Search result for

*stance*

(573 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stance, -stance-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stance[N] ท่าตีลูกกอล์ฟ
distance[N] ความห่างไกล, See also: ความห่างเหิน, Syn. remoteness, Ant. closeness, nearness
distance[N] ระยะห่าง, See also: ระยะทาง, Syn. extent, length, stretch, reach
instance[N] กรณี, See also: ราย, ประการ, คราว, ตัวอย่าง
instance[N] การดำเนินคดี (กฎหมาย)
instance[VT] ยกตัวอย่าง, See also: เช่นว่า, เช่น, ตัวอย่างเช่น
substance[N] สสาร, See also: สาร, วัตถุที่จับต้องได้, Syn. body, material, stuff
substance[N] เนื้อหาสาระ, See also: สาระ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, Syn. essence, gist, meaning
substance[N] ทรัพย์สิน, See also: เงินทอง, Syn. assets, property, wealth
substance[N] เนื้อแท้, See also: แก่นแท้, Syn. actuality, reality
assistance[N] ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. aid
desistance[N] การหยุดการกระทำ, See also: การระงับ, การยุติ, การเลิก, การงดเว้น, Syn. astinenee
resistance[N] การต่อต้าน, See also: การขัดขืน, Syn. opposition, struggle
resistance[N] ความอดทน, See also: ความอดกลั้น, Syn. refrainment
resistance[N] แรงต้านทาน, See also: ความต้านทาน, Syn. impediment, friction
outdistance[VT] ไปไกลกว่า
circumstance[N] โชค, See also: โอกาส, Syn. chance, luck
circumstance[N] สภาวะแวดล้อม
circumstance[N] เหตุการณ์, Syn. situation, condition
equidistance[N] ซึ่งมีระยะห่างจากสถานที่ 2 แห่งหรือมากกว่าเป็นระยะทางเท่ากัน
for instance[CONJ] ตัวอย่างเช่น, See also: เช่น, Syn. for example
go the distance[IDM] ทำไปได้ตลอดรอดฝั่ง, See also: เล่นได้ตลอดเกมการแข่งขัน
middle-distance[ADJ] เกี่ยวกับการวิ่งแข่งระยะกลาง
stay the distance[IDM] เล่นหรือวิ่งจนจบการแข่งขัน, See also: วิ่งหรือเล่นจนถึงเส้นชัย
in the first instance[IDM] ประการแรก (คำทางการ), See also: อย่างแรก, เริ่มแรก
under the circumstances[IDM] ในสถานการณ์อย่างนี้, See also: ดูจากสถานการณ์
within halling distance[IDM] ใกล้พอได้ยินใครตะโกนเรียก
extenuating circumstances[IDM] เหตุขัดข้อง
keep someone at a distance[IDM] ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้, See also: ปฏิเสธที่จะมีสัมพันธภาพกับ, Syn. keep someone at arm's length
be within striking distance of[IDM] ใกล้มากกับ, See also: เกือบจะถึง, จวนถึง, Syn. come within
come within striking distance of[IDM] เกือบจะถึง, See also: เกือบจะใกล้, เข้าใกล้, Syn. be within

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstancedadj. อยู่ในสถานการณ์หนึ่งเฉพาะ,ภายใต้สถานการณ์
distance(ดิส'เทินซฺ) n.ระยะทาง,ระยะทางไกล,ช่วงเวลา,จุดหรือบริเวณที่อยู่ไกล,ทางไกล. vt. ทิ้งระยะไกล, Syn. length,space,remove
equidistancen. ระยะทางที่เท่ากัน
happenstancen. โอกาส,เหตุบังเอิญ
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand
stance(สแทนชฺ) n. ท่ายืน,ท่าตีกอล์ฟ,ท่าตีลูก,ตำแหน่งที่ตั้ง,ท่าท่าง,ทัศนคติ., Syn. posture
striking distancen. ช่วงระยะการโจมตี
substance(ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน, Syn. material,matter,essence,force

English-Thai: Nontri Dictionary
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี
distance(n) ระยะทาง,หนทาง,ช่วงเวลา
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
instance(vt) ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
outdistance(vt) ไปไกลกว่า,ไปได้เร็วกว่า,ผ่าน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
substance(n) สาระ,เนื้อเรื่อง,ภาชนะ,ทรัพย์สมบัติ,สสาร,ใจความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressor substanceสารเพิ่มความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive resistanceการต่อต้านอย่างสงบ [ดู civil disobedience ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
person receiving public assistanceผู้รับสวัสดิการจากรัฐ [ดู public welfare recipient] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
psychoactive substanceสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public assistanceสาธารณูปการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public assistanceสาธารณูปการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
render an assistanceให้ความช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radioresistanceความต้านรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistance brazingการแล่นประสานความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance butt weldingการเชื่อมชนความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance stud weldingการเชื่อมสลักความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance weldingการเชื่อมความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance welding electrodeขั้วเชื่อมความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance, passiveการต่อต้านอย่างสงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistance, total peripheralแรงต้านส่วนปลายทั้งหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive substance; radiogenสารกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive substance; radiogenสารกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiogen; radioactive substanceสารกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptoms, withdrawal; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, abstinence; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, medullary๑. เนื้อขาว [มีความหมายเหมือนกับ matter, white; substance, white]๒. เนื้อในของอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, no-thresholdสารไม่มีขีดกักกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, pressorสารเพิ่มความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, psychoactiveสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, radioactive; radiogenสารกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, thresholdสารมีขีดกักกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, white; matter, whiteเนื้อขาว [มีความหมายเหมือนกับ substance, medullary ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surrounding circumstancesพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stand-off distance; stand-off gapระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stand-off gap; stand-off distanceระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stopping distanceระยะหยุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
syndrome, withdrawal; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substanceสาร [มีความหมายเหมือนกับ medium ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substanceสาระ, แก่น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
substance withdrawal; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawalกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, depressor๑. สารลดความดันเลือด๒. สารลดกัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, gray; matter, gray; matter, grey; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, grey; matter, gray; matter, grey; substance, grayเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, ground; substance, interstitialเนื้อพื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, interstitial; substance, groundเนื้อพื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
old age assistanceการสงเคราะห์คนชรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
officer, assistance districtปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
angular distanceระยะเชิงมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
assistance callการเรียกผ่านพนักงานสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assistance, old ageการสงเคราะห์คนชรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistance, publicสาธารณูปการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistance, technicalการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrasion resistanceความต้านทานการขัดถู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earth resistanceความต้านทานดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive substanceสารกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Development assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Trade adjustment assistanceการช่วยเหลือในการปรับแก้ทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Electric resistanceความต้านทานไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hazardous Substanceสารอันตราย วัตถุอันตราย
สารที่มีส่วนประกอบหรือที่เจือปนด้วยสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย วัตถุระเบิด สารพิษ สารกัมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน และ/หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค วัตถุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Agricultural assistanceความช่วยเหลือทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural assistance, Americanความช่วยเหลือทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Agricultural assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Disease and pest resistanceการต้านทานโรคและศัตรูพืช [TU Subject Heading]
Distance educationการศึกษาทางไกล [TU Subject Heading]
Distancesระยะทาง [TU Subject Heading]
Drug resistanceการดื้อยา [TU Subject Heading]
Drug resistance, Bacterialการดื้อยาของแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Drug resistanceการดื้อยาของจุลชีพ [TU Subject Heading]
Economic assistanceความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Economic assistance, Americanความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Economic assistance, Domesticความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจภายในประเทศ [TU Subject Heading]
Economic assistance, Europeanความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของยุโรป [TU Subject Heading]
Economic assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Economic assistance, Thaiความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของไทย [TU Subject Heading]
Educational assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางการศึกษาของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Extenuating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [TU Subject Heading]
Government, Resistance toการต่อต้านรัฐบาล [TU Subject Heading]
Hazardous substancesสารอันตราย [TU Subject Heading]
Humanitarian assistanceความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
Judicial assistanceการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Legal assistance to juvenile delinquentsความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Legal assistance to refugeesความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Legal assistance to the poorความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนยากจน [TU Subject Heading]
Legal assistance to womenความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สตรี [TU Subject Heading]
Liability for hazardous substance pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย [TU Subject Heading]
Long distance telephone serviceบริการโทรศัพท์ทางไกล [TU Subject Heading]
Medical assistanceความช่วยเหลือทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical assistance, Thaiความช่วยเหลือทางการแพทย์ของไทย [TU Subject Heading]
Military assistanceความช่วยเหลือทางทหาร [TU Subject Heading]
Military assistance, Americanความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Military assistance, Sovietความช่วยเหลือทางทหารของสหภาพโซเวียต [TU Subject Heading]
Old age assistanceการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Ozone-depleting substancesสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน [TU Subject Heading]
Radioactive substancesสารกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]
Skid resistanceความต้านทานการลื่นไถล [TU Subject Heading]
Slow-reacting substancesสารออกฤทธิ์ช้า [TU Subject Heading]
Student assistance programsโครงการความช่วยเหลือนักเรียน [TU Subject Heading]
Student assistance programsโครงการความช่วยเหลือนักศึกษา [TU Subject Heading]
Substance abuseพฤติกรรมการใช้สารในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Substance abuse detectionการตรวจหาสารเสพติด [TU Subject Heading]
Substance abuse treatment facilitiesสถานบำบัดผู้ติดสารเสพติด [TU Subject Heading]
Substance useการใช้สาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
happenstance[hap·pen·stance] (n ) โดยบังเอิญ , ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ , coincidence
initial resistance[อิน-นิ-เทียล-รี-ซิส-ส.-แทนซ์] ในระยะเริ่มแรก
instance[ดิสแทน] ตัวอย่าง
long distance (vt ) long distance
plant disease destroying substanceสารป้องกันกำจัดโรคพืช
simple substance (n ) สารเชิงเดี่ยว
stance (n ) ทีท่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Constance!ConstanceA Rebellious Woman (2014)
Constance?ConstanceThe Good Traitor (2015)
Of Constance billard and St. Jude's,ของโรงเรียนเรา New Haven Can Wait (2008)
That I should go back to Constance onว่าหนูควรจะกลับไปเรียน New Haven Can Wait (2008)
You represent constance royalty. So it should come as no surpriseเธอแสดงความซื่อสัตย์ ดังนั้นมันควรจะมาโดยไม่มีเรื่องให้แปลกใจ Chuck in Real Life (2008)
You dropped out of constance to become a designer.เธอทิ้งการเรียนเพื่อที่จะมาเป็นดีไซเนอร์ Chuck in Real Life (2008)
Otherwise it's back to being little j. At constance,หรือไม่ก็กลับไปเป็น เจนนี่น้อย เหมือนเดิม There Might be Blood (2008)
But the circumstances have changed.แต่สถานการเปลี่ยนไปแล้วน่ะครับ Dead Space: Downfall (2008)
Vive la resistance!ไชโย... ......... การต่อต้าน Birthmarks (2008)
The shortest distance between stomach pain and insomniaระยะทางที่สั้นที่สุด สำหรับปวดท้องกับนอนไม่หลับ Last Resort (2008)
I think A-kun distanced himself from me. you were always looking out for me.สิ่งที่เรียกว่าพรหมลิขิต Akai ito (2008)
- May I be of assistance?- ให้ผมช่วยมั้ยครับ? Rising Malevolence (2008)
Under the circumstances, I have no choice but to sentence you to death.ภายใต้สถานการณ์นี้ ข้าไม่มีทางเลือก นอกจากจะสั่งประหารเจ้าเท่านั้น The Mark of Nimueh (2008)
Under the circumstances, a pardon, perhaps. No.ภายใต้สถานการณ์นี้ บางทีการอภัยโทษน่าจะเพียงพอ Lancelot (2008)
It's extreme circumstances, innit?มันเป็นสภาวะเคร่งเครียด Episode #1.5 (2008)
fighting with a sword, but you can learn the basics - the stance, how to parry a blow, how to land your own.การใช้ดาบเป็นนั้น, ต้องเรียนขั้นต้นของ ตำแหน่ง The Moment of Truth (2008)
A weapon forged with my assistance will have great power.อาวุธที่ข้าจะสร้างนั้น จะเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ Excalibur (2008)
Thank you for traveling such distances to be here today-ขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์เดินทางไกลมายังงานนี้ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
- Commander, I'll need your assistance- ผู้การ ข้าต้องการให้ท่านช่วย Cloak of Darkness (2008)
I know that under the circumstances it's not much but, erm, anything you want, anything you need,ข้ารู้ว่า ภายใต้สถานการณ์ ถึงมันจะไม่มาก, แต่, อืม To Kill the King (2008)
Teachers should never, under any circumstances, kick a student out of school.สถานการณ์อย่างนี้ อาจารย์ไม่ควรที่จะไล่นักเรียนออกน่ะครับ Baby and I (2008)
Unfortunate circumstances...สถานการณ์ไม่ค่อยดี.. The Secret of Moonacre (2008)
Go upstairs this instance and tidy yourself up!ขึ้นไปบนห้องของเธอ และทำตัวให้เรียบร้อย The Secret of Moonacre (2008)
I think it's about time I introduce you to a regular dog piece de resistance.ฉันคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว ที่ฉันจะแนะนำนาย \ ให้รู้จักว่าความสงบสุขของหมาเป็นยังไง Bolt (2008)
And I was born under unusual circumstances.และผมเกิดมาภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปกติ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Thinking that I'd do something to change my circumstances.เอาแต่คิดว่าจะทำอะไรบางอย่าง เพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We need immediate assistance.-เราต้องการกำลังเสริมมาช่วยด่วน Vantage Point (2008)
We need immediate assistance. Just outside the back annex.เราต้องการกำลังเสริมด่วน ที่ด้านนอกหลังตึก Vantage Point (2008)
sometimes, under special circumstances.อืม.. บางครั้ง,ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่พิเศษ Passengers (2008)
What does one have to do to become a "special circumstance" around here?อะไรที่ทำให้มันกลายเเป็น "สิ่งแวดล้อมที่พิเศษ" ที่นี่? Passengers (2008)
In such circumstances, a man sometimes seeks comfort elsewhere.ด้วยสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ชาย บางทีก็จะหาความสบายใจจากที่อื่น The Other Boleyn Girl (2008)
Under such circumstances, when the time came to find you a husband, it would be a marquis or a duke at least.ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น เมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะหาสามีให้เจ้า มาควิส หรืออย่างน้อยก็ดยุค The Other Boleyn Girl (2008)
We need Lau back but the Chinese won't extradite a national under any circumstances.เราต้องจับเหลากลับมา แต่จีนไม่ส่งผุ้ร้ายข้ามแดนไม่ว่ากรณีใดๆ The Dark Knight (2008)
Then you let her lean forward a little until you're just lips' distance away from each other.แล้วให้หล่อนเป็นฝ่ายโน้มตัวเข้ามา อีกนิดจนกระทั่ง... ...ห่างจากกันแค่ริมฝีปากกั้น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Well, I offer my assistance to His Majesty's advisers whenever they ask.ผมต้องคอยให้คำแนะนำ กับพวกที่ปรึกษาของพระองค์ Body of Lies (2008)
I was of some assistance, I admit.ผมยอมรับว่ามีส่วนร่วม Body of Lies (2008)
And I just can't stand long distance relationship, you know.คนที่นี่ดูไม่เป็นมิตรเลยนะ The Ramen Girl (2008)
[Thud in distance][เสียงดังตุ๊บไกลๆ] New York, I Love You (2008)
The only way that can happen is if you accelerate the military assistance your congress has pledged to us.และทางเดียวที่ทําได้คือคุณต้องเร่งรัด ความช่วยเหลือทางทหารให้ผ่านสภา ซึ่งคุณสัญญากับเราไว้แล้ว 24: Redemption (2008)
Please, sir, convey to her my request for military assistance.เชิญครับ ช่วยแจ้งท่านตามที่ผมขอร้องเรื่องทหารด้วย 24: Redemption (2008)
... whichiswhyPrimeMinisterMotobo is asking for our military assistance.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนายกฯมาโตโบ้ถึงร้องขอการช่วยเหลือทางทหารจากเรา 24: Redemption (2008)
[MAN YELLING IN FOREIGN LANGUAGE IN DISTANCE][MAN YELLING IN FOREIGN LANGUAGE IN DISTANCE24: Redemption (2008)
[GUNFIRE IN DISTANCE][GUNFIRE IN DISTANCE24: Redemption (2008)
[EXPLOSION IN DISTANCE][EXPLOSION IN DISTANCE24: Redemption (2008)
We explain what the circumstances are.อธิบายว่า -สถานการณ์เป็นยังไง Marley & Me (2008)
WOMAN 3: Long distance; Sorry, can you repeat?โทรทางไกล ขอโทษนะคะ ช่วยทวนหมายเลขด้วยค่ะ Changeling (2008)
They establish beyond any reasonable doubt the circumstances and the nature of these heinous crimes;พวกเขาตั้งหลักฐาน นอกเหนือจากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล หลักฐานแวดล้อมของ อาชญากรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้ Changeling (2008)
Horse Stance!ขี่ม้า! The Forbidden Kingdom (2008)
Must taste bitter before sweet. Horse stance, grow roots.จะต้องขมเสียก่อนถึงจะหวาน ท่าม้าย่อ ขาให้มั่น The Forbidden Kingdom (2008)
And stop running up my long-distance... phone bill with these crazy calls..หยุดค่าโทรทางไกล ด้วยคุณอะไรบ้า ๆ ได้แล้ว Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stanceA church spire could be seen in the distance.
stanceA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
stanceAge, like distance, lends a double charm.
stanceAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
stanceAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
stanceAlthough he was in such circumstances, he made his way by himself.
stanceAmazing distance.
stanceAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
stanceA pet theory of mine is that things should be seen from a distance.
stanceAre any of these within walking distance?
stanceA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.
stanceAt a distance the ship looks like an island.
stanceAt his concerts, she screams for him from a distance.
stanceAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
stanceAt this distance we cannot hope to know the truth.
stanceBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
stanceBefore taking the measures you must take account of the difficult circumstances.
stanceBirds fly long distances.
stanceBirds, for instance, have a special protective device.
stanceCall on me if you need my assistance.
stanceCan I be of any assistance to you?
stanceCan you compute the distance of the moon from the earth?
stanceCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
stanceChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
stanceCircumstances are entirely favorable to us.
stanceCircumstances did not permit me to help you.
stanceCircumstances do not allow me to say any more.
stanceCircumstances do not permit me such a holiday.
stanceCircumstances forced us to cancel our appointment.
stanceCircumstances forced us to put off the meeting.
stanceCircumstances surrounding the textile industry have changed.
stanceDesist from useless resistance.
stanceDistance lends enchantment to the view.
stanceDistance per degree of longitude at equator.
stanceDon't count on his assistance.
stanceDue to circumstances, I gave up the idea of going to university.
stanceDue to ill-health of the web-manager, loss of motivation and other circumstances I have decided that it is not possible to continue.
stanceDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
stanceExcept in special circumstances, anyone is allowed to enter the building.
stanceFive miles is a long distance to walk.
stanceFive miles is a suitable distance for a picnic.
stanceFor distances, if 100 meters is said it's exactly 100 meters.
stanceFor instance, bowing is peculiar to us, the Japanese.
stanceFor instance, "delight" is the opposite of "sorrow."
stanceFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
stanceFor instance, in my father's business, the timing of sales and purchases was very important, and he would sometimes write or say to his colleagues, "There is a tide," without going into detail.
stanceForty miles is a good distance.
stanceFour miles is a good distance.
stanceFurther assistance is not forthcoming.
stanceGestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะทาง[N] distance, Example: กรุงเทพฯ อยู่ห่างจากขอนแก่นเป็นระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร, Count unit: เมตร, กิโลเมตร, ไมล์, Thai definition: ช่วงสั้นยาวของแนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร
ระยะห่าง[N] space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ถอยห่าง[V] move far from, See also: distance oneself from, Syn. เขยิบออก, Ant. ชิดใกล้, Example: เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา, Thai definition: เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม
ยาอันตราย[N] poison, See also: hard drug, poisonous drug, toxicant, toxic, toxic substance, Example: ยาที่มีส่วนผสมของพีพีเอถือว่าเป็นยาอันตราย ที่ควรเพิกถอนออกจากตลาด, Thai definition: ยาที่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย
ภาวะเศรษฐกิจ[N] economic condition, See also: economic circumstance, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เชียส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: สภาพทางเศรษฐกิจ
ศาลชั้นต้น[N] Court of First Instance, Example: ศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยในข้อหาฆ่าคน, Count unit: ศาล, Thai definition: ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นต้น เช่น ศาลแขวง, ศาลจังหวัด, ศาลแพ่ง, ศาลอาญา, Notes: (กฎหมาย)
ห่างไกล[ADV] far, See also: a long way, afar, a great distance, Syn. ไกลห่าง, Ant. ใกล้, Example: นักศึกษาบางคนอยู่หอพัก เพราะบ้านอยู่ห่างไกลมหาวิทยาลัยต้องใช้รถโดยสารหลายต่อ
เนื้อหาสาระ[N] substance, See also: content, Syn. สาระ, เนื้อหา, สาระสำคัญ, Example: รายงานของคณะภารกิจมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
สารอินทรีย์[N] organic substance, Ant. สารอนินทรีย์, Example: สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเป็นอาหารของพืชและสัตว์ชั้นต่ำ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากสิ่งมีชีวิต
อาทิเช่น[CONJ] for example, See also: for instance, such as, Syn. เช่น, ตัวอย่างเช่น, Example: ผ้ามีหลายชนิด อาทิเช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าดิบ
วุ้น[N] jelly-like substance, Example: สารวุ้นเป็นของเหลวเหนียวใสโปร่งแสง อยู่ในลูกตาระหว่างเลนส์กับเรตินาหนังตาหรือเปลือกตา, Thai definition: เรียกสิ่งที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง
คล้อยห่าง[V] recede into the distance, Example: แม้ดวงตะวันเพิ่งจะคล้อยห่างไป แต่ความชุลมุนก็กลับเข้ามาแทนที่เหมือนทุกวัน
ภาวะ[N] condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราย[CLAS] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ราย[N] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น, Thai definition: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ลี้[CLAS] li, See also: Chinese unit of distance, equal to about 300 meters, Example: ข้าศึกยกทัพมาเป็นระยะทางไกลถึง 25,000 ลี้, Thai definition: มาตราวัดระยะทางของจีน 1 ลี้ ยาวประมาณครึ่งกิโลเมตร
แว่ว[V] hear vaguely, See also: hear in the distance, hear slightly, hear indistinctly, dimly hear, Ant. ชัดเจน, Example: เสียงเด็กๆ หัวเราะกันอย่างสนุกสนานแว่วดังมากขึ้นทุกขณะ เมื่อเดินจวนจะถึงสนามเด็กเล่น, Thai definition: ได้ยินแต่ไม่ชัดแจ้ง
สารเคมี[N] chemicals, See also: chemical substance, Example: แม่น้ำลำคลองในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเน่าเสียมากขึ้นเพราะมนุษย์ได้ทิ้งขยะ สารเคมี ปุ๋ย ซากสัตว์ น้ำสกปรกจากโรงงานผงซักฟอก ฯลฯ ลงไปในแม่น้ำ
อัตภาพ[N] (personal) circumstances, See also: individuality, condition in life, personal condition, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai definition: ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล, Notes: (บาลี)
วัตถุ[N] object, See also: stuff, material, substance, Syn. สิ่งของ, Example: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
สถานการณ์[N] situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count unit: สถานการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
เหตุการณ์[N] event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai definition: เรื่องที่เกิดขึ้น
อุทาหรณ์[N] example, See also: instance, model, Syn. ตัวอย่าง, แบบอย่าง, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนคนในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง
เนื้อแท้[N] essence, See also: substance, real matter, Example: ถึงจะเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้แล้วประชาชนยังขาดสิทธิเสรีภาพในการเลือกรัฐบาล, Thai definition: ส่วนที่แท้, ส่วนที่จริง
เนื้อหาหลัก[N] main substance, See also: main content, Syn. ใจความหลัก, Example: เนื้อหาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ใจความสำคัญ[N] point, See also: gist, substance, essence, core, idea, Example: ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องก็ได้, Count unit: ใจความ, เรื่อง, หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
เกรียก[N] finger breadth, See also: distance tip of thumb and forefinger, Thai definition: ระยะยาวชั่วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กางออก
ขอแรง[V] ask for assistance, See also: ask someone to lend a hand, Example: ผมคงต้องขอแรงพวกเราทุกคนให้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่, Thai definition: บอกผู้อื่นให้มาร่วมช่วยกันทำงาน
แขนขวา[N] efficient assistance, See also: helper, Syn. มือขวา, คนสนิท, Ant. มือซ้าย, แขนซ้าย, Example: เขาเกิดไปมีความขัดแย้งกับแขนขวาของท่านนายพลเข้า, Count unit: คน, Thai definition: ลูกน้องบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ความอนุเคราะห์[V] assistance, See also: help, aid, favour, benevolence, Syn. ความช่วยเหลือ, ความเอื้อเฟื้อ, ความเกื้อหนุน, ความเจือจุน, Example: วงโยธวาทิต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2537 โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากหลายท่าน
วัสดุ[N] material, See also: substance, matter, stuff, Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ, Example: ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเล่น มักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ, Thai definition: วัตถุที่นำมาใช้
เค้าความ[N] gist, See also: content, essence, point, substance, Syn. ใจความ, เนื้อหา, สาระสำคัญ, ประเด็น, Example: หลังจากที่ได้เจรจากับหัวหน้า ก็พอจะจับเค้าความได้ว่าจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งสิ้นเดือนนี้
งวด[N] time, See also: occasion, instance, chance, opportunity, Syn. คราว, ครั้ง, หน, โอกาส, Example: งวดนี้รัฐบาลก็คงจะต้องยุบสภาอีก, Count unit: งวด, Thai definition: คราวที่กำหนด
เผละ[ADV] flop, See also: sound throwing soft substance, Example: เมื่อหนีเข้ามาในบ้านได้ เขาก็ได้ยินเสียงคนสาดโคลนใส่ประตูดังเผละ, Thai definition: เสียงดังอย่างเสียงสาดโคลน
เผละ[ADV] onomatopoeia from the sound when soft substance falling, Example: เขาโดนเพื่อนแกล้งสาดน้ำโคลนเสียงดังเผละ, Thai definition: เสียงอย่างเสียงสาดโคลน
พยุง[V] support, See also: help, assist, give assistance to, prop, keep up, Syn. ประคอง, หนุน, Example: เมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งแรงยกไม่สามารถจะพยุงเครื่องบินทั้งเครื่องไว้ได้แล้วเครื่องบินจะร่วงหล่นไป, Thai definition: ประคองให้ทรงตัวอยู่, ประคองให้อยู่ในสภาพปกติ, ระวังไม่ให้ล้มไม่ให้ซวนเซ
พิสัย[N] range, See also: distance, Syn. วิสัย, Example: สหประชาชาติส่งคณะกรรมการพิเศษเข้าไปตรวจสอบขีปนาวุธพิสัยเกิน 150 กิโลเมตรของอิรัก, Thai definition: ช่วงระยะตั้งแต่จุดเริ่มถึงจุดสิ้นสุด
ปุ[ADV] onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance, Example: คุณยายเอาเท้าข้างหนึ่งตีดินปุๆ ไม่ช้าก็เห็นมีลูกกระต่ายตัวเล็กๆ วิ่งออกมา
เป็นต้นว่า[CONJ] for example, See also: such as, for instance, Syn. เช่น, ได้แก่, ตัวอย่างเช่น, Example: เซี่ยงไฮ้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง เป็นต้นว่า มหาวิทยาลัยฟูตั๋น มหาวิทยาลัยเจียงกง วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
เปลาะ[N] section or distance between knots, See also: section, part, division, Example: พยาบาลใช้ผ้ารัดตัวผู้ป่วยให้ติดกับแผ่นกระดานเป็นเปลาะๆ ไม่ให้เคลื่อนไปมา, Count unit: เปลาะ, Thai definition: ระยะที่มัดหรือขอดไว้เป็นตอนๆ, ลักษณะที่มัดหรือขอดไว้เป็นตอนๆ
ห่างเหิน[V] become estranged, See also: be alienated, keep somebody at a distance, Syn. ห่าง, เรื้อ, Example: หลายปีที่ห่างเหินกัน ทำให้ต่างคนต่างเหมือนคนแปลกหน้า, Thai definition: ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ หรือติดต่อกันเหมือนเดิม
อุปการ[N] support, See also: assistance, help, Syn. ความช่วยเหลือเกื้อกูล, ความอุดหนุน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สารพิษ[N] toxin, See also: poisonous substance, Syn. พิษ, Example: การฉีดยากันยุงบ่อยๆ อาจจะทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกายได้, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่เป็นอันตราย เมื่อเข้าสู่ร่างกายซึ่งอาจทำให้ตาย เจ็บปวด หรือพิการได้
สารัตถะ[N] essence, See also: kernel, substance, core, gist, nitty-gritty, Syn. ใจความสำคัญ, Example: หากผู้ใดเข้าถึงสารัตถะจากพระบรมราโชวาท และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ก็จะเป็นสิ่งดียิ่ง, Thai definition: เนื้อหาหลัก, ความคิดสำคัญของเรื่อง
สารเสพติด[N] addictive substance, See also: narcotic, habit-forming substance, Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด, Example: ผลการตรวจปัสสาวะของเธอพบว่าไม่มีสารเสพติดใดๆ เจือปนอยู่, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง
สาธารณูปการ[N] public assistance, Thai definition: กิจการเกี่ยวกับการสงเคราะห์คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น คนชรา เด็กพิการ
ตัวตน[N] body, See also: shape, physique, form, human body, appearance, substance, Syn. ตัว, Example: คำสอนของศาสนาพุทธเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรยึดติดกับความเป็นตัวตนของตนให้มาก, Thai definition: สิ่งที่เป็นรูป, ความเป็นมนุษย์
ตามเนื้อผ้า[ADV] traditionally, See also: customarily, as the circumstances allow, Syn. ตามเกณฑ์, ตามหลัก, Example: อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้, Thai definition: ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า
ตัวอย่างเช่น[CONJ] for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
ตัวตน[N] body, See also: shape, physique, form, human body, appearance, substance, Syn. ตัว, Example: คำสอนของศาสนาพุทธเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรยึดติดกับความเป็นตัวตนของตนให้มาก, Thai definition: สิ่งที่เป็นรูป, ความเป็นมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance   
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ห่างไกล[X] (hāngklai) EN: far ; a long way ; afar ; a great distance   FR: lointain ; éloigné
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner
แก่น[n.] (kaen) EN: essence ; substance ; quintessence   FR: essence [f] ; substance [f]
กำลังทางวัตถุ[n. exp.] (kamlang thāng watthu) EN: material strength   FR: résistance des matériaux [f]
กำหนดระยะทาง[v. exp.] (kamnot rayathāng) EN: fix the distance   FR: déterminer la distance
กำหนดท่าที[v. exp.] (kamnot thāthī) EN: determine a position ; determine a stance   FR: arrêter une position
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause   FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay ngān) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing   FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การให้ความช่วยเหลือ[n. exp.] (kān hai khwām chūayleūa) EN: assistance   FR: assistance [f]
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (kān hai khwām chūayleūa dān thēknōlōyī) EN: technological assistance   FR: assistance technologique [f]
การไม่ช่วยเหลือ[n. exp.] (kān mai chūayleūa) FR: non-assistance [f]
การมีอยู่[n. exp.] (kān mī yū) EN: existance   FR: existence [f]
การเป็นอยู่[n. exp.] (kān pen yū) EN: existance   FR: existence [f]
การเผชิญความเครียด[n. exp.] (kān phachoēn khwām khrīet) EN: stress resistance ; stress coping   
การทนทาน[n.] (kān thonthān) EN: resistance   FR: résistance [f]
การทนทานต่อ...[n. exp.] (kān thonthān tø …) EN: resistance to …   FR: résistance à … [f]
การทนทานต่อการชำรุด[n. exp.] (kān thonthān tø kān chamrut) EN: resistance to wear and tear   
การต่อต้าน[n.] (kān tøtān) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban   FR: résistance [f] ; opposition [f]
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatham) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation   FR: patronage [m] ; parrainage [m]
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: [classifier : case ; instance ; example ; contingency ; event]   
กรณีพิเศษ[n. exp.] (karanī phisēt) EN: special circumstances ; special case ; particular case   FR: circonstances particulières [fpl] ; cas particulier [m]
กรณีแวดล้อม[n. exp.] (karanī waētløm) EN: surrounding circumstances   
แขนขวา[n. exp.] (khaēn khwā) EN: efficient assistance   
คือว่า[v. exp.] (kheū wā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well   FR: c'est-à-dire ; cela signifie
คล้อยห่าง[v. exp.] (khløi hāng) EN: recede into the distance   
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message   FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām chūayleūa) EN: ask for help ; appeal for aid ; request assistance   FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken   
ครั้งนี้[n. exp.] (khrang nī) EN: this time ; now ; in this instance   FR: cette fois ; cette fois-ci
เครื่องขัดขวาง[n. exp.] (khreūang khatkhwāng) EN: obstacle ; resistance ; disconnector   
ความอนุเคราะห์[n.] (khwām anukhrǿ) EN: assistance   FR: aide [f]
ความช่วยเหลือ[n.] (khwām chūayleūa) EN: assistance ; aid ; help   FR: aide [f] ; assistance [f]
ความคงที่[n.] (khwām khongthī) EN: constancy   FR: constance [f]
ความเหนียว[n.] (khwām nīo) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness   FR: consistance [f]
ความต้านทาน[n.] (khwām tānthān) EN: resistance   
ความต้านทานไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tānthān faifā) EN: resistance   FR: résistance électrique [f]
ความต้านทาน[n.] (khwām tānthān) EN: resistance   
ความทน[n.] (khwām thon) EN: resistance ; durability   
ความทนทาน[n.] (khwām thonthān) EN: durability ; stability   FR: durabilité [f] ; résistance [f]
ความทนทานต่อ...[n. exp.] (khwām thonthān tø …) FR: résistance à … [f]
ความทนทานต่อความร้อน[n. exp.] (khwām thonthān tø khwāmrøn) FR: résistance à la chaleur ]f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STANCE    S T AE1 N S
STANCES    S T AE1 N S AH0 Z
INSTANCE    IH1 N S T AH0 N S
DISTANCE    D IH1 S T AH0 N S
DISTANCES    D IH1 S T AH0 N S AH0 Z
DISTANCED    D IH1 S T AH0 N S T
CONSTANCE    K AA1 N S T AH0 N S
SUBSTANCE    S AH1 B S T AH0 N S
INSTANCES    IH1 N S T AH0 N S AH0 Z
RESISTANCE    R IY0 Z IH1 S T AH0 N S
RESISTANCE    R AH0 Z IH1 S T AH0 N S
ASSISTANCE    AH0 S IH1 S T AH0 N S
SUBSTANCES    S AH1 B S T AH0 N S AH0 Z
HAPPENSTANCE    HH AE1 P AH0 N S T AE2 N S
CIRCUMSTANCE    S ER1 K AH0 M S T AE2 N S
CIRCUMSTANCES    S ER1 K AH0 M S T AE2 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stance    (n) (s t a1 n s)
stances    (n) (s t a1 n s i z)
distance    (v) (d i1 s t @ n s)
instance    (v) (i1 n s t @ n s)
Constance    (n) (k o1 n s t @ n s)
distanced    (v) (d i1 s t @ n s t)
distances    (v) (d i1 s t @ n s i z)
instanced    (v) (i1 n s t @ n s t)
instances    (v) (i1 n s t @ n s i z)
substance    (n) (s uh1 b s t @ n s)
assistance    (n) (@1 s i1 s t @ n s)
resistance    (n) (r i1 z i1 s t @ n s)
substances    (n) (s uh1 b s t @ n s i z)
outdistance    (v) (au1 t d i1 s t @ n s)
resistances    (n) (r i1 z i1 s t @ n s i z)
circumstance    (n) (s @@1 k @ m s t @ n s)
outdistanced    (v) (au1 t d i1 s t @ n s t)
outdistances    (v) (au1 t d i1 s t @ n s i z)
circumstances    (n) (s @@1 k @ m s t @ n s i z)
long-distance    (j) - (l o1 ng - d i s t @ n s)
middle-distance    (j) - (m i2 d l - d i1 s t @ n s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstandnahme {f}desistance [Add to Longdo]
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
Abstand {m} [math.]distance [Add to Longdo]
Abstandsbolzen {m}distance bolt [Add to Longdo]
Abstandsfläche {f}distance space [Add to Longdo]
Abstandsrolle {f}distance roll [Add to Longdo]
Abstandsstück {n}spacer; distance spacer [Add to Longdo]
Achsabstand {m}; Achsenabstand {m}centre distance [Add to Longdo]
Achsenmaß {n}center-to-center distance [Add to Longdo]
Anfangsdurchgangswiderstand {m} [electr.]initial contact resistance [Add to Longdo]
Anfangswiderstand {m}initial resistance [Add to Longdo]
Anhalteweg {m}stopping distance [Add to Longdo]
Ankerwiderstand {m} [electr.]armature resistance [Add to Longdo]
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance [Add to Longdo]
Anti-Drogen-Aktion {f}drug abuse resistance education (DARE) [Add to Longdo]
Assistenz {f}; Assistenz... | unter Assistenz von ...assistance | with the assistance of ... [Add to Longdo]
Augenabstand {m}interocular distance [Add to Longdo]
Augenabstand vom Bildschirmviewing distance [Add to Longdo]
Ausbreitungswiderstand {m}spreading resistance [Add to Longdo]
Ballastwiderstand {m}fix resistance [Add to Longdo]
Basiswiderstand {m}base resistance [Add to Longdo]
Begleitumstand {m}; Nebenumstand {m} | Begleitumstände {pl}; Nebenumstände {pl}concomitant; concomitant circumstance | concomitant circumstancea; concomitants [Add to Longdo]
Begleitumstände {pl}attendant circumstances; surrounding circumstances [Add to Longdo]
Behauptung {f}; Erklärung {f} | Behauptungen {pl} | unbegründete Behauptung {f} | haltlose Behauptung {f} | eine Behauptung aufstellenassertion | assertions | assertion without substance | untenable assertion | to make an assertion [Add to Longdo]
Beispiel {n} | zum Beispiel | als Beispiel für | Beispiele anführen; anführeninstance | for instance | as an instance of | to instance [Add to Longdo]
Belastungswiderstand {m}ballast resistance [Add to Longdo]
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting [Add to Longdo]
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umständein the light of all the relevant circumstances [Add to Longdo]
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray [Add to Longdo]
auf Betreiben von; auf Ersuchen von; auf Veranlassung vonat the instance of [Add to Longdo]
Biegefestigkeit {f}resistance to bending [Add to Longdo]
Bitterstoff {m} | Bitterstoffe {pl}bitter substance | bitter substances [Add to Longdo]
Bremsweg {m}braking distance [Add to Longdo]
Datenfernübertragung {f}remote data transmission; long-distance data transmission [Add to Longdo]
Dauerstandfestigkeit {f}creep resistance [Add to Longdo]
Detailschilderung {f}circumstance [Add to Longdo]
Distanzblech {n}distance plate [Add to Longdo]
Distanzbuchse {f} [techn.]spacer bushing; distance tube [Add to Longdo]
Distanzhülse {f} [techn.]spacer sleeve; distance bush; spacer tube [Add to Longdo]
Distanzring {m} [techn.]spacer ring; distance ring [Add to Longdo]
Distanzrohr {n} [techn.]spacer tube; distance tube [Add to Longdo]
Distanzsäule {f} [techn.]distance column [Add to Longdo]
Distanzstück {n} [techn.] | Distanzstücke {pl}distance piece; spacer | distance pieces; spacers [Add to Longdo]
Durchgangswiderstand {m}resistance [Add to Longdo]
Durchreißwiderstand {m}tear resistance [Add to Longdo]
Durchstoßfestigkeit {f}resistance to perforation [Add to Longdo]
Einleiten {n} von Substanzendumping of substances [Add to Longdo]
Einleitung {f} von Schadstoffendischarge of noxious substances [Add to Longdo]
Elastanz {f}elastance [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
にかたくない[, nikatakunai] (exp) not hard to... (in certain circumstances, it would be possible) [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret [Add to Longdo]
アシスタンス[, ashisutansu] (n) assistance [Add to Longdo]
アシスト[, ashisuto] (n,vs) assist; assistance; (P) [Add to Longdo]
インスタンス[, insutansu] (n) instance [Add to Longdo]
インスタンス変数[インスタンスへんすう, insutansu hensuu] (n) {comp} instance variable [Add to Longdo]
インスリン抵抗性症候群[インスリンていこうせいしょうこうぐん, insurin teikouseishoukougun] (n) insulin-resistance syndrome [Add to Longdo]
オープンスタンス[, o-punsutansu] (n) open stance [Add to Longdo]
クローズドスタンス[, kuro-zudosutansu] (n) closed stance [Add to Longdo]
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball) [Add to Longdo]
コメコン[, komekon] (n) Council for Mutual Economic Assistance; COMECON; (P) [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] (n) {comp} surge resistance [Add to Longdo]
サイクルインスタンス[, saikuruinsutansu] (n) {comp} cycle instance [Add to Longdo]
サブスタンス[, sabusutansu] (n) substance [Add to Longdo]
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger [Add to Longdo]
スクエアスタンス[, sukueasutansu] (n) square stance [Add to Longdo]
スタンス[, sutansu] (n) stance; (P) [Add to Longdo]
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck [Add to Longdo]
データインスタンス[, de-tainsutansu] (n) {comp} data instance [Add to Longdo]
ディスタンス[, deisutansu] (n) distance [Add to Longdo]
ディスタンスレース[, deisutansure-su] (n) distance race [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[, deforutoinsutansu] (n) {comp} default instance [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
フェリ磁性体[フェリじせいたい, feri jiseitai] (n) ferrimagnetic substance [Add to Longdo]
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent [Add to Longdo]
マラソン[, marason] (n) marathon; long-distance race; (P) [Add to Longdo]
メインディッシュ[, meindeisshu] (n) main dish; main course; piece de resistance [Add to Longdo]
ヤール;ヤールド[, ya-ru ; ya-rudo] (n) (ヤール is an abbreviation of ヤールド) (See 碼・ヤード) yard (unit of distance) (dut [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] (n) {comp} loop resistance [Add to Longdo]
レジスタンス[, rejisutansu] (n) (1) resistance (fre [Add to Longdo]
レジスト[, rejisuto] (n,vs) resistance (from resist) [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
委曲[いきょく, ikyoku] (n) details; circumstances [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
不抵抗主义[bù dǐ kàng zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] policy of nonresistance [Add to Longdo]
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance [Add to Longdo]
中长跑[zhōng cháng pǎo, ㄓㄨㄥ ㄔㄤˊ ㄆㄠˇ, / ] middle distance race [Add to Longdo]
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil) [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] example; precedent; rule; case; instance [Add to Longdo]
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as [Add to Longdo]
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, ] case; (for) instance; example [Add to Longdo]
保角对应[bǎo jiǎo duì yìng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] (math.) a distance-preserving correspondence; a conformal map [Add to Longdo]
保长[bǎo cháng, ㄅㄠˇ ㄔㄤˊ, / ] (math.) distance-preserving; isometric [Add to Longdo]
保长对应[bǎo cháng duì yìng, ㄅㄠˇ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] (math.) a distance-preserving correspondence; an isometry [Add to Longdo]
偏差距离[piān chā jù lí, ㄆㄧㄢ ㄔㄚ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] offset distance [Add to Longdo]
传输距离[chuán shū jù lí, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] transmission distance [Add to Longdo]
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ, ] circumstances; scene; about; probably [Add to Longdo]
内容[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] content; substance; details [Add to Longdo]
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, ] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice [Add to Longdo]
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, / ] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances [Add to Longdo]
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances [Add to Longdo]
力臂[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, ] lever arm (i.e. perpendicular distance from the fulcrum to the line of force) [Add to Longdo]
势在必行[shì zài bì xíng, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be imperative; be required by circumstances [Add to Longdo]
千里[qiān lǐ, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, ] a thousand miles; a thousand li (i.e. 500 kilometers); a long distance [Add to Longdo]
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, ] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance [Add to Longdo]
协助[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ, / ] provide assistance; aid [Add to Longdo]
告急[gào jí, ㄍㄠˋ ㄐㄧˊ, ] to be in a state of emergency; to report an emergency; to ask for emergency assistance [Add to Longdo]
周延[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance) [Add to Longdo]
唾手可得[tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ, ] within spitting distance (成语 saw); within easy reach [Add to Longdo]
单质[dān zhì, ㄉㄢ ㄓˋ, / ] simple substance (consisting purely of one element, such as diamond) [Add to Longdo]
因地制宜[yīn dì zhì yí, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, ] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances [Add to Longdo]
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object [Add to Longdo]
在大多数情况下[zài dà duō shù qíng kuàng xià, ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] in most instances [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] lump; spherical substance [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] border; place; condition; boundary; circumstances; territory [Add to Longdo]
境地[jìng dì, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˋ, ] circumstances [Add to Longdo]
境况[jìng kuàng, ㄐㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances [Add to Longdo]
境遇[jìng yù, ㄐㄧㄥˋ ㄩˋ, ] circumstance [Add to Longdo]
多元论[duō yuán lùn, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] pluralism, philosophical doctrine that the universe consists of different substances [Add to Longdo]
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad) [Add to Longdo]
央托[yāng tuō, ㄧㄤ ㄊㄨㄛ, / ] to request assistance; to ask sb to do sth [Add to Longdo]
夹杂[jiā zá, ㄐㄧㄚ ㄗㄚˊ, / ] to mix together (disparate substances); to mingle; a mix; to be tangled up with [Add to Longdo]
姿态[zī tài, ㄗ ㄊㄞˋ, 姿 / 姿] attitude; posture; stance [Add to Longdo]
家境[jiā jìng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥˋ, ] family financial situation; family circumstances [Add to Longdo]
实质[shí zhì, ㄕˊ ㄓˋ, / ] substance; essence [Add to Longdo]
实体[shí tǐ, ㄕˊ ㄊㄧˇ, / ] entity; substance [Add to Longdo]
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, / ] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances [Add to Longdo]
市引[shì yǐn, ㄕˋ ˇ, ] unit of distance equal to one-thirtieth km or 33.33 meters [Add to Longdo]
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] assistance; aid; to help; to assist [Add to Longdo]
平方反比律[píng fāng fǎn bǐ lǜ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄈㄢˇ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, ] inverse square law (phys.); gravitational force varies as the inverse square of the distance [Add to Longdo]
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, ] serene and hidden in depth or distance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
データインスタンス[でーたいんすたんす, de-tainsutansu] data instance [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance [Add to Longdo]
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning [Add to Longdo]
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] fluorescent substance, phosphor [Add to Longdo]
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber) [Add to Longdo]
市外局番[しがいきょくばん, shigaikyokuban] toll number, long-distance number [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]
長距離キャリア[ちょうきょりキャリア, choukyori kyaria] long distance carrier [Add to Longdo]
長距離会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company [Add to Longdo]
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
長距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance [Add to Longdo]
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance [Add to Longdo]
副プログラムの分身[ふくプログラムのぶんしん, fuku puroguramu nobunshin] instance of a subprogram [Add to Longdo]
文書実現値[ぶんしょじつげんち, bunshojitsugenchi] document instance [Add to Longdo]
文書実現値集合[ぶんしょじつげんちしゅうごう, bunshojitsugenchishuugou] document instance set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stance \Stance\ (st[a^]ns), n. [OF. estance. See {Stanza}.]
   1. A stanza. [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. A station; a position; a site. [Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. (Golf, Baseball) The position of a player's feet, relative
    to each other and to the ball, when he is making a stroke
    or at bat.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   4. the mental attitude, position, or approach a person adopts
    in respect to something.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top