติธรรมเป็นบรรทัดด้านล่าง ที่คุณแสดงให้เห็นความเพ้อฝัน Contact (1997)
They already want to give half my budget to the Pentagon.ยังคงปักหลักอยู่. พวกเขาต้องการอยู่แล้ว ให้ครึ่งหนึ่งของงบประมาณ ของฉันไปที่เพนตากอน Contact (1997)
I want that emergency response team up on the gantry. Now! Stage One Alert!ฉันต้องการที่ทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินขึ้น ไปบนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ ตอนนี้! Contact (1997)
This is our footage for the show on Jackson. Pump up the sound.นี่คือภาพของเราสำหรับการแสดงในแจ็คสัน ปั๊มขึ้นเสียง The Birdcage (1996)
I didn't take advantage of him or nothin'.ผมไม่ได้เอาเปรียบเขานะครับ The Education of Little Tree (1997)
"He says he's from Chicago, but he's got an Illinois tag on his car. ""เขาบอกว่าเขามาจาชิคาโก้ แต่ รถของเขาทะเบียนมาจากอิลินอยส์นะ " The Education of Little Tree (1997)
- You're not tagging along.- คุณไม่ได้ติดแท็กพร้อม Dante's Peak (1997)
- Did I take advantage of him?- ฉันไม่ได้เอาเปรียบเขาใช่ไหม? The Education of Little Tree (1997)
An advantage, I should imagine, in your line of work.น่าจะเป็นคนในสังกัดคุณ Gattaca (1997)
You could have my face on your name tag for Christ's sake.คุณเอารูปผมไปติดบนบัตรคุณยังได้เลย Gattaca (1997)
Myopia is one of the most obvious signs of a disadvantaged birth.คนจะสงสัยเรื่องสายตา สัญลักษณ์ของความด้อย Gattaca (1997)
They found him in his office this morning, beaten so badly they had to check his name tag.เจอศพเมื่อเช้า หน้าเละจนต้องเช็คป้ายชื่ือ Gattaca (1997)
- Yeah. There is one more stage.- ใช่ ขาดอีกขั้นเดียวก็เรียบร้อย As Good as It Gets (1997)
In that country, under that system, staggering.ในประเทศนั้น ภายใต้ระบบการปกครองแบบนั้น น่าทึ่งมาก The Jackal (1997)
- Keep antagonizing me. Watch what happens. - All right, then, Morgan.นายขอโทษชั้นเลยนะ เล่นบ้าๆ Good Will Hunting (1997)
Lady Eboshi. He'll just take advantage of you.ดอนเว็บไซต์นั้นมีเสื้อบอกว่าเลดี้ Eboshi เขาเว็บไซต์นั้นมีเพียงแค่จะใช้ประโยชน์จากคุณ Princess Mononoke (1997)
She is already on the stage!ท่านอยู่ที่นั่นแล้ว The Jackal (1997)
They'll try to get her off the stage. If they do that, he will shoot her in the crowd!ถ้าเขาพาท่านหลบไปล่ะก็ แจ็คกอลจะยิงกราดไปที่ฝูงชน The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tagUnfair advantage was taken of Bill's weakness.
tagHe ran over her lines once before she went on stage.
tagShe went on the stage when she was 16.
tagThe actor was on the stage for most of the play.
tagHe was left alone in the center of the stage.
tagThe severe housing shortage is partly to blame for the inflated rents.
tagThe actor went up in his lines on the stage.
tagWhat will the postage be?
tagMay I excuse myself from receiving the Akutagawa Prize?
tagThe stage was lit from both sides.
tagI have an advantage over him.
tagSeveral cottages have been isolated by the flood water.
tagDon't take advantage of others' weakness.
tagIt is to his advantage.
tagThe price includes the postage charge.
tagThis frame shows the painting to good advantage.
tagThe musician began to play the violin on the stage.
tagThe cat took advantage of the high grass to creep on the bird.
tagYou have the advantage of a good education.
tagThere is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally.
tagThis cottage reminds me of the one I was born in.
tagPentagon officials won't say when the problem turned up and refused to discuss details about the flight.
tagNever take advantage of another's misfortune.
tagTelevision has the advantage of providing sports fans with greater convenience.
tagWe have to take advantage of this situation.
tagTaeko, come on stage from the left.
tagThere is a cottage beyond the bridge.
tagYou must not take advantage of her innocence.
tagWife and children are hostages given to fortune.
tagTheir finest moment is their last appearance on stage.
tagYou stand the axis on the base and then proceed to stack up each part, staggering their position.
tagAll you have to do is take advantage of this rare opportunity.
tagA colleague has every advantage over me.
tagYou're taking advantage of her weakness.
tagThe emerging labor shortage is viewed as a sign of economic overheating.
tagHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
tagOil paintings show to advantage at a distance.
tagHe has the advantage of a good education.
tagAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
tagShe has a cottage by the sea.
tagIt is an advantage to be able to use a computer.
tagDue to this a lot of time was lost, it's possible that if it wasn't for this accident the final stage of the the race would have been better.
tagA contagious disease descended on the town.
tagIt was shortened with advantage.
tagI can't see the stage well from this seat.
tagI am afraid you have the advantage of me.
tagThere is a labor shortage of computer programmers.
tagAll the hostages were released unharmed.
tagWe took advantage of the sunny weather to go on a picnic.
tagOwing to a shortage of funds our project failed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
จุดดี[N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ผู้คัดค้าน[N] opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
รับประโยชน์[V] gain an advantage, Syn. ได้ประโยชน์, Ant. ให้ประโยชน์, Example: หากชาวบ้านเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการป่า ก็ยิ่งทำให้เขารักป่ามากยิ่งขึ้น
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
ชักต๋ง[V] take a percentage, See also: deduct the commission, draw the commission, Syn. เก็บต๋ง, Example: การแทงพนันบอลที่ทำกันทุกวันนี้ต้องชักค่าต๋ง ในอัตรา 10 จ่าย 9, Thai definition: หักเงิน คือ การที่เจ้าของบ่อนเอาจากผู้ที่เล่นในวงพนัน
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
ผู้กำกับเวที[N] stage director, See also: stage manager
เดินโซเซ[V] stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
การก่อวินาศกรรม[N] sabotage, Example: นายกรัฐมนตรีควรจัดการกับการก่อวินาศกรรมอย่างจริงจังเสียที, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือการทำลายเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
เข้ามุม[V] be in a critical situation, See also: be disadvantageous, Example: เจ้าพ่อคนเก่งต้องเข้ามุมเพราะมีผู้ที่เหนือกว่า, Thai definition: อยู่ในที่คับขัน หรือเสียเปรียบ
กระจกสะท้อนแสง[N] solartag, Example: เราเลือกใช้กระจกสะท้อนแสงแก้ปัญหาความร้อนจากภายนอกที่ผ่านเข้ามาในโรงงานทางหลังคา, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นแก้วใสที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์กลับได้
ไฟฟ้าแรงสูง[N] high voltage, Example: โรคลิวคีเมียพบในพนักงานที่ทำงานใกล้บริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูง มากกว่าในพนักงานแผนกอื่นถึง 7 เท่า, Thai definition: มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนจำนวนมาก
มรดกทางวัฒนธรรม[N] cultural heritage, Example: มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ
เต็มกอบเต็มกำ[ADV] beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน
ก่อความวุ่นวาย[V] stage an uprising, See also: stage an insurrection, Syn. ก่อความไม่สงบ, Ant. อยู่ในความสงบ, Example: ผู้ชุมนุมเริ่มก่อความวุ่นวายจนรัฐบาลตัดสินใจใช้กำลังตำรวจสลายการชุมนุม
ปฏิปักษ์[N] antagonist, See also: adversary, opponent, enemy, foe, Syn. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน
ผู้กำกับเวที[N] stage director, See also: stage manager, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงโดยกะทันหันทำให้ต้องงดการซ้อม
รูปแปดเหลี่ยม[N] octagon, Syn. แปดเหลี่ยม, Example: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นรูปแปดเหลี่ยม ทำด้วยไม้มะเดื่อ, Count unit: รูป
รูปหกเหลี่ยม[N] pentagon, Syn. หกเหลี่ยม, Example: แก้วที่เป็นของชำร่วยในงานแต่งงานเป็นรูปหกเหลี่ยม ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน, Count unit: รูป
ละคร[N] play, See also: stage performance, drama, theatrical performance, show, Example: ละครเรื่องนี้ไม่เป็นที่นิยมของประชาชน
วินาศกรรม[N] sabotage, See also: destruction, Syn. การก่อวินาศกรรม, การทำลาย, Example: หลายฝ่ายเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการก่อวินาศกรรม แต่มาจากสภาพดินฟ้าอากาศเลวร้าย, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
เวทีการเมือง[N] political stage, See also: political arena, Example: นายกรัฐมนตรีพยายามกำจัดเธอให้พ้นเวทีการเมือง เพราะกลัวเธอจะขึ้นมาเป็นใหญ่อีกครั้ง, Count unit: เวที
ลูกไม้[N] trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น
เลศนัย[N] hidden motive, See also: ruse, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: แววตาของเขามักมีเลศนัยเสมอ ไม่น่าไว้ใจเลย, Thai definition: สิ่งที่ซ่อนเร้น
เล่ห์กระเท่[N] trick, See also: artifice, stratagem, ruse, subterfuge, ploy, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, กลอุบาย, อุบาย, Example: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด
เวที[N] stage, See also: arena, platform, ring, Example: เมื่อมีงานรื่นเริงครั้งใดเธอจะขึ้นบนเวทีไปร้องเพลงต่อหน้าแขกกว่า 2,000 คน, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่เล่นหรือแสดง
สิทธิประโยชน์[N] privilege, See also: right, advantage, concession, prerogative, Example: ประธานได้พิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ของโฮปเวลล์ในระยะถัดมา
ห้วง[N] period, See also: section, stage, interval, Syn. ช่วง, ระยะ, ตอน, Example: ในห้วงทศวรรษที่ 70 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก
หาประโยชน์[V] exploit, See also: take advantage of, milk, play on / upon, Syn. หาผลประโยชน์, Example: พฤติกรรมของคนในสังคมยุคปัจจุบันไร้เมตตามุ่งแต่หาประโยชน์และฉกฉวยโอกาสจากคนอื่นๆ, Thai definition: หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
เภทุบาย[N] trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอาเปรียบ[V] exploit, See also: take advantage of, Syn. เอารัดเอาเปรียบ, Example: การไม่มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างทำให้นายจ้างเอาเปรียบคนงานได้อย่างมาก, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
เอารัดเอาเปรียบ[V] take advantage of, See also: exploit, Syn. เอาเปรียบ, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานเด็กมีแนวโน้มถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้นเช่น ใช้งานเกินเวลาแต่ไม่จ่ายเงินตามกฎหมายกำหนด, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
ในขั้นต้น[ADV] at the first stage, See also: at the beginning, at the first phase, initially, primarily, Syn. ในขั้นแรก, ในตอนแรก, ในระยะแรก, Ant. ในขั้นสุดท้าย, ในตอนท้าย, Example: ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางนั้นในขั้นต้นกลุ่มเกษตรกรรมในแต่ละพื้นที่จะต้องเก็บรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเกษตรกรรมเพื่อนำมาพัฒนา
เป็นเบี้ยล่าง[V] be in a disadvantageous position, See also: be at a disadvantage, Syn. เสียเปรียบ, เป็นรอง, Ant. ได้เปรียบ, Example: งานวิจัยสะท้อนปัญหาการขายข้าวของชาวนาที่ตกเป็นเบี้ยล่างนายทุนอย่างไม่มีทางเลือก
กลมารยา[N] trick, See also: artifice, stratagem, deception, wile, ruse, Syn. มารยา, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
คู่แค้น[N] enemy, See also: foe, antagonist, adversary, Syn. คู่ปรับ, คู่อริ, คู่อาฆาต, Example: เขาสองคนเป็นคู่แค้นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน
โขยกเขยก[ADV] hobble, See also: limp, stumble, stagger, Syn. กะโผลกกะเผลก, Example: หมาสีน้ำตาลขาพิการเดินโขยกเขยกไปมาหาอาหารอยู่ริมรั้ว
ย่างก้าว[N] step, See also: stage, move, phase, point, Syn. ก้าวย่าง, ก้าว, Example: การเปลี่ยนแปลงนี้นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญที่น่าจับตามอง, Thai definition: ลำดับขั้นตอนที่เป็นอยู่ขณะนั้น
แพร่เชื้อ[V] spread, See also: be contagious, infect, be infectious, Syn. กระจายเชื้อ, แพร่ระบาด, Example: ไวรัสร้ายจะแพร่เชื้อไปในอากาศอย่างรวดเร็ว, Thai definition: กระจายหรือขยายเชื้อต่อไป
ภาษี[N] superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
เกี่ยง[V] haggle, See also: be too mindful, dispute, counterpurpose, take advantage, be incompatible, Syn. เกี่ยงงอน, Example: พอให้ทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครยอมทำเพราะมัวเกี่ยงกันและถึงแม้ทำด้วยกันก็มักจะมีปัญหา, Thai definition: อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทำเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น
ข้าวยากหมากแพง[N] dearth, See also: deficiency, famine, lack, insufficient, scarcity, shortage of food, Syn. ทุพภิกขภัย, Example: เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นก็มักจะเกิดข้าวยากหมากแพงตามมา, Thai definition: ภาวะหรือสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนอาหาร
ขั้น[N] stage, See also: grade, step, level, Syn. ระดับ, ตำแหน่ง, Example: เขามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี, Count unit: ขั้น, Thai definition: สถานภาพหรือลำดับขั้นตอนในขณะนั้น เช่น ในขั้นนี้
ข้อเสีย[N] disadvantage, See also: fault, defect, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ, Ant. ข้อดี, Example: ข้อเสียของระบบนี้คือเปลี่ยนวงจรยาก, Count unit: ข้อ, Thai definition: จุดบกพร่องหรือส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
ขาด[V] lack of, See also: be short of, have a shortage of, be deficient, Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, Example: โรงงานของเรายังขาดวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตสินค้าอีกมาก, Thai definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน
ขั้นอันตราย[N] dangerous stage, Ant. ขั้นปลอดภัย, Example: คนไข้กำลังอยู่ในขั้นอันตราย ดังนั้นคุณหมอห้ามเยี่ยมเด็ดขาด, Thai definition: ช่วงที่มีเหตุอาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ขั้นสูง[N] advanced stage, See also: high grade, high level, Syn. ระดับสูง, Ant. ขั้นต่ำ, Example: เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าฝึกอบรมที่เป็นแบบขั้นสูง เพื่อคุณภาพของเขาเอง
ขั้นสุดท้าย[N] final stage, See also: last, final, Syn. ขั้นท้ายสุด, Ant. ขั้นแรก, ระยะแรก, ขั้นต้น, Example: กรรมการต้องมาตัดสินกันในขั้นสุดท้ายอีกครั้ง จึงจะถือว่าสิ้นสุด
เข้ายา[V] be useful, See also: advantage, work, Syn. , Example: สูตรที่คิดขึ้นมาใหม่เข้ายากับโรคนี้ได้อย่างคาดไม่ถึง, Thai definition: เป็นประโยชน์, ใช้การได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility   
อัตราปันส่วน[n. exp.] (attrā pansūan) FR: pourcentage [m]
อัตราร้อยละ[n. exp.] (attrā røila) EN: percentage ; percent   FR: pourcentage [m]
อัตราส่วน[n.] (attrāsuan) EN: ratio ; rate ; percentage   FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m]
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage   FR: conclusion [f] ; fin [f]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreung) EN: divide in two   FR: partager en deux
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage   FR: bungalow [m] ; cottage [m]
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ;peak ; mount ; mountain   FR: mont [m] ; montagne [f]
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wēlā thamngān) EN: clocking-in card ; time card   FR: carte de pointage [f]
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog   FR: celui que l'on donne perdant
บีทรูท [n.] (bītrūt) EN: beetroot   FR: betterave potagère [f]
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest   FR: au sommet (de la montagne)
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut khøng phūkhao) EN: on the summit   FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
แชร์[v.] (chaē) EN: share   FR: partager
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick   FR: utiliser un stratagème
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage   
ชักต๋ง[v. exp.] (chak tong) EN: take a percentage   
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker   FR: étiquette [f]
ฉลากบอกราคา[n. exp.] (chalāk (bøk) rākhā) EN: price-tag   FR: étiquette de prix [f]
ฉลากสินค้า[n. exp.] (chalāk sinkhā) EN: price-tag   FR: étiquette de prix [f]
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ชั้น [n.] (chan) EN: floor ; storey ; story (Am.)   FR: étage [m] ; niveau [m]
ชั้นบน[X] (chan bon) EN: upstairs   FR: en haut ; à l'étage
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ชั้นที่หนึ่ง [n. exp.] (chan thī neung) EN: first class   FR: première classe [f] ; premier étage [m]
ชั้นที่สอง [n. exp.] (chan thī søng) EN: second class   FR: deuxième classe [f] ; deuxième étage [m]
ชั้นที่สาม [n. exp.] (chan thī sām) EN: third class   FR: troisième classe [f] ; troisième étage [m]
ชั้นต้น[n. exp.] (chan ton) EN: initial stage   
ชั้นวางของ [n.] (chan wāng khøng) EN: shelf ; set of shelves   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; rayonnage [m]
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
ฉัตร[n.] (chat) EN: many-tiered umbrella   FR: ombrelle étagée [f]
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงสุดท้าย[n. exp.] (chūang sutthāi) EN: final stage   
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver   FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt (jāk)) EN: profit (from)   FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux
ได้เปรียบ[v.] (dāiprīep) EN: have advantage over ; gain an advantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch   FR: avoir l'avantage ; prévaloir
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand   FR: trouver la faille
ด้านหน้า[n.] (dān nā) EN: front ; frontage ; facade   FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m]
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical   FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill   FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged   

CMU English Pronouncing Dictionary
TAG    T AE1 G
TAGS    T AE1 G Z
TAGG    T AE1 G
STAG    S T AE1 G
STAGG    S T AE1 G
TAGLE    T EY1 G AH0 L
TAGER    T EY1 G ER0
TAGGE    T AE1 G
TAGUE    T AA1 G
STAGE    S T EY1 JH
TAGGED    T AE1 G D
STAGGS    S T AE1 G Z
STAGED    S T EY1 JH D
STAGER    S T EY1 JH ER0
TAGOUT    T AE1 G AW2 T
MAYTAG    M EY1 T AE2 G
RAGTAG    R AE1 G T AE2 G
MONTAG    M AH0 N T AE1 G
OUTAGE    AW1 T AH0 JH
STAGES    S T EY1 JH AH0 Z
MITTAG    M IH1 T AH0 G
SONTAG    S AA1 N T AE2 G
COTTAGE    K AA1 T AH0 JH
FREITAG    F R AY1 T AH0 G
FOOTAGE    F UH1 T IH0 JH
TAGLINE    T AE1 G L AY2 N
POSTAGE    P OW1 S T AH0 JH
MONTAGE    M AA0 N T AA1 ZH
TAGANKA    T AH0 G AA1 NG K AH0
STAGNER    S T AE1 G N ER0
FREYTAG    F R EY1 T AH0 G
SATAGAJ    S AE1 T AH0 G AY2
TAGALOG    T AE1 G AH0 L AA2 G
TAGGERT    T AE1 G ER0 T
MONTAGU    M AA1 N T AH0 G Y UW2
ONSTAGE    AA2 N S T EY1 JH
TAGAMET    T AE1 G AH0 M EH1 T
STAGGER    S T AE1 G ER0
RESTAGE    R IY0 S T EY1 JH
MUTAGEN    M Y UW1 T AH0 JH EH0 N
NOTTAGE    N AA1 T IH0 JH
OCTAGON    AA1 K T AH0 G AA2 N
HOSTAGE    HH AA1 S T IH0 JH
TAGGART    T AE1 G ER0 T
MURTAGH    M ER1 T AH0 G
MCTAGUE    M AH0 K T EY1 G
STAGING    S T EY1 JH IH0 NG
TAGGING    T AE1 G IH0 NG
SONNTAG    S AA1 N T AH0 G
PORTAGE    P AO1 R T AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tag    (v) (t a1 g)
stag    (n) (s t a1 g)
tags    (v) (t a1 g z)
Otago    (n) (ou1 t aa1 g ou)
stage    (v) (s t ei1 jh)
stags    (n) (s t a1 g z)
stagy    (j) (s t ei1 jh ii)
dotage    (n) (d ou1 t i jh)
ragtag    (n) (r a1 g t a g)
staged    (v) (s t ei1 jh d)
stager    (n) (s t ei1 jh @ r)
stages    (v) (s t ei1 jh i z)
tagged    (v) (t a1 g d)
Montagu    (n) (m o1 n t @ g y uu)
Wantage    (n) (w o1 n t i jh)
cartage    (n) (k aa1 t i jh)
cottage    (n) (k o1 t i jh)
footage    (n) (f u1 t i jh)
hostage    (n) (h o1 s t i jh)
montage    (n) (m o1 n t aa zh)
octagon    (n) (o1 k t @ g @ n)
portage    (n) (p oo1 t i jh)
postage    (n) (p ou1 s t i jh)
pottage    (n) (p o1 t i jh)
ragtags    (n) (r a1 g t a g z)
stagers    (n) (s t ei1 jh @ z)
stagger    (v) (s t a1 g @ r)
stagily    (a) (s t ei1 jh i l ii)
staging    (v) (s t ei1 jh i ng)
tagging    (v) (t a1 g i ng)
upstage    (v) (uh2 p s t ei1 jh)
vantage    (n) (v aa1 n t i jh)
vintage    (n) (v i1 n t i jh)
voltage    (n) (v ou1 l t i jh)
wastage    (n) (w ei1 s t i jh)
wattage    (n) (w o1 t i jh)
cottages    (n) (k o1 t i jh i z)
driftage    (n) (d r i1 f t i jh)
frontage    (n) (f r uh1 n t i jh)
heptagon    (n) (h e1 p t @ g @ n)
heritage    (n) (h e1 r i t i jh)
hostages    (n) (h o1 s t i jh i z)
intaglio    (n) (i1 n t aa1 l i@ @)
octagons    (n) (o1 k t @ g @ n z)
offstage    (j) (o1 f s t ei1 jh)
pentagon    (n) (p e1 n t @ g @ n)
portages    (n) (p oo1 t i jh i z)
pottages    (n) (p o1 t i jh i z)
sabotage    (v) (s a1 b @ t aa zh)
shortage    (n) (sh oo1 t i jh)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
下着[したぎ, shitagi] ชุดชั้นใน
互い[たがい, tagai] ซึ่งกันและกัน
双子座[ふたござ, futagoza] (n) ราศีเมถุน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
仕方が無い[しかたがない, shikataganai] Thai: ช่วยไม่ได้ English: it can't be helped (id)
滞る[とどこうる, todokouru] Thai: นิ่งเฉย English: to stagnate
疑う[うたがう, utagau] Thai: สงสัย English: to doubt
疑う[うたがう, utagau] Thai: กังขา English: to suspect
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent

German-Thai: Longdo Dictionary
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Montag(n) |der| วันจันทร์
Samstag(n) |der| วันเสาร์
Sonntag(n) |der| วันอาทิตย์
Tag(n) |der, pl. Tage| วัน
Tage(n) |pl.|, See also: der Tag
täglich(adj) (โดย)ทุกวัน, See also: jeden Tag
Feiertag(n) |der, pl. Feiertage| วันหยุดราชการ
Guten Tag!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดเวลากลางวัน)
Geburtstag(n) |der, pl. Geburtstage| วันเกิด
Geburtstagsgeschenk(n) |das, pl. Geburtstagsgeschenke| ของขวัญวันเกิด
Geburtstagskuchen(n) |der, pl. Geburtstagskuchen| เค้กวันเกิด
Mittagessen(n) |das, pl. Mittagessen| อาหารกลางวัน, อาหารเที่ยง, ข้าวเที่ยง
Mittag(n) |der, nur Sg.| เที่ยงวัน, สิบสองนาฬิกา เช่น gegen Mittag ช่วงเที่ยงวัน หรือ ราวๆ เที่ยงวัน
Alltag(n) |der, pl. Alltage| ชีวิตประจำวัน
Mittagspause(n) |die, pl. Mittagspausen| ช่วงพักกลางวัน, การพักกลางวัน
die Tage haben(ผู้หญิง)มีประจำเดือน เช่น Hast du deine Tage? , See also: S. die Menstruation haben,
Tageszeitung|die, pl. Tageszeitungen| หนังสือพิมพ์รายวัน
Montage(n) |die, pl. Montagen| การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เช่น Die Montage und der Anschluss des Lichtgerätes, Steuergerätes und anderer elektrischer Betriebsmittel dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
Hallo, guten Tag! (n aux. verb) สบายดีไหม
heutzutage {adv}ทุกวันนี้, ในปัจจุบันนี้
See also: S. ่jetzt,
Montagewerkstatt {f}; Montagehalle {f}ร้านค้าที่ร่วมรายการ
Reichstag (n ) รัฐสภาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emporkömmling {m}upstage [Add to Longdo]
Abbau {m}; Demontage {f}dismantling [Add to Longdo]
Abfallspannung {f} [electr.]drop-out voltage [Add to Longdo]
Abgabetag {m}return day [Add to Longdo]
Abholtag {m}pick-up day [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Abnutzung {f}; Verbrauch {m}wastage [Add to Longdo]
Abreisetag {m}departure day [Add to Longdo]
Absatzstockung {f}stagnation of the market [Add to Longdo]
Abschaltspannung {f}interrupting voltage [Add to Longdo]
Abschnürspannung {f} [electr.]pinch-off voltage [Add to Longdo]
Abstammung {f}parentage [Add to Longdo]
Achteck {n}octagon [Add to Longdo]
Achterstag {n} [naut.]backstay [Add to Longdo]
Achtstundentag {m}eight hour day [Add to Longdo]
Äquinoktikum {n}; Tagundnachtgleiche {f} [astron.]equinox [Add to Longdo]
Akteur {m}; Akteurin {f}participant; protagonist [Add to Longdo]
Alltag {m}; Alltagstrott {m}everyday life; daily routine [Add to Longdo]
Alltags...weekday; tedium [Add to Longdo]
Alltags...workaday [Add to Longdo]
Amtsbonus {m}advantage of incumbency [Add to Longdo]
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting [Add to Longdo]
Anfangsphase {f}; Anfangsstadium {n}initial phase; first phase; early stage [Add to Longdo]
Anfangsstadium {n}initial stage [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kennzeichen {n}; Marke {f}tag [Add to Longdo]
Ankunftstag {m}day of arrival; arrival day [Add to Longdo]
Anlegestelle {f}landing stage [Add to Longdo]
Anmeldetag {m}date of application; date of filing [Add to Longdo]
Anreisetag {m}arrival day; day of arrival [Add to Longdo]
auf Tageswerte umgerechnete Anschaffungskostenadjusted historical cost [Add to Longdo]
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Ansprechspannung {f}operating voltage [Add to Longdo]
Ansteckung {f} | Ansteckungen {pl}contagion | contagions [Add to Longdo]
Anzapfstufe {f}extraction stage [Add to Longdo]
Appartement {n}; Etagenwohnung {f}apartment [Add to Longdo]
Arbeitskräftemangel {m}labour shortage; shortage of manpower [Add to Longdo]
Arbeitstag {m}working day; business day [Add to Longdo]
Arbeitstag {m}; Werktag {m} | Arbeitstage {pl}workday | workdays [Add to Longdo]
Assembler {m}; Monteur {m}; Montagefirma {f}assembler [Add to Longdo]
Aufenthaltsraum {m}; Tagesraum {m}common room [Add to Longdo]
Aufputzmontage {f}installation on wall [Add to Longdo]
Aufwandmontage {f}front-panel mounting [Add to Longdo]
Ausbildungsstufe {f}training level; training stage [Add to Longdo]
Außerbetriebnahme {f}; Abschaltung {f}tagout [Add to Longdo]
Aussichtspunkt {m} [mil.]vantage point [Add to Longdo]
Ausstellungsdatum {n}; Ausgabetag {m}date of issue [Add to Longdo]
Backstag {n} [naut.]preventer; running backstay [Add to Longdo]
Bankfeiertag {m}; öffentlicher Feiertagbank holiday [Br.] [Am.] [Add to Longdo]
Basisspannung {f}base voltage [Add to Longdo]
Basisspitzenspannung {f}peak voltage [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
montagne(n) |f| ภูเขา, เทือกเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あなた方;貴方がた;貴方方;貴方々[あなたがた, anatagata] (pn,adj-no) (hon) you (plural) [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ここで会ったが百年目;ここで逢ったが百年目;此処で会ったが百年目;此処で逢ったが百年目[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
ごたごた[, gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer [Add to Longdo]
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer [Add to Longdo]
たがる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu) [Add to Longdo]
たちかぜ型護衛艦[たちかぜがたごえいかん, tachikazegatagoeikan] (n) Tachikaze class destroyer [Add to Longdo]
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
に従い[にしたがい, nishitagai] (exp) in accordance with; according to [Add to Longdo]
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P) [Add to Longdo]
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance [Add to Longdo]
はたかぜ型護衛艦[はたかぜがたごえいかん, hatakazegatagoeikan] (n) Hatakaze class destroyer [Add to Longdo]
はつゆき型護衛艦[はつゆきがたごえいかん, hatsuyukigatagoeikan] (n) Hatsuyuki class destroyer [Add to Longdo]
はるな型護衛艦[はるながたごえいかん, harunagatagoeikan] (n) Haruna class destroyer [Add to Longdo]
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
ぶった切る;打った切る;打っ手切る[ぶったぎる, buttagiru] (v5r,vt) to chop (a branch, etc.) [Add to Longdo]
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting [Add to Longdo]
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
またぎ;まとぎ[, matagi ; matogi] (n) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
むらさめ型護衛艦[むらさめがたごえいかん, murasamegatagoeikan] (n) Murasame class destroyer [Add to Longdo]
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]
アイボリー板紙[アイボリーいたがみ, aibori-itagami] (n) ivory paper [Add to Longdo]
アドバンテージ(P);アドバンテッジ[, adobante-ji (P); adobantejji] (n) advantage; (P) [Add to Longdo]
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule [Add to Longdo]
アンタゴニスト[, antagonisuto] (n,adj-f) antagonist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, / ] first stage (diving) [Add to Longdo]
七角形[qī jiǎo xíng, ㄑㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] heptagon [Add to Longdo]
七边形[qī biān xíng, ㄑㄧ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] heptagon [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
三顾茅庐[sān gù máo lú, ㄙㄢ ㄍㄨˋ ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] lit. three humble visits to a thatched cottage; cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 in which Liu Bei 劉備|刘备 recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times [Add to Longdo]
上台[shàng tái, ㄕㄤˋ ㄊㄞˊ, ] to rise to power (in politics); to go on stage (in the theater) [Add to Longdo]
上演[shàng yǎn, ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ, ] to screen (a movie); to stage (a play); a screening; a staging [Add to Longdo]
下台[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc) [Add to Longdo]
下场[xià chǎng, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ, / ] the end; to leave (the stage, an exam room, the field etc) [Add to Longdo]
下场门[xià chǎng mén, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] exit door (of the stage) [Add to Longdo]
下台[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, / ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc) [Add to Longdo]
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental [Add to Longdo]
不无小补[bù wú xiǎo bǔ, ㄅㄨˋ ˊ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄨˇ, / ] not be without some advantage; be of some help [Add to Longdo]
世界文化遗产[shì jiè wén huà yí chǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ, / ] World cultural heritage [Add to Longdo]
世界文化遗产地[shì jiè wén huà yí chǎn dì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ ㄉㄧˋ, / ] World Heritage site [Add to Longdo]
中计[zhòng jì, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] to fall into a trap; taken in by a stratagem; cheated; ripped off [Add to Longdo]
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] hero (of a novel or film); main protagonist [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to ride; to mount; to make use of; to avail oneself of; to take advantage of; to multiply; Buddhist teaching [Add to Longdo]
乘人之危[chéng rén zhī wēi, ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄨㄟ, ] to take advantage of sb's precarious position [Add to Longdo]
乘火打劫[chéng huǒ dǎ jié, ㄔㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄝˊ, ] to take advantage of sb's misfortune; to loot [Add to Longdo]
乘虚[chéng xū, ㄔㄥˊ ㄒㄩ, / ] to take advantage of weakness [Add to Longdo]
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, / ] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse [Add to Longdo]
二级头[èr jí tóu, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, / ] second stage (diving) [Add to Longdo]
五角[wǔ jiǎo, ˇ ㄐㄧㄠˇ, ] pentagon [Add to Longdo]
五角大楼[wǔ jiǎo dà lóu, ˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] the Pentagon [Add to Longdo]
五角大楼官员[wǔ jiǎo dà lóu guān yuán, ˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] Pentagon official [Add to Longdo]
五角形[wǔ jiǎo xíng, ˇ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] pentagon [Add to Longdo]
五角星[wǔ jiǎo xīng, ˇ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥ, ] pentagram [Add to Longdo]
五边形[wǔ biān xíng, ˇ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] pentagon [Add to Longdo]
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, ] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day [Add to Longdo]
人物[rén wù, ㄖㄣˊ ˋ, ] a person; a character (in a play, novel etc); a protagonist [Add to Longdo]
人质[rén zhì, ㄖㄣˊ ㄓˋ, / ] hostage [Add to Longdo]
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, ] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation) [Add to Longdo]
布景[bù jǐng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] (stage) set [Add to Longdo]
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] advantageous; favorable [Add to Longdo]
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive [Add to Longdo]
传染[chuán rǎn, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, / ] infect; contagious [Add to Longdo]
传染病[chuán rǎn bìng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] infectious disease; contagious disease; pestilence [Add to Longdo]
价格标签[jià gé biāo qiān, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄅㄧㄠ ㄑㄧㄢ, / ] price tag [Add to Longdo]
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage. [Add to Longdo]
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, / ] percentage of children who enter school [Add to Longdo]
两虎相争[liǎng hǔ xiāng zhēng, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ, / ] two tigers fighting (成语 saw); fierce contest between evenly matched protagonists [Add to Longdo]
八角[bā jiǎo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ, ] anise; star anise; aniseed; octagonal [Add to Longdo]
八角形[bā jiǎo xíng, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] octagon [Add to Longdo]
八边形[bā biān xíng, ㄅㄚ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] octagon [Add to Longdo]
公演[gōng yǎn, ㄍㄨㄥ ㄧㄢˇ, ] to perform (e.g. on the stage); to lecture [Add to Longdo]
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
凹板[āo bǎn, ㄠ ㄅㄢˇ, ] intaglio; gravure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface [Add to Longdo]
コンピュータグラフィックス[こんぴゅーたぐらふぃっくす, konpyu-tagurafikkusu] computer graphics [Add to Longdo]
コンピュータゲーム[こんぴゅーたげーむ, konpyu-tage-mu] computer game [Add to Longdo]
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage [Add to Longdo]
ステージ[すてーじ, sute-ji] stage [Add to Longdo]
タグ[たぐ, tagu] tag [Add to Longdo]
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] tagged (as in a tagged cell) [Add to Longdo]
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type [Add to Longdo]
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging [Add to Longdo]
データグラム[でーたぐらむ, de-taguramu] datagram [Add to Longdo]
データグラムサービス[でーたぐらむさーびす, de-taguramusa-bisu] datagram service [Add to Longdo]
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR) [Add to Longdo]
データタグ[でーたたぐ, de-tatagu] data tag [Add to Longdo]
データタグ群[データたぐぐん, de-ta tagugun] data tag group [Add to Longdo]
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
データ段階化[データだんかいか, de-ta dankaika] data staging [Add to Longdo]
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI) [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[らすたぐらふぃっくす, rasutagurafikkusu] raster graphics [Add to Longdo]
解釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] interpretive language [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] start-tag [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
関数型言語[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] functional language [Add to Longdo]
関数形言語[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] functional language [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules [Add to Longdo]
記号型言語[きごうかたげんご, kigoukatagengo] symbolic language [Add to Longdo]
供給停止[きょうきゅうていし, kyoukyuuteishi] outage [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]
最大同相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage [Add to Longdo]
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator [Add to Longdo]
試験工程[しけんこうてい, shikenkoutei] test process, test stage, test period [Add to Longdo]
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA [Add to Longdo]
手続き型言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
手続き形言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
周波数分割多元接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] Frequency Division Multiple Access, FDMA [Add to Longdo]
終了タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end-tag [Add to Longdo]
終了タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end tag, closing tag [Add to Longdo]
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]
省略タグ最小化引数[しょうりゃくたぐさいしょうかひきすう, shouryakutagusaishoukahikisuu] omitted tag minimization parameter [Add to Longdo]
正規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage [Add to Longdo]
宣言形言語[せんげんがたげんご, sengengatagengo] declarative language [Add to Longdo]
多義語[たぎご, tagigo] polyseme [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
一日中[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
七五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
三日[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
上旬[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
下着[したぎ, shitagi] Unterwaesche [Add to Longdo]
不振[ふしん, fushin] Flauheit, Stillstand, Stagnation [Add to Longdo]
丸太小屋[まるたごや, marutagoya] Blockhuette [Add to Longdo]
二日[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]
互い[たがい, tagai] gegenseitig, einander [Add to Longdo]
互い違いに[たがいちがいに, tagaichigaini] abwechselnd [Add to Longdo]
休日[きゅうじつ, kyuujitsu] Ruhetag, Feiertag [Add to Longdo]
伸び悩む[のびなやむ, nobinayamu] weiterhin_stagnieren [Add to Longdo]
何日[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
何曜日[なんようび, nanyoubi] welcher_Wochentag [Add to Longdo]
侍気質[さむらいかたぎ, samuraikatagi] Samuraigeist [Add to Longdo]
元日[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
[ご, go] Mittag [Add to Longdo]
午前[ごぜん, gozen] Vormittag [Add to Longdo]
午前中[ごぜんちゅう, gozenchuu] den_ganzen_Vormittag [Add to Longdo]
午後[ごご, gogo] Nachmittag [Add to Longdo]
午後四時[ごごよじ, gogoyoji] 4 Uhr_nachmittags [Add to Longdo]
午睡[ごすい, gosui] Mittagsschlaf [Add to Longdo]
即日[そくじつ, sokujitsu] am_selben_Tag [Add to Longdo]
厄日[やくび, yakubi] Unglueckstag [Add to Longdo]
又聞き[またぎき, matagiki] Hoerensagen [Add to Longdo]
又貸し[またがし, matagashi] Untermiete, weitervermieten [Add to Longdo]
双子[ふたご, futago] Zwillinge [Add to Longdo]
吉日[きちにち, kichinichi] gluecklicher_Tag [Add to Longdo]
喜寿[きじゅ, kiju] der_77.Geburtstag [Add to Longdo]
国慶節[こっけいせつ, kokkeisetsu] Jahrestag_der_Gruendung_der_VRChina [Add to Longdo]
土曜[どよう, doyou] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
土曜日[どようび, doyoubi] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
多元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
夜明け[よあけ, yoake] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]
妨げる[さまたげる, samatageru] stoeren, hindern [Add to Longdo]
幾日[いくにち, ikunichi] wieviele_Tage? der_wievielte? [Add to Longdo]
彼岸[ひがん, higan] Tagundnachtgleiche, Lebensziel [Add to Longdo]
従う[したがう, shitagau] -folgen, gehorchen, sich_unterwerfen [Add to Longdo]
従える[したがえる, shitagaeru] begleitet_werden, unterwerfen [Add to Longdo]
怠業[たいぎょう, taigyou] Sabotage, "Dienst_nach_Vorschrift" [Add to Longdo]
新田郡[にったぐん, nittagun] Landkreis Nitta (in der Praefektur Gunma) [Add to Longdo]
日刊新聞[にっかんしんぶん, nikkanshinbun] Tageszeitung [Add to Longdo]
日刊紙[にっかんし, nikkanshi] Tageszeitung [Add to Longdo]
日取り[ひどり, hidori] (festgesetzter)-Tag [Add to Longdo]
日帰り[ひがえり, higaeri] Tagesausflug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, n. [From {Tag}, v.; cf. {Tag}, an end.]
   A child's play in which one runs after and touches another,
   and then runs away to avoid being touched.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, n. [Probably akin to tack a small nail; cf. Sw. tagg
   a prickle, point, tooth.]
   1. Any slight appendage, as to an article of dress; something
    slight hanging loosely; specifically, a direction card, or
    label.
    [1913 Webster]
 
   2. A metallic binding, tube, or point, at the end of a
    string, or lace, to stiffen it.
    [1913 Webster]
 
   3. The end, or catchword, of an actor's speech; cue.
    [1913 Webster]
 
   4. Something mean and paltry; the rabble. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Tag and rag}, the lowest sort; the rabble. --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   5. A sheep of the first year. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, v. t. [imp. & p. p. {Tagged}; p. pr. & vb. n.
   {Tagging}.]
   1. To fit with, or as with, a tag or tags.
    [1913 Webster]
 
       He learned to make long-tagged thread laces.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       His courteous host . . .
       Tags every sentence with some fawning word.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To join; to fasten; to attach. --Bolingbroke.
    [1913 Webster]
 
   3. To follow closely after; esp., to follow and touch in the
    game of tag. See {Tag}, a play.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, v. i.
   To follow closely, as it were an appendage; -- often with
   after; as, to tag after a person.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAG
     Technical Advisory Group (PIMA, I3C)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAG
     Technical Architecture Group (W3C)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tag [taːk] (n) , s.(m )
   day
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 tag
   roof
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top