Search result for

*spinning*

(130 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spinning, -spinning-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spinning[N] การปั่นด้าย, Syn. revolving, whirling
spinning wheel[N] เครื่องปั่นด้ายด้วยมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beam spinningการหมุนลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrospinningการปั่นด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Spinningการปั่นด้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spinning is not flying.หมุนติ้วมายังงี้เค้าเรียกว่าบินรึ? Destroy Malevolence (2008)
The queen will have his head spinning with pretty little Spanish things.พระราชินีก็กำลังปั่นหัวพระองค์ ไปกับเรื่องราวของพวกสเปนที่น่ารักน่าชัง The Other Boleyn Girl (2008)
If you ever carried out your proposed threat, you would experience such a shit storm of consequences, my friend, that your empty little head would be spinning faster than the wheels of your Schwinn bicycle back there.ถ้าคุณยื่นข้อเสนอที่เป็นคำขู่ คุณอาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมา แบบนรกแตกได้สหายเอ๋ย หัวกลวงน้อยๆของคุณอาจจะกลิ้งหลุนๆ Burn After Reading (2008)
# And spinning fasterและหมุนเร็วขึ้น High School Musical 3: Senior Year (2008)
You think we're spinning our wheels?นายคิดว่าเรากำลังเสียเวลาอยู่เหรอเปล่า? Shut Down (2008)
Why are you all spinning?ทำไมพวกคุณหมุนอะ Julie & Julia (2009)
Everything started spinning, And then I was just standing there,ทุกอย่างเริ่มหมุนไปหมด แล้วผมก็มายืนอยู่ตรงนี้ Death Takes a Holiday (2009)
Looks like now she's spinning out.เหมือนว่าตอนนี้เธอจะคุมไม่อยู่แล้ว The Grandfather (2009)
Second hand's spinning, Michael.เข็มของนาฬิกากำลังเดิน ไมเคิล Cowboys and Indians (2009)
She actually dared to pull a spinning back kick on the Great Gu Jun Pyo.เธอกระโดดเตะหมุนตัวกลับหลังใส่กู จุนพโย Episode #1.2 (2009)
My head's already spinning with the powers I have.หัวฉันมันหมุนไปหมด ด้วยพลังที่ฉันมี Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Ever since you guys rolled into town, my life has been... has been spinning out of control.ตั้งแต่พี่พวกคุณมาที่เมืองนี้ ชีวิตผม.. หมุนเคว้ง ยากที่จะควบคุม Chuck Versus the Broken Heart (2009)
After it gets spun, stepped, and carved thousands of times on the spinning wheel... 1,300 degrees.หมุนขึ้น หมุนลงและก็ตกแต่ง หลังจากนั้นก็ผ่านการตัด และก็ตัดอีก และก็เผาที่ 1,300 องศา Episode #1.17 (2009)
To me, that friend was my kiln and my spinning wheel.สำหรับฉัน เพื่อนคนนั้นเป็น เหมือนกับเตาเผาและแป้นหมุนของฉันค่ะ Episode #1.17 (2009)
Oh, no. We warned you no good would come from spinning a wicked web.ไม่นะ เราเตือนคุณแล้วว่า ไม่มีเรื่องดีๆจากการไปยุ่งกับวงจรชั่วร้าย The Wrath of Con (2009)
It's all about spinning plates.มันเกี่ยงกัยแป้นหมุน Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
And now a potter has to quit spinning his wheel.คนปั้นหม้อ... เธอคือซากที่เอามาปั้นชัดๆ Episode #1.18 (2009)
You're spinning too many plates, Dexter.ลูกทำหลายอย่างเกินไปแล้ว เด็กซ์เตอร์ Remains to Be Seen (2009)
And everything's spinning because I used my brain too much.ทุกอย่างดูหมุนไปหมดเลย เพราะฉันใช้สมองเยอะเกินไป Episode #1.3 (2009)
- Why are you spinning me?-แล้วทำไมคุณต้องหมุนผมด้วย? Episode #1.6 (2009)
If you chase down the blood, you'll be directed toward someone who has nothing to do with this. Somehow I feel like I'm spinning in circles...ไอ้เจ้ากากบาทนี่จริงๆแล้วอาจจะเป็นตัวล่อ ให้เราเดินทางผิดไปก็ได้ Episode #1.7 (2009)
Whose world stops spinning because of some guy.พวกที่โลกหยุดหมุนเพราะแค่ผู้ชายบางคน You're Undead to Me (2009)
I even tried spinning the cube in st. Mark's place,ฉันพยายามที่จะหมุนรูบิคในเซนต์มาร์ก The Grandfather: Part II (2009)
Sends my head spinning.มาปลุกปั่นหัวผม Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
What if... what if the victim wasn't spinning?แล้วถ้า... ถ้าหากเหยื่อของเราไม่ได้กำลังหมุนล่ะ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
What if the weapon was spinning?ถ้าหากอาวุธเป็นสิ่งที่หมุนอยู่ล่ะ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
If the implement striking the victim's head was spinning...ถ้าเครื่องมือกำลังหมุนกระแทกศรีษะของเหยื่อ... The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
From spinning electrons to spinning galaxies.ตั้งแต่อนุภาครังสี ยันซุปเปอร์โนวา ตั้งแต่อิเลคตรอน ยันกาแลคซี่ The Gorilla Experiment (2009)
- My head's spinning.รู้สึกเหมือนหัวมันหมุนๆ Brothers (2009)
A brotherhood of imperfect, simple souls... who want nothing more than to be voices of compassion in a world spinning out of control.... ถากไปรอบขอบ, บางครั้งอาจเพียงแค่เขียน, 503. เป็นตัวเลขแสดง, แต่สิ่งที่? Angels & Demons (2009)
Tripping out, spinning aroundสะดุดล้มจนหัวหัวหมุน Alice in Wonderland (2010)
I was spinning.ฉันหมุนอยู่ Leap Year (2010)
Just got all these questions spinning around in my head.มีแต่คำถามเรื่องนี้ วนเวียนอยู่ในหัว Hitting the Ground (2010)
* You're dead, but the world keeps spinning. ** You're dead, but the world keeps spinning. * Polly Wants a Crack at Her (2010)
And I say that as the woman who dove in front of a spinning propeller to save your child's life.และฉันพูดในฐานะของผู้หญิงคนนึง ที่ยอมเสี่ยงตายช่วยลูกสาวของคุณไว้ You Gotta Get a Gimmick (2010)
[sighs] Thank God. This compass was spinning.ขอบคุณพระเจ้า เข็มทิศมันหมุน Unpleasantville (2010)
Are we... we're spinning?นี่เรา... . เราเริ่มถ่ายหรือยัง? You Can't Handle the Truth (2010)
I am done spinning arrows. I'm rich, ha, ha.หนูไม่หมุนป้ายแล้ว หนูรวย A Simple Christmas (2010)
So he left ballet to become a spinning-on- his-head dancer.เขาเล่นโชว์เดี่ยว ควงตัวเองในท่าหมุน - เอาหัวทิ่มลง The Bones That Weren't (2010)
# Losing my head, spinning round and round ## ฉันเสียสติ หมุนไป หมุนมา # Britney/Brittany (2010)
Yeah, and that was before our kids started spinning out of control. Okay, look, I'm not moving out now.ใช่ นั่นก่อนที่ลูกๆ จะเริ่มนอกลู่นอกทาง The Homecoming Hangover (2010)
Spread by the vested interests in the government, and the private sector, and the churches, and the stock exchanges, all fabricating and spinning and telling stories that keep 300 million consumers happy and stupid and spending.แพร่ข่าวโดย ผู้มีอำนาจที่มีผลประโยชน์ให้รัฐบาล ภาคเอกชน และก็โบสถ์ และตลาดหุ้น บิดเบือนปั้นแต่ง Loyalty (2010)
But inflation has another head-spinning implication -- there ought to be more than one universe.อัตราเงินเฟ้อช่วยอธิบาย ว่าโลกที่เรารู้ว่าจะได้เข้ามาในชีวิต Is There a Creator? (2010)
That ship's just not spinning, it's wobbling.ยานลำนั้นไม่ใช่แค่หมุนนะ มันเอียงไปมาด้วย The Greater Good (2010)
Mom's probably spinning in her grave, you quitting the law and becoming a cop and all.แม่คงลิงโลด อยู่ในหลุม ที่นายเรียนจบ และได้เป็นตำรวจ Pilot (2010)
Tipler's spinning cylinder might not work, but there are massive objects in the universe that are already spinning near the speed of light -- black holes.ถังปั่น ทิพเลอ อาจไม่ทำงาน แต่มีวัตถุขนาดใหญ่ในจักรวาล ที่มีอยู่แล้วปั่นใกล้ความเร็วแสง Is Time Travel Possible? (2010)
To have a critically spinning black hole, you need a lot of angular momentum, so...ดีฉันเพียงแค่โดยทั่วไปคุณรู้ว่า ฉันตื่นเต้นมากเกี่ยว กับดาวที่ระเบิดขึ้นจริง The Riddle of Black Holes (2010)
But in just five years, super-sensitive detectors should be able to pick up the ripples in space created by two massive black holes spinning around one another.เมื่อเราพูดเกี่ยวกับวัตถุ ธรรมดาหรือคนแม้กระทั่ง พวกเขาจะไม่เหมือนกัน ฉันหมายความว่าคุณอาจ จะลองในการโคลนฉัน The Riddle of Black Holes (2010)
This propeller -- when it's spinning very, very rapidly, all you see is the central hub.ดูเหมือนว่าไม่เกินอนุภาคง่าย แต่ถ้าคุณมีกล้อง จริงๆความเร็วสูง The Riddle of Black Holes (2010)
But if you had a really high-speed camera that could catch it as it was spinning, you would discover that there's more to it than you realized.คุณจะพบว่ามีมากขึ้น ไปกว่าที่คุณตระหนัก มีใบเป็น และใบมีดจะทำให้มันดูใหญ่ The Riddle of Black Holes (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spinningA big spider was spinning a web.
spinningA police car was spinning along at a good speed.
spinningHave you ever seen a spider spinning its web?
spinningI don't know how to operate a spinning wheel.
spinningI'd still be spinning my wheels if I hadn't gotten that scholarship.
spinningMy head is spinning.
spinningShe tries so hard, but she's just spinning her wheels.
spinningThe eyes in his head see the world spinning round.
spinningWhat would happen supposing the earth stopped spinning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวิง[N] reel, See also: spool, spinning wheel, Syn. เครื่องปั่นด้าย, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องสำหรับเอาเข็ดด้ายหรือไหมสวม เมื่อเวลาสาวเส้นด้ายจะได้ออกเป็นเส้นๆ ไม่ขาดไม่ยุ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
SPINNING    S P IH1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spinning    (v) (s p i1 n i ng)
spinning-wheel    (n) - (s p i1 n i ng - w ii l)
spinning-wheels    (n) - (s p i1 n i ng - w ii l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drücken {n} (Umformen)spinning (forming) [Add to Longdo]
Färbung {f} auf Spinnkuchen [textil.]spinning cake dyeing [Add to Longdo]
Kreisel {m} | Kreisel {pl}spinning top; whipping top | whipping tops [Add to Longdo]
Spinnerei {f} | Spinnereien {pl}spinning | spinnings [Add to Longdo]
Spinnfaden {m}spinning thread [Add to Longdo]
Spinnmaschine {f} | Spinnmaschinen {pl}spinning frame | spinning frames [Add to Longdo]
Spinnrad {n} | Spinnräder {pl}spinning wheel | spinning wheels [Add to Longdo]
Wollspinnerei {f} | Wollspinnereien {pl}wool spinning mill | wool spinning mills [Add to Longdo]
drehen; kreiseln | drehend; kreiselndto spin | spinning [Add to Longdo]
schleudern; schnell drehen; wirbeln | schleudernd; schnell drehend; wirbelnd | geschleudert; schnell gedreht; gewirbeltto spin {spun; span, spun} | spinning | spun [Add to Longdo]
spinnen | spinnend | gesponnen | er/sie spinnt | ich/er/sie spann | er/sie hat/hatte gesponnen | ich/er/sie spönne; ich/er/sie spänne | Garn spinnento spin {spun; spun} | spinning | spun | he/she spins | I/he/she spun | he/she has/had spun | I/he/she would spin | to spin yarn [Add to Longdo]
umspinnen | umspinnend | umspinntto spin round | spinning round | spins round [Add to Longdo]
Mir dreht sich alles im Kopf.My head is spinning. [Add to Longdo]
Mir dreht sich der Kopf.My head is spinning. [Add to Longdo]
Mir raucht der Kopf.My head is spinning. [Add to Longdo]
Drehsprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin [Add to Longdo]
Saltosprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin [Add to Longdo]
Durchdrehen {n}spinning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
スピニングリール[, supininguri-ru] (n) spinning reel [Add to Longdo]
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers [Add to Longdo]
ミュール[, myu-ru] (n) (1) mule (animal); (2) mule (women's footwear); (3) spinning mule; Compton's mule [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
貝独楽[ばいごま;べいごま;べえごま;ベーゴマ, baigoma ; beigoma ; beegoma ; be-goma] (n) (uk) spinning top (traditionally made of Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
逆回転[ぎゃくかいてん, gyakukaiten] (n) spinning the opposite way; backspin (tennis, baseball); counter [Add to Longdo]
曲独楽[きょくごま, kyokugoma] (n) top; spinning tricks [Add to Longdo]
空回り[からまわり, karamawari] (n,vs) racing (of an engine); spinning one's wheels; fruitless effort [Add to Longdo]
絹糸紡績[けんしぼうせき, kenshibouseki] (n) silk spinning [Add to Longdo]
混紡[こんぼう, konbou] (n,vs) mixed yarn; mixed spinning; (P) [Add to Longdo]
皿回し[さらまわし, saramawashi] (n) plate-spinning trick; plate spinner [Add to Longdo]
糸掛け;糸掛[いとかけ, itokake] (n) thread guard (e.g.in a spinning machine) [Add to Longdo]
糸車[いとぐるま, itoguruma] (n) spinning wheel [Add to Longdo]
出糸管[しゅっしかん, shusshikan] (n) (obsc) (See 糸疣) spinnerule (small spinning tube on a spinneret) [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) [Add to Longdo]
上蔟[じょうぞく, jouzoku] (n,vs) spinning of cocoons; the silkworm's last sleep [Add to Longdo]
製糸[せいし, seishi] (n) spinning; silk reeling; filature [Add to Longdo]
製麻[せいま, seima] (n) flax (hemp) spinning; hemp dressing [Add to Longdo]
転法輪[てんぼうりん, tenbourin] (n) (See 法輪) expounding the teachings of Buddha; spinning the dharma wheel [Add to Longdo]
独楽[こま, koma] (n) spinning top; (P) [Add to Longdo]
分社化[ぶんしゃか, bunshaka] (n,vs) company split-up; spinning off of a separate company [Add to Longdo]
紡ぎ歌[つむぎうた, tsumugiuta] (n) spinning song [Add to Longdo]
紡機[ぼうき, bouki] (n) spinning machine [Add to Longdo]
紡糸[ぼうし, boushi] (n) spinning; spun cotton (wool) [Add to Longdo]
紡車[ぼうしゃ, bousha] (n) spinning wheel [Add to Longdo]
紡織[ぼうしょく, boushoku] (n) spinning and weaving; (P) [Add to Longdo]
紡績[ぼうせき, bouseki] (n,vs) spinning; (P) [Add to Longdo]
紡績機械[ぼうせききかい, bousekikikai] (n) spinning machine; spinning machinery [Add to Longdo]
紡績工[ぼうせきこう, bousekikou] (n) a spinner; spinning mill employee [Add to Longdo]
紡績工場[ぼうせきこうじょう, bousekikoujou] (n) spinning mill; cotton mill [Add to Longdo]
綿紡[めんぼう, menbou] (n) cotton spinning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, ] lathe operator; spinning wheel worker [Add to Longdo]
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, / ] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke) [Add to Longdo]
纺织[fǎng zhī, ㄈㄤˇ ㄓ, / ] spinning and weaving [Add to Longdo]
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ, / ] spinning wheel [Add to Longdo]
织纴[zhī rèn, ㄓ ㄖㄣˋ, / ] spinning and weaving [Add to Longdo]
陀螺[tuó luó, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, ] gyroscope; spinning top [Add to Longdo]
头昏眼晕[tóu hūn yǎn yūn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄣ, / ] head spinning and blurred vision; giddy; in a faint [Add to Longdo]
头昏眼暗[tóu hūn yǎn àn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄢˋ, / ] head spinning and eyes dark (成语 saw); dizzy; fainting; vertigo [Add to Longdo]
骨碌碌[gǔ lù lù, ㄍㄨˇ ㄌㄨˋ ㄌㄨˋ, ] (onomat.) rolling around; spinning; also spoken pr. gu3 lu1 lu1 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spin \Spin\ (sp[i^]n), v. t. [imp. & p. p. {Spun}(Archaic imp.
   {Span}); p. pr. & vb. n. {Spinning}.] [AS. spinnan; akin to
   D. & G. spinnen, Icel. & Sw. spinna, Dan. spinde, Goth.
   spinnan, and probably to E. span. [root]170. Cf. {Span}, v.
   t., {Spider}.]
   1. To draw out, and twist into threads, either by the hand or
    machinery; as, to spin wool, cotton, or flax; to spin
    goat's hair; to produce by drawing out and twisting a
    fibrous material.
    [1913 Webster]
 
       All the yarn she [Penelope] spun in Ulysses' absence
       did but fill Ithaca full of moths.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw out tediously; to form by a slow process, or by
    degrees; to extend to a great length; -- with out; as, to
    spin out large volumes on a subject.
    [1913 Webster]
 
       Do you mean that story is tediously spun out?
                          --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   3. To protract; to spend by delays; as, to spin out the day
    in idleness.
    [1913 Webster]
 
       By one delay after another they spin out their whole
       lives.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to turn round rapidly; to whirl; to twirl; as, to
    spin a top.
    [1913 Webster]
 
   5. To form (a web, a cocoon, silk, or the like) from threads
    produced by the extrusion of a viscid, transparent liquid,
    which hardens on coming into contact with the air; -- said
    of the spider, the silkworm, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) To shape, as malleable sheet metal, into a hollow
    form, by bending or buckling it by pressing against it
    with a smooth hand tool or roller while the metal
    revolves, as in a lathe.
    [1913 Webster]
 
   {To spin a yarn} (Naut.), to tell a story, esp. a long or
    fabulous tale.
 
   {To spin hay} (Mil.), to twist it into ropes for convenient
    carriage on an expedition.
 
   {To spin street yarn}, to gad about gossiping. [Collog.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spinning \Spin"ning\,
   a. & n. from {Spin}.
   [1913 Webster]
 
   {Spinning gland} (Zool.), one of the glands which form the
    material for spinning the silk of silkworms and other
    larvae.
 
   {Spinning house}, formerly a common name for a house of
    correction in England, the women confined therein being
    employed in spinning.
 
   {Spinning jenny} (Mach.), an engine or machine for spinning
    wool or cotton, by means of a large number of spindles
    revolving simultaneously.
 
   {Spinning mite} (Zool.), the red spider.
 
   {Spinning wheel}, a machine for spinning yarn or thread, in
    which a wheel drives a single spindle, and is itself
    driven by the hand, or by the foot acting on a treadle.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top