Search result for

*species*

(292 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: species, -species-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
species[N] ประเภท, See also: ชนิด, Syn. class, genus, order, rank, sort, type
subspecies[N] ชนิดย่อย (พืช, สัตว์), See also: จำพวกย่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecospeciesn. พันธุ์ที่ประกอบด้วยพันธุ์ผสมของecotypes
species(สพี'ชีซ,-สพี'ซีซ) n.ชนิด, (พืช) ชนิดของสกุลพืช,จำพวก, -Phr. (the species มนุษย์ มนุษยชาติ) pl. species

English-Thai: Nontri Dictionary
species(n) ชนิด,พันธ์,จำพวก,รูปแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speciesชนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
speciesพรรณ, ชนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speciesชนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
speciesชนิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subspeciesชนิดย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological speciesชนิดทางชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coenospeciesชนิดทางนิเวศน์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speciesชนิดพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Endangered speciesสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Species diversityความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต [TU Subject Heading]
Endangered Species สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floraอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ [การทูต]
Autologous Speciesสัตว์พันธุ์เดียวกัน [การแพทย์]
Catalytic Speciesสารเร่งปฎิกิริยา [การแพทย์]
Clostridium Speciesพวกคลอสตริเดียม [การแพทย์]
Species of Cloudsประเภทของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
speciesสปีชีส์, ชนิด, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sub speciesซับสปีชีส์, กลุ่มย่อยของสปีชีส์สมาชิกของกลุ่มย่อยนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันบางประการ  แต่ความแตกต่างนั้นยังไม่มากจนถึงขั้นที่จะแบ่งออกเป็นสปีชีส์ใหม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inocybe Speciesเห็ดตระกูลอิโนซัยเบ [การแพทย์]
Interspecies Barriersพรมแดนของสปีชี่ส์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
We plan on using it to breed endangered species.เรามีโครงการจะผสมพันธุ์ สายพันธุ์อันตรายบางชนิด Superhero Movie (2008)
And this species of dragonfly has enormous strength for its size.และความพิเศษของแมลงปอ โดยมันมีความแข็งแรง\ มากกว่าขนาดของมัน Superhero Movie (2008)
And here we've injected the DNA from all three species into seven new genetically-enhanced super dragonflies.และเราได้ฉีดดีเอ็นเอสามสายพันธุ์ ให้กับเจ้าเจ็ดตัวนี้ ด้วยสุดยอดพันธุกรรมใหม่ สุดยอดแมลงปอ Superhero Movie (2008)
But you stay invisible too long, the human race starts to look like another species, so you venture out, you observe, and then you return to your invisible world, like a ghost.แต่ถ้าคุณไม่ปรากฏตัวบ้าง,พวกผู้คน จะเริ่มมองคุณเป็นสัตว์ประหลาด ถ้าต้องออกไปเสี่ยงภัยภายนอก คุณต้องเป็นคนช่างสังเกต และเมื่อคุณต้องกลับ สู่โลกล่องหน Bangkok Dangerous (2008)
Which species do you think is doing it if you think it's true?คุณคิดว่าจำพวกไหนที่ทำเรื่องนี้ ถ้าคุณคิดว่ามันจริง The Happening (2008)
Plants have the ability to communicate with other species of plants.พืชสามารถสื่อสารกับพืชจำพวกอื่นได้ The Happening (2008)
Now, plants and trees just can't pick up and move when they feel threatened, like other species.พืชและต้นไม้ เก็บของและย้ายที่ไม่ได้ เมื่อพวกมันรู้สึกถูกคุกคาม เหมือนสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น The Happening (2008)
- and catalog plant species? - Now you're talking.พี่ไม่รู้เรื่องพืชผักสักอย่าง นอกจากที่เอามาทำเค้ก! Bedtime Stories (2008)
No, honey, this is a very special book that will open your mind to the curious way of the male species.ไม่ใช่จ้ะ นี่เป็นหนังสือพิเศษ มันจะเปิดให้ลูกเห็นว่า พวกผู้ชายเป็นยังไง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We can't risk the survival of this planet for the sake of one species.เราไม่อาจเสี่ยงเรื่อง ความอยู่รอดของดาวดวงนี้ เพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต The Day the Earth Stood Still (2008)
They're saving as many species as they can.มารับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่รับได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
They are a vital ancestor of all yesterday's and today's plant species.พวกมันคือบรรพบุรุษที่สำคัญ ของเผ่าพันธุ์พืชในอดีตและปัจจุบัน Home (2009)
All the successive species on Earth have drunk the same water.เผ่าพันธุ์ต่างๆทั้งหมดบนโลก ดื่มน้ำเดียวกัน Home (2009)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
In the chain of species, trees are a pinnacle, a perfect, living sculpture.ในบรรดาสายพันธ์ทั้งหมด ต้นไม้คือจุดสูงสุด เป็นประติมากรรมชีวิตที่สมบูรณ์แบบ Home (2009)
How many species are we aware of?มีชีวิตกี่สายพันธ์ที่เราตระหนักถึง... Home (2009)
In the great adventure of life on Earth, every species has a role to play, every species has its place.ในการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของชีวิตบนโลก, ทุกสายพันธุ์มีบทบาท ในการดำเนินชีวิต, ทุกสายพันธุ์มีที่ของตน Home (2009)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
We are like every species on Earth.พวกเราก็เหมือนกับทุกๆสายพันธุ์บนโลก Home (2009)
The forest diversity was replaced by a single species, the oil palm.ความหลากหลายของป่าถูกแทนที่ ด้วยเผ่าพันธุ์เดียวคือ ต้นปาล์ม Home (2009)
Is excessive exploitation of our resources threatening the lives of every species?การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสุดขั้วนี้ ทำให้ชีวิตทุกสายพันธุ์ถูกคุกคามใช่หรือไม่? Home (2009)
By 2050, a quarter of the Earth's species could be threatened with extinction.ในปี 2050 1 ใน 4 ส่วนของสิ่งมีชีวิตในโลก อาจถูกคุกคามจนสูญพันธุ์ Home (2009)
30% have disappeared. They are an essential link in the chain of species.มันเปรียบเสมือนสายใยที่สำคัญ ในสายโซ่แห่งเผ่าพันธุ์ Home (2009)
They create spaces where human activity is in step with the preservation of species, soils and landscapes.พวกเขาสร้างพื้นที่ ที่ซึ่งกิจกรรมของมนุษย์ ก้าวไปเพื่อการอนุรักษ์ชีวิต ดิน,และภูมิประเทศ Home (2009)
We still have half the world's forests, thousands of rivers, lakes and glaciers, and thousands of thriving species.เรายังเหลือป่าอีกครึ่งโลก แม่น้ำ, ทะเลสาบและธารน้ำแข็งนับพัน และสิ่งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นนับพัน Home (2009)
Well, we're an endangered species.ก็คงเพราะเราเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญสิ้นมั๊ง Chapter Five 'Exposed' (2009)
A species much like our own.เผ่าพันธุ์ที่ช่างเหมือนกับพวกเรา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Not to mention interspecies prostitution, and they also dealt in alien weaponry.นี่ยังไม่ได้กล่าวถึง โสเภณีที่หากินกับพวกต่างดาว และพวกเขาก็ค้าขายอาวุธสงครามกับพวกต่างดาวด้วย District 9 (2009)
Our mission is to assurw the continuity of our species.จุดหมายของเราคือทำให้ เผ่าพันธุ์ของเราดำรงอยู่ 2012 (2009)
"Key West sees 10 species go extinct. " Yep.คีย์เวสต์ (แคลิฟอร์เนีย) สัตว์ 10 ชนิดสูญพันธ์ When the Levee Breaks (2009)
But we're not even the same species.เราไม่ใช่ประเภทเดียวกันด้วยซํ้า When the Levee Breaks (2009)
The ones you call the Wilberforces were a predatory species.ที่คุณเรียกวิลเบอร์ฟอร์ดนั่นไง สายพันธุ์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร Under the Mountain (2009)
We have never had a convincing reason why this species is so special.เพื่อจะได้ให้เรื่องพวกนี้ ถูกละเลยซะ โดยเฉพาะถ้าพวกเขา เป็นพวกที่กินเนื้อพวกมัน The Cove (2009)
If saving cetacean species from extinction relies upon the International Whaling Commission, then there is no hope.วาฬกว่า 23,000 ตัวแถวนี้ที่กำลังถูกฆ่า IWC มีอำนาจจัดการ กับหนึ่งใน The Cove (2009)
There's this other species that you can't consciously communicate with, and you're both experiencing a thing that's purely for joy beyond the level of survival.ในการจัดการรวมกลุ่ม ร่วมประชุม ร่วมมือกัน แต่เหมือนว่าพวกเขาก็ไม่ ประสบความสำเร็จสักอย่าง The Cove (2009)
We keep spending billions of dollars for sending signals up into the sky, and we have a species here that can conceivably be more intelligent than we are.แสงไฟนั่น จ้ามากเลย พยายามอย่าเปิดไฟเท่าที่ทำได้ ไม่งั้นจะเห็นจากทั่วอ่าวเลย The Cove (2009)
In my opinion, this has been sufficient enough time to allow for the replenishment of species... of certain species... which were in decline and some others which were nearing extinction.โลมาสามารถที่จะเรียนรู้ ว่าจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ยังไง สื่อสารสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไง จะสร้างสรรค์จากจินตนาการ ของตัวเองยังไง The Cove (2009)
Like, some kind of species of insects that can remain dormant for decades.เหมือนแมลงบางชนิด ที่จำศีลอยู่นิ่งๆได้เป็นสิบๆปี Ben 10: Alien Swarm (2009)
They're clearly a highly adaptive species.เห็นชัดว่ามันพัฒนาตัวเองได้ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Look at these species... They stay in hiding, mostly.ดูดุร้ายนะ Adam Raised a Cain (2009)
Your species is smarter than you appear.เผ่าพันธุ์ของพวกเจ้านั้น ฉลาดกว่าที่แสดงให้เห็นนัก Defenders of Peace (2009)
Which would prevent an alien species who doesn't happen to share ancient physiology from trying to hack in, I guess.ที่ป้องกัน สปีชี่ย์ต่างดาว ้ที่โครงสร้างสรีระไม่เหมือนพวกเอนเชี่ยน แฮ็คเข้าระบบ, ผมเดานะ Justice (2009)
Bears have feet. We're the only species on earth that observes Shark Week.ขนาดฉลามเองยังไม่ได้ดู Shark Week แต่เราได้ดู Pilot (2009)
I spent many childhood years capturing them with nets, putting them in glass jars, sticking pins through them, mounting them on corrugated cardboard with Dymo labels underneath, identifying the genus and species.สมัยเด็ก ๆ ฉันใช้ที่ดักแมลง จับมันแล้วใส่ไว้ในโหลแก้ว The Jiminy Conjecture (2009)
There is no way to determine the species of the cricket without examining it.ไม่มีทางที่จะระบุพันธของจิ้งหรีดได้ The Jiminy Conjecture (2009)
It makes you wonder if we're not destined to be the last generation of our species.จะทำให้นายรู้สึกแปลกใจ ว่าเราไม่ได้ถูกกำหนด ให้เหลือพวกเรา เป็นเผ่าพันธุ์รุ่นสุดท้าย Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Our symbol needs to reflect the diversity of our school and our species.สัญลักษณ์ของเรามันจำเป็นต้องเป็นสิ่งสะท้อน ความหลากหลายของวิทยาลัยเรา รวมถึงประชากรในนั้น Football, Feminism and You (2009)
Your species is naturally mistrusting.พวกคุณเป็นเผ่าพันธุ์ โดยธรรมชาติแล้วไม่ค่อย เชื่อใจอะไร A Bright New Day (2009)
I can't believe you lived with another species all those years.ผมไม่อยากเชื่อเลย นายอยู่กับเผ่าพันธุ์อื่น ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา A Bright New Day (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speciesAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
speciesAmong these there may be new sources of food fish and new species of other creatures.
speciesButterflies of this species are now extinct.
speciesDarwin wrote "the Origin of Species".
speciesEnvironmental changes gave rise to new species.
speciesEvery time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.
speciesHalf the species are woman.
speciesIt has been estimated that, as a result of the destruction, fifty species of wildlife are disappearing from the earth each day.
speciesMany fragile species are on the verge of extinction.
speciesMany species of insects are on the verge of extinction.
speciesOne finding to emerge was that critical features differ between species.
speciesSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.
speciesThe authors state quite categorically that the female members of only a small number of species also sing.
speciesThe lion and tiger are two different species of cat.
speciesThere are 340 species of hummingbirds.
speciesThe species faded away.
speciesThe species will be made extinct by the end of this century.
speciesThe tiger is a vanishing species.
speciesThis species holds the record for long-distance migration.
speciesTiger lilies are one species of the lily family.
speciesWe are in danger of making life impossible for a large number of animal species.
speciesWe associate the name of Darwin with The Origin of Species.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยายพันธุ์[V] breed, See also: propagate species, Syn. แพร่พันธุ์, เพาะพันธุ์, Example: ปลานิลขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติตลอดทั้งปี, Thai definition: ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
พนอง[N] species of plant, See also: Shorea hypochra, Syn. ต้นพนอง, Example: ไม้ที่สำคัญในป่าเบญจพรรณก็ม เช่น ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Shorea hypochra Hance ในวงศ์ Dipterocarpaceae ชันใช้ยาเรือและอื่นๆ
สงกรานต์[N] name of species of aquatic animal, Syn. ตัวสงกรานต์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ชอบลอยตัวบนผิวน้ำในวันสงกรานต์, Notes: (สันสกฤต)
เลียบ[N] species of a tree, See also: Ficus insectica, Syn. ต้นเลียบ, Example: เด็กๆ สมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักต้นเลียบกันแล้ว, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ต้น คล้ายต้นกร่าง มักขึ้นตามต้นไม้อื่น
สละ[N] species of marine fish, Syn. ปลาสละ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides sancti ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้างและกว้างมาก มีจุดดำใหญ่อยู่บนเส้นข้างตัว 5-8 จุด ตาเล็กอยู่สูง ขนาดโตได้ถึง 1.5 เมตร
สิง[N] name of a species of snake, Syn. งูสิง, ตาโต, ตะลาน, ตาลาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูชนิดหนึ่ง ตัวยาวประมาณ 1 เมตร ตาโต เลื้อยเร็ว ออกหากินเวลากลางวัน ไม่มีพิษ
สายพันธุ์[N] breed, See also: stock, strain, pedigree, race, species, type, Example: ซีพีเป็นกลุ่มบริษัทผูกขาดสายพันธุ์สัตว์และพืช, Count unit: สายพันธุ์
เทียน[N] species of balsam plant, See also: Impatiens balsamina (Balsaminaceae), Syn. ต้นเทียน, เทียนบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Impatiens balsamina Linn. ในวงศ์ Balsaminaceae ลำต้นอวบดอกมีสีต่างๆ กัน เช่น ขาว ชมพู ม่วง
นางรำ[N] species of plant, See also: telegraph plant, Syn. กระช้อยนางรำ, ช้อยนางรำ, ช้อยช่างรำ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Codariocalyx motorius Ohashi ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ใบคู่ล่างเล็กกว่าและกระดิกไหวไปมาได้
เข[N] species of plant, Syn. กะแล, ต้นเข, Example: สีเหลืองของไหมได้มาจากแก่นของต้นเข, Thai definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา
ไข่[N] name of a species of banana, See also: fruit of the plant of the genus Musa Acuminata Colla, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
ไข่หิน[N] species of water plant, See also: Nostochopsis lobatus Wood, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
เขียด[N] species of a small green frog, Example: ปลา กบ และเขียดตามท้องนาเป็นอาหารอันอุดมสมบูรณ์สำหรับชาวนา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับกบแต่มักมีขนาดเล็กกว่า ในประเทศไทยมีหลายชนิด
ลัง[N] species of marine fish, See also: Rastrelliger brachysomus, Syn. ปลาลัง, Example: ปลาลังมีครีบฝอยจำนวน 5 ครีบ อยู่ถัดไปทางโคนหาง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง รูปร่างลักษณะคล้ายปลาทู แต่ขนาดใหญ่และลำตัวแคบกว่าเล็กน้อย ข้างตัวมีลายเส้น มีชุกชุมในบริเวณห่างฝั่ง
ปาทังกา[N] patanga, See also: a species of grasshoppers, locust, Syn. ตั๊กแตนปาทังกา, Example: ตั๊กแตนปาทังกาเป็นศัตรอันดับหนึ่งของต้นข้าวโพด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตั๊กแตนชนิด Patanga succincta ในวงศ์ Acrididae ตัวยาว 6 - 7 เซนติเมตร กว้าง 7 - 8 มิลลิเมตร สีแตกต่างกันไปเป็นสีน้ำตาล น้ำตาลแก่ แดงปนเขียว มีแถบสีครีมทอดจากหน้าไปสันหลังปล้องอกจนถึงปีก ใต้ตามีแถบสีครีมยาวเรียวรูปดาบ ปีกมีรอยจุดและรอยด่างกระจายทั่วไป
แฝกหอม[N] elephant grass, See also: species used medicinally, Syn. แฝก, ต้นแฝกหอม, Example: ชาวบ้านกำลังนำใบแฝกหอมมามุงหลังค้าบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบใช้มุงหลังคา รากใช้ทำยาได้
พรรณ[N] kind, See also: category, species, type, variety, Syn. ชนิด, ประเภท, Example: พรรณไม้น้ำหลายชนิดเป็นต้นไม้พื้นเมืองของไทยและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พันธุ์[N] seeds, See also: strain, species, heredity, Syn. ชนิด, จำพวก, กลุ่ม, ตระกูล, ประเภท, พวก, สาย, Example: ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นที่นิยมที่สุดของนักกินผลไม้ไทย, Thai definition: ชนิดหรือวงศ์ของพืช
พิกัน[N] a species of tree, Syn. ต้นพิกัน, ดอกพิกัน, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อต้นไม้ ดอกหอมเหมือนพิกุล แต่ดอกใหญ่กว่า
ภังคี[N] tree, See also: species of plant, Syn. ต้นภังคี, เจตภังคี, Thai definition: ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
แป้น[N] species of orange, Syn. ส้มแป้น, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อส้มพันธุ์หนึ่งของชนิด Citrus reticulata Blanco ลูกแป้นๆ
ปุด[N] species of wild ginger, See also: Archasma megalocheilos, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าชนิดหนึ่ง
มิ้ม[N] species of small bee, See also: Apis florae, Syn. มิ่ม, นิ่ม, นิ้ม, Example: มิ้มชอบทำรังเล็กๆ อยู่ตามกอไผ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด Apis florea ผึ้งงานยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อกกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทำรังในที่โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยวๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง 30 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป
แป้น[N] Citrus reticulata Blanco, See also: a species of orange, Syn. ส้มแป้น, Example: สวนส้มของคุณยายมีส้มหลายชนิด ส้มแป้นก็มี, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อส้มพันธุ์หนึ่งของชนิด Citrus reticulata Blanco
โป๊ยเซียน[N] name of species of plant, Syn. ต้นโป๊ยเซียน, ว่านเศรษฐีจีน, Example: เขาว่าโป๊ยเซียนถ้ามี 8 ดอกถือเป็นสิ่งดี, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ดอกเล็กสีแดง ต้นเป็นเหลี่ยม หนามแหลม
มิ้ม[N] species of small bee, See also: Apis florae, Syn. มิ่ม, นิ่ม, นิ้ม, Example: มิ้มชอบทำรังเล็กๆ อยู่ตามกอไผ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด Apis florea ผึ้งงานยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อกกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทำรังในที่โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยวๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง 30 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป
แวววิเชียร[N] Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant), Syn. ต้นแวววิเชียร, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Angelonia goyazensis Benth. ในวงศ์ Scrophulariaceae ใบเรียวยาว ดอกออกตามง่ามใบ มีสีต่างๆ เช่น ม่วงแก่ ม่วงอ่อน ขาว ใบและดอกมีกลิ่น
สมอ[N] myrobalan, See also: species of Thai medicinal tree, Syn. ต้นสมอ, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Terminalia วงศ์ Combretaceae ใช้ทำยาได้ เช่น สมอไทย (T. chebula Retz.), สมอพิเภก (T. bellirica Roxb.), สมอดีงู (T. citrina Roxb. ex Flem.)
ตากวาง[N] species of bamboo, See also: kind of bamboo, Gigantochloa kurzii Gamble (Graminar), Syn. ต้นไผ่, ไผ่ตากวาง, Example: คุณยายอยากได้ตากวางมาประดับที่ระเบียงบ้าน, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa kurzii Gamble และชนิด G. apus (Roem. et Schult.) Kurz ในวงศ์ Gramineae
ตาเดียว[N] name of species of fish, See also: Cynoglossus lingua, Example: ปลาที่ติดเบ็ดขึ้นมา เป็นปลาตาเดียวเสียส่วนใหญ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาในอันดับ Pleuronectiformes (Heterosomata) มีหลายวงศ์หลายสกุล เช่น ชนิด Psettodes erumei, Pseudorhombus arsius, Cynoglossus lingua พบทั้งในทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด มีขนาดแตกต่างกันมาก คืออาจยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร
ตะลีตะลาน[N] Anoplolepsis longipes, See also: species of harmless red ant, Syn. ตาลาน, ตะลาน, Thai definition: ชื่อมดหลายชนิดในวงศ์ Formicidae ตัวสีน้ำตาลแดงคล้ายมดแดง ยาว 4 - 5 มิลลิเมตร ขายาว วิ่งเร็ว ไม่มีพิษ ส่วนใหญ่เป็นชนิด Anoplolepsis longipes
ตะกรุม[N] kind of tree, See also: a species of Thai medicinal plant, Syn. ต้นตะกรุม, Example: ต้นตะกรุมเอามาทำยาได้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้ทำยาได้
ตะค้าน[N] species of creeping plant, See also: species of wild pepper, used as an intestinal tonic, Syn. สะค้าน, ตะค้าน, Example: ตะค้านเป็นไม้เถาใช้ทำยาได้, Count unit: เถา,ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งในสกุล Piper วงศ์ Piperaceae ใช้ทำยาได้
ตำลึง[N] Coccinia grandis (Cucurbitaceae), See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla), Syn. ต้นตำลึง, ผักตำลึง, Example: ตำลึงเป็นผักที่มีวิตามินเอสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Coccinia grandis Voigt ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ใช้ใบและยอดเป็นผัก
ตลับ[N] name of a species mollusk, Example: เรากินหอยตลับผัดพริกสดกันเป็นประจำทุกอาทิตย์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบคู่ชนิด Meretrix meretrix ในวงศ์ Veneridae เปลือกหนาเป็นมัน ฝังตัวอยู่ตามหาดทรายในทะเลเขตร้อน
ตุ้ม[N] species of insect, Syn. ตุ๊ดตู่, แมงช้าง, แมลงช้าง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตัวอ่อนของแมลง รูปร่างอ้วนป้อม มีขนเป็นกระจุกตามลำตัว ขากรรไกรหน้ายาวยื่นและโค้งเหมือนงาช้าง ฝังตัวอยู่ในหลุมทรายซึ่งขุดเป็นรูปกรวย เพื่อล่อให้มดหรือสัตว์เล็กๆ ตกลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ จะได้จับกินเป็นอาหาร
แต้[N] species of large tree, See also: sindora siamensis, Syn. ต้นมะค่าแต้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยคู่ปลายใหญ่กว่าคู่อื่น ฝักแบนค่อนข้างบาง มีหนามแหลมทั้ง 2 ด้าน เนื้อไม้สีน้ำตาลเข้ม, Notes: (ถิ่นอีสาน)
ไต่ไม้[N] name of a species of little bird, Syn. นกไต่ไม้, Count unit: ตัว, พันธุ์, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่ง ตัวเล็ก หางสั้น ปากแหลม ชอบไต่จากยอดไม้ลงมาสู่โคลนโดยเอาหัวลง กินหนอนและแมลงในเปลือก ทำรังในโพรงไม้
ทองแดง[N] a species of cricket, Thai definition: ชื่อจิ้งหรีดชนิด Gryllus testaceus ในวงศ์ Gryllidae ตัวยาวประมาณ 2.8 เซนติเมตร อกกว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร โดยทั่วไปสีน้ำตาลทั้งตัว โดยเฉพาะด้านล่างของหัว อก ท้อง และขา ส่วนทางด้านหลังสีน้ำตาลปนแดง ลายปีกเป็นเส้นสีน้ำตาลยาวเกือบตลอด
ทองปลายแขน[N] a species of mango, Syn. มะม่วงทองปลายแขน, Example: พ่อปลูกมะม่วงทองปลายแขนไว้หลายสิบต้น, Count unit: ต้น, ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica Linn. ผลยาว ปลายงอ
ทองดำ[N] a species of mango, Syn. มะม่วงทองดำ, Example: สวนนี้ปลูกแต่มะม่วงพันธุ์ทองดำ, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica Linn. เปลือกสีเขียวค่อนข้างดำ
ทางมะพร้าว[N] name of a species of snake, Syn. งูทางมะพร้าว, ก้านมะพร้าว, งูก้านมะพร้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูชนิด Elaphe radiata ในวงศ์ Colubridae ไม่มีพิษ ท่อนหัวมีลายยาว ตามลำตัวสีดำขาว ท่อนหางสีน้ำตาลแดง
บอระเพ็ด[N] Tinospora cordifolia, See also: species of climber, Example: เด็กๆ ถูกครูทำโทษโดยให้อมบอระเพ็ด, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Tinospora crispa Miers ในวงศ์ Menispermaceae เถาเป็นตุ่ม รสขม ใช้ทำยาได้
บุ้งจีน[N] A species of white-stemmed Ipomoea, Syn. ผักบุ้งจีน, Example: แม่ลองซื้อผักบุ้งจีนมาแกงเทโพแทนผักบุ้งไทย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อผักบุ้งพันธุ์หนึ่ง ดอกสีขาว
เบญจกูล[N] five species of Thai medicine, Example: ยาบำรุงธาตุทั่วไปมีส่วนประกอบของเบญจกูลรวมอยู่ด้วย, Thai definition: เครื่องยา 5 อย่าง คือ ขิง ดีปลี ช้าพลู สะค้าน เจตมูลเพลิง
รงกุ์[N] species of deer, Thai definition: ชื่อสัตว์ในพวกเนื้อชนิดหนึ่ง
ร้า[N] a species of bird of the heron family, Syn. นกอีร้า, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่ง รูปคล้ายนกยาง
ยอดด้วน[N] species of creeper(sarcostimma acidum), Syn. เถาหัวด้วน, Count unit: ต้น, Thai definition: พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง
ช่างทอง[N] name of a species of birds, Syn. นกช่างทอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ชนิดหนึ่ง[n. exp.] (chanit neung) EN: a species   FR: une espèce [f]
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: species of sea fish   
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot   FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
ขยายพันธุ์[v. exp.] (khayāi phan) EN: breed ; propagate species   
เหล่า[n.] (lao) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number   FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort   FR: sorte [f] ; genre [m]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event   FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
สายพันธุ์[n.] (sāiphan) EN: breed ; stock ; strain ; pedigree ; race ; species ; type ; gene   
สปีชีส์[n.] (sapīchī) EN: species   FR: espèce [f]
ทองดำ[n. exp.] (thøng dam) EN: thongdam [species of mango]   FR: thongdam [variété de mangue]
ทองปลายแขน[n.] (thøng plāikhaēn) EN: [species of mango]   FR: [variété de mangue]
ตระกูล[n.] (trakūn) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species   FR: famille [f] ; lignée [f] ; race [f] ; pedigree [m] ; généalogie [f] ; lignage [m] ; parentage [m] (vx) ; clan [m]
ว่านมหาเมฆ[n.] (wānmahāmēk) EN: species of sedge   
ว่านเศรษฐีจีน[n. exp.] (wān sētthī Jīn) EN: name of species of plant   
ยอดด้วน[n.] (yøt dūan) EN: species of creeper   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIES    S P IY1 SH IY0 Z
SPECIES'    S P IY1 SH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
species    (n) (s p ii1 sh ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abart {f}subspecies [Add to Longdo]
Art {f}species [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f} [biol.]diversity of species [Add to Longdo]
Artenzahl {f}number of species [Add to Longdo]
Artgenosse {m}member of the same species [Add to Longdo]
Ausbreitung {f} in neue Lebensräume (einer Tierart) [biol.]radiation (of a species) [Add to Longdo]
Fischart {f} | Fischarten {pl} | strömungsliebende Fischartenfish species | fish species | rheophile fish species [Add to Longdo]
Gattung {f}genus; species; kind; type [Add to Longdo]
Holzart {f}wood species [Add to Longdo]
Lebensraum {m}; Heimat {f} [biol.] | Schutz natürlicher Lebensräume | alltäglicher Lebensraum (eines Tiers) | Ausbreitung in neue Lebensräume (einer Tierart)habitat | habitat conservation | home range (of an animal) | radiation (of a species) [Add to Longdo]
Pflanzenart {f}plant species; species of plant [Add to Longdo]
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species [Add to Longdo]
Spezies {f}; Art {f}; Sorte {f}species [Add to Longdo]
Tiefseearten {pl} [biol.]deep sea species [Add to Longdo]
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species [Add to Longdo]
Unterart {f}; Unterarten {pl} [biol.]subspecies {pl} [Add to Longdo]
Verteilung {f}; Ausbreitung {f} (einer Tierart)range; distribution (of a species) [Add to Longdo]
artenreich {adj}rich in species [Add to Longdo]
artgerecht {adj}appropriate to the species; species-appropriate [Add to Longdo]
gefährdet {adj} | gefährdete Artenendangered | endangered species [Add to Longdo]
nächtlich; nachtaktiv; nokturn {adj} | nachtaktive Artennocturnal | nocturnal species [Add to Longdo]
Gegentönung {f}; Tarntönung {f} (von Meerestieren) [zool.]countershading (of marine species) [Add to Longdo]
Gemeiner Delfin {m}; Gewöhnlicher Delfin {m}; Unterarten: Kurzschnauzen Gemeiner Delfin {m}; Langschnauzen Gemeiner Delfin {m} [zool.]common dolphin; saddleback dolphin; criss-cross dolphin; hourglass dolphin; cape dolphin; white-bellied porpoise; subspecies: short-beaked common dolphin; long-beaked common dolphin (Delphinus delphis; Delphinus capensis) [Add to Longdo]
Zwergblauwal {m} (südliche Blauwal-Unterart) [zool.]pygmy blue whale (southern blue whale subspecies) (Balaenoptera musculus brevicauda) [Add to Longdo]
Zwergwal {m} (südliche Unterart) [zool.]minke whale (southern subspecies) (Balaenoptera bonaerensis; Balaenoptera acutorostrata bonaerensis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
すだ椎[すだじい;スダジイ, sudajii ; sudajii] (n) (uk) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River) [Add to Longdo]
アーモンドスネークヘッド[, a-mondosune-kuheddo] (n) Channa lucius (species of snakehead fish) [Add to Longdo]
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[, aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish) [Add to Longdo]
アイスポットクテノポマ[, aisupottokutenopoma] (n) eyespot ctenopoma (species of freshwater fish, Ctenopoma ocellatum) [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top [Add to Longdo]
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi) [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
アエクィデンスメタエ[, aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae) [Add to Longdo]
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
アカボウ[, akabou] (n) Bodianus cylindriatus (species of hogfish) [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アクイロニウム[, akuironiumu] (n) Aulonocara aquilonium (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae) [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚种[yà zhǒng, ㄧㄚˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] subspecies (taxonomy) [Add to Longdo]
古人类[gǔ rén lèi, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] ancient humanoid species such as Homo erectus, Neanderthal man etc [Add to Longdo]
品族[pǐn zú, ㄆㄧㄣˇ ㄗㄨˊ, ] strain (of a species) [Add to Longdo]
品系[pǐn xì, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧˋ, / ] strain (of a species) [Add to Longdo]
单源多倍体[dān yuán duō bèi tǐ, ㄉㄢ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, / ] autopolyploid (polyploid with chromosomes of single species) [Add to Longdo]
国家一级保护[Guó jiā yī jí bǎo hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄧ ㄐㄧˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] Grade One State protected (species) [Add to Longdo]
外来物种[wài lái wù zhǒng, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] an introduced species [Add to Longdo]
斑羚[bān líng, ㄅㄢ ㄌㄧㄥˊ, ] Nemorhaedus goral, a species of antelope found in Xinjiang [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] fir tree (many species, including Abies firma) [Add to Longdo]
模式标本[mó shì biāo běn, ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, / ] type specimen (used to define a species) [Add to Longdo]
槟子[bīn zi, ㄅㄧㄣ ㄗ˙, / ] binzi; a species of apple which is slightly sour and astringent [Add to Longdo]
江蓠[jiāng lí, ㄐㄧㄤ ㄌㄧˊ, / ] red algae; Gracilaria, several species, some edible; Japanese ogonori) [Add to Longdo]
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, / ] endangered (species); in imminent danger; critically ill [Add to Longdo]
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / 貿] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
物种[wù zhǒng, ˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] species [Add to Longdo]
物种起源[wù zhǒng qǐ yuán, ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄑㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] Charles Darwin's Origin of Species [Add to Longdo]
珍禽奇兽[zhēn qín qí shòu, ㄓㄣ ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧˊ ㄕㄡˋ, / ] rare animals and birds; protected species [Add to Longdo]
异源多倍体[yì yuán duō bèi tǐ, ㄧˋ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, / ] allopolyploid (polyploid with chromosomes of different species) [Add to Longdo]
禽类[qín lèi, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] bird species; birds [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] seed; breed; species; race; strain; kind; type; sort; classifier meaning kind, type, sort; classifier for languages [Add to Longdo]
种公畜[zhǒng gōng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄨˋ, / ] stud; male breeding stock (of animal species) [Add to Longdo]
种差[zhǒng chā, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄚ, / ] determinant (characteristic of a species) [Add to Longdo]
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, / ] breeding stock (of animal species); stud [Add to Longdo]
种群[zhǒng qún, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄩㄣˊ, / ] population (of a species); community (of animals or plants) [Add to Longdo]
种类[zhǒng lèi, ㄓㄨㄥˇ ㄌㄟˋ, / ] kind; genus; type; category; variety; species; sort; class [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] species of bamboo [Add to Longdo]
绝种[jué zhǒng, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] extinct (species); extinction [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] species of water plant [Add to Longdo]
叶脉序[yè mài xù, ㄧㄝˋ ㄇㄞˋ ㄒㄩˋ, / ] leaf venation (botany); the pattern of veins on a leaf, characteristic of each species [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] Osmunda regalis, a species of fern [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, / ] red algae; Gracilaria, several species, some edible; Japanese ogonori; arch. used for vanilla-like herb [Add to Longdo]
虎斑鹦鹉[hǔ bān yīng wǔ, ㄏㄨˇ ㄅㄢ ˇ, / ] budgerigar (genus Psittacella, several species); budgie [Add to Longdo]
蜻蛉目[qīng líng mù, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies [Add to Longdo]
蜻蜓[qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, ] dragonfly (common spoken term); Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies [Add to Longdo]
蜻蜓目[qīng tíng mù, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies [Add to Longdo]
达尔文[Dá ěr wén, ㄉㄚˊ ㄦˇ ㄨㄣˊ, / ] Charles Darwin (1809-1882), British biologist and author of the Origin of Species 物種起源|物种起源; Darwin, capital of Australian Northern Territory 北領地|北领地 [Add to Longdo]
陆生[lù shēng, ㄌㄨˋ ㄕㄥ, / ] terrestrial (animal, species) [Add to Longdo]
双蕊兰[shuāng ruǐ lán, ㄕㄨㄤ ㄖㄨㄟˇ ㄌㄢˊ, / ] double-stamen orchid (Diplandrorchis sinica S.C. Chen), an endangered species [Add to Longdo]
雷鸟[léi niǎo, ㄌㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] capercaillie (Lagopus, several species); thunderbird (in native American mythology) [Add to Longdo]
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]
食肉类[shí ròu lèi, ㄕˊ ㄖㄡˋ ㄌㄟˋ, / ] carnivorous species [Add to Longdo]
食蚁兽[shí yǐ shòu, ㄕˊ ㄧˇ ㄕㄡˋ, / ] ant-eater (several different species) [Add to Longdo]
鳑鲏[páng pí, ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] small carp (Rhodeus sinensis and several other species) [Add to Longdo]
鹪鹩[jiāo liáo, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄠˊ, / ] wren, Troglodytes troglodytes, many Chinese and Himalayan species [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅ, shu] species [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Species \Spe"cies\, n. sing. & pl. [L., a sight, outward
   appearance, shape, form, a particular sort, kind, or quality,
   a species. See {Spice}, n., and cf. {Specie}, {Special}.]
   1. Visible or sensible presentation; appearance; a sensible
    percept received by the imagination; an image. [R.] "The
    species of the letters illuminated with indigo and
    violet." --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
       Wit, . . . the faculty of imagination in the writer,
       which searches over all the memory for the species
       or ideas of those things which it designs to
       represent.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the scholastic philosophy, the species was sensible
      and intelligible. The sensible species was that in any
      material, object which was in fact discerned by the
      mind through the organ of perception, or that in any
      object which rendered it possible that it should be
      perceived. The sensible species, as apprehended by the
      understanding in any of the relations of thought, was
      called an intelligible species. "An apparent diversity
      between the species visible and audible is, that the
      visible doth not mingle in the medium, but the audible
      doth." --Bacon.
      [1913 Webster]
 
   2. (Logic) A group of individuals agreeing in common
    attributes, and designated by a common name; a conception
    subordinated to another conception, called a genus, or
    generic conception, from which it differs in containing or
    comprehending more attributes, and extending to fewer
    individuals. Thus, {man} is a species, under {animal} as a
    genus; and man, in its turn, may be regarded as a genus
    with respect to {European}, {American}, or the like, as
    species.
    [1913 Webster]
 
   3. In science, a more or less permanent group of existing
    things or beings, associated according to attributes, or
    properties determined by scientific observation.
    [1913 Webster]
 
   Note: In mineralogy and chemistry, objects which possess the
      same definite chemical structure, and are fundamentally
      the same in crystallization and physical characters,
      are classed as belonging to a species. In Zoology and
      botany, a species is an ideal group of individuals
      which are believed to have descended from common
      ancestors, which agree in essential characteristics,
      and are capable of indefinitely continued fertile
      reproduction through the sexes. A species, as thus
      defined, differs from a variety or subspecies only in
      the greater stability of its characters and in the
      absence of individuals intermediate between the related
      groups.
      [1913 Webster]
 
   4. A sort; a kind; a variety; as, a species of low cunning; a
    species of generosity; a species of cloth.
    [1913 Webster]
 
   5. Coin, or coined silver, gold, or other metal, used as a
    circulating medium; specie. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       There was, in the splendor of the Roman empire, a
       less quantity of current species in Europe than
       there is now.             --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   6. A public spectacle or exhibition. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. (Pharmacy)
    (a) A component part of a compound medicine; a simple.
    (b) (Med.) An officinal mixture or compound powder of any
      kind; esp., one used for making an aromatic tea or
      tisane; a tea mixture. --Quincy.
      [1913 Webster]
 
   8. (Civil Law) The form or shape given to materials; fashion
    or shape; form; figure. --Burill.
    [1913 Webster]
 
   {Incipient species} (Zool.), a subspecies, or variety, which
    is in process of becoming permanent, and thus changing to
    a true species, usually by isolation in localities from
    which other varieties are excluded.
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sp.
 
 1. (kıs.) special, species, spelling.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top