Search result for

*strong*

(418 entries)
(0.0581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: strong, -strong-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strong[ADJ] แข็งแรง, See also: มีกำลัง, มีพลัง, Syn. muscular, robust, powerful
strong[ADJ] ทนทาน, See also: อยู่ยงคงกระพัน, Syn. durable, sturdy, well-built
strong[ADJ] เข้มแข็ง, See also: หนักแน่น, Syn. determined, resolute, staunch
strong[ADJ] ก้าวหน้า, See also: เฟื่องฟู, Syn. developing, thriving
strong[ADJ] น่าเชื่อถือ, See also: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว, Syn. convincing, persuasive
strong[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ์ชำนาญ, ช่ำชอง, Syn. knowledgeable, skillful
strong[ADJ] มีอิทธิพล, See also: มีอำนาจ, Syn. authoritative, influential
strong[ADJ] โดดเด่น, See also: ชัดเจน, Syn. bold, distinctive
strong[ADJ] รุนแรง, See also: ดุเดือด, สุดขีด, Syn. drastic, extreme, severe
strong[ADJ] เข้มข้น, Syn. concentrated, intense
strongly[ADV] อย่างแข็งแรง, See also: อย่างมีกำลัง, Syn. mightily, powerfully
go strong[PHRV] ยังคงดำเนินต่อไป (เช่น ยังแข็งแรง ยังคงประสบความสำเร็จ)
strongbox[N] ตู้เซฟ, See also: ตู้นิรภัย, ตู้เก็บของมีค่า, Syn. box, depository, cashbox, safe
strongman[N] ผู้ที่มีอำนาจหรืออิทธิพลสูงสุด, Syn. dictator
strongman[N] นักแสดงโชว์พละกำลัง
headstrong[ADJ] ซึ่งดึงดัน, See also: ซึ่งรั้น, หัวรั้น, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ดื้อแพ่ง, Syn. hardheaded, stubborn, willful, Ant. compliant, easygoing
stronghold[N] ป้อมปราการ, See also: ที่มั่น, ป้อม, ที่บัญชาการ, Syn. citadel, fortress
stronghold[N] แหล่งศูนย์รวม, See also: ศูนย์กลางสำคัญ, Syn. center, concentrated area
strong point[N] จุดแข็ง, See also: จุดเด่น, Syn. forte
strong point[N] ฐานที่มั่น, See also: ป้อม, Syn. blockhouse, fortress
strong-minded[ADJ] เด็ดเดี่ยว, See also: ซึ่งมีใจเข้มแข็ง, Syn. determined, resolute
strong-minded[ADJ] ดื้อ, See also: รั้น, มุ่งมั่น, Syn. headstrong, obstinate
come on strong[SL] ก้าวร้าว, See also: แข็งกร้าว, ไม่อ่อนน้อม, Syn. come on like gangbusters
use strong language[IDM] ใช้ถ้อยคำรุนแรง, See also: ใช้คำแรงๆ, ใช้คำหยาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headstrongadj. เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น,แน่วแน่,จงใจ,โดยตั้งใจ., See also: headstrongly, Syn. stubborn
strong(สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง.
strong-minded(สทรอง'ไมดิด) adj. เด็ด-เดี่ยว,ใจเข้มแข็ง., See also: strong-mindedly adv. strong-mindedness n., Syn. strong-willed
stronghold(สทรอง'โฮลดฺ) n. ที่มั่น,ป้อม,ป้อมปราการ,ศูนย์กลางสำคัญ,แหล่งสำคัญ,กองบัญชาการ, Syn. fort,fortress,rampart
strongly(สทรอง'ลี) adv. อย่างแข็งแรง,อย่างแข็งขัน,อย่างรุนแรง, Syn. powerfully

English-Thai: Nontri Dictionary
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
strong(adj) มีกำลัง,แข็งแรง,มั่นคง,มีอิทธิพล,รุนแรง
stronghold(n) กองบัญชาการ,ที่มั่น,ป้อมปราการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulse, strong; pulsus fortisชีพจรแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, strong-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจมาก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsus fortis; pulse, strongชีพจรแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strong pulse; pulsus fortisชีพจรแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strong topologyทอพอโลยีเข้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strong-mayor planเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจมาก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strongylidaeพยาธิตัวกลมสตรองกายลิเด [TU Subject Heading]
Strongyloidesสตรองจิลอยดิส [TU Subject Heading]
Strongyloidiasisโรคติดเชื้อจากสตรองจิลอยดิส [TU Subject Heading]
Strongly Alkaline (8.5-9.0) ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่
ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่ [สิ่งแวดล้อม]
Acids, Strongกรดแก่ [การแพทย์]
Alkali, Strongด่างแก่ [การแพทย์]
Analgesics, Strongยาระงับปวดชนิดรุนแรง, ยาระงับปวดชนิดแรง [การแพทย์]
Angiostrongyliasisแองจิโอสตรองจิลิเอซิส, แองจิโอสตรองจิลิเอสิส [การแพทย์]
Angiostrongylusหนอนพยาธิแองจิโอสตรองไจรัส [การแพทย์]
Angiostrongylus Cantonensisแองจิโอสตรองจิลัสแคนโตเนนซิส [การแพทย์]
Antigens, Strongแอนติเจนอย่างแรง [การแพทย์]
Band, Strongแถบที่แรง [การแพทย์]
Base, Strongเบสที่แก่ [การแพทย์]
Compounds, Strong Acidสารที่มีความเป็นกรดอย่างแรง [การแพทย์]
Cry, Strongร้องเสียงดัง [การแพทย์]
Electrolytes, Strongอิเล็กโตรโลต์แก่,สารอิเลคโทรไลท์แก่,อีเล็คโทรไลต์อย่างแก่ [การแพทย์]
Films, Interfacial, Strongฟิล์มหุ้มรอบหยดของเหลว [การแพทย์]
strong acidกรดแก่, 1.โมเลกุลหรือไอออนที่ให้โปรตอนได้ดี 2.สารละลายที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3O+ ได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
strong baseเบสแก่, 1. โมเลกุลหรือไอออนที่รับโปรตอนได้ดี 2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH- ได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Illumination, Strongส่องดูด้วยไฟสว่างมากๆ [การแพทย์]
Linked, Stronglyการเชื่อมโยงอย่างมาก [การแพทย์]
Metastrongyloideaเมตาสตรองจิลอยเดีย, พยาธิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Was he strong and handsome?เขาแข็งแรงและหล่อ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When you meet temptation and the urge is very strongเมื่อคุณพบสิ่งล่อใจ และกระตุ้นให้มีความแข็งแรง มาก Pinocchio (1940)
- Strongman. Where's my weight thing?ผมเป็นชายเเก่จอมพลัง แล้วตุ้มนํ้าหนักผมไปไหนล่ะเนี่ย Rebecca (1940)
But she's too strong for you. You can't fight her.เเต่ท่านแข็งเเรงเกินกว่าคุณ คุณสู้ท่านไม่ได้หรอก Rebecca (1940)
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก' Rebecca (1940)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
That wasn't a very strong motive.ที่ไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งมาก 12 Angry Men (1957)
The knife and the way it was bought is strong evidence, don't you think?มีดและวิธีที่มันถูกซื้อมาเป็นหลักฐานไม่ได้คุณคิดว่า? 12 Angry Men (1957)
This is one of the reasons why we are strong.นี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมเรามีความแข็งแรง 12 Angry Men (1957)
Are you strong enough now for a truly big fish?คุณแข็งแรงพออยู่ในขณะนี้ สำหรับ ปลาใหญ่อย่างแท้จริง? The Old Man and the Sea (1958)
The neck was still strong too.และลำคอก็ยังคงแรงด้วย The Old Man and the Sea (1958)
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง The Old Man and the Sea (1958)
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
Never have I had such a strong fish or one that acted so strangely.ไม่เคยมีฉันมีเช่นปลาที่ แข็งแกร่ง หรือคนที่ทำหน้าที่เพื่อให้ แปลก The Old Man and the Sea (1958)
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น The Old Man and the Sea (1958)
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.จากนั้นจะให้ตัวเองความมั่นใจ มากขึ้น เขาจำได้ว่าเวลาในโรงเตี๊ยม ที่คาซาบลังกาเมื่อเขาเล่นเกม มือ The Old Man and the Sea (1958)
There's a strong case for arming the police.มีกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับอาวุธตำรวจ คือ Help! (1965)
He's both young and strong. That's what's kept him going until now.เขายังหนุ่มยังแน่น นี่แหละที่ทำให้เขารอดมาถึงตอนนี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Not until I've talked some sense to that headstrong wife of yours.นั่นต้องหลังจากฉันอบรม ภรรยาหัวเเข็งของนายก่อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I need someone strong like you.ฉันต้องการใครสักคนที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับคุณ The Godfather (1972)
As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta?As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta? The Godfather (1972)
Running ten minutes behind schedule. Strong headwinds.จะช้ากว่ากำหนดเวลา 10 นาที ลมเเรงมาก The Little Prince (1974)
I'll put up a big, strong fence all around your flower.ฉันก็จะสร้างรั้วกั้นดอกไม้ของเธอ The Little Prince (1974)
I had no idea you were so strong-willed.คิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะดื้อ หัวแข็ง. Suspiria (1977)
You come back strong... กลับมาในมาดเข้มเลยนะ! Suspiria (1977)
You gotta be shittin' me, man. That mother's strong.พูดเป็นเล่นน่า มันแข็งแร็งออกจะตายไป Phantasm (1979)
This is glue. Strong stuff.นี้เป็นกาว แข็งแรงมาก The Blues Brothers (1980)
Every day we get weaker while they get stronger.เราอ่อนแอลงทุกวัน แต่มันแกร่งขึ้น.. The Road Warrior (1981)
They hire strong backs and pay pennies.พวกมันจ้างคนที่แข็งแรงแต่จ่ายน้อย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We're closin' in, the scent's getting stronger.เรากำลังอยู่ใกล้ กลิ่นเริ่มแข็งกว่า First Blood (1982)
"May you be stronger than steel. ""ขอให้คุณแข็งแกร่งกว่าเหล็ก" Idemo dalje (1982)
This is the strongest thing on earth.นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Idemo dalje (1982)
There's nothing higher and stronger and healthier for your future than a nice memory, especially from your childhood.ไม่มีอะไรที่สูง- ขึ้นและแข็งแรงขึ้น และมีสุขภาพดี สำหรับอนาคตของคุณมา- กกว่าหน่วยความจำที่ดี, Idemo dalje (1982)
Dr. Chandra, I detect strong vocal stress patterns.จันทราฉันตรวจสอบ ความเครียดแกนนำที่แข็งแกร่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't fret over her. She's strong enough to withstand a year in the tropics.ไม่สบายใจกว่าเธอ เธอแข็งแรงพอที่จะทนต่อปีในเขตร้อน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
While the baby howls at the world and every day grows stronger... she shows little sign of recovery.ในขณะที่เด็กร้องโหยหวน โลกและทุกวันเติบโตแข็งแรง ... เธอแสดงให้เห็นสัญญาณ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของการกู้คืน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Strong bridge.สะพานที่แข็งแกร่ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Strong bridge.สะพานที่แข็งแกร่ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Look-- strong wood.Look- - ไม้ที่แข็งแกร่ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Husbands should be like Kleenex, soft, strong, and disposable.สามีควรเป็นเหมือนคลีเน็กซ์ อ่อนโยน เข้มแข็ง และทิ้งได้ง่าย Clue (1985)
I know you're strong, all right? So what?ผมรู้ว่าคุณแกร่งเกินหญิง Day of the Dead (1985)
Stronger than me. Stronger than everyone. So what?แกร่งกว่าผม แกร่งกว่าทุกคนในหน่วย Day of the Dead (1985)
You're not strong enough for up here. Send up the pole. I'll watch out for lover boy.แรงเธอไม่พอหรอก ส่งไม้มา แล้วคอยระวังแฟนเธอด้วย Day of the Dead (1985)
Don't worry. I'm not strong enough? I've done it dozens of times.หมายความว่าไง ฉันทำมาเป็นสิบๆครั้งแล้ว Day of the Dead (1985)
well, I think genius is a pretty strong word, but if you insist on using it, I can handle it.ผมว่าคำว่าอัจฉริยะ อาจยกย่องเกินไป แต่ถ้าคุณยืนยัน ผมก็ยินดีน้อมรับ Spies Like Us (1985)
By the way, I think he's really strong.ว่าไปแล้ว เขาก็แข็งแรงจริงๆ Vampire Hunter D (1985)
Sister, you should be stronger!พี่สาว พี่ต้องแกร่งกว่านี้! Vampire Hunter D (1985)
The only rule in our world is that the weak become the victims of the strong.กฏเดียวของโลกพวกข้า คือผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง Vampire Hunter D (1985)
A world where the weak become the victims of the strong...โลกที่ผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง Vampire Hunter D (1985)
Oh, you're really strong! How is this?โอ นายช่างแข็งแกร่งจริงๆ ทีนี่เป็นยังไงล่ะ? Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strongAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
strongA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
strongAlthough he is very old, he is strong.
strongAlthough the web looks soft and delicate, it is strong.
strongA man of strong will.
strongA man of strong will is not subject to corruption.
strongAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
strongAn elephant is a strong animal.
strongA policeman should be strong and quick in action.
strongArmstrong was the first man to reach the moon.
strongA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
strongA strong wind arose.
strongA strong wind began to set in.
strongA strong wind blew all day long.
strongA strong wind blew yesterday.
strongA strong wind is blowing and I can't walk fast.
strongA strong wind was blowing.
strongA strong yen is shaking the economy.
strongA tiger is bigger and stronger than a cat.
strongBear in mind that Father is not as strong as he used to be.
strongBeth has a strong habit of interrupting people while they are talking.
strongBeth's father discussed with her how strongly he expects her to be quiet.
strongBig men are not always strong.
strongBig men are not necessarily strong men.
strongBuilding are much stronger now than they used to be.
strongBusiness recovery, which looks just around the corner, will be rapid and strong.
strongBut it's very strong actually.
strongBut it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.
strongContact lenses are more able to correct strong astigmatism.
strongCooking's one of my strong suits.
strongDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
strongDon't make the perm too strong, please.
strongDo you have strong likes and dislikes for certain food?
strongEat your vegetables so that you will grow up to be big and strong.
strongEvery man has his own strong points.
strongEveryone has both strong and weak points.
strongEvery one has own strong and weak points.
strongExercise makes your body strong.
strongFanned by a strong wind, the fire spread in an instant.
strongFanned by the strong wind, the flames spread in all directions.
strongFlying against a strong wind is very hard work.
strongGarlic gives off a strong odor.
strongGenerally speaking men are physically stronger than women.
strongGenerally speaking, men are stronger than woman.
strongGenerally speaking, men are stronger than women.
strongHe always takes his coffee strong.
strongHe appears to be strong and healthy.
strongHe bears a strong likeness to my son.
strongHe brought forward a strong objection to my proposal.
strongHe comes on strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัดกระหน่ำ[V] buffet (of wind), See also: strike (of wind), hit strongly, Example: พายุไต้ฝุ่น เคิร์ก พัดกระหน่ำเกาะคิวชูของญี่ปุ่นแล้ว, Thai definition: พัดอย่างหนัก
ผอมเกร็ง[V] be thin but strong, See also: be thin but tough, Example: เด็กสลัมส่วนใหญ่ผอมเกร็งพุงโร และส่วนใหญ่ป่วยเป็นตาลขโมยด้วย, Thai definition: ผอมแต่แข็งแกร่ง
เหม็นคาว[ADJ] fishy, See also: strong, stinking, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็นคาวจนดิฉันทนไม่ไหว, Thai definition: กลิ่นเช่นเมือกปลา
เหม็นคาว[V] has a strong smell, See also: be fishy, Example: ต้มยำปลาหม้อนี้เหม็นคาว เพราะปลาทะเลที่ได้มาไม่สด, Thai definition: ได้กลิ่นเช่นเมือกปลา
แรงกล้า[ADJ] strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
ลมโกรก[V] blow strongly, Example: ชั้นบนเป็นห้องใหญ่เปิดไว้โล่ง ลมโกรกทั้งวันกลางคืน
เหนียว[ADJ] tough, See also: durable, strong, resilient, inflexible, Example: บอลลูนมีลักษณะเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่เปลือกสร้างจากวัตถุเบาแต่มีลักษณะเหนียวสามารถรับความอัดดันของก๊าซเบาได้, Thai definition: ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดไม่เข้าได้ง่าย, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย
เหม็นบูด[ADJ] rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai definition: กลิ่นของที่บูด
เหม็นหืน[ADJ] rancid, See also: foul, strong-smelling, rank, stale, Syn. หืน, Example: ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกแล้ว เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน, Thai definition: กลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานๆ
แก่[ADJ] dark, See also: deep, strong, Syn. เข้ม, จัด, Ant. อ่อน, Example: ที่หน้าจอจะมีลักษณะคล้ายจอสีมากโดยสามารถแยกเฉดสีอ่อนแก่ได้ ทำให้สามารถใช้งานในด้านกราฟฟิกได้ดี
เกรียงไกร[ADJ] powerful, See also: mighty, majestic, excellent, superior, forceful, strong, Syn. ยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่ง, Example: กองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกกรุงโรมอย่างรวดเร็ว
แข็ง[V] be strong, See also: be stiff, Ant. อ่อน, อ่อนแอ, Example: นักมวยคนนี้มันแข็งจริงๆ ท่าจะล้มมันได้ยาก, Thai definition: เข้มแข็งทนทาน, ไม่แพ้ง่ายๆ
แข็งแรง[V] be healthy, See also: be strong, Syn. ล่ำสัน, Ant. อ่อนแอ, Example: ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา, Thai definition: มีกำลังมาก, ทำอย่างเต็มกำลัง
เข้มแข็ง[V] be vigorous, See also: be strong, Syn. อดทน, แข็งแกร่ง, Ant. อ่อนแอ, Example: เธอต้องเข้มแข็งเข้าไว้ มีคนอีกหลายคนที่รอเธออยู่, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
แข็งแกร่ง[ADJ] strong, See also: mighty, Syn. อดทน, เข้มแข็ง, แกร่ง, หนักแน่น, Ant. อ่อนแอ, Example: ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค, Thai definition: ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก
เข้มข้น[V] be full-flavoured, See also: be rich, be strong, Syn. ข้น, แก่จัด, Ant. เจือจาง, Example: น้ำส้มแก้วนี้เข้มข้นมาก คงจะทำจากน้ำส้มสดแท้ๆ, Thai definition: มีความเข้มมากหรือเข้มจัด, Notes: ใช้กับรสชาติ
แข็ง[ADJ] strong, See also: stiff, Ant. อ่อน, Example: เขามีฝีมือที่แข็งเอามากๆ คนอื่นคงจะเอาชนะได้ยาก, Thai definition: ที่เข้มแข็งทนทาน, ที่ไม่แพ้ง่ายๆ
คึกคัก[V] be vigorous, See also: be agile, be active, be strong, be robust, be vivacious, be energetic, be gay, Syn. แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, Example: เจ้าตูบคึกคักขึ้นมาทันทีเมื่อพ่อจะจูงไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ
คาว[V] be fishy, See also: be stinking, be smelly, have a strong smell, Syn. กลิ่นคาว, Example: เวลาทำปลาต้องระวังไม่ให้ปลายมีดทิ่มลึกถึงก้างกลางเนื้อเพราะปลาจะคาว, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
ความเสถียร[N] stability, See also: steadiness, strongness, Syn. ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแน่วแน่
ปีกกล้าขาแข็ง[V] become full-fledged, See also: be strong enough, Example: เมื่อลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา แม่ไก่ก็ไม่ยอมทิ้งลูก กกจนลูกปีกกล้าขาแข็ง, Thai definition: พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย, Notes: (สำนวน)
เผ็ดร้อน[ADJ] hot, See also: spicy, strong, pungent, Ant. จืด, Example: อาหารแขกมีรสเผ็ดร้อนและใส่เครื่องเทศมากว่าอาหารชาติอื่นๆ, Thai definition: ทั้งเผ็ดทั้งร้อนอย่างรสพริกไทยหรือดีปลี
แผดเผา[V] emit strong and hot rays of light, See also: burn, to be caustic, blaze down on, Example: แสงแดดแผดเผาตะกร้าพลาสติกจนสีหม่นไป, Thai definition: ฉายแสงกล้า
พุฒ[ADJ] strong, Syn. แข็งแรง, แข็งแกร่ง
ปึกแผ่น[ADJ] stable, See also: united, unified, settled, strong, firm, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Ant. อ่อนแอ, Example: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี
แน่นหนา[ADV] tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
เป็นปึกแผ่น[ADV] firmly, See also: strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Example: คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถ
มั่นคง[V] be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
เปรี้ยง[ADJ] burning, See also: strong, scorching, Syn. จัด, กล้า, แรง, Example: ชาวบ้านพากันมาชุมนุมกลางแดดเปรี้ยง เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม, Thai definition: (แสงแดด) ที่แรงจัด
ผอมเกร็ง[ADJ] thin but strong, Example: ชายชราพารูปร่างที่ผอมเกร็งไปยังห้องแถวแคบๆ เก่าๆ, Thai definition: ผอมแต่แข็งแกร่ง
มั่นคง[V] be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
เรี่ยว[N] the strong current of water (as rivers), Thai definition: สายน้ำที่ไหลเชี่ยวแรง
ลมกรด[N] jet stream, See also: strong wind in the high, Example: แนวกระแสลมกรดโดยมากพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก และเป็นแนวโค้งคดเคี้ยวคล้ายๆ กับแม่น้ำโค้ง, Thai definition: กระแสลมแรงจัดในบรรยากาศชั้นบนในระดับสูงตั้งแต่ 10,000 - 15,000 เมตร มีลักษณะเป็นลำคล้ายท่อรูปรีขนาดใหญ่
วารุณี[N] liquor, See also: wine, strong drink, Syn. เหล้า, ของมึนเมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิภู[ADJ] strong, Syn. แข็งแรง, แข็งแกร่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เส้นแข็ง[ADJ] strong patronage, Syn. เส้นใหญ่, Example: ใครๆ ก็ว่าเขาได้ตำแหน่งนี้มาเพราะเป็นคนเส้นแข็ง, Thai definition: มีผู้มีอำนาจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
หนั่น[ADJ] firm, See also: strong, steady, Syn. แน่น, แน่นหนา, นั่นหนา, Example: ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลงเนื้อที่หนั่นหนาจะระริกสั่น
แดดกล้า[N] burning sun, See also: strong sunlight, hot sun
กลัดมัน[V] have strong sexual desire, Example: เขากลัดมันจนถึงกับทำลายเกียรติของเจ้าหล่อน, Thai definition: มีความรู้สึกในทางกามารมณ์อย่างรุนแรง
ถนัด[V] be expert in/at, See also: be skilled in/at, be clever at, excel in/at, be strong in, be adept at/ in, be dexterous, Syn. สันทัด, ชำนาญ, Example: ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดการคิดจำนวนร้อยละ
ถึงเป็นถึงตาย[ADV] strongly, See also: extremely, Thai definition: อย่างเอาจริงเอาจังเกินไป, อย่างรุนแรง
ถึงพริกถึงขิง[ADV] at it hammer and tongs, See also: strongly, violently, seriously, fiercely, Syn. เผ็ดร้อนรุนแรง, รุนแรง, Example: ลำตัดคณะนี้เล่นถึงพริกถึงขิงดีจริง
เถียร[ADJ] strong, See also: constant, stable, Syn. มั่นคง, แข็ง, แข็งแรง, ถิร
ทน[V] be durable, See also: be strong, stand, Syn. คงทน, ทนทาน, Example: ไม้สักทนกว่าไม้ยาง, Thai definition: ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย
ใจเพชร[ADJ] resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา
ฉกรรจ์[ADJ] sturdy, See also: able-bodied, strong, robust, bold, brave, fearless, daring, muscular, Syn. ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, แกล้วกล้า, องอาจ, Example: ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
ฉกาจฉกรรจ์[ADV] ferociously, See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously, Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ, Example: ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
ฉุน[V] be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, be poignant, Example: เหล้าที่เซ่นสังเวยมีรสจืดไม่ฉุนเหมือนเหล้าที่ยังไม่ได้เซ่นสังเวย, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุน[ADJ] pungent, See also: biting, strong, piquant, sharp, poignant, Example: เขาไม่ชอบกลิ่นฉุนของทุเรียน, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุนกึก[V] be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, Example: กลิ่นเหม็นไหม้ที่ผมได้กลิ่นอยู่เมื่อครู่ก็ฉุนกึกขึ้นกระทบจมูกอย่างแรง, Thai definition: มีกลิ่นฉุนแรงอย่างทำให้ชะงักจมูกในทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์แรง [n. exp.] (bīa raēng) EN: strong beer   FR: bière forte [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik khaeng) EN: strong character ; strong personality   FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong   FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
แดดจัด[n.] (daēt jat) EN: strong sunlight ; bright sunlight ; glaring sun   
ห้องนิรภัย[n. exp.] (hǿng niraphai) EN: strongroom   FR: chambre forte [f]
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
จ้า[adj.] (jā) EN: intense ; strong ; bright   
จ้า[adv.] (jā) EN: very ; strongly ; loudly   
แจ๊ด = แจด[adj.] (jaēt) EN: intense ; glaring ; strong   
แจ๊ด = แจด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly   
จัด[adj.] (jat) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme   FR: intense ; dense ; extrême
จุดเด่น[n. exp.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point   
จุดยุทธศาสตร์ [n. exp.] (jut yutthasāt) EN: stronghold ; strategic point ; strategic position   
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated   FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กำปั่น[n.] (kampan) EN: coffer ; strong-box ; safe   FR: coffre-fort [m]
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
การต่อว่าย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tøwā yāng runraēng) EN: strong complaint   
แข็ง[X] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm   FR: dur ; solide ; raide ; fort
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
ขมัง[adj.] (khamang) EN: strong ; vigorous ; powerful   
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated   FR: fort ; intense ; vif ; prononcé
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be strong   
เข้มข้น[v.] (khemkhon) EN: be full-flavoured ; be rich ; be strong   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
กลัดมัน[v.] (klatman) EN: be inflamed ; be in heat ; burn ; have strong sexual desire   
กล่องนิรภัย[n. exp.] (klǿng niraphai) EN: strongbox   
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm   FR: dur ; solide ; ferme
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ลมกรด[n.] (lomkrot) EN: jet stream ; strong wind in the high   
หลุยส์ อาร์มสตรอง[n. prop.] (Luis Āmsátrøng) EN: Louis Armstrong   FR: Louis Armstrong
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast   FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure   FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale   FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นหืน[adj.] (men-heūn) EN: rancid ; foul ; strong-smelling   FR: rance
มีกำลังมาก[X] (mī kamlang māk) EN: strong (machine)   FR: puissant (machine, moteur)
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded   
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily   FR: solidement ; fermement
เหนียว[adj.] (nīo) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible   FR: dur ; coriace
แผดเผา[v.] (phaētphao) EN: emit strong and hot rays of light ; burn ; to be caustic ; blaze down on   
เผ็ดร้อน [adj.] (phetrøn) EN: hot ; spicy ; strong ; pungent   FR: épicé ; pimenté
ผอมเกร็ง[v.] (phømkreng) EN: be thin but strong   
แรง [adj.] (raēng) EN: strong ; powerful   FR: fort ; puissant ; énergique
แรงกล้า[adj.] (raēngklā) EN: strong   
รสจัด[n. exp.] (rot jat) EN: strong flavour = strong flavor (Am.)   
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRONG    S T R AO1 NG
STRONGER    S T R AO1 NG G ER0
STRONGLY    S T R AO1 NG L IY0
STRONGER    S T R AO1 NG ER0
STRONGEST    S T R AO1 NG G AH0 S T
ARMSTRONG    AA1 R M S T R AA2 NG
STRONGMAN    S T R AO1 NG M AE2 N
HEADSTRONG    HH EH1 D S T R AO2 NG
STRONGHOLD    S T R AO1 NG HH OW2 L D
STRONGHOLDS    S T R AO1 NG HH OW2 L D Z
ARMSTRONG'S    AA1 R M S T R AO2 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strong    (j) (s t r o1 ng)
stronger    (j) (s t r o1 ng g @ r)
strongly    (a) (s t r o1 ng l ii)
strongbox    (n) (s t r o1 ng b o k s)
strongest    (j) (s t r o1 ng g i s t)
headstrong    (j) (h e1 d s t r o ng)
strong-arm    (j) - (s t r o1 ng - aa m)
stronghold    (n) (s t r o1 ng h ou l d)
strongroom    (n) (s t r o1 ng r uu m)
strongboxes    (n) (s t r o1 ng b o k s i z)
strongholds    (n) (s t r o1 ng h ou l d z)
strongrooms    (n) (s t r o1 ng r uu m z)
strong-boned    (j) - (s t r o1 ng - b ou1 n d)
strong-minded    (j) - (s t r o1 ng - m ai1 n d i d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強まる[つよまる, tsuyomaru] Thai: แข็งแกร่งขึ้น English: to get strong
強い[つよい, tsuyoi] Thai: แข็งแรง English: strong

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstoß {m}; Auftrieb {m} | Anstöße {pl}; Auftriebe {pl} | Auftrieb geben; motivierenimpetus | impetuses | to give a strong impetus [Add to Longdo]
Bollwerk {n}stronghold [Add to Longdo]
Deklination {f} [gramm.] | Deklinationen {pl} | starke Deklination {f} | schwache Deklination {f}declension | declensions | strong declension | weak declension [Add to Longdo]
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement [Add to Longdo]
Feste {f}; Festung {f} | Festen {pl}; Festungen {pl}stronghold | strongholds [Add to Longdo]
Grog {m} [cook.] | Grog trinken | steifer Grog(hot) grog | to grog | strong hot grog [Add to Longdo]
Hochburg {f}; Stützpunkt {m}stronghold [Add to Longdo]
Kraftausdrücke {pl}a strong language [Add to Longdo]
starkes Spaltensummenkriterium [math.]strong column sum criterion [Add to Longdo]
Stärke {f}strongness [Add to Longdo]
Stahlkammer {f}; Tresor {m} | Stahlkammern {pl}strong room; strongroom | strong rooms [Add to Longdo]
Starkbier {n}strong beer [Add to Longdo]
Tresorraum {m}strongroom; vault [Add to Longdo]
Zeilensummenkriterium {n} [math.] | starkes Zeilensummenkriterium [math.] | schwaches Zeilensummenkriterium [math.]row sum criterion | strong row sum criterion | weak row sum criterion [Add to Longdo]
sich aufregen überto have strong feelings about [Add to Longdo]
baumstarkstrong as a horse [Add to Longdo]
charakterstark {adj}strong; of strong character [Add to Longdo]
eigensinnigheadstrong [Add to Longdo]
eindringlich {adv}urgently; strongly [Add to Longdo]
kampfstark; stark {adj} | kampfstärker; stärker | am kampfstärksten; am stärkstenstrong | stronger | strongest [Add to Longdo]
kräftig {adv}strongly [Add to Longdo]
kräftig anziehento advance strongly [Add to Longdo]
nachhaltig; tief; stark {adj}deeply; strongly [Add to Longdo]
jdm. nahe legen, etw. zu tun | jdm eindringlich nahe legen, etw. zu tunto urge sb. to do sth. | to urge sb, most strongly to do sth. [Add to Longdo]
willensstark {adj}strong-willed; strong-minded [Add to Longdo]
zahlungskräftig {adj}financially strong [Add to Longdo]
Das ist ein starkes Stück. [ugs.]That's coming it strong. [Add to Longdo]
Das ist nicht seine starke Seite.That's not his strong point. [Add to Longdo]
Er ist gut in Form.He's going strong. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.) [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
めりめり[, merimeri] (adv-to) (on-mim) splintering or cracking (e.g. in a strong wind) [Add to Longdo]
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish .... [Add to Longdo]
やらやら[, yarayara] (int) expression of strong emotion or surprise [Add to Longdo]
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[, uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind [Add to Longdo]
ストロング[, sutorongu] (n) strong [Add to Longdo]
ドル高[ドルだか, doru daka] (n) strong dollar [Add to Longdo]
ビンビン;びんびん[, binbin ; binbin] (adj-no) hard (e.g. penis); strong (e.g. beat of music) [Add to Longdo]
ブ男;醜男[ブおとこ(ブ男);ぶおとこ(醜男);じこお(醜男), bu otoko ( bu otoko ); buotoko ( shuu otoko ); jikoo ( shuu otoko )] (n) (1) (derog) ugly man; (2) (じこお only) strong, brawny man [Add to Longdo]
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor [Add to Longdo]
安定株主[あんていかぶぬし, anteikabunushi] (n) strong stockholder [Add to Longdo]
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
意志の強い人[いしのつよいひと, ishinotsuyoihito] (n) strong-minded man [Add to Longdo]
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose [Add to Longdo]
意志的[いしてき, ishiteki] (adj-na) strong-willed [Add to Longdo]
一目惚れ[ひとめぼれ, hitomebore] (n,vs) to be taken with someone at first sight (similar to "love at first sight", but not as strong) [Add to Longdo]
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
円高不況[えんだかふきょう, endakafukyou] (n) recession caused by the strong yen [Add to Longdo]
火酒[かしゅ, kashu] (n) strong drink [Add to Longdo]
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion [Add to Longdo]
怪童[かいどう, kaidou] (n) unusually large or strong youth [Add to Longdo]
学閥意識[がくばついしき, gakubatsuishiki] (n) strong feelings of loyalty to one's old school; the old school tie [Add to Longdo]
感慨[かんがい, kangai] (n) strong feelings; deep emotion; (P) [Add to Longdo]
頑丈(P);岩乗(oK)[がんじょう, ganjou] (adj-na,n) solid; firm; stout; burly; strong; sturdy; (P) [Add to Longdo]
気が強い[きがつよい, kigatsuyoi] (exp,adj-i) (See 気の強い) strong-willed; strong of heart [Add to Longdo]
気が勝つ[きがかつ, kigakatsu] (exp,v5t) to be determined or strong-willed [Add to Longdo]
気の強い[きのつよい, kinotsuyoi] (adj-i) (See 気が強い) strong-willed; strong of heart [Add to Longdo]
気概(P);気慨(iK)[きがい, kigai] (n) strong spirit; mettle; backbone; guts; fighting spirit; (P) [Add to Longdo]
気骨稜々;気骨稜稜[きこつりょうりょう, kikotsuryouryou] (adj-t,adv-to) (a person with) strong moral fiber (backbone, determination) [Add to Longdo]
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance) [Add to Longdo]
鬼に金棒[おににかなぼう, oninikanabou] (exp) making a strong person even stronger (like giving a metal rod to an ogre); as strong as can be [Add to Longdo]
義理堅い[ぎりがたい, girigatai] (adj-i) possessed of a strong sense of duty [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P) [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] surname Qian; strong; one of the Eight Trigrams 八卦 representing sky; male principle [Add to Longdo]
人高马大[rén gāo mǎ dà, ㄖㄣˊ ㄍㄠ ㄇㄚˇ ㄉㄚˋ, / ] tall and strong [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] strong; brave [Add to Longdo]
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, ] willful; headstrong; uninhibited [Add to Longdo]
保险柜[bǎo xiǎn guì, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] a safe; strongbox [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in [Add to Longdo]
健全[jiàn quán, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, ] robust; strong [Add to Longdo]
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, / ] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively [Add to Longdo]
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point [Add to Longdo]
全能[quán néng, ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, ] omnipotent; all-round; strong in every area [Add to Longdo]
兵强马壮[bīng qiáng mǎ zhuàng, ㄅㄧㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄇㄚˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] strong soldiers and sturdy horses; a well-trained and powerful army [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, / ] hard; firm; strong; just; barely; exactly [Add to Longdo]
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak [Add to Longdo]
力主[lì zhǔ, ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, ] advocate strongly [Add to Longdo]
力士[lì shì, ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] strong man [Add to Longdo]
力挽狂澜[lì wǎn kuáng lán, ㄌㄧˋ ㄨㄢˇ ㄎㄨㄤˊ ㄌㄢˊ, / ] to pull strongly against a crazy tide (成语 saw); fig. to try hard to save a desperate crisis [Add to Longdo]
力争[lì zhēng, ㄌㄧˋ ㄓㄥ, / ] to work hard for; to do all one can; to contend strongly [Add to Longdo]
劫寨[jié zhài, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄞˋ, ] to seize a stronghold; to surprise the enemy in his camp [Add to Longdo]
劲峭[jìng qiào, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄠˋ, / ] strong (wind); cutting (cold wind) [Add to Longdo]
劲急[jìng jí, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] strong and swift [Add to Longdo]
劲挺[jìng tǐng, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] strong [Add to Longdo]
劲旅[jìng lǚ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ, / ] strong contingent; elite squad [Add to Longdo]
劲直[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] strong and upright [Add to Longdo]
劲风[jìng fēng, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄥ, / ] strong wind; gale [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] violent; strong [Add to Longdo]
匪穴[fěi xué, ㄈㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, ] bandit den; rebel stronghold [Add to Longdo]
反感[fǎn gǎn, ㄈㄢˇ ㄍㄢˇ, ] (strongly) dislike [Add to Longdo]
严词[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] forceful (criticism etc); to use strong words [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly [Add to Longdo]
土豪[tǔ háo, ㄊㄨˇ ㄏㄠˊ, ] local strong man; local nobility [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] strong; solid; firm; unyielding; resolute [Add to Longdo]
坚强[jiān qiáng, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ, / ] staunch; strong [Add to Longdo]
坚挺[jiān tǐng, ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄥˇ, / ] firm and upright; strong (of currency) [Add to Longdo]
坚牢[jiān láo, ㄐㄧㄢ ㄌㄠˊ, / ] strong; firm [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] an earthwork; castle; position of defense; stronghold; used in place names, often as phonetic bao for "burg" or "bad" [Add to Longdo]
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, / ] closely guarded; strongly fortified; sharply divided [Add to Longdo]
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, / ] to strengthen; strong; robust [Add to Longdo]
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, / ] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor) [Add to Longdo]
大力士[dà lì shì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] strong man; brute force; Hercules [Add to Longdo]
天险[tiān xiǎn, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, / ] a natural stronghold [Add to Longdo]
好汉[hǎo hàn, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] hero; strong and courageous person [Add to Longdo]
害喜[hài xǐ, ㄏㄞˋ ㄒㄧˇ, ] morning sickness during pregnancy; to have a strong appetite for certain foods (during pregnancy) [Add to Longdo]
富国强兵[fù guó qiáng bīng, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧㄥ, / ] lit. rich country, strong soldiers; a slogan of modernizers in Qing China and Meiji Japan (make the country wealthy and the military powerful, Japanese pronunciation: Fukoku kyouhei) [Add to Longdo]
[zhài, ㄓㄞˋ, ] stronghold; stockade [Add to Longdo]
巨流[jù liú, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄡˊ, ] strong current [Add to Longdo]
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
康强[kāng qiáng, ㄎㄤ ㄑㄧㄤˊ, / ] strong and healthy; fit [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] strong; powerful; better; slightly more than; vigorous; violent; surname Qiang [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] strong authentication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strong \Strong\, a. [Compar. {Stronger}; superl. {Strongest}.]
   [AS. strang, strong; akin to D. & G. streng strict, rigorous,
   OHG. strengi strong, brave, harsh, Icel. strangr strong,
   severe, Dan. streng, Sw. str[aum]ng strict, severe. Cf.
   {Strength}, {Stretch}, {String}.]
   1. Having active physical power, or great physical power to
    act; having a power of exerting great bodily force;
    vigorous.
    [1913 Webster]
 
       That our oxen may be strong to labor. --Ps. cxliv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Orses the strong to greater strength must yield.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Having passive physical power; having ability to bear or
    endure; firm; hale; sound; robust; as, a strong
    constitution; strong health.
    [1913 Webster]
 
   3. Solid; tough; not easily broken or injured; able to
    withstand violence; able to sustain attacks; not easily
    subdued or taken; as, a strong beam; a strong rock; a
    strong fortress or town.
    [1913 Webster]
 
   4. Having great military or naval force; powerful; as, a
    strong army or fleet; a nation strong at sea.
    [1913 Webster]
 
   5. Having great wealth, means, or resources; as, a strong
    house, or company of merchants.
    [1913 Webster]
 
   6. Reaching a certain degree or limit in respect to strength
    or numbers; as, an army ten thousand strong.
    [1913 Webster]
 
   7. Moving with rapidity or force; violent; forcible;
    impetuous; as, a strong current of water or wind; the wind
    was strong from the northeast; a strong tide.
    [1913 Webster]
 
   8. Adapted to make a deep or effectual impression on the mind
    or imagination; striking or superior of the kind;
    powerful; forcible; cogent; as, a strong argument; strong
    reasons; strong evidence; a strong example; strong
    language.
    [1913 Webster]
 
   9. Ardent; eager; zealous; earnestly engaged; as, a strong
    partisan; a strong Whig or Tory.
    [1913 Webster]
 
       Her mother, ever strong against that match. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. Having virtues of great efficacy; or, having a particular
     quality in a great degree; as, a strong powder or
     tincture; a strong decoction; strong tea or coffee.
     [1913 Webster]
 
   11. Full of spirit; containing a large proportion of alcohol;
     intoxicating; as, strong liquors.
     [1913 Webster]
 
   12. Affecting any sense powerfully; as, strong light, colors,
     etc.; a strong flavor of onions; a strong scent.
     [1913 Webster]
 
   13. Solid; nourishing; as, strong meat. --Heb. v. 12.
     [1913 Webster]
 
   14. Well established; firm; not easily overthrown or altered;
     as, a strong custom; a strong belief.
     [1913 Webster]
 
   15. Violent; vehement; earnest; ardent.
     [1913 Webster]
 
        He had offered up prayers and supplications with
        strong crying and tears.       --Heb. v. 7.
     [1913 Webster]
 
   16. Having great force, vigor, power, or the like, as the
     mind, intellect, or any faculty; as, a man of a strong
     mind, memory, judgment, or imagination.
     [1913 Webster]
 
        I was stronger in prophecy than in criticism.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   17. Vigorous; effective; forcible; powerful.
     [1913 Webster]
 
        Like her sweet voice is thy harmonious song,
        As high, as sweet, as easy, and as strong. --E.
                          Smith.
     [1913 Webster]
 
   18. (Stock Exchange) Tending to higher prices; rising; as, a
     strong market.
     [1913 Webster]
 
   19. (Gram.)
     (a) Pertaining to, or designating, a verb which forms its
       preterit (imperfect) by a variation in the root
       vowel, and the past participle (usually) by the
       addition of -en (with or without a change of the root
       vowel); as in the verbs strive, strove, striven;
       break, broke, broken; drink, drank, drunk. Opposed to
       weak, or regular. See {Weak}.
     (b) Applied to forms in Anglo-Saxon, etc., which retain
       the old declensional endings. In the Teutonic
       languages the vowel stems have held the original
       endings most firmly, and are called strong; the stems
       in -n are called weak other constant stems conform,
       or are irregular. --F. A. March.
       [1913 Webster]
 
   {Strong conjugation} (Gram.), the conjugation of a strong
    verb; -- called also {old conjugation}, or {irregular
    conjugation}, and distinguished from the {weak
    conjugation} or {regular conjugation}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Strong is often used in the formation of
      self-explaining compounds; as, strong-backed,
      strong-based, strong-bodied, strong-colored,
      strong-fisted, strong-handed, strong-ribbed,
      strong-smelling, strong-voiced, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Vigorous; powerful; stout; solid; firm; hardy; muscular;
     forcible; cogent; valid. See {Robust}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top