Search result for

*sovereign*

(198 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sovereign, -sovereign-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sovereign[N] ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ, See also: กษัตริย์, Syn. autocrat, monarch, supreme ruler
sovereign[ADJ] เกี่ยวกับอำนาจสูงสุด, Syn. imperial, monarchical, royal, kingly
sovereignty[N] อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ, See also: อำนาจอธิปไตย, Syn. supremacy, independence
sovereignty[N] อำนาจของกษัตริย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.
sovereignty(ซอฟ'เวอเรนที) n. อำนาจกษัตริย์,อำนาจรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ,อำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจในการปกครองตัวเองโดยอิสระ

English-Thai: Nontri Dictionary
sovereign(adj) สูงสุด,สำคัญยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน
sovereign(n) พระมหากษัตริย์,พระเจ้าแผ่นดิน,เหรียญปอนด์
sovereignty(n) ความเป็นเอกราช,อำนาจอธิปไตย,อำนาจกษัตริย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parliamentary sovereigntyอำนาจอธิปไตยทางรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular sovereigntyอำนาจอธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power, sovereignอำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisovereignกึ่งอธิปัตย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state, nonsovereignรัฐไม่เป็นเอกราช [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereignty๑. รัฏฐาธิปัตย์๒. อำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereignty๑. อำนาจอธิปไตย๒. รัฏฐาธิปัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sovereignty, popularอำนาจอธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereignองค์อธิปัตย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereignองค์อธิปัตย์, พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sovereign immunityความคุ้มกันที่ให้แก่พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sovereign powerอำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereign state; state, sovereignรัฐเอกราช [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereign stateรัฐเอกราช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
state, sovereign; sovereign stateรัฐเอกราช [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonsovereign stateรัฐไม่เป็นเอกราช [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sovereigntyอำนาจอธิปไตย [TU Subject Heading]
Consumer Sovereignty อธิปไตยของผู้บริโภค
ในระบบการค้าเสรี ผู้บริโภคจะมีอำนาจกำหนดว่า ผู้ผลิตควรจะผลิตสินค้าใด โดยผู้บริโภคจะใช้เงินของตนใน การลงคะแนนเสียงหรือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ตนต้องการ เช่น หากผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการชนิดใดก็จะใช้เงินเพื่อสินค้านั้นมาก ทำให้ผู้ผลิตได้กำไรมาก ซึ่งจะดึงดูดหรือล่อใจให้ผู้ผลิตอื่นๆ เข้ามาผลิตสินค้านั้นๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
sovereigntyอธิปไตย อำนาจอธิปไตย [การทูต]
Sovereigntyอธิปไตย ประเทศที่มีอธิปไตยนั้นมีอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมจากภายนอกประเทศ ในการดำเนินกิจการของประเทศตนทั้งภายในและภายนอกประเทศ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sovereign Prince (n ) องค์อธิปัตย์ เป็นเจ้าชายซึ่งมีอำนาจปกครองราชรัฐในขอบขัณฑสีมาของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can see a king that the people will love and be proud to call their sovereign.ข้าเห็นพระราชาอันเป็นที่รักของราษฏร พวกเขาจะภูมิใจที่มีท่านเป็นผู้นำ Le Morte d'Arthur (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
I beseech Jesus save my sovereign and master, the king.ข้าของวิงวอนต่อพระเยซู ให้ปกป้องอำนาจแผ่นดิน และผู้อยู่เหนือหัว พระมหากษัตริย์ The Other Boleyn Girl (2008)
Instead, we sit here, our contracts are canceled, our soldiers vilified, our corporate sovereignty is threatened by congressional fiat.นั่งอยู่ที่นี่ สัญญาของเราถูกยกเลิก ทหารของเราต้องไร้น้ำยา กิจการของเรา ถูกการเมืองเล่นงาน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
You are interfering with official business of the sovereign land of Costa Luna.คุณกำลังรบกวน ธุรกิจ แห่งอธิปไตยของคอสตาลูน่า Princess Protection Program (2009)
This is sovereign Pantora territory.แต่ข้าจะไปที่ที่ข้าได้เลือกไว้ ที่นี่เป็นอาณาเขตของประมุขแห่งแพนทอร่า Trespass (2009)
Senator Chuchi, you're given the authority to negotiate a peaceful settlement between the sovereign planet of Pantora and the Talz.วุฒิสมาชิกชูจิ ท่านได้รับมอบอำนาจ ในการเจรจาการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระหว่างดาวเคราะห์ของประมุขแห่งแพนทอร่ากับพวกทาลซ์ Trespass (2009)
We will leave Orto-Plutonia under the watchful eyes of the Talz from this day forth and recognize your sovereignty as a free and equal people.เราจะให้ออร์โต-พลูโตเนีย อยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าทาลซ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยของท่านนั้น Trespass (2009)
This is a sovereign territory of communist China, a country that ours believes was responsible for the blackout.นี่คือเขตปกครองพิเศษ ของคอมมิวนิสต์จีน ประเทศที่พวกเราต่างเชื่อกันว่า ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ หมดสติ A561984 (2009)
Residents of the Reservation are outraged over what they're calling a gross violation of their territorial sovereignity.ผู้อาศัยในเขตสงวน บาดเจ็บ เขาเรียกมันว่าอะไร ความฝ่าฝืนทั้งหมด ของ อธิปไตยในดินแดน Surrogates (2009)
From a number of sovereign planetsจากลำดับของผู้มีอำนาจสูงสุดของดาวต่าง ๆ Incursion: Part 1 (2010)
I think it was around the time he tried to declare our apartment a sovereign nation.ผมว่าคงเป็นช่วงใกล้ๆกับตอนที่ เขาพยายามประกาศว่าอพาร์ตเมนท์เราเป็นรัฐอิสระ The Toast Derivation (2011)
If you get engaged to Louis, then she curtsy only if she not there with sovereign, but if she there with her Prince and you there with yours,ดังนั้น เธอคำนับเฉพาะ ถ้าเธอไม่อยู่กับราชวงศ์ แต่ถ้าเธออยู่กับเจ้าชายของเธอ และคุณอยู่กับของคุณ The Princesses and the Frog (2011)
People say that we're giving away our sovereignty.เรากำลังยกอธิปไตยให้ต่างแดน 1911 (2011)
If this contract is signed, what's at stake here is Chinese sovereignty.สิ่งที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงทันที ก็คืออำนาจอธิปไตยของชาติจีน 1911 (2011)
A gold sovereign says she's hit!ไม่พลาดแน่ The Hunter's Heart (2011)
The parliament of the Eastern Slav Republic followed suit, declaring the country a sovereign state, independent from Soviet rule.รัฐสภาของสาธารณรัฐชนชาติชาวสลาฟตะวันออก ได้ส่งคำร้อง ให้ประเทศได้รับการประกาศอิสรภาพ จากการตกเป็นอาณานิคมของโซเวียต Resident Evil: Damnation (2012)
West Virginia's sovereign.เขตปกครองของเวสท์เวอร์จิเนีย Episode #1.2 (2012)
Ain't no out-of-state lawman got the right to invade another sovereign state, to abduct citizens warrant or no damn warrant.เจ้าหน้าที่นอกรัฐไม่มีสิทธิ์ รุกรานรัฐอื่นเพื่อลักพาตัวพลเมือง ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ Episode #1.2 (2012)
The point is blatant aggression against a sovereign nation cannot go unanswered.ประเด็นก็คือการรุกราน ชาติอื่นอย่างโจ่งแจ้ง ต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสม The Smile (2012)
I am still the sole sovereign of the Kingdom of Louisiana until such time as I meet the true death.ฉันยังเป็นกษัตริย์แห่ง หลุยส์ เซียน่าแต่เพียงผู้เดียว จนกว่าจะตายอย่างแท้จริง We'll Meet Again (2012)
A sovereign responsibility to take control of our own destiny.อำนาจสูงสุด ที่ใช้ในการควบคุม ชะตาของเรา Truth: Part 1 (2013)
On behalf of the United States government and the sovereign nation of Texas,ในนามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และหัวหน้าของประเทศเท็กซัส Dead Man Walking (2013)
And by the power vested in me by the sovereign nation of Texas,ด้วยการรับมอบอำนาจของฉัน จากผู้มีอำนาจการปกครองสูงสุดของ เท็กซัส Dead Man Walking (2013)
And you are an armed force on our sovereign soil.และตอนนี้คุณกำลังมีอาวุธอยู่ในพื้นที่ของเรา One Riot, One Ranger (2013)
Considering this attack took place one mile from my country's sovereign waters, it's a bit more than that.พิจารณาการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้น หนึ่งไมล์จากน้ำอธิปไตยของประเทศของฉัน มันเป็นบิตมากขึ้นกว่าที่ ผมย้ายสำหรับการได้ยินทันที Captain America: The Winter Soldier (2014)
Agent Kimball Cho of the F.B.I, know that I am a sovereign citizen of the state of Texas and do not recognize the legitimacy of the federal government or any police authority you may claim to possess.เจ้าหน้าที่คิมบอล โช จากเอฟบีไอ รู้ว่าผมคือพลเมืองรัฐเท็กซัสผู้มีอธิปไตย และไม่ตระหนักถึงความชอบธรรมของรัฐบาลกลาง Nothing But Blue Skies (2014)
This is the authentic recurrence of her ladyship the Abrasax sovereign, and we have come to claim her title.นี่คือการกลับมาอีก ที่แท้จริงของเธอตำแหน่งคุณหญิงอธิปไตย Abrasax, และเราได้มาอ้างชื่อของเธอ Jupiter Ascending (2015)
Dubbed the Kingsglaive, they fight relentlessly against Niflheim... empowered by the magic of their sovereign.ได้รับขนานนามว่า "คิงส์เกลฟ" สู้รบกับนิฟเฟิลไฮม์ อย่างไม่ลดละ ได้พลังเวทมนตร์จากกษัตริย์ของพวกเขา Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Welcome to sovereign jurisdiction. We'll take care of things from here.ขอต้อนรับสู่เขตอำนาจเรา เราจะรับช่วงต่อเอง Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
But they're worth thousands of units apiece... which is why the Sovereign hired us to protect them.ชิ้นหนึ่งราคาหลายพันยูนิต โซเวอเรนถึงจ้างเราปกป้องมัน Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
We could not risk the lives of our own Sovereign citizens.เรามิอาจนำชีวิตพลเมืองไปเผชิญภยันตราย Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
We've got a Sovereign fleet approaching from the rear.มียานโซเวอเรนแห่ตามมา Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
It's really a shame the Sovereign have mistaken your intentions...แย่จังที่พวกโซเวอเรนไม่เข้าใจ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
We still have a Sovereign craft behind us.ยังโดนยานโซเวอเรนไล่อยู่นะ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
What if the Sovereign come?ถ้าพวกโซเวอเรนมาล่ะ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Don't screw with the Sovereign.ว่าอย่าลองดีกับโซเวอเรน Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
You are my best friend my highest guru and my sovereign lord.เพื่อนที่ดีที่สุด อาจารย์ที่เคารพสูงสุด และเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ Gandhi (1982)
People's Republic of China is advised... the government of Tibet recognizes no foreign sovereign.เราขอเสนอต่อ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า รัฐบาลทิเบตจะไม่ยอมรับ การกุมอำนาจปกครองโดยต่างชาติ Seven Years in Tibet (1997)
A 109-acre sovereign state in the middle of Rome, surrounded by a 60-foot wall, which is monitored 24/7, with over 200 CCTV cameras.พื้นที่ 109 เอเคอร์ ของผู้มีอำนาจสูงสุด ใจกลางกรุงโรม, ล้อมรอบด้วยกำแพง 60 ฟุต, ที่มียามตลอด 24 ชั่วโมง, กับกล้อง CCTV อีก 200 ตัว Mission: Impossible III (2006)
Until we as a people achieve our own due-- national sovereignty-- terror will be met with terror.จนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่สมควรจะได้รับ ความน่ากลัว ก็ต้องแลกด้วยความน่ากลัว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Only gold sovereigns.Nur Gold-Sovereigns. Octopussy (1983)
Who do I give the sovereign to?Wem gebe ich den SovereignA Room with a View (1985)
Cecil, give that sovereign to me.Gib mir den Sovereign. Gib ihn mir. A Room with a View (1985)
For a sovereign.Für einen SovereignA Room with a View (1985)
the Sovereign Oil.Sovereign Oil. The Yellow Iris (1993)
" Sovereign Oil " imminent Bankruptcy. ""Sovereign Oil vor dem Zusammenbruch?" The Yellow Iris (1993)
Then, the Severeign Oil goes with him.Wenn er weg ist, war's das mit Sovereign Oil. The Yellow Iris (1993)
I had my business itself, before the Sovereign Oil.Ich hatte mein eigenes Geschäft vor Sovereign Oil. The Yellow Iris (1993)
It was, then, that that attracted it in the Sovereign?Das hat Sovereign für Sie interessant gemacht? The Yellow Iris (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sovereignAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
sovereignCitizens are the ultimate sovereigns.
sovereignQueen Victoria was the sovereign of Great Britain.
sovereignSovereignty resides in the people.
sovereignThe English sovereign is generally said to reign but not rule.
sovereignThe sovereign completely recovered from his illness.
sovereignWe must pay attention to the fact that no nation claimed sovereignty over this region.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อธิปไตย[N] sovereignty, Syn. อำนาจอธิปไตย, Example: ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศ, Thai definition: อำนาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใช้ในการปกครองประเทศ
รัฏฐาธิปไตย[N] sovereignty, Syn. รัฏฐาธิปัตย์, Example: รัฏฐาธิปไตยของราชอาณาจักรไทยได้สะดุดหยุดลงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเมื่อปีพ.ศ. 2112, Thai definition: กระบวนการที่รวมหน้าที่ทางการปกครองและทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าไว้ภายใต้การอำนวยการที่รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปในแนวทางอัตตาธิปไตย
มหิบดี[N] king, See also: sovereign, Syn. มหิบาล, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา, Notes: (บาลี)
มไหศวรรย์[N] greatness, See also: supremacy, sovereignty, Thai definition: ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
แข็งเมือง[V] restore sovereignty, See also: restore autonomy, Example: เมืองประเทศราชมักแข็งเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน, Thai definition: กลับไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นอีกต่อไป
พระเจ้าแผ่นดิน[N] king, See also: monarch, sovereign, His Majesty, Syn. พระเจ้าอยู่หัว, ในหลวง, กษัตริย์, พระราชา, พระมหากษัตริย์, Example: เวลานั้นเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองหลักมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งและมีอุปราชองค์หนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: คำเรียกพระมหากษัตริย์, Notes: (ราชา)
วิภู[N] king, See also: ruler, monarch, sovereign, Syn. ผู้ครอง, พระราชา, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เศวตฉัตร[N] white tiered umbrella of kingship, See also: white nine-tiered umbrella being a symbol of royalty, white umbrella of sovereignty, Syn. ฉัตรขาว, Example: นี่เป็นดอกไม้แห้งจากมาลัยที่แขวนพระมหาเศวตฉัตรในพระราชพิธีฉัตรมงคล, Count unit: องค์, Thai definition: เครื่องประดับยศสำหรับเป็นเครื่องประดับยศพระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านายชั้นสูง, เครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
เจ้าหัว[N] king, See also: sovereign, overload, Syn. เจ้าเหนือหัว, Count unit: พระองค์,องค์, Thai definition: ผู้เป็นเจ้าเหนือหัว (ใช้เรียกเจ้านายและพระ)
ราช[N] king, See also: monarch, royal, sovereign, Thai definition: พระเจ้าแผ่นดิน, พญา (ใช้แก่สัตว์), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราชธรรม[N] obligations or responsibilities of a sovereign to his people, See also: obligations or responsibilities of a king to his people, Thai definition: กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรกระทำ, Notes: (สันสกฤต)
ราชัน[N] king, See also: sovereign, monarch, Syn. กษัตริย์, พระราชา, Notes: (สันสกฤต)
จักริน[N] king, See also: one bearing a discus, sovereign, Syn. พระราชา, จักรี, Count unit: พระองค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ท้าว[N] title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign, Syn. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน, Example: พระราชนิพนธ์เรื่องท้าวแสนปมเป็นวรรณกรรมที่สำคัญของชาติ, Count unit: พระองค์
เทเวศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทเวศร์[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, Syn. พระราชา, กษัตริย์, เจ้านาย, Example: พระรามเป็นเทเวศร์แห่งกรุงอโยธยา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทเวศวร์[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, เจ้านาย, Example: ผู้เป็นเทเวศวร์แห่งเราคือพระนารายณ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธราธิบดี[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. ธราธิป, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นริศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นริศร[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นเรศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นเรศวร[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นฤเทพ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์, Notes: (สันสกฤต)
นฤบาล[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์, Notes: (สันสกฤต)
นฤเบศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์
นฤป[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์
อธิป[N] king, See also: monarch, sovereign, Syn. พระเจ้าอยู่หัว, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอกราช[N] sovereignty, See also: independence, Example: เมืองขึ้นของอังกฤษกำลังได้รับเอกราช, Thai definition: เป็นอิสระแก่ตน, ไม่ขึ้นแก่ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athippatai) EN: sovereign power   
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิปไตย[n.] (athippatai = athipatai) EN: sovereignty   FR: souveraineté [f]
เอกราช = เอกราชย์[n.] (ēkkarāt) EN: independence ; sovereignty   FR: indépendance [f]
เครื่องต้น[X] (khreūang ton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince   FR: objets et habits royaux
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official   FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
พ่อขุน[n.] (phøkhun) EN: sovereign ; king   
พ่อเมือง[n.] (phømeūang) EN: governor ; sovereign of an ancient city state   FR: gouverneur [m]
พระเจ้าแผ่นดิน[n.] (phrajāophaendin) EN: king ; monarch ; sovereign ; His Majesty   FR: roi [m]
พระเจ้าอยู่หัว[n.] (phrajāoyūhūa) EN: king ; sovereign ; His Majesty   FR: roi [m] ; souverain [m] ; Sa Majesté
ราช[X] (rāt) EN: king ; monarch ; royal ; sovereign   
รัฐเอกราช[n. exp.] (rat ēkkarāt) EN: Independent State ; sovereign State   FR: État souverain [m]
ท้าว[n.] (thāo) EN: king ; sovereign   FR: roi [m]
ทูลเกล้า ฯ ถวาย[v. exp.] (thūn klāo thawāi) EN: present to a sovereign ; submit to the King   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOVEREIGN    S AA1 V R AH0 N
SOVEREIGNS    S AA1 V R AH0 N Z
SOVEREIGNTY    S AA1 V R AH0 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sovereign    (n) (s o1 v r i n)
sovereigns    (n) (s o1 v r i n z)
sovereignty    (n) (s o1 v r @ n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herrscher {m}; Souverän {m}; Monarch {m}sovereign [Add to Longdo]
Macht {f} im Staatsovereign [Add to Longdo]
Souveränität {f}; Landeshoheit {f}sovereignty [Add to Longdo]
Staat {m} | assoziierter Staat | souveräner Staatstate | associated state | sovereign [Add to Longdo]
höchste Staatsgewalt {f}; Staatshoheit {f}; Oberherrschaft {f}sovereignty [Add to Longdo]
Verachtung {f} | Verachtungen {pl} | jdn. mit Verachtung strafen | tiefste Verachtungcontempt | contempts | to treat sb. with contempt | sovereign contempt [Add to Longdo]
höchst; oberst; äußerst; größt; unübertrefflich {adj}sovereign [Add to Longdo]
hoheitlich {adj}sovereign [Add to Longdo]
königlich {adv}sovereignly [Add to Longdo]
souverän; unumschränkt {adj}sovereign [Add to Longdo]
unumschränkt {adv}sovereignly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソブリンローン[, soburinro-n] (n) sovereign loan [Add to Longdo]
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) [Add to Longdo]
玉璽[ぎょくじ, gyokuji] (n) sovereign's seal [Add to Longdo]
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) [Add to Longdo]
君主[くんしゅ, kunshu] (n,adj-no) ruler; monarch; sovereign; (P) [Add to Longdo]
元首[げんしゅ, genshu] (n) ruler; sovereign; (P) [Add to Longdo]
五胡十六国[ごこじゅうろっこく, gokojuurokkoku] (n) Sixteen Kingdoms (collection of sovereign states in and around China from 304 to 439 CE); Sixteen Kingdoms period [Add to Longdo]
公的債務[こうてきさいむ, koutekisaimu] (n) sovereign debt [Add to Longdo]
国家主権[こっかしゅけん, kokkashuken] (n) state sovereignty; national sovereignty [Add to Longdo]
国権[こっけん, kokken] (n) power of the state; national sovereignty; sovereign rights; (P) [Add to Longdo]
国主[こくしゅ, kokushu] (n) king; sovereign; daimyo [Add to Longdo]
国書[こくしょ, kokusho] (n) credentials; sovereign message [Add to Longdo]
国民主権[こくみんしゅけん, kokuminshuken] (n) sovereignty of the people [Add to Longdo]
国民審査[こくみんしんさ, kokuminshinsa] (n) national review (as an act of a peoples' sovereignty) [Add to Longdo]
三皇五帝[さんこうごてい, sankougotei] (n) Three Sovereigns and Five Emperors (mythological rulers of ancient China) [Add to Longdo]
支配権[しはいけん, shihaiken] (n) right of control; supremacy; sovereignty [Add to Longdo]
至上権[しじょうけん, shijouken] (n) supremacy; sovereignty [Add to Longdo]
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P) [Add to Longdo]
主権回復[しゅけんかいふく, shukenkaifuku] (n) restoration of sovereignty [Add to Longdo]
主権国[しゅけんこく, shukenkoku] (n) sovereign nation [Add to Longdo]
主権在民[しゅけんざいみん, shukenzaimin] (n) the sovereignty of the people [Add to Longdo]
主権者[しゅけんしゃ, shukensha] (n) sovereign; ruler [Add to Longdo]
主権侵犯[しゅけんしんぱん, shukenshinpan] (n) infringement of sovereignty [Add to Longdo]
宗主国[そうしゅこく, soushukoku] (n) suzerain state; state that controls another in international affairs, but allows it domestic sovereignty [Add to Longdo]
醜の御楯[しこのみたて, shikonomitate] (exp) the humble shield of our Sovereign Lord [Add to Longdo]
消費者主権[しょうひしゃしゅけん, shouhishashuken] (n) consumer sovereignty [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [Add to Longdo]
人君[じんくん, jinkun] (n) sovereign; ruler [Add to Longdo]
潜在主権[せんざいしゅけん, senzaishuken] (n) residual sovereignty [Add to Longdo]
大権干犯[たいけんかんぱん, taikenkanpan] (n) infringing on the power of the sovereign [Add to Longdo]
大政[たいせい, taisei] (n) sovereign power; the reins of government [Add to Longdo]
地域主権改革[ちいきしゅぎかいかく, chiikishugikaikaku] (n) regional sovereignty reform; decentralization of power to local governments [Add to Longdo]
帝王[ていおう, teiou] (n,adj-no) sovereign; emperor [Add to Longdo]
統治権[とうちけん, touchiken] (n) sovereignty [Add to Longdo]
統治者[とうちしゃ, touchisha] (n) the ruler; sovereign [Add to Longdo]
万乗[ばんじょう, banjou] (n) sovereignty [Add to Longdo]
民主[みんしゅ, minshu] (n) (1) (See 主権在民) democracy; popular sovereignty; (adj-f) (2) democratic; (P) [Add to Longdo]
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
三皇五帝[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ˇ ㄉㄧˋ, ] three sovereigns 三皇 and five emperors 五帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography [Add to Longdo]
主权[zhǔ quán, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereignty [Add to Longdo]
主权国家[zhǔ quán guó jiā, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] sovereign country [Add to Longdo]
具有主权[jù yǒu zhǔ quán, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereign [Add to Longdo]
君主[jūn zhǔ, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ, ] monarch; sovereign [Add to Longdo]
君王[jūn wáng, ㄐㄩㄣ ㄨㄤˊ, ] sovereign king [Add to Longdo]
丧权辱国[sàng quán rǔ guó, ㄙㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] to forfeit sovereignty and humiliate the country (成语 saw); to surrend territory under humiliating terms [Add to Longdo]
回归[huí guī, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ, / ] to return (to previous condition); Hong Kong's return to Chinese sovereignty; to regress [Add to Longdo]
朝觐[cháo jǐn, ㄔㄠˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] to give audience (of emperor); retainers' duty to pay respect to sovereign; Hajj (muslim's duty of pilgrimage to Mecca) [Add to Longdo]
统治权[tǒng zhì quán, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereignty; dominion; dominance [Add to Longdo]
至高统治权[zhì gāo tǒng zhì quán, ㄓˋ ㄍㄠ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] supreme power; sovereignty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sovereign \Sov"er*eign\ (? or ?; 277), n.
   1. The person, body, or state in which independent and
    supreme authority is vested; especially, in a monarchy, a
    king, queen, or emperor.
    [1913 Webster]
 
       No question is to be made but that the bed of the
       Mississippi belongs to the sovereign, that is, to
       the nation.              --Jefferson.
    [1913 Webster]
 
   2. A gold coin of Great Britain, on which an effigy of the
    head of the reigning king or queen is stamped, valued at
    one pound sterling, or about $4.86.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any butterfly of the tribe {Nymphalidi}, or genus
    {Basilarchia}, as the ursula and the viceroy.
    [1913 Webster]
 
   Syn: King; prince; monarch; potentate; emperor.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sovereign \Sov"er*eign\ (? or ?; 277), a. [OE. soverain,
   sovereyn, OF. soverain, suvrain, F. souverain, LL. superanus,
   fr. L. superus that is above, upper, higher, fr. super above.
   See {Over}, {Super}, and cf. {Soprano}. The modern spelling
   is due to a supposed connection with reign.]
   1. Supreme or highest in power; superior to all others;
    chief; as, our sovereign prince.
    [1913 Webster]
 
   2. Independent of, and unlimited by, any other; possessing,
    or entitled to, original authority or jurisdiction; as, a
    sovereign state; a sovereign discretion.
    [1913 Webster]
 
   3. Princely; royal. "Most sovereign name." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       At Babylon was his sovereign see.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Predominant; greatest; utmost; paramount.
    [1913 Webster]
 
       We acknowledge him [God] our sovereign good.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. Efficacious in the highest degree; effectual; controlling;
    as, a sovereign remedy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Such a sovereign influence has this passion upon the
       regulation of the lives and actions of men. --South.
    [1913 Webster]
 
   {Sovereign state}, a state which administers its own
    government, and is not dependent upon, or subject to,
    another power.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top