Search result for

*soundly*

(43 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: soundly, -soundly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soundly[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: อย่างสมบูรณ์, เต็มที่, Syn. firmly

English-Thai: Nontri Dictionary
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And all our citizens can sleep soundly with the knowledge that the blessings of freedom continue to shine upon us all.และในค่ำคืนนี้ประชาชนของเรา จะหลับตาลงพร้อมกับ ที่จะรับรู้ว่าคำขอพรจะยังคงแสงสว่างต่อไป Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Alice is soundly sleeping, and won't remember a moment of this horribly stupid day.ขอบคุณที่มา ฉันหักแขนเธอแน่ The Sacrifice (2010)
I'm sure they'll sleep soundly tonight.ผมว่าพวกเขาคงหลับสนิทคืนนี้ล่ะ Withdrawal (2010)
Kids are sleeping soundly.เด็กๆกำลังหลับสนิท Surfacing (2010)
Well, here's to you guys sleeping soundly from here on out.ดีเลย ที่นี่ พวกคุณจะได้หลับได้อย่างเต็มที่ จากที่นี่ออกไป Illusion (2012)
I already have, sire. She sleeps soundly.ข้าดูนางแล้ว ฝ่าบาท นางหลับอยู่ With All My Heart (2012)
Razor soundly defeated Kid in a lopsided victory that was over in four rounds.มีดโกนอย่างถาวรแพ้เด็กในสมดุล ชัยชนะที่ถูกกว่าในรอบสี่ Grudge Match (2013)
No, she's sleeping soundly.ไม่มีเธอนอนหลับสนิท Young & Beautiful (2013)
They were safely and soundly fast asleep in their respective beds.พวกเขาได้อย่างปลอดภัยและ รวดเร็วหลับอุตุ ในเตียงของตน Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
I have...never seen anyone sleep so soundly.ผมไม่เคยเห็นใครนอนหลับปุ๋ยแบบนั้น The Needs of the Many (2015)
The Greyjoys rebelled against the throne for the right to be monarchs, but as I recall, you were soundly defeated.เกรย์จอยเป็นกบฎที่ต้องการแย่งบัลลังก์เพื่อเป็นตระกูลที่มีสิทธิมีเสียงอะนะ เท่าที่ข้าจำได้ พวกเจ้าแพ้ราบคาบเลยไม่ใช่รึ Dragonstone (2017)
Sleep soundly, young Rose.หลับให้สนิทเถอะโรส Titanic (1997)
Where'd you get that? He was sleeping soundly, so...เขาหลับอยู่ ก็เลย... All About Lily Chou-Chou (2001)
Tanneke can sleep soundly... and Griet can clean the studio before she comes down in the morning.ทันเนเก้จะได้หลับได้สะดวกด้วย แล้วกรีทจะได้ทำความสะอาดห้องวาดภาพหลังจากตื่นนอน Girl with a Pearl Earring (2003)
We're still adjusting, and benjamin is sleeping so soundly.เราเพิ่งจะเริ่มเองนะ เบนจามินก็หลับสนิทดี Distant Past (2007)
Well, he can sleep just as soundly in a crib.แต่ลูกก็หลับสนิทได้ในเปลนะ Distant Past (2007)
Cheh, sleeping so soundly...Cheh, sleeping so soundly... If in Love... Like Them (2007)
I was sleeping so soundly.เมื่อคืนหลับสนิทไปเลย There's Always a Woman (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soundlyHe slept soundly.
soundlyHow soundly he is sleeping.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนบเนียน[ADV] soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
ปุ๋ย[ADV] soundly, Syn. ขี้เซา, Example: ครูเล่านิทานยังไม่ถึงครึ่งเรื่อง พวกเด็กๆ ก็หลับปุ๋ยไปแล้ว, Thai definition: อาการที่หลับง่ายดายอย่างสบาย
อุตุ[ADV] soundly, See also: comfortably, Thai definition: สบาย
เต็มตา[ADV] soundly, See also: sufficiently, satiatedly, fully, Syn. สนิท, เต็มที่, Example: คุณพ่อเพิ่งจะนอนหลับเต็มตาเป็นคืนแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้น, Thai definition: นอนอิ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลับปุ๋ย[v. exp.] (lap pūi) EN: sleep soundly   FR: dormir bruyamment
หลับอุตุ[v. exp.] (lap utu) EN: sleep soundly ; be fast asleep   FR: dormir profondément
ปุ๋ย[adv.] (pui) EN: suddenly ; soundly ; deeply   FR: subitement ; bruyamment
สนิท[X] (sanit) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply   FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément
อุตุ[adv.] (utu) EN: soundly ; comfortably   FR: profondément

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUNDLY    S AW1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soundly    (a) (s au1 n d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gründlich {adv}soundly [Add to Longdo]
ungesund {adv}unsoundly [Add to Longdo]
unzuverlässig {adv}unsoundly [Add to Longdo]
verdreschen | verdreschend | verdrischt | verdroschto thrash soundly | thrashing soundly | thrashes soundly | thrashed soundly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すやすや[, suyasuya] (adv) (on-mim) sleeping soundly; (P) [Add to Longdo]
グースカ[, gu-suka] (adv) soundly (of sleeping); (sleeping) like a log [Add to Longdo]
春眠[しゅんみん, shunmin] (n) deep sleep; sleep soundly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèi, ㄇㄟˋ, ] sleep soundly [Add to Longdo]
熟睡[shú shuì, ㄕㄨˊ ㄕㄨㄟˋ, ] asleep; sleeping soundly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Soundly \Sound"ly\, adv.
     In a sound manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top