Search result for

*subsidize*

(34 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: subsidize, -subsidize-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subsidize[VT] ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, See also: สงเคราะห์เงิน, ให้เงินอุดหนุน, Syn. contribute, finance, sponsor
subsidizer[N] ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, See also: ผู้ให้เงินอุดหนุน, Syn. contributor, sponsor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subsidize(ซับ'ซิไดซ) vt. สงเคราะห์เงิน,ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,บำรุง,อุดหนุน,ให้สินบน,ตัดสินบน. -subsidizable adj., See also: subsidization n. -subsidizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
subsidize(vt) สงเคราะห์เงิน,อุดหนุน,บำรุง,ติดสินบน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidizeลดลง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course, but I planned on at least part of his tuition being subsidized.แน่นอน แต่ฉัน ฉันวางแผนไว้ว่า อย่างน้อยก็ส่วนของค่าเล่าเรียนการ subsidizeRemains of the J (2009)
We asked the Taiji fishermen if we could subsidize this activity... in other words, if you leave the boats tied up at the dock, we'll pay you the same amount of money you would have made killing dolphins in Taiji.ตอนกลางคืน ผมนอนหลับ เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง เพราะเขานอนหลับ ผมว่าคนนั้นอาจจะเป็น สมาชิกของพวก OPS The Cove (2009)
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ The Cove (2009)
Straight from the government- subsidized subdivisionมาจากแผนกย่อยของแผนกย่อย ของรัฐบาลเชียวน่ะ In This Home on Ice (2010)
In a government subsidized buildingอาคารของรัฐบาล Protect Them from the Truth (2010)
And while I would normally rejoice at the thought of you spending eternity scrubbing out low-flow toilets in government- subsidized housing, there's every chance that when these walls come down,และขณะที่ฉันจะควรจะ ร่วมยินดีกับความคิดของเธอ ที่จะขัดห้องส้วม Open House (2011)
He's heavily subsidized.เขาสนับสนุนการเงินให้เรามากโขอยู่ De Marathon (2012)
That's funny. Seriously, Reed, it could help subsidize your little inventions.ตลกตายหล่ะ จริงจังหน่อยรี้ด มันอาจจะ ช่วยหาทุนสำหรับงานประดิษฐ์ของคุณนะ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
But these camps are partly subsidized by the state,แต่บ้านพักพวกนี้ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเป็นบางส่วน Catching Out (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงเคราะห์[V] aid, See also: help, give a helping hand, assist, support, subsidize, Syn. อุดหนุน, ช่วยเหลือ, Example: ลุงอยากให้เขาสอบได้ หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
สงเคราะห์[v.] (songkhrǿ) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize   FR: assister ; aider
อุปการะ[v.] (uppakāra = upakāra) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist   FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially)   FR: aider (financièrement) ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière
อุดหนุนราคาน้ำมัน[v. exp.] (utnun rākhā nāmman) EN: subsidize the price of petrol   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSIDIZE    S AH1 B S AH0 D AY2 Z
SUBSIDIZED    S AH1 B S AH0 D AY2 Z D
SUBSIDIZES    S AH1 B S AH0 D AY2 Z AH0 Z
UNSUBSIDIZED    AH0 N S AH1 B S AH0 D AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subsidize    (v) (s uh1 b s i d ai z)
subsidized    (v) (s uh1 b s i d ai z d)
subsidizes    (v) (s uh1 b s i d ai z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuschussbetrieb {m} | Zuschussbetriebe {pl}subsidized undertaking | subsidized undertakings [Add to Longdo]
subventionieren | subventionierend | subventioniert | er/sie subventioniertto subsidize | subsidizing | subsidized | he/she subsidizes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
利子補給[りしほきゅう, rishihokyuu] (n) subsidized interest payments; subsidised interest payments [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭补[dā bǔ, ㄉㄚ ㄅㄨˇ, / ] to subsidize; to make up (deficit) [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, / ] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance [Add to Longdo]
资助[zī zhù, ㄗ ㄓㄨˋ, / ] subsidize; provide financial aid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subsidize \Sub"si*dize\, v. t. [imp. & p. p. {Subsidized}; p.
   pr. & vb. n. {Subsidizing}.] [From {Subsidy}.]
   To furnish with a subsidy; to purchase the assistance of by
   the payment of a subsidy; to aid or promote, as a private
   enterprise, with public money; as, to subsidize a steamship
   line.
   [1913 Webster]
 
      He employed the remittances from Spain to subsidize a
      large body of German mercenaries.    --Prescott.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top