Search result for

*tür*

(872 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tür, -tür-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
featuringผู้ร่วมกิจกรรมรับเชิญ มักใช้กับการแสดงดนตรีหรือภาพยนต์ เช่น การแสดงดนตรีวงนี้มี "นักร้องรับเชิญ" ที่มีชื่อเสียง

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematuria (n ) ปัสสาวะเป็นเลือดมีทั้ง microscopic และ macroscopic hematuria

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
turnoffdemotivating factor
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,

English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
turn in(vi slang) เข้านอน
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off
feature film(n) ภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น Seeking professional actors/actresses for independent feature film to be shot in Buenos Aires at the beginning of August., S. full-length movie, a full-length motion picture,
mature(adj) ที่มีวุฒิภาวะ เช่น This 14 week part-time preparation program has been specifically designed for mature aged students who want to enter University.
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต
masturbate(vt ) ช่วยตัวเอง (ทางเพศ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turf[N] สนามหญ้า
turf[N] หญ้าเทียม
turf[N] พื้นที่, Syn. territory
turf[VT] คลุมด้วยหญ้า
turf[VT] บังคับให้ออกไป (คำสแลง)
turf[VT] ฆ่า (คำสแลง), Syn. kill
Turk[N] ชาวตุรกี
Turk[N] ภาษาตุรกี
turn[VI] เปลี่ยน, See also: แปลง
turn[VT] เปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง
turn[VT] ย้อนกลับ, See also: หัน, ย้อน, ถอยหลัง
turn[VT] เลี้ยว, See also: เบี่ยง, เบน
turn[VT] เปลี่ยน (ความคิด), See also: ทำให้เชื่อ, ยุยง
turn[VT] กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น
turn[VT] ผลัด (ใบ)
turn[VI] บูด, See also: เสีย
turn[VT] ปล่อย, See also: เปลี่ยนถ่าย
turn[N] การเปลี่ยน, See also: การสลับ
turn[N] โอกาส, See also: โอกาสดี
turn[N] คราว, See also: เวร, รอบ, ตา, ที
turn[N] วงเลี้ยว
turn[N] การเลี้ยว, See also: การหัน
turn[N] การหมุน, See also: การหมุนรอบ
turn[N] เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง, See also: การพลิกผัน (เหตุการณ์)
turn[N] การเดินเล่น
turn[N] โค้ง
turn[N] หน้าที่, See also: งานประจำ
turbo[N] ระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบ, Syn. turbocharger
turfy[ADJ] เกี่ยวกับสนามหญ้า
turps[N] ยางสน (คำเรียกสั้นๆ ของ turpentine)
turps[N] เหล้า (ใช้ในออสเตรเลีย), See also: เครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์
future[ADJ] อนาคต, Syn. forthcoming, approaching
future[N] อนาคต, Syn. hereafter, time to come
mature[ADJ] เติบโตเต็มที่, See also: เจริญเต็มที่, โตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่, Syn. full-grown, matured, Ant. unmature, underage
mature[ADJ] (ผลไม้) สุก, See also: (ผลไม้) งอม, แก่จัด, Syn. matured, ripe
mature[ADJ] ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ครบอายุ, Syn. payable, ovedue
mature[VI] เจริญเติบโต, See also: มีพัฒนาการ, Syn. grow up
mature[VT] ทำให้เจริญเติบโต, See also: ทำให้พัฒนา
mature[VT] ทำให้สุก, See also: บ่ม, ทำให้ได้ที่, Syn. ripen
mature[VI] เสร็จสมบูรณ์, See also: เสร็จสิ้น, เสร็จ
mature[VT] ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้เสร็จเรียบร้อย
nature[N] ธรรมชาติ, See also: สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ
nature[N] อุปนิสัย, See also: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้, Syn. character, complexion, temperament
nature[N] ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
return[VI] กลับคืน, See also: หวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ, Syn. come back, go back
return[VT] ตอบ, See also: โต้ตอบ, Syn. answer, reply, retort
return[VT] ชดเชย, See also: ชดใช้, Syn. pay back, reimburse
return[VT] ให้ผล, See also: ได้ผลกำไร, Syn. earn, yield profit
return[VT] เลือกกลับเข้าไปอีก, Syn. elect, choose, vote in
return[VT] เตะลูกกลับ, See also: เตะกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)
agriculturist(แอกกริคัล' เชอะริสทฺ) n. ชาวนา, เกษตรกร., Syn. agriculturalist
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
angostura bark(แอง' โกสทูระ) เปลือกหอยของต้นไม้จำพวก Galipea officinalis หรือ G. cusparia ใช้ทำเป้นยา (-angrily adjv.
aperture(แอพ'พะเชอะ) n. รู,ช่อง, (hole)
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
arboriculture(อาร์บอระคัล'เชอะ) n.การปลูกต้นไม้และพุ่มไม้. -arboriculturist n.
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
arcturus(อาร์คทัว'รัส) n. ดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Bootes. -Arcturian adj.
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
atomic structureโครงสร้างของอะตอม
au naturel(โอเนทิเรล') fr. ในภาวะธรรมชาติง่าย ๆ (in the natural state)
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
aviculture(เอ'วิคิลเชอะ) n. การเลี้ยงนก.
calenture(แคล'เลนเชอะ) n. ภาวะไข้สูงและมีอาการเพ้อ
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
caricature(แค'ระคะเชอะ) {caricatured,caricaturing,caricatures} n. ภาพล้อ,ภาพล้อบุคคล,การ์ตูนล้อเลียน,ศิลปะการเขียนภาพล้อเลียน vt. เขียนภาพหรือการ์ตูนล้อเลียน, Syn. travesty
caricaturist(แคริคะเชอ'ริสทฺ) n. นักเขียนภาพล้อเลียน,นักเสียดสี
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ
centurialadj. เกี่ยวกับศตวรรษ
centuriedadj. เก่าแก่มาก
century(เซน'ชิวรี) n. ศตวรรษ,หนึ่งร้อยปี,หนึ่งร้อยชิ้น,กองร้อยทหารโรมัน,กองร้อย,
century plantn. ต้นไม้จำพวก Agave americana, Syn. agave
cincture(ซิง'เซอะ) n. สายเข็มขัด,สายรัด,สายรัดเอว,การโอบ
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)
cloture(โคล'เชอะ) {clotured,cloturing,clotures} n. วิธีการปิดการอภิปรายและให้มีการลงคะแนนเสียงทันที vt.,vi. ปิดการอภิปราย
cold turkeyn. การหักดิบ
comminuted fracturen. ชิ้นกระดูกแตกหัก
commixture(คะมิค'ซฺเชอะ) n. การผสม,กระบวนการผสม,ภาวะที่ถูกผสม,ของผสม
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
confiture(คอน'ฟิชัวร์) n. ลูกกวาด,ขนมหวาน,ของดอง, Syn. candy
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation,juncture,connection
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
contracturen. การหดตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากอาการเกร็งตัว แผลเป็นหรืออัมพาต

English-Thai: Nontri Dictionary
acupuncture(n) การฝังเข็ม
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
aperture(n) ช่อง,ที่ว่าง,รู,โพรง
architectural(adj) ในเชิงสถาปัตยกรรม
architecture(n) สถาปัตยกรรม
armature(n) เกราะ,กระดอง
capture(n) การจับกุม,การเข้ายึด
capture(vt) จับกุม,เข้ายึด,จับขัง,ตีได้
caricature(n) ภาพล้อ,การ์ตูนล้อเลียน,ภาพเสียดสี
caricature(vi) เขียนภาพล้อ,เขียนการ์ตูนล้อ
century(n) ศตวรรษ,ร้อยปี,หนึ่งร้อย
cincture(n) เข็มขัด,สายรัด,สายคาด
cincture(vt) รัดเข็มขัด
confiture(n) ของดอง,ขนมหวาน
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
creature(n) สัตว์,บุคคล,สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น
cultural(adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
curvature(n) ความโค้ง,การเลี้ยวโค้ง,เส้นโค้ง
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
disturb(vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ไม่สงบ
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ
enrapture(vt) ทำให้ปลาบปลื้มยินดี,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอิมใจ
expenditure(n) งบประมาณ,การใช้จ่าย,ค่าใช้จ่าย
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
feature(vt) เป็นลักษณะเฉพาะ,แสดงลักษณะ,ทำให้เด่น,แสดงให้เห็น
fixture(n) เครื่องติดตั้ง,ของประจำที่,กำหนดการ,สิ่งยึดติด
forfeiture(n) การริบ,การปรับ,ค่าปรับ,การทำโทษ
fracture(n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก
fracture(vt) ทำหัก,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว
furniture(n) เครื่องเรือน,เครื่องเฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้าน
future(adj) อนาคต, ภายหน้า,ต่อไป,ข้างหน้า
future(n) อนาคต,ภายหน้า,กาลข้างหน้า,ภายภาคหน้า
futurity(n) กาลภายหน้า,ภายภาคหน้า,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
garniture(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องปรุงแต่ง,การประดับ
gesture(n) กิริยาท่าทาง,อากัปกิริยา,ท่าทาง,การให้สัญญาณ
gesture(vi) ส่งสัญญาณ,ให้สัญญาณ,โบกไม้โบกมือ,ชี้ไม้ชี้มือ,ออกท่าทาง
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthodontics; denture prostheticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasture landทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, naturalการครอบครองโดยสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postmature labour; labour, postponedการคลอดเลยกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmaturity๑. การเจริญเกินวัย [มีความหมายเหมือนกับ overdevelopment]๒. ภาวะแก่เกินกำหนดครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parturient๑. -การคลอด, -กำลังคลอด๒. ผู้คลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, succenturiate; placenta, accessoryรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumouria; pneumaturiaภาวะปัสสาวะมีอากาศ, ภาวะปัสสาวะมีแก๊ส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudo-architectureสถาปัตยกรรมเฉพาะคราว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perturbationเพอร์เทอร์เบชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prefectureศาลากลางจังหวัด (ฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pixel; PEL; picture elementจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pixel; pel; picture elementจุดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
population dependent on agricultureประชากรที่พึ่งเกษตรกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of departureถิ่นที่จากไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pharmacy, manufacturingเภสัชกรรมผลิตการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent fixtureสิ่งติดตรึงถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puncture woundบาดแผลถูกแทง [มีความหมายเหมือนกับ wound, penetrating] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, cardiac; cardicentesis; cardiocentesis; cardiopuncture; paracentesis cordisการเจาะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, cisternal; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, exploratoryการเจาะวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, lumbar; puncture, spinal; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, pericardialการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, spinal; puncture, lumbar; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, sternalการเจาะกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, suboccipital; puncture, cisternalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, thecalการเจาะเยื่อหุ้มไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologic fracture; fracture, secondaryกระดูกหักเหตุโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisional denture; interim dentureฟันปลอมเฉพาะกาล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
puericultureศิลปะการอนุบาลและอบรมเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puericulturistนักอนุบาลและอบรมเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, parochial-participant; parochial-participant political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, parochial-subjectวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, subject-participantวัฒนธรรมทางการเมืองแบบข้าแผ่นดินมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasture, common ofสิทธิร่วมในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, accessory; placenta, succenturiateรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postponed labour; labour, postmatureการคลอดเลยกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purse-string sutureการเย็บแบบหูรูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premature๑. -ก่อนกำหนด๒. ทารกเกิดก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premature babyทารกคลอดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
premature birthการเกิดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
premature confinement; premature deliveryการคลอดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
premature contact; interceptive occlusal contactสบก่อนตำแหน่งกำหนด [มีความหมายเหมือนกับ deflective occlusal contact ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
premature delivery; premature confinementการคลอดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
premature labour; labour, immatureการคลอดก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prematurity๑. การเจริญด้อยกว่าวัย [มีความหมายเหมือนกับ underdevelopment]๒. สภาพทารกไม่ครบกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Record structureโครงสร้างข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Natural languageภาษาธรรมชาติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Motion pictureภาพยนตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Agricultural libraryห้องสมุดการเกษตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก, หนังสือสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Motion pictureภาพยนตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Natural languageภาษาธรรมชาติ
ภาษาธรรมชาติ ในแง่ของการทำดรรชนี เพื่อใช้เป็นตัวแทนสารสนเทศนั้น หมายถึง คำที่มิเกิดจากการถูกกำหนดหรือบังคับใ้ห้ใช้ แต่เป็นการนำคำจากที่ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานกำหนดใช้เอง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับศัพท์บัญญัติ หรือศัพท์ควบคุมที่กำหนดให้ใช้

ภาษาธรราชาติ มักจะเป็นคำทันสมัยหรือยังมิได้ถูกกำหนดเป็นคำศัพท์ควบคุม ซึ่งสามารถทำให้สืบค้นเรื่องที่ตรงกับปัจจุบัน แต่จะมีข้อเสีย เนื่องจากภาษาธรรมชาติ มิได้มีการควบคุมคำที่มีความหมายเดียวกันและใช้แตกต่างกัน ทำให้เสียเวลาในการสืบค้น เนื่องจากต้องนึกคำที่จะต้องค้นหลายคำ ซึ่งต่างจากภาษาควบคุม ที่จะมีการควบคุมคำศัพท์ ทำให้มีมาตรฐานในการใช้คำดังกล่าวเป็นแนวทางเดียวกัน หมายถึง เรื่องเดียวกัน แต่อาจจะไม่ตรงกับคำที่ปรากฏในเนื้อหาของสารสนเทศและทันสมัย เนื่องจากภาษาควบคุมต้องมีการพิจารณากลั่นกรอง จึงจะสามารถกำหนดใช้ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Picture bookหนังสือภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Data structures (Computer sciences)โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Natural latexน้ำยางธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insurance, Agriculturalประกันปศุสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant tissue cultureการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือ การนำเอาอวัยวะต่างๆ ที่ยังอ่อน เช่น ปลายยอด ดอกอ่อน ข้อ ปล้อง ตา หรือเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ของพืชมาเลี้ยงในสภาวะปลอดเชื้อ มีการให้อาหารสังเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ แสง ให้เหมาะสม

อาหารสังเคราะห์โดยทั่วไปประกอบด้วย

- แร่ธาตุ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม

- คาร์โบไฮเดรต นิยมใช้ซูโครส (sucrose) เป็นส่วนใหญ่

- วิตามิน เช่น ไทอามีน (thiamine) นิโคทินิกแอซิด (nicotinic acid) โฟลิกแอซิด (folic acid)

- กรดอะมิโน

- กรดอินทรีย์ เช่น ซิเทรต (citrate) มาเลต (malate) ซักซิเนต (succinate)

- สารประกอบจากธรรมชาติ เช่น น้ำมะพร้าว กล้วยบด

- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่นิยมใช้ ได้แก่ ออกซิน (auxin) ไซโทไคนิน (cytokinin)

- สารที่ช่วยให้อาหารแข็งตัวและวัสดุช่วยพยุงเนื้อเยื่อพืช โดยทั่วไปส่วนใหญ่ใช้วุ้น (agar) และเจลาตินใส่ลงไปในอาหารซึ่งมีคุณสมบัติทำให้อาหารแข็งตัว ในกรณีที่เลี้ยงในอาหารเหลวจะใช้กระดาษกรอง สำลี หรือใยสังเคราะห์ช่วยพยุงเนื้อเยื่อ

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

บริเวณต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการต้องมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าและร่างกายเป็นอย่างดี วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเนื้อเยื่อพืชควรผ่านการฆ่าเชื้อ เช่น เครื่องแก้วควรผ่านการอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง อาหารสังเคราะห์ควรนึ่งด้วยหม้อนึ่ง (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้วยเวลาอย่างน้อย 15 - 20 นาที เนื้อเยื่อควรผ่านการทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงฆ่าเชื้อที่ติดอยู่ตามผิวด้วยสารเคมี เช่น เช็ดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ ส่วนบริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายเนื้อเยื่อพืชจะมีการเปิดรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นเวลา 20 นาที ก่อนปฏิบัติงาน ปากคีบและใบมีดอาจฆ่าเชื้อด้วยการจุ่มในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% แล้วเผาไฟ นอกจากการทำความสะอาดเพื่อให้ห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อแล้ว ยังต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย เช่น อุณหภูมิภายในห้องจะถูกปรับให้อยู่ที่อุณหภูมิที่พืชทั่วๆ ไปเจริญได้ดี โดยทั่วไปจะปรับให้อยู่ที่ระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส และมีการควบคุมแสงภายในห้องให้มีความเข้มแสงประมาณ 1000 - 2000 ลักซ์

แหล่งข้อมูล
พัชรา ลิมปนะเวช. (2553). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 31, หน้า 128-159). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural industriesอุตสาหกรรมการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural language processingการประมวลผลภาษาธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural gasก๊าซธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas turbinesเครื่องยนต์กังหันแก๊ส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural wastesของเสียทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Unsaturated fatty acidกรดไขมันไม่อิ่มตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fracture mechanicsการแตกร้าว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cell cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Naturopathyการรักษาด้วยธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Latent structure analysisการวิเคราะห์กลุ่มแฝง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
COM (Computer architecture)คอม (สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural microbiologyจุลชีววิทยาทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fungi in agricultureเชื้อราในการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manufacturing cellเซลล์การผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanostructured materialวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural virologyไวรัสวิทยาทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peer-to-peer architecture (Computer networks)สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global temperature changes การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manufacturing processesกรรมวิธีการผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural Flowการผลิตโดยปล่อยให้น้ำมันไหลขึ้นมาด้วยแรงที่มีอยู่ในธรรมชาติ [ปิโตรเลี่ยม]
Natural Gasก๊าซธรรมชาติ
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) ตั้งแต่ 1-4 อะตอม กับไฮโดรเจน (H) จับตัวกันเป็นโมเลกุลโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ตามชั้นหินดินเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี เนื่องจากความร้อนและความกดดันจึงแปรสภาพเป็นก๊าซธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ เบากว่าอากาศ ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) เป็นส่วนใหญ่ และอาจมีก๊าซอีเทน (C2H6) โปรเพน (C3H8) และบิวเทน(C4H10) ปนอยู่บ้าง นอกจากนี้ก็อาจมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ฮีเลียม ไอน้ำ ปนอยู่ด้วย ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Natural Gas Liquidก๊าซโซลีนธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งสามารถแยกออกมาในรูปของเหลวจากการผลิตก๊าซธรรมชาติ มีอีเทน แอลพีจี และเพนเทน เป็นองค์ประกอบหลัก [ปิโตรเลี่ยม]
Natural Gas Vehiclesยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) เป็นเชื้อเพลิง
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ นำมาอัดด้วยความดันสูง (แต่ก็ยังเป็นก๊าซอยู่) บรรจุในถังเพื่อสะดวกในการขนส่งและใช้เป็นเชื้อเพลิงใน ยานพาหนะแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล ซึ่งนำมาทดลองใช้กับรถเมล์โดยสาร ขสมก แล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Hydraulic turbineกังหันน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wind turbineกังหันลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam-turbineกังหันไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural gasก๊าซธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural gas vehicleก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Raw Natural Gasก๊าซธรรมชาติที่มีสสารหรือก๊าซอื่นเจือปนอยู่ (Impurities)
เป็นสารที่ไม่ต้องการ เช่น น้ำ ก๊าซไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟล์ ฮีเลียม สารเหล่านี้จะต้องถูกแยกออกก่อนที่จะมีการซื้อขายก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Future Marketตลาดการค้าน้ำมันล่วงหน้า
คือ เป็นการซื้อขายน้ำมันโดยตกลงราคา ปริมาณและคุณภาพน้ำมันกันล่วงหน้า โดยกำหนดวันที่จะส่งในอนาคต ตลาดล่วงหน้าในปัจจุบันมีตลาด NYMEX ในนิวยอร์ก ตลาด IPE ในลอนดอน ตลาด SIMEX ในสิงคโปร์ [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Turbine Generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Turbine Power Plantโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ, โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องดันกำลัง
ซึ่งได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันดีเซลกับความดันสูง (Compressed air) จากเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหัน เพลากังหันไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีประสิทธิภาพประมาณ 25% สามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak load period) และกรณีฉุกเฉิน และมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Liquefied Natural Gasก๊าซธรรมชาติเหลว
ก๊าซธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นมีเทน (CH4) ถูกนำมาอัดให้อยู่ในสภาพของเหลวโดยลดอุณหภูมิถึงประมาณ -160 C ใส่ในถังที่ทนความเย็นและความดันเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการขนส่งในปริมาณมากๆและในระยะทางไกลๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Agrarian structureโครงสร้างกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
literatures (n vi vt modal verb adj adv conj colloq name ) literatures
agricultural and farm products พืชผลทางเกษตร
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
areal featureลักษณะประจำเขต
astroturf (n ) หญ้าเทียม
building structuresสิ่งปลูกสร้าง
by turns (n ) เป็นผลัด, เป็นเที่ยว We are going for lunch by turn
cough mixture (n ) ยาแก้ไอ
debenture certificate (n ) ใบหุ้นกู้
Doctrine of Signature[doc-trin of sik-na-tur] (n ) การบำบัดรักษาโรคด้วยส่วนของพืชที่มีลักษณะพ้องจองกับอวัยวะหรืออาการนั้นๆ, สัญลักษณาการบำบัด (สญฺญลกฺษณ+อาการฺ+ขจดฺ)
See also: S. สัญลักษณ์บำบัด,
downturn (n ) แนวโน้มที่ตกต่ำลง เช่นในกิจกรรมทางธุรกิจ
famous signature สัญลักษณ์
featureโครงหลัก
financiature[ไฟเนินเชอะเชอะ] (n ) วัตถุการเงิน, วัตถุการคลัง
financiature[ไฟเนินเชอะเชอะ] (n ) วัตถุการเงิน, วัตถุการคลัง
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
fracture (n ) กระดูกหัก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
future park rangsit (n ) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
See also: S. future,
future shock (n ) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหัน
idodature[ไอโดเดเชอะ] (n ) อัตชาติวัตถุ
intangible cultural heritage (n ) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
inturn (n ) แพทย์ฝึกหัด ,พนักงานใหม่ ,คนที่เข้ามาใหม่ ,พนักงานฝึกหัด
See also: S. trinee,
Leave no stone unturned (IDIOMS ) พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ The police left no stone unturned in search for the missing pupil.= ตำรวจพยายามทุกอย่างที่จะค้นหาเด็กนักเรียนที่หายไป ;
Literature Review (n phrase) การทบทวนงานวิจัย, การกล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
See also: S. Related Research,
manufacturing facility (n countable noun ) โรงงาน สถานที่ผลิต (เป็นคำที่ใช้กล่าวถึงโรงงานอย่างเป็นทางการ)
Monoculture (n) การปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเป็นเวลาหลายฤดูกาลเพาะปลูกลงในพื้นที่เพาะปลูกเดียวกัน โดยไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่นแซมหรือขั้นในบางช่วงเวลา
monosaturated (n) ไขมันเชิงเดี่ยว
See also: S. -, A. -, R. fat, saturated
naturalisticเป็นจริง
naturate[เเนเชอะเรท] (vt ) ทําให้เกิดนิสัย
naturative[เเนะเชอะระทิฟว] (adj ) ซึ่งทําให้เป็นธรรมชาติ, ซึ่งทําให้เกิดนิสัย
naturatory[แนเชอะระเทอะริ] (n ) นิสัยกรรม
olive ridley turtle (n) เต่าหญ้า
Public Infrastructure Project Financing Bureau (n ) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
return policy (n phrase ) นโยบายการคืนสินค้า
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
saturated fat (n uniq) ไขมันอิ่มตัว
See also: A. ีืีืีืีืunsaturated fat,
School Bus Turn Around (slang) ทางรถบัสกลับรถ
See also: S. ead, A. ead, R. ead
signatureเอกลักษณ์ ตัวตน
structural (adj) แบบแผน ขั้นตอน
structure
Subprefecture[ซับพรี'เฟคเชอะ] (n ) กิ่งจังหวัด
Taurantura Hawk Wasp (n name uniq ) ตัวต่อทารันทูล่า
To Protect our Future
triturating (vt) บดละเอียด
turbulentความระส่ำระสาย ความปั่นป่วน ผันผวน
turbulent (adj ) 1.ชุลมุนวุ่นวาย บางครั้งมีการใช้ความรุนแรง 2.(ใช้เกี่ยวกับกระแสน้ำและอากาศ) พัดอย่างแรง
turd[เทิร์ด] (n) มูล
turn down (vi ) ปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Certainly.- Natürlich. After the Thin Man (1936)
Sure.Natürlich... You Only Live Once (1937)
Naturally.Natürlich. Holiday Inn (1942)
Naturally.Natürlich. The Big Heat (1953)
Naturally.Natürlich. Sabrina (1954)
Of course not.Natürlich. Another Time, Another Place (1958)
SURE.Natürlich. Walking Distance (1959)
Sure.Natürlich. The Trouble with Templeton (1960)
A Turk?Ein Türke? Zorba the Greek (1964)
- Naturally.Natürlich. The Gravediggers (1965)
Yeah?Natürlich Doktor. Always on Sunday (1966)
Sure.Natürlich. The Short Tail Spy (1966)
Sure.Ja, natürlich. El Dorado (1967)
Yes, sure.Ja, natürlich. Guess Who's Coming to Dinner (1967)
Of course.Natürlich. Sweet Charity (1967)
Yes, it is.- Natürlich. What Time Does the Balloon Go Up? (1968)
Of course.Natürlich. Patterns of Force (1968)
- Of course.Natürlich. The Case of the Bloody Iris (1972)
- Of course.- Natürlich. Horror from the Tomb (1973)
Of course.Natürlich. Chapel of the Damned (1974)
Of course.Natürlich. Sweet Movie (1974)
Yes.- Natürlich. Sherlock Holmes in New York (1976)
- Of course.- Natürlich. The Brood (1979)
Sure.Natürlich! Hopscotch (1980)
Oh, right.Oh, natürlich. Grease 2 (1982)
Certainly.- Natürlich. Cast in Steele (1984)
Of course!Natürlich! Let's Steele a Plot (1984)
Yes!Oh ja, natürlich! Happy Easter (1984)
-It's not!Vorsicht, die TürA Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
Of course.Natürlich. Angel One (1988)
Yeah.Natürlich. Oliver & Company (1988)
Yes.Natürlich. Peril at End House (1990)
Of course.- Natürlich. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
Of course.Natürlich. Remember Me (1990)
Sure.Natürlich. Omen IV: The Awakening (1991)
- Clear!Natürlich! The Affair at the Victory Ball (1991)
Of course.Natürlich. Unification I (1991)
Sure.Natürlich! Godzilla vs. Mechagodzilla II (1993)
Natural.Natürlich. Mrs. Doubtfire (1993)
- Sure.- Natürlich. Requiem for a Superhero (1993)
Of course.Natürlich. Dramatis Personae (1993)
Of course.Natürlich. Birthright, Part I (1993)
Of course.Natürlich. Star Trek: Generations (1994)
AndGeneral, das ist getürkt! The Adventurers (1995)
Sure.Natürlich. Fair Game (1995)
Of course.natürlich. Ceremonies of Light and Dark (1996)
-Of course I do.- Ja, natürlich, Joey. The One with the Screamer (1997)
Lois!Türklingel The Gingerbread Man (1998)
- Sure.- Natürlich. The Innocents (1998)
- Sorry.- Natürlich. The Sixth Sense (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริบทรัพย์สิน[V] forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
งบประมาณแผ่นดิน[N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
งานประติมากรรม[N] sculpture, Example: พระประธานนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ดังนั้นงานประติมากรรมซึ่งประกอบด้วยการปั้นและสร้างพระประธานในโบสถ์จึงถือเป็นงานที่สำคัญที่สุดในการสร้างโบสถ์, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
นมยูเอชที[N] UHT-treated milk, See also: ultra-high temperature-treated milk, Thai definition: นมที่ผ่านการกระบวนการฆ่าเชื้อ
พุ่งพล่าน[V] be agitated, See also: be perturbed, Example: เขาปล่อยความคิดและอารมณ์ให้พุ่งพล่านไป
ภาพพจน์[N] image, See also: word-picture, Thai definition: คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ
ภาพซ้อน[N] composite picture, Example: ผู้ป่วยรายนี้พูดไม่ได้ ดวงตามองเห็นเป็นภาพซ้อน 2 ภาพ, Count unit: ภาพ
ย้อนกลับ[V] turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
ยาระงับประสาท[N] sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย
รูปถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, shot, snap, snapshot, Syn. ภาพถ่าย, Example: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่, Count unit: ใบ, รูป, Thai definition: ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
สถาปัตยกรรมศาสตร์[N] architecture, See also: architectural science, Syn. สถาปัตย์, Example: สถาบันผลิตสถาปนิกที่มีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากลขึ้นมากมาย, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง
วันข้างหน้า[N] future, See also: following days, Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า, Ant. วันก่อนหน้า, Example: เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้, Count unit: วัน, Thai definition: เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
วันหลัง[N] future, See also: following day, later, Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง, Ant. วันก่อนหน้า, Example: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้
เปียกโชก[V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว
หวนคืน[V] return, See also: come back to, Syn. หวนกลับ, Example: สถานการณ์สู้รบหวนคืนสู่ชายแดนภาคใต้อีกคำ, Thai definition: กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
กวนเมือง[V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
คืนจอ[V] return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)
จุดพลิกผัน[N] turning point, Example: กรณีรัฐประหาร 2490 คือจุดพลิกผันเมื่อเขาผู้นี้อยู่ในตำแหน่งผบ. กรมทหารราบที่ 1, Thai definition: จุดที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, จุดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
จุดหักเห[N] turning point, Example: นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดหักเหและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: จุดที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินมาเปลี่ยนทิศทางไป, โดยปริยายหมายถึง จุดที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง
ตามเพรง[ADV] as one's fate may be, See also: as the mercy of nature, Syn. ตามบุญตามกรรม, ตามยถากรรม, Example: การที่เด็กจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการปั้นของคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง สมัยนี้จะปล่อยให้เป็นไปตามเพรงหรือตามสายเลือดอย่างเดียวย่อมไม่ทันลูกคนอื่น, Thai definition: ตามบุญเก่าที่ได้ทำไว้
ตายดี[V] naturally die, Syn. ตายเอง, Example: เขาทำเลวมามากคงไม่ตายดีหรอก, Thai definition: ตายตามธรรมชาติ มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่ตายดี
ถือวิสาสะ[V] make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
เบนเข็ม[V] turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
ไม่สน[V] be not interested in, See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect, Syn. ไม่สนใจ, Ant. สนใจ, สนใจไยดี, Example: แม้ว่าจะเอาอะไรมาล่อ เด็กคนนี้ก็ไม่เคยสน เขาสนใจแต่เพียงเกมคอมพิวเตอร์
กรมวิชาการเกษตร[N] Department of Agriculture
กษ[N] Ministry of Agriculture and Cooperatives, Syn. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธกส.[N] Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ยูเนสโก[N] UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ยูเอชที[N] UHT, See also: ultra high temperature, Syn. อุณหภูมิระดับอัลตรา
ส.ป.ก.[N] Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สวช.[N] Office of the National Culture Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ศูนย์การผลิต[N] manufacturing center, Example: ศูนย์การผลิตเจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย ในปัจจุบัน กำลังทำการผลิตรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อต่างๆ ดังนี้ คือเชฟโรเลต โฮลเด้น โอเปิล วอกซ์ฮอลล์ และซูบารุ ส่งออกไปทั่วโลก
สิ่งรบกวน[N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
สิ่งปลูกสร้าง[N] buildings, See also: structure
อุปกรณ์การเกษตร[N] agricultural equipment, Syn. เครื่องมือการเกษตร
สวนเกษตร[N] agricultural garden
การบรรยาย[N] lecture
จอแสดงภาพ[N] projection of the picture
ห้องบรรยาย[N] lecture room, See also: lecture theatre, theater
เชื้อจุลินทรีย์[N] microbe, See also: microorganism, microscopic creature, Example: ปอดอักเสบอาจเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดหรือจากการสำลักอาหาร, Count unit: ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วนมากมีเซลล์เดียว
เข้ายึดครอง[V] seize, See also: capture, Syn. ยึดครอง, Ant. ปลดปล่อย, Example: รัสเซียส่งทหารเข้ายึดครองฮังการีในปีค.ศ.1956, Thai definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
ช่วยตัวเอง[V] masturbate, Syn. อัตตกามกิริยา, Thai definition: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
ด่ากลับ[V] insult in turn, Syn. ด่าตอบ, Example: ถ้าเขาด่าเราแต่เราไม่ด่ากลับ ทำนิ่งเฉย ไม่ใส่ใจ เขาก็จะเหนื่อยไปเอง, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นด้วยคำหยาบช้าเลวทรามหลังจากที่ถูกผู้อื่นด่ามา
เรียกคืน[V] revoke, See also: regain, request the return of something, retrieve, Syn. ขอคืน, Ant. คืนให้, Example: ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนบัตรเครดิตเป็นการชั่วคราวได้ทันที เมื่อผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต, Thai definition: ขอกลับคืนมาเป็นของตน
หันกลับ[V] turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai definition: กลับมายังทิศทางเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์มหาวิทยาลัย[n. exp.] (ājān mahāwitthayālai) EN: lecturer   
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อนาคต[n.] (anākhot) EN: future ; prospect   FR: futur [m]
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak thammachāt) EN: nature conservation   FR: conservation de la nature [f]
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai thāirūp) EN: be allowed to take a picture   FR: être autorisé à prendre des photos
อภิไธย[n.] (aphithai) EN: name ; nomenclature   
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อัตกาม[n.] (attakām) EN: masturbation   
อัตราหมุนเวียน[n. exp.] (attrā munwīen) EN: turnover ratio   
อัตราผลตอบแทน[n. exp.] (attrā phon tøpthaēn) EN: rate of return   
แบบฝึกอ่าน[n. exp.] (baēpfeuk ān) EN: reading exercice   FR: exercice de lecture [m]
ใบกู้เงิน[n. exp.] (bai kū ngoen) EN: bond debenture   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
ใบเรียกเงิน[n. exp.] (bai rīek ngoen) FR: facture [f]
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhān) EN: chit   FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive   

CMU English Pronouncing Dictionary
TURE    T UH1 R
TURF    T ER1 F
TURN    T ER1 N
TURK    T ER1 K
TURI    T UH1 R IY0
TURO    T UH1 R OW0
TUROW    T UH1 R OW0
TURRI    T UH1 R IY0
TURCK    T ER1 K
STURM    S T ER1 M
TUREK    T Y UW1 R IH0 K
TURBO    T ER1 B OW0
TURCO    T ER1 K OW0
TURNS    T ER1 N Z
ARTUR    AA1 R T UH0 R
TURKO    T ER1 K OW0
STURC    S T ER1 K
TURIN    T Y UH1 R IH2 N
STURN    S T ER1 N
TURSI    T UH1 R S IY0
TURVY    T ER1 V IY0
TURKS    T ER1 K S
TURBAS    T ER1 B AH0 S
KAPTUR    K AE1 P T ER0
TURING    T UH1 R IH0 NG
GUNTUR    G AH1 N T ER0
DATURA    D AH0 T UH1 R AH0
MATURO    M AA0 T UH1 R OW0
TURGID    T ER1 JH AH0 D
TURGUT    T ER1 G AH0 T
TURCHI    T UH1 R K IY0
TURBEN    T ER1 B AH0 N
FUTURE    F Y UW1 CH ER0
STURZA    S T ER1 Z AH0
TURKIC    T ER1 K IH0 K
DETURK    D EH1 T ER0 K
TURBIN    T ER1 B IH2 N
TURLEY    T ER1 L IY0
RETURN    R AH0 T ER1 N
TURBOS    T ER1 B OW0 Z
METTUR    M EH1 T ER0
TURBOT    T ER2 B OW1
TURBOT    T ER1 B AH2 T
NATURE    N EY1 CH ER0
TURANO    T UH0 R AA1 N OW0
TURKEL    T ER1 K AH0 L
TURKEY    T ER1 K IY0
RETURN    R IY0 T ER1 N
ARTURO    AA0 R T UH1 R OW0
SUTURE    S UW1 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Turk    (n) (t @@1 k)
turd    (n) (t @@1 d)
turf    (v) (t @@1 f)
turn    (v) (t @@1 n)
Turin    (n) (t y u1 r i1 n)
Turks    (n) (t @@1 k s)
Turku    (n) (t @@1 k uu)
turds    (n) (t @@1 d z)
turfs    (v) (t @@1 f s)
turns    (v) (t @@1 n z)
turps    (n) (t @@1 p s)
Saturn    (n) (s a1 t @ n)
Turkey    (n) (t @@1 k ii)
U-turn    (n) - (y uu1 - t @@ n)
future    (n) (f y uu1 ch @ r)
mature    (v) (m @1 t y u@1 r)
nature    (n) (n ei1 ch @ r)
return    (v) (r i1 t @@1 n)
sturdy    (j) (s t @@1 d ii)
suture    (n) (s uu1 ch @ r)
turban    (n) (t @@1 b @ n)
turbid    (j) (t @@1 b i d)
turbot    (n) (t @@1 b @ t)
tureen    (n) (t y u1 r ii1 n)
turfed    (v) (t @@1 f t)
turgid    (j) (t @@1 jh i d)
turkey    (n) (t @@1 k ii)
turned    (v) (t @@1 n d)
turner    (n) (t @@1 n @ r)
turnip    (n) (t @@1 n i p)
turret    (n) (t uh1 r i t)
turtle    (n) (t @@1 t l)
turves    (n) (t @@1 v z)
upturn    (n) (uh1 p t @@ n)
Venturi    (n) (v e n ch y uu1 r ii)
couture    (n) (k @ t y u@1 r)
Ventura    (n) (v e n ch y uu1 r @)
Turkish    (n) (t @@1 k i sh)
U-turns    (n) - (y uu1 - t @@ n z)
capture    (v) (k a1 p ch @ r)
century    (n) (s e1 n ch @ r ii)
culture    (n) (k uh1 l ch @ r)
denture    (n) (d e1 n ch @ r)
disturb    (v) (d i1 s t @@1 b)
feature    (v) (f ii1 ch @ r)
fixture    (n) (f i1 k s ch @ r)
futures    (n) (f y uu1 ch @ z)
gesture    (v) (jh e1 s ch @ r)
lecture    (v) (l e1 k ch @ r)
liturgy    (n) (l i1 t @ jh ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกลับ English: to turn head
自然[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกให้ English: to turn over
撮る[とる, toru] Thai: ถ่ายรูป English: take a picture
画像[がぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture
戻す[もどす, modosu] Thai: พากลับมา English: to return
曲がる[まがる, magaru] Thai: เลี้ยว English: to turn
順番[じゅんばん, junban] Thai: ลำดับของสิ่งของ เช่น ในการต่อแถว English: turn (in line)
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
回す[まわす, mawasu] Thai: หมุน English: to turn
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
生物[せいぶつ, seibutsu] Thai: สิ่งมีชีวิต English: creature
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature
消す[けす, kesu] Thai: ปิดสวิทซ์ English: to turn off power
返る[かえる, kaeru] Thai: ย้อนกลับ English: return
彫る[ほる, horu] Thai: ปฏิมากรรม English: to sculpture
水温[すいおん, suion] Thai: อุณหภูมิน้ำ English: water temperature
作り出す[つくりだす, tsukuridasu] Thai: ผลิตขึ้นมา English: to manufacture
返す[かえす, kaesu] Thai: การคืนสิ่งที่ได้มาก่อนหน้านั้นกลับไปยังที่เดิม English: to return something (vt)
振り向く[ふりむく, furimuku] Thai: หันหน้า English: to turn one's face
国文[こくぶん, kokubun] Thai: วรรณคดีของชาติ English: national literature
旧形式[きゅうけいしき, kyuukeishiki] Thai: แบบเก่าดั้งเดิม English: old-structure form
かける[かける, kakeru] Thai: ราด English: to turn on
文化[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture
裏切る[うらぎる, uragiru] Thai: ทรยศ English: to turn traitor to

German-Thai: Longdo Dictionary
Kultur(n) |die, pl. Kulturen| วัฒนธรรม, ความศิวิไล
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
Tür(n) |die, pl. Türen| ประตู
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh
Primogenitur(n) |die| การเป็นลูกคนโต, See also: das Erstgeburtsrecht
Raumtemperatur(n) |die, pl. Raumtemperaturen| อุณหภูมิห้อง, See also: S. die Zimmertemperatur
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)
stur(adj) ที่หัวแข็งดื้อดึง
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์
Sturm(n) |der, pl. Stürme| ลมพายุ
Literatur(n) |die, meistens Sg.| วรรณคดี, วรรณกรรม, ผลงานประพันธ์, สิ่งตีพิมพ์
Schiebetür(n) |die, pl. Schiebetüre| ประตูเลื่อน
Karikatur(n) |die, pl. Karikaturen| ภาพล้อเลียน, การ์ตูนล้อเลียน
Aussichtsturm(n) |der, pl. Aussichtstürme| ตึกหรือหอสังเกตการณ์
Aussichtsturm(n) |der, pl. Aussichtstürme| หอสังเกตการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
etwas steht vor der Tür (phrase) บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือเริ่มเร็วๆนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absturz {m} | Abstürze {pl}crash | crashes [Add to Longdo]
Absturz {m} | Abstürze {pl}washout | washouts [Add to Longdo]
Angriff {m}; Ansturm {m} | Angriffe {pl}; Anstürme {pl} | tätlicher Angriffassault | assaults | assault and battery [Add to Longdo]
Anschlag {m} (für Fenster oder Tür)rabbet (for window or door) [Add to Longdo]
Ansturm {m} | Anstürme {pl}onrush | onrushes [Add to Longdo]
Aprikosenkonfitüre {f}apricot jam [Add to Longdo]
Außentür {f}outer door; exterior door [Add to Longdo]
Autotür {f}; Wagentür {f} [auto]car door [Add to Longdo]
Bad {n} | Bäder {pl} | türkisches Bad | ein Bad nehmen | ein Bad nehmen; in der Wanne badenbath | baths; bathhouses | Turkish bath | to take a bath | to have a bath [Add to Longdo]
Badtür {f}bath door [Add to Longdo]
Beifallssturm {m} | Beifallsstürme {pl}thundering applause | thundering applauses [Add to Longdo]
Bestürzung {f}; Konsternierung {f} | Bestürzungen {pl}consternation | consternations [Add to Longdo]
Bestürzung {f}; Entsetzen {n}dismay [Add to Longdo]
Bilderstürmer {m} | Bilderstürmer {pl}iconoclast | iconoclasts [Add to Longdo]
Blatt {n}; Türflügel {m}; Flügel {m}leaf [Add to Longdo]
Doppeltür {f}double door; double-winged door [Add to Longdo]
Drehtür {f}revolving door [Add to Longdo]
Drücker {m} (auf Türen)latch key [Add to Longdo]
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]
Einbautür {f}loading door [Add to Longdo]
Einsturz {m} | Einstürze {pl}collapse | collapses [Add to Longdo]
Fall {m}; Sturz {m}; Absturz {m} | Fälle {pl}; Stürze {pl}; Abstürze {pl}fall | falls [Add to Longdo]
Falltür {f} | Falltüren {pl}trapdoor | trapdoors [Add to Longdo]
Fenstertür {f}French door [Add to Longdo]
Feuertür {f}fire escape door; fire door [Add to Longdo]
Flügeltür {f} | Flügeltüren {pl}folding door; double-door | folding doors; double-doors [Add to Longdo]
natürliche Gabe {f}dower [Add to Longdo]
Giebel {m} (Tür; Fenster)pediments [Add to Longdo]
Glockenturm {m} | Glockentürme {pl}belfry | belfries [Add to Longdo]
Hecktür {f}tailgate [Add to Longdo]
Hecktür {f}hatchback [Add to Longdo]
Haus {n} | Häuser {pl} | ein Haus bauen lassen | ein Haus bewohnen | ein Haus mieten | ein Haus auf 10 Jahre pachten | Haus der offenen Tür | ans Haus gebunden | im Haus bleiben; zu Hause bleibenhouse | houses | to have a house built | to occupy a house | to take a lease on a house | to take a house on a 10-year lease | open house | confined indoors | to stay in; to stop in [Add to Longdo]
Haustür {f}front door [Add to Longdo]
Hecktürblende {f} [auto]tailgate panel [Add to Longdo]
Hintertür {f} | Hintertüren {pl}back door; back-door; backdoor | back doors [Add to Longdo]
Innentür {f}interior door [Add to Longdo]
Kaffee {m} | Kaffee machen; Kaffee kochen | türkischer Kaffeecoffee | to make coffee | Turkish coffee [Add to Longdo]
Kirchturm {m}; Turm {m} | Kirchtürme {pl}steeple | steeples [Add to Longdo]
Klinke {f}; Türklinke {f}handle [Add to Longdo]
Konfitüre {f}; Marmelade {f}jam [Add to Longdo]
Koordinate {f} [math.] | generalisierte Koordinate {f}; verallgemeinerte Koordinate {f} | natürliche Koordinate {f}coordinate | generalized coordinate | natural coordinate [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Ausgabe {f}; Aufwand {m}; Unkosten {pl}; Spesen {pl} | Kosten {pl}; Ausgaben {pl}; Aufwendungen {pl}; Auslagen {pl} | auf Kosten von | laufende Kosten; laufende Ausgaben | abzugsfähige Ausgaben; Spesen | rasant steigende Kosten | verrechnete Kosten | kleine Auslagen | mit großen Kosten | zu enormen Kosten | sich in Unkosten stürzenexpense; cost | expenses | at the expense of | current expenses; running costs | allowable expenses | soaring costs | allocated costs | petty expenses | at great expense | at vast expense | to go to expense [Add to Longdo]
Kühlturm {m} | Kühltürme {pl}cooling tower | cooling towers [Add to Longdo]
Kuvertüre {f}(chocolate) coating [Add to Longdo]
Laibung {f} (Fenster; Tür)embrasure [Add to Longdo]
Lebensraum {m}; Heimat {f} [biol.] | Schutz natürlicher Lebensräume | alltäglicher Lebensraum (eines Tiers) | Ausbreitung in neue Lebensräume (einer Tierart)habitat | habitat conservation | home range (of an animal) | radiation (of a species) [Add to Longdo]
Lektüre {f} | empfohlene Lektürereading; reading matter | recommended reading [Add to Longdo]
Lektüre {f}perusal [Add to Longdo]
Luftschleusentür {f}; Schleusentür {f}air shower door [Add to Longdo]
Lukentür {f}; Luke {f} | Lukentüren {pl}hatch | hatches [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
saturé(adj) อิ่มตัว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
saturateur (n) le, เครื่องทำความชื้นในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์
saturer (vi vt) ทำให้อิ่มตัว ไม่สามารถรับได้เพิ่ม เช่น air saturé de vapeur d'eau, réseau saturé, (personne) être saturé de qc

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
Uターン[ユーターン, yu-ta-n] (n,vs) U-turn [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na,adj-no,n) (of the future) very bleak; dim [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
お宝;御宝[おたから, otakara] (n,adj-no) (1) (pol) (See 宝) treasure; (2) (See 宝船) picture of a treasure ship; (3) money; cash [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
こねくり回す;捏ねくり回す[こねくりまわす, konekurimawasu] (v5s) to knead; to turn [Add to Longdo]
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
七层架构[qī céng jià gòu, ㄑㄧ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] seven layer architecture (OSI) [Add to Longdo]
三亚[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三亚市[Sān yà shì, ㄙㄢ ㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] Sanya prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, ] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功 [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
三明[Sān míng, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三明市[Sān míng shì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三门峡[Sān mén xiá, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
三门峡市[Sān mén xiá shì, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
上世纪[shàng shì jì, ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] last century [Add to Longdo]
上升趋势[shàng shēng qū shì, ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄑㄩ ㄕˋ, / ] an upturn; an upward trend [Add to Longdo]
上层建筑[shàng céng jiàn zhù, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] superstructure [Add to Longdo]
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
上农[shàng nóng, ㄕㄤˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] a rich farmer; to stress the importance of agriculture (in ancient philosophy) [Add to Longdo]
上饶[Shàng ráo, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ, / ] Shangrao prefecture level city and county in Jiangxi [Add to Longdo]
上饶市[Shàng ráo shì, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ ㄕˋ, / ] Shangrao prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
下西洋[xià xī yáng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] to sail West (from China); refers to Zhenghe's 15th century expeditions to the Western Pacific [Add to Longdo]
不入时宜[bù rù shí yí, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, / ] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times [Add to Longdo]
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, ] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have [Add to Longdo]
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid [Add to Longdo]
不合时宜[bù hé shí yí, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times [Add to Longdo]
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, ] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring [Add to Longdo]
不安[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried [Add to Longdo]
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] venture to; presume to; take the liberty of [Add to Longdo]
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations [Add to Longdo]
不稳定气流[bù wěn dìng qì liú, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] turbulent [Add to Longdo]
不自然[bù zì rán, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] unnatural; artificial [Add to Longdo]
不饱和[bù bǎo hé, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ, / ] unsaturated [Add to Longdo]
不饱和脂肪酸[bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] unsaturated fatty acid [Add to Longdo]
世界文化遗产[shì jiè wén huà yí chǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ, / ] World cultural heritage [Add to Longdo]
世纪[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] century [Add to Longdo]
世纪末[shì jì mò, ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ, / ] end of the century [Add to Longdo]
中国文学[Zhōng guó wén xué, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Chinese literature [Add to Longdo]
中国农业银行[Zhōng guó Nóng yè Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Agricultural Bank of China [Add to Longdo]
中土[zhōng tǔ, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˇ, ] Sino-Turkish [Add to Longdo]
中子俘获[zhōng zǐ fú huò, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] neutron capture [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place [Add to Longdo]
中山市[Zhōng shān shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to (Dr Sun Yat-Sen's birth-place) [Add to Longdo]
中方[Zhōng fāng, ㄓㄨㄥ ㄈㄤ, ] the Chinese side (in an international venture) [Add to Longdo]
中叶[zhōng yè, ㄓㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] mid- (e.g. mid-century); middle period [Add to Longdo]
中卫[Zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]
キーフィーチャ[きーふぃーちゃ, ki-fi-cha] key feature [Add to Longdo]
キャプチャ[きゃぷちゃ, kyapucha] capture (vs) [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
システムアーキテクチャ[しすてむあーきてくちゃ, shisutemua-kitekucha] system architecture [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
ジェスチャ[じえすちゃ, jiesucha] gesture [Add to Longdo]
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture [Add to Longdo]
スクリーンキャプチャ[すくりーんきゃぷちゃ, sukuri-nkyapucha] screen capture [Add to Longdo]
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] storage structure [Add to Longdo]
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
データ構造[データこうぞう, de-ta kouzou] data structure [Add to Longdo]
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature [Add to Longdo]
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure [Add to Longdo]
デジタル写真[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] digital picture [Add to Longdo]
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat [Add to Longdo]
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
ネットワーク改造[ネットワークかいそう, nettowa-ku kaisou] network restructuring [Add to Longdo]
ネットワーク構造[ネットワークこうぞう, nettowa-ku kouzou] network structure [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ピクセル[ぴくせる, pikuseru] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
ピクチャ[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
ピクチャーインピクチャー[ぴくちゃーいんぴくちゃー, pikucha-inpikucha-] picture in picture [Add to Longdo]
ファイルアクセス構造[ファイルアクセスこうぞう, fairuakusesu kouzou] file access structure [Add to Longdo]
フィーチャーグループ[ふぃーちゃーぐるーぷ, fi-cha-guru-pu] feature group [Add to Longdo]
フィーチャコネクタ[ふぃーちゃこねくた, fi-chakonekuta] feature connector [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature [Add to Longdo]
リストラ[りすとら, risutora] restructuring [Add to Longdo]
リストラクチャリング[りすとらくちゃりんぐ, risutorakucharingu] restructuring [Add to Longdo]
リターン[りたーん, rita-n] return [Add to Longdo]
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key [Add to Longdo]
リターンパス[りたーんぱす, rita-npasu] return path [Add to Longdo]
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
主因[しゅいん, shuin] Hauptursache, Hauptgrund [Add to Longdo]
京都府[きょうとふ, kyoutofu] Praefektur_Kyoto [Add to Longdo]
体操[たいそう, taisou] das_Turnen, Leibesuebung(en), Gymnastik [Add to Longdo]
体温[たいおん, taion] Koerpertemperatur [Add to Longdo]
修繕[しゅうぜん, shuuzen] Ausbesserung, Reparatur [Add to Longdo]
光沢[こうたく, koutaku] Glanz, Politur [Add to Longdo]
写生[しゃせい, shasei] Skizzieren, Malen_nach_der_Natur, Zeichnen_nach_der_Natur [Add to Longdo]
千葉[ちば, chiba] (Praefektur_oestlich_von_Tokyo) [Add to Longdo]
叙景[じょけい, jokei] Landschaftsbeschreibung, Naturschilderung [Add to Longdo]
古典[こてん, koten] Klassiker, klassische_Literatur [Add to Longdo]
古文[こぶん, kobun] klass.Literatur, klass.Stil [Add to Longdo]
吹雪[ふぶき, fubuki] Schneesturm [Add to Longdo]
培養[ばいよう, baiyou] Anbau, Pflanzung, -Zucht, Kultur [Add to Longdo]
[とう, tou] TURM [Add to Longdo]
墜死[ついし, tsuishi] toedlicher_Absturz [Add to Longdo]
墜落[ついらく, tsuiraku] Absturz, das_Herunterfallen [Add to Longdo]
大相撲[おおずもう, oozumou] Ringturnier [Add to Longdo]
大衆文学[たいしゅうぶんがく, taishuubungaku] Unterhaltungsliteratur [Add to Longdo]
天性[てんせい, tensei] natuerliche_Anlage, Natur [Add to Longdo]
天恵[てんけい, tenkei] Himmelsgabe, Naturgabe [Add to Longdo]
天災[てんさい, tensai] Naturkatastrophe [Add to Longdo]
天然[てんねん, tennen] Natur- [Add to Longdo]
天然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] Naturfruchtsaft [Add to Longdo]
天賦[てんぷ, tenpu] Naturell, Begabung [Add to Longdo]
宇都宮[うつのみや, utsunomiya] (Hauptstadt der Praefektur Tochigi) [Add to Longdo]
宮城県[みやぎけん, miyagiken] Praefektur_Miyagi [Add to Longdo]
山口県[やまぐちけん, yamaguchiken] Yamaguchiken (Praefektur im Suedwesten Honshus) [Add to Longdo]
崩壊[ほうかい, houkai] Zusammenbruch, Einsturz [Add to Longdo]
帰化[きか, kika] sich_naturalisieren_lassen [Add to Longdo]
廃藩置県[はいはんちけん, haihanchiken] Abschaffung des Feudalsystems und Errichtung der Praefekturen [Add to Longdo]
彫刻[ちょうこく, choukoku] Bildhauerei, Schnitzerei, Skulptur [Add to Longdo]
[せい, sei] GESCHLECHT, NATUR, EIGENSCHAFT [Add to Longdo]
[せい, sei] Geschlecht, Natur, Eigenschaft [Add to Longdo]
性分[しょうぶん, shoubun] Natur, Veranlagung [Add to Longdo]
性質[せいしつ, seishitsu] Natur, Anlage [Add to Longdo]
戯画[ぎが, giga] Karikatur [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[もん, mon] Literatur, Text, -Satz [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
文化[ぶんか, bunka] Kultur [Add to Longdo]
文化祭[ぶんかさい, bunkasai] Kulturfest (an Universitaeten) [Add to Longdo]
文化財[ぶんかざい, bunkazai] Kulturgut, Kulturdenkmal [Add to Longdo]
文学[ぶんがく, bungaku] Literatur [Add to Longdo]
文学史[ぶんがくし, bungakushi] Literaturgeschichte [Add to Longdo]
文学賞[ぶんがくしょう, bungakushou] Literaturpreis [Add to Longdo]
文献[ぶんけん, bunken] Literatur, Dokumente [Add to Longdo]
文芸[ぶんげい, bungei] (schoene) Literatur, Kunst_und_Literatur [Add to Longdo]
文芸批評[ぶんげいひひょう, bungeihihyou] Literaturkritik [Add to Longdo]
新潟県[にいがたけん, niigataken] (Praefektur an der Westkueste Honshus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 class
 
 1. sınıf, tabaka, zümre
 2. kast
 3. çeşit, tür
 4. takım, grup
 5. ders
 6. bir okulda aynı yılda mezun olacak toplam
 7. (argo) mükemmellik, üstünlük
 8. mevki (tren)
 9. (ask.) kura
 10. (zool.), (bot.) sınıf
 11. sınıflara ayırmak, tasnif etmek
 12. yerine oturtmak
 13. bir sınıf veya zümrede yer almak. class consciousness mensup olunan sosyal sınıfın özellik, birlik ve isteklerinin farkında olma. class day (ABD) sene sonunda mezun olan sınıfın kutladığı bir gün. class struggle sınıf mücadelesi. first class birinci sınıf
 14. birinci mevki. Iower class aşağı tabaka. middle class orta tabaka. the classes yüksek tabakalar. tourist class turist mevkii, ikinci mevki.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 genre
 
 1. tarz, tür, nevi
 2. (güz. san.) günlük hayatı tasvir eden tarz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ilk
 
 1. sınf, çeşit, tür, tip, cins. of that ilk aynı tür(den.)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sort
 
 1. çeşit, tür, nevi
 2. usul, yol, tarz
 3. soy, tabiat. sort of (k. dili) oldukça. after a sort bir dereceye kadar. in some sort bir derecede. of sorts sıradan. out of sorts (k. dili) rahatsız, keyifsiz
 4. gücenik, dargın, küskün.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top