Search result for

*surly*

(62 entries)
(0.065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: surly, -surly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surly[ADJ] บูดบึ้ง, See also: หยาบคาย, โกรธเกรี้ยว, มีอารมณ์ร้าย, Syn. bad-tempered, churlish, rude, sullen, irascible, grumpy
surly[ADJ] มืดมัว, See also: อึมครึม, Syn. dark, dismal, gloomy
surly[ADJ] หยิ่ง, See also: จองหอง, โอหัง, Syn. arrogant, lordly, haughty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent,rude

English-Thai: Nontri Dictionary
surly(adj) โกรธ,เหี้ยมโหด,บูดบึ้ง,ตาเขียว,ไร้มารยาท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Complete with surly attitude.ผู้เปี่ยมไปด้วยความห้าวหาญของเรา Lucifer Rising (2009)
What? It pains me to admit it, but I do enjoy your surly retorts.แม้ว่าข้าเจ็บปวดที่จะยอมรับ แต่ข้าก็สนุกกับการโกรธเคืองอย่างชัดเจนของเจ้า The Last Dragonlord (2009)
But I'm surly, and I got a beard!แต่ ฉันแน่ใจ, และฉันมีเครานะ! Weekend at Bobby's (2010)
Now, if customers don't have hazardous spills, mislabeled product, surly employees to distract them, well, they may start to enjoy their time here.ตอนนี้ ถ้าลูกค้าไม่มีรอยน้ำหกบนพื้น หรือสินค้าที่ติดป้ายผิด แน่นอนพวกพนักงานก็จะมากวนเขาพวกเขา พวกเขาอาจเริ่มสนุกกับที่นี่ Chuck Versus the Suitcase (2010)
Son, your crowd is surly.ลูกชาย ผู้ชมของนายดูมืดมนนะ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Yeah, I-I-I had to meet with one surly client after another.วันนี้ผมต้องรับมือกับพวกลูกค้าขี้โมโห Assassins (2011)
I mean, once I choose, one of you is just gonna be skulking around like a surly teenager.ถ้าฉันเลือกปุ๊บ อีกคนก็จะ หลบไปทำตัวเหมือนวัยรุ่นเจ้าอารมณ์ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
with these steps, i break the surly bonds... chicken in a basket!กับก้าวเหล่านี้ ผมจะได้ไปหยุดบนธนบัตร ไก่ในตระกร้า Phil on Wire (2011)
Numero dos, he said you'd be all, uh, surly and premenstrual working with me.อย่างกับในหนัง เขาบอกว่านายเป็นคนหยาบคาย เหมือนกับจะมีประจำเดือน เวลาทำงานกับฉัน Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
surly.เถื่อนๆ 30 Days Without an Accident (2013)
Don't be upset if she seems a little stern or surly. It's only her manner. She's even that way with me.อย่าไปเสียอารมณ์เลย ถ้าหล่อนค่อนข้างจู้จี้ มันเป็นนิสัยของหล่อน ฉันยังเจอเองเลย Suspiria (1977)
But there's no way that anyone would ever accept anyone as surly as we were.เราได้รวบรวมขนมจากทางตะวันออก และตะวันตกมาจากทั่วโลกครับ เราทำเช่นนี้เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับรสชาติของขนมครับ Ouran High School Host Club (2006)
The decor is in tatters and the staff surly.เครื่องเรือนตอนนี้โดนเผาไม่เหลือชิ้นดีแล้ว และพวกพนักงานโรงแรมก็คงกำลังกราดเกรี้ยว 1408 (2007)
I'm smelling for any signs of that rascal... Surly Squirrel.Ich halte die Nase in den Wind, um diesen Halunken aufzuspüren, diesen Surly Squirrel. The Nut Job (2014)
What are you doing here, Surly?Was machst du hier, SurlyThe Nut Job (2014)
I feel sorry for you, Surly.Du tust mir wirklich leid, SurlyThe Nut Job (2014)
Very crafty, Surly.Sehr ausgefuchst, SurlyThe Nut Job (2014)
Okay Surly, let's negotiate.Okay, Surly, wir verhandeln. The Nut Job (2014)
Surly, come help me man!Surly, komm, hilf mir, Mann! The Nut Job (2014)
Curse you, Surly!Verflucht sollst du sein, SurlyThe Nut Job (2014)
Surly, you coward!Surly, du Feigling! The Nut Job (2014)
Surly Squirrel is here by banished to the city....wird Surly Squirrel hiermit in die Stadt verbannt. The Nut Job (2014)
You should've had a trial, Surly.Du hättest eine Verhandlung verdient, SurlyThe Nut Job (2014)
Surly!SurlyThe Nut Job (2014)
- Surly,I'm having a heck of a day.Surly! Ich hatte heute einen abscheulichen Tag. The Nut Job (2014)
Alright Surly, you're gonna tell me what's going on in there.Also gut, Surly, du wirst mir jetzt erzählen, was da drin vor sich geht. The Nut Job (2014)
Well done, Surly.Gut gemacht, SurlyThe Nut Job (2014)
But we have to work with Surly.Wir müssen mit Surly zusammenarbeiten. The Nut Job (2014)
- With Surly?- Mit SurlyThe Nut Job (2014)
If we don't work with Surly, we won't survive.Wenn wir nicht mit Surly zusammen arbeiten, werden wir nicht überleben. The Nut Job (2014)
While I don't trust Surly, we will work with him.Wir werden dieses eine Mal mit Surly zusammenarbeiten. The Nut Job (2014)
We do not honor deals with Surly. - For the park!Eine Abmachung mit Surly ist keine Abmachung. The Nut Job (2014)
Surly, no!Surly, nein! The Nut Job (2014)
Where's Surly?Wo ist SurlyThe Nut Job (2014)
Hey, Surly.Hey, SurlyThe Nut Job (2014)
I know it, what am I gonna do?Surly, ich weiß es genau. The Nut Job (2014)
Surly?SurlyThe Nut Job (2014)
Hey Surly, over here.Hey, Surly! Hier bin ich. The Nut Job (2014)
But she follows Surly.Aber sie folgt SurlyThe Nut Job (2014)
The day Surly saves this park,Weißt du, was an dem Tag passiert, an dem Surly den Park rettet? The Nut Job (2014)
It's only Surly, a two-bit trashcan thief.Es ist doch nur Surly, ein zweitklassiger Mülltonnendieb. The Nut Job (2014)
- Surly?- SurlyThe Nut Job (2014)
Surly, oh Surly...- Oh Surly! Gott sei Dank! The Nut Job (2014)
Surly, what are you doing?Surly, was machst du da eigentlich? The Nut Job (2014)
Surly, you left me.Surly, du hast mich verlassen... The Nut Job (2014)
It's been a disaster, we have to work with Surly.Es war ein einziges Desaster. Wir mussten mit Surly arbeiten. The Nut Job (2014)
Surly?SurlyThe Nut Job (2014)
Surly!SurlyThe Nut Job (2014)
- Surly!- SurlyThe Nut Job (2014)
Bye Surly, come back soon!Wiedersehen, Surly! Komm bald wieder! The Nut Job (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งอ[V] be sulky, See also: be moody, be sullen, be surly, Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง, หน้านิ่วคิ้วขมวด, Ant. ยิ้มแย้มแจ่มใส, Example: พูดแค่นี้ ทำไมต้องทำหน้างอด้วยล่ะ, Thai definition: ลักษณะที่ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจคิ้วขมวด

CMU English Pronouncing Dictionary
SURLY    S ER1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surly    (j) (s @@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grämlich {adj}morose; surly [Add to Longdo]
verdrießlich; mürrisch; missmutig; unwirsch {adj} | verdrießlicher | am verdrießlichstensurly | surlier | surliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷ややか(P);冷やか[ひややか, hiyayaka] (adj-na,n) (1) cold; chilly; cool; (2) indifferent; cold-hearted; surly; curt; composed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surly \Sur"ly\ (s[^u]r"l[y^]), a. [Compar. {Surlier}
   (s[^u]r"l[i^]*[~e]r); superl. {Surliest}.] [Probably from
   sir, and originally meaning, sirlike, i.e., proud. See {Sir},
   and {Like}, a.]
   1. Arrogant; haughty. [Obs.] --Cotgrave.
    [1913 Webster]
 
   2. Gloomily morose; ill-natured, abrupt, and rude; severe;
    sour; crabbed; rough; sullen; gloomy; as, a surly groom; a
    surly dog; surly language; a surly look. "That surly
    spirit, melancholy." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Rough; dark; tempestuous.
    [1913 Webster]
 
       Now softened into joy the surly storm. --Thomson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top