Search result for

*stets*

(58 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stets, -stets-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You like Stetsons?นายชอบแม่นั่นเหรอ? Hick (2011)
Three hours and 20 minutes of racing just flew by, there's a man over there who won, he's now firing six guns in the air, wearing his new Stetson.เวลาที่ใช้แข่งขัน 3 ชั่วโมง 20 นาทีได้ผ่านไป ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นผู้ชนะ ตอนนี้กำลังยิงปืนลูกโม่ขึ้นฟ้า ใส่หมวกใบใหม่เอี่ยม และดูสีหน้าสดใส Episode #18.2 (2012)
You've got a Stetson, cowboy boots, chaps, a Harley-Davidson, a Mustang, you like to get a beer and you put cheese on everything.นายมีหมวกมีรองเท้าคาวบอย ฮาร์เลย์ เดวิดสัน รถมัสแตง เหมือนนายจะดื่มแต่เบียร์ และใส่ชีสในอาหารทุกอย่าง Episode #18.2 (2012)
Mm-mmm. Slow down, Stetson.ช้าหน่อย พ่อหมวกคาวบอย Broken (2013)
Okay. I'm Billy Joe Stetson from Dallas, Texas.โอเคผม บิลลี่ โจ เสต็ทสัน จาก ดาลลัส เทกซัส. Closet Bear (2013)
The Stetson man got you pretty good.ไอ้เวรนั่น เล่นงานนายหนักน่าดู Dog Dean Afternoon (2013)
But Texas is an 800-pound gorilla... in a stetson.แต่ เท็กซัส เป็น กอลิร่าที่หนัก 800 ปอนด์ ที่สวมหมวกอยู่ One Riot, One Ranger (2013)
- Well... I have always had the highest regard for you, Tom.- Ich habe Euch stets respektiert, Tom. Unidentified Flying Oddball (1979)
Don't worry, King, I keep it handy at all times.Keine Sorge, ich behalte sie stets bei mir. Unidentified Flying Oddball (1979)
I will retire this chair and if ever you return, your place at the Round Table will be here.Solltest du zurückkommen, hast du stets deinen Platz an der Tafelrunde. Unidentified Flying Oddball (1979)
You'd definitely find me.Sie sind mir stets willkommen. Knockabout (1979)
Not a bad boy, but this brooding of his...Der Junge ist nicht schlecht, aber stets in Gedanken versunken. Nightmares (1979)
All the time.Stets und ständig aufpassen. Nightmares (1979)
Your faithful wife you have constantly betrayed.Die treue Gattin trogest du stets Die Walküre (1980)
You always can understand only the familiar, but my thoughts dwell on whatStets Gewohntes nur magst du verstehn Die Walküre (1980)
You have always taught me to love him, and his noble virtues are dear to your heart. Your contradictory command shall never turn me against him!Den du zu lieben stets mich gelehrt der in hehrer Tugend dem Herzen dir teuer gegen ihn zwingt mich nimmer dein zwiespältig Wort! Die Walküre (1980)
There would then be the small personal wars to be reckoned with such as my sister Mary Ellen's adversary role with life always heading into it, never conforming to its patterns.Dann kamen die kleinen persönlichen Kriege, die gekämpft werden mussten, wie der meiner Schwester Mary Ellen, mit dem Gegenwind in ihrem Leben, dem sie sich stets entgegenstemmte und dem sie sich niemals beugte. The Pledge (1980)
With everything changing the way it is it's nice to know that there's a part of the world that always stays the same.Da sich alles so verändert, ist es gut zu wissen, dass ein Ort auf der Welt stets gleich bleibt. The Premonition (1980)
At any hour of the day, his mind was as brisk as a tick in a tar pot.Sein Verstand war stets so flink wie eine Zecke im Teerkessel. The Remembrance (1980)
The fact of the matter is that the Civil Service and I are in complete accord overthis whole business and I'm happy to announce that we're nowready to put ourproposals into publication.Entgegen dem, was Sie sagen, sind der Staatsdienst und ich stets derselben Ansicht bezüglich der Datenbank gewesen. Ich freue mich sagen zu können, dass wir jetzt so weit sind. Was erarbeitet wurde, legen wir dem Bürger vor. Big Brother (1980)
Minister, the traditional allocationof executive responsabilities has always been so determinedas to liberate the ministerial incumbentfrom the administrative minutiae by devolvingthe managerial functions to those whose qualificationshave betterformed them forthe performance of suchhumble offices, thereby releasing theirpolitical overlordsforthe more onerous dutiesMinister, traditionsgemäß war die Zuweisung von Aufgabenbereichen an leitende Beamte stets in dem Sinne determiniert, den amtierenden Minister a priori von administrativen Lapalien zu entlasten, indem die geschäftsführerischen Belange jenen übertragen wurden, die durch Erfahrung und Qualifikation über günstigere Prämissen für die Verrichtung so niederer Obliegenheiten verfügten. Wodurch ihre politischen Oberherren freigestellt wurden für die schwerwiegen- deren Pflichten und tiefer greifenden The Right to Know (1980)
Another, that you always have a ready-made quarrel for your servants at Christmas time or when they leave you so that you may give them nothing.Ein anderer sagt, Ihr hättet stets einen Streit mit ihnen parat, zur Zeit des Gesindewechsels, um Euch die Geschenke zu sparen. The Miser (1980)
I feel it a great comfort in my trouble to have the sympathy of a person like you and I entreat you, Madam, ever to retain for me a friendship so capable of softening the cruelty of my fate.Es ist mir ein süßer Trost, dies zu wissen, Mögt Ihr mir stets Eure Freundschaft erhalten, die mein Missgeschick zu lindern vermag. The Miser (1980)
Even in a dream, one keeps looking for solutionsAuch im Traum sucht man stets nach Lösungen. Every Man for Himself (1980)
I've always been interested in interior experiences especially the religious experience.Mich interessierten stets innere Erfahrungen, besonders religiöse Erfahrungen. Altered States (1980)
"Mrs. Kendal, always at the forefront of fashion , was seen leaving "The London" the other afternoon ."Mrs. Kendal, stets Vorreiterin in Sachen Mode und Manieren," "hat gestern das London Hospital verlassen." The Elephant Man (1980)
Questioned, Arris found no difficulty identifying his dream with the sample.Es gelang Arris stets mühelos, seinen Traum anhand des Musters zu identifizieren. The Falls (1980)
Castel developed a great restlessness at every change in the weather and on autumn nights accompanied migrating birds far out to sea, always turning back with the greatest reluctance.Castel wurde bei jedem Wetterumschwung unruhig und begleitete in Herbstnächten Wandervögel bis weit hinaus aufs Meer, wobei er den Rückflug stets schweren Herzens antrat. The Falls (1980)
The first because he could rely less on observation and the second because he was forced to keep reinventing.Die erste, weil er sich weniger auf Beobachtungen verlassen konnte, und die zweite, weil er sich stets erneuern musste. The Falls (1980)
True, the human organism is greatly strengthened.Aber das ist nicht alles. Auch bei derart potenzierten menschlichen Organismen ist die Quelle jeglicher Regung stets das Gehirn. Nightmare City (1980)
Here stands the husband Outside the door"Hier steht der Eh'mann stets vor der Tür, Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
Romance for Erin always seemed to take her along a rocky road.Die Liebe war für Erin stets ein steiniger Weg. The Lumberjack (1981)
It was fine when Papa was alive. He was constantly entertaining.Als Vater noch da war, war das Haus stets voller Gäste. The Tempest (1981)
Ahem. "I am Clio, Muse of history, ever watching the passage of events presiding over the march of mankind across the field of time.""Ich bin Klio, Muse der Historie. Ich beobachte stets die Geschehnisse, die sich beim Marsch der Menschheit durch die Zeit ereignen." The Threshold (1981)
Life would always somehow manage to keep us off balance.Das Leben würde uns stets irgendwie aus dem Gleichgewicht werfen. The Whirlwind (1981)
Just remember who you're talking to around here.Denk stets dran, mit wem du hier gerade redest. Dead & Buried (1981)
And while you are searching, keep in mind the wages of sin!Und während du suchst denke stets an den Lohn der Sünde! Deadly Blessing (1981)
Always where you never expect it.Stets... wo man es am wenigsten erwartet. Excalibur (1981)
Always.StetsExcalibur (1981)
No, I use a margin and a 2 or 3 point line.Nein, ich zeichne stets mit Rahmen und Raster. The Woman Next Door (1981)
Perfect for rat stew, rat soup, rat pie, and the ever-popular ratatouille.Ideal für Ratteneintopf, Rattensuppe und das stets beliebte Ratatouille. History of the World: Part I (1981)
I'm a part of that force that always craves evil and always cr eates good.Die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Mephisto (1981)
What is this riddle? I'm the spirit who negates.Ich bin der Geist, der stets verneint! Mephisto (1981)
Most are one shuttle flight ahead of a malpractice suit.Stets kurz vor einer Klage wegen eines Kunstfehlers. Outland (1981)
He demands constant reports and expects progress.Er will stets Berichte, erwartet Fortschritte. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"Remember me... and keep in mind a faithful friend is hard to find.""Denk stets an mich... und denk daran, wie schwer man Freunde finden kann." True Confessions (1981)
If you allowed me to live with you I would always be the beggar!Soll ich in Gnaden bei dir wohnen, stets bleibe ich die Bettlerin! Lohengrin (1982)
Thus do I ask you to put doubt from your mind, may your love be my proud recompense!Drum wolle stets den Zweifel meiden, dein Lieben sei mein stolz Gewähr! Lohengrin (1982)
Of course, it's very short notice, Mr. Miles, but my men are trained to go into instant action.Das ist natürlich sehr kurzfristig, Mr. Miles, aber meine Männer sind darauf trainiert, stets einsatzbereit zu sein. Inside Out (1982)
Oh, we aim to please.Stets zu Diensten. No Big Thing (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
STETSON    S T EH1 T S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stetson    (n) (s t e1 t s n)
stetsons    (n) (s t e1 t s n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
stetsเป็นประจำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
allemal; immer; stets; prinzipiellalways [Add to Longdo]
immer; stets; allzeit {adv}always [Add to Longdo]
Stets zu Diensten!Anything to oblige! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  stets [ʃteːts]
     always
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top