Search result for

*soluté*

(352 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: soluté, -soluté-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solute[N] ตัวถูกละลาย
absolute[N] กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ
absolute[ADJ] เต็มที่ (ใช้ในการเน้น), See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด, Syn. perfect, complete, total
absolute[ADJ] แท้จริง, See also: แน่นอน
absolute[ADJ] ไม่เจือปน, See also: เพียวๆ
absolute[ADJ] ไม่มีขอบเขต, See also: ไม่จำกัด, Syn. unlimited, Ant. limited
resolute[ADJ] แน่วแน่, See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. determinded, unwavering
dissolute[ADJ] เกเร, See also: เสเพล, ทำตัวเหลวไหล, ไร้สาระ, Syn. abandoned
absolutely[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely[ADV] อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly
irresolute[ADJ] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, Syn. indecisive, uncertain, Ant. resolute, firm
resolutely[ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างเด็ดเดี่ยว, Syn. bravely
dissolutely[ADV] อย่างเกเร, See also: อย่างเสเพล, อย่างเหลวไหล
resoluteness[N] ความกล้าหาญ, See also: ความเด็ดเดี่ยว, Syn. confidence, courage
decree absolute[N] คำสั่งศาลให้หย่า, See also: คำพิพากษาให้หย่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
consoluteadj. ซึ่งละลายได้ด้วยกันในทุกสัดส่วน
dissolute(ดิส'ซะลิวทฺ) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรม,เหลวไหล., See also: dissoluteness n. ดูdissolute
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
resolute(เรซ'ซะลิวทฺ) adj. แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด,ตัดสินใจแล้ว, See also: resoluteness n., Syn. determined,firm
solute(ซอล'ลิวทฺ) n. ตัวละลาย,สารละลายในsolution adj. อิสระ,ไม่ยึดติดกับสิ่งอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
dissolute(adj) เลวทราม,เหลวไหล,เสเพล,ไร้ศีลธรรม
irresolute(adj) ไม่แน่ใจ,ลังเล
resolute(adj) แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period, absolute refractoryระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiometric age; absolute age; isotopic ageอายุสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strabismus, absoluteตาเหล่สัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, constant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus threshold; threshold, absolute; threshold, sensitivityระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitivity threshold; threshold, absolute; threshold, stimulusระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absoluteล้วน ๆ, สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absoluteสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absoluteสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute abundanceความอุดมสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute address; machine addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute age; isotopic age; radiometric ageอายุสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute alcoholแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute assignmentการโอนสิทธิ์สมบูรณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute monarchyสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute monarchyสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute numberจำนวนสัมบูรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absolute permeabilityความซึมผ่านสัมบูรณ์, สภาพให้ซึมได้สัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute pressureความดันสัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
absolute pressureความดันสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute pressureความดันสัมบูรณ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute presumptionข้อสันนิษฐานเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute refractory periodระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute strabismusตาเหล่สัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, constant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcohol, absoluteแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute assignmentการโอนสิทธิให้อย่างเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute codeรหัสสัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ actual code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute contrabandยุทธปัจจัยต้องห้ามเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute contrabandของต้องห้ามเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute convergenceการลู่เข้าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute convergent seriesอนุกรมลู่เข้าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute deedเอกสารการโอนสิทธิสัมบูรณ์, เอกสารสิทธิสัมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute dischargeการปล่อยตัวเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute frequencyความถี่สัมบูรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absolute glaucomaต้อหินบอดสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute humidityความชื้นสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute hypermetropiaสายตายาวสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute idealismจิตนิยมสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute interestกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute lawกฎธรรมชาติ, กฎสัมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute liabilityความรับผิดโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute loaderโปรแกรมบรรจุสัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute mindจิตสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute threshold; threshold, sensitivity; threshold, stimulusระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute titleกรรมสิทธิ์เด็ดขาด (ในที่ดิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute valueค่าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absolute povertyความยากจนสัมบูรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Absoluteแบบสมบูรณ์, สัมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute Potentialsค่าศักย์สมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute Truthปรมัตถสัจจะ [การแพทย์]
Alcohol, Absoluteแอบโซลูทแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล [การแพทย์]
Bed Rest, Absoluteการพักผ่อนอย่างเต็มที่,พักรักษาอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Bioavailability, Absoluteปริมาณสัมบูรณ์ของยาในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Bioavailable Fraction, Absoluteปริมาณสัมบูรณ์ของยาในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Changes, Absoluteการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริง [การแพทย์]
Configuration, Absoluteรูปร่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Contraindication, Absoluteข้อห้ามที่แน่นอน,โรคหรือสภาวะที่ห้ามใช้ [การแพทย์]
Facts, Absoluteข้อมูลที่ได้เป็นความจริง [การแพทย์]
Figures, Absoluteตัวเลขจริง [การแพทย์]
Filtration, Absoluteการกรองที่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute monthly maximum temperatureอุณหภูมิสูงสุด สัมบูรณ์ประจำเดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Absolute moisture of the soil (Ha)ความชื้นสัมบูรณ์ของ ดิน [อุตุนิยมวิทยา]
Absolute standard barometerบารอมิเตอร์มาตรฐาน สัมบูรณ์ [อุตุนิยมวิทยา]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute value of a complex number [modulus of a complex number]ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน, ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนของ a + bi  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ | a + bi | หมายถึงระยะจากจุดกำเนิด (0, 0) ถึงจุด (a, b) มีค่าเท่ากับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute value functionฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์, ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ เช่น f(x) = |x - c| เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
soluteตัวละลาย, สารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลายและมีปริมาณน้อยกว่าองค์ ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวทำละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute humidityความชื้นสัมบูรณ์, มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหนึ่งหน่วยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute zero temperatureอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์, อุณหภูมิ 0 K หรือ -273  ํC ซึ่งตามทฤษฎีจลน์ พลังงานของอนุภาคทั้งระบบจะมีค่าเป็นศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์, อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตร์มีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Health, Absoluteสุขภาพปกติอย่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Increase, Absoluteสูงจริงๆ [การแพทย์]
Indications, Absoluteข้อบ่งสมบูรณ์ [การแพทย์]
Insulin Deficiency, Absoluteการขาดอินสุลินที่แท้จริง, พวกที่ขาดอินสุลินอย่างแท้จริง [การแพทย์]
Liver Dullness, Absoluteเสียงทึบของตับชัดเจน [การแพทย์]
Lymphocyte Count, Absoluteปริมาณของลิมโฟซัยท์ [การแพทย์]
Macrosolutesตัวถูกละลายขนาดใหญ๋ [การแพทย์]
absolute brightnessความส่งสว่างสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]
absolute luminosityสภาพส่งสว่างสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]
absolute magnitudeโชติมาตรสัมบูรณ์
[ดาราศาสตร์]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์, ศูนย์สัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นเชิง[ADV] absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
สมบูรณาญาสิทธิราช[N] absolute monarchy, Syn. ราชาธิปไตย, Example: ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolute monarchy, Example: ไทยได้ เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง จาก ระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตย ใน ปี พ.ศ. 2475, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolute monarchy, Syn. ระบอบราชาธิปไตย, Ant. ระบอบประชาธิปไตย, Example: พ.ศ.2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบบที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง ผู้ใดจะฝ่าฝืนมิได้
เพียบพร้อม[ADJ] well-heeled, See also: complete, perfect, absolute, Syn. สมบูรณ์, มั่งคั่ง, พรั่งพร้อม, Example: เธอมีชีวิตที่เพียบพร้อม แต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่, Thai definition: ที่มีเต็มเปี่ยมครบทุกอย่าง
เบ็ดเสร็จ[ADV] entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
อย่างเด็ดขาด[ADV] strictly, See also: completely, absolutely, without leniency, Syn. โดยเด็ดขาด, Example: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในบริเวณแห่งนี้อย่างเด็ดขาด
มไหศวรรย์[N] great power, See also: great might, absolute power, Syn. อำนาจใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ปล่อยกาย[V] be a licentious woman, See also: be a wanton woman, be a dissolute woman, be a promiscuous woman, Syn. ทอดกาย, ทอดตัว, ปล่อยตัวปล่อยใจ, ปล่อยตัว, Example: แม่สอนว่าอย่าปล่อยกายให้ใครเชยชมก่อนแต่งงาน, Thai definition: อาการของผู้หญิงที่ยอมมอบร่างให้ชายเชยชม ไม่รักนวลสงวนตัว
เผด็จการ[N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ขาดลอย[ADV] definitely, See also: overwhelmingly, absolutely, Syn. เด็ดขาด, Example: คราวนี้ผมเอาชนะคู่แข่งทุกคนอย่างขาดลอย, Thai definition: อย่างเด็ดขาด, อย่างทิ้งห่างคู่ต่อสู้
ค่าสัมบูรณ์[N] absolute value, Example: ค่าสัมบูรณ์ของ -3 หรือ +3 คือ 3, Thai definition: ค่าของจำนวนจริงที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย
ความเหลวแหลก[N] dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
จดจ้อง[V] be irresolute, See also: be uncertain, be unsure, hesitate, Syn. จดๆ จ้องๆ, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, Ant. แน่ใจ, มั่นใจ, Example: มัวแต่จดจ้องหนังสืออยู่นั่นแหล่ะ จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตัดสินใจเสียทีสิ, Thai definition: ตั้งใจจะทำแล้วไม่ลงมือทำเพราะไม่แน่ใจ
ปล่อยตัว[V] be dissolute, See also: be dissipated, be loose, Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว, Example: ตั้งแต่สามีเธอเสีย เธอก็ปล่อยตัวให้ทรุดโทรมไม่สนใจสุขภาพเลย, Thai definition: ไม่เอาธุระในการแต่งตัว
ผู้เผด็จการ[N] dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
เพดานบิน[N] absolute ceiling, Example: ในการบินถ่ายรูป ต้องกำหนดความสูงของเพดานบินเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และใช้กล้องถ่ายรูปทางอากาศที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ, Thai definition: ระดับสูงสุดที่เครื่องบินสามารถบินได้
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
แน่วแน่[V] be determined, See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาแน่วแน่อยู่ในศาสนาและพระผู้เป็นเจ้าอย่างมาก, Thai definition: อาการที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เป็นมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า จะไม่มีการจ้างคนออก, Thai definition: อย่างเป็นความจริง, อย่างมีความแน่นอน
แน่วแน่[ADJ] firm, See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering, Syn. แน่แน่ว, Example: ทหารทุกคนมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ, Thai definition: ที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง
หนักแน่น[V] be firm, See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding, Example: ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด, Thai definition: มั่นคง, ไม่ท้อถอย
อย่างมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เขารับปากอย่างมั่นเหมาะแล้วว่าจะไปกับพวกเรา, Thai definition: อย่างมั่นคง, อย่างแน่ใจ
หนักแน่น[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: ท่านนายกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด, Thai definition: อย่างมั่นคง, ไม่ท้อถอย, อย่างแน่ใจ
เป็นมั่นเป็นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่มีการจ้างคนออก
เป็นแม่นมั่น[ADV] surely, See also: fixedly, absolutely, certainly, definitely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน
เป็นอันขาด[ADV] absolutely, See also: definitely, surely, certainly, Syn. เด็ดขาด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai definition: อย่างเด็ดขาด (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, strictly, striking, Example: ฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันเปี๊ยบ บางครั้งพ่อแม่ยังแยกไม่ออก, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
ลอยลำ[ADV] absolutely, See also: overwhelmingly, Syn. ขาดลอย, Example: เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เกาหลีเหนือชนะอย่างลอยลำ, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (ปาก)
โลเล[V] waver, See also: hesitate, be uncertain, be irresolute, be indecisive, Syn. ลังเล, แปรปรวน, Example: หัวหน้าครอบครัวโลเลอย่างนี้สมาชิกก็แย่, Thai definition: มีนิสัยไม่แน่นอนไม่มั่นคง, เอาแน่เอานอนไม่ได้
ศูนย์สัมบูรณ์[N] absolute zero, See also: lowest temperature, Thai definition: อุณหภูมิที่ต่ำสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 ํ K) หรือ -273.15 ํ ซ. หรือ -459.67 ํ ฟ
อาชญาสิทธิ์[N] absolute power, Syn. อาญาสิทธิ์, Thai definition: อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงคราม
อาญาสิทธิ์[N] absolute power, Syn. อาชญาสิทธิ์, Example: ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรของสังคมมอบอาญาสิทธิ์ให้รัฐกู้วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามวิธีการที่รัฐเห็นว่าถูกต้อง, Thai definition: อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงครามเป็นต้น, อาชญาสิทธิ์ ก็ว่า, โดยมีสิ่งสำคัญคือพระแสงดาบเป็นเครื่องหมาย ซึ่งเรียกว่า พระแสงอาญาสิทธิ์ หรือ พระแสงอาชญาสิทธิ์
สัมบูรณ์[ADJ] absolute, See also: complete, Example: เราไม่ควรติดอยู่กับคำตอบที่สัมบูรณ์แต่ควรพิจารณาอย่างอื่นประกอบด้วย, Thai definition: ที่สมบูรณ์ยิ่ง เช่น ความชื้นสัมบูรณ์
สำมะเลเทเมา[ADJ] dissolute, See also: degenerate, degraded, libertine, profligate, riotous, Syn. เหลวไหล, Example: พี่เขยของเขากลายเป็นคนสำมะเลเทเมาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว หลังจากที่ล้มละลาย, Thai definition: ที่ประพฤติตัวเหลวไหล
หยำเป[ADV] dissolutely, See also: profligately, Syn. เต็มที่, เลอะเทอะ, เต็มที, Example: ผู้หญิงยืนเป็นหลักในการเลี้ยงดูลูกๆ ในขณะที่สามีเมาหยำเปหรือไม่ก็มีเมียน้อย, Notes: (ปาก)
เด็ดเดี่ยว[ADV] resolutely, See also: firmly, determinedly, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าเขาต้องทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จถึงจะยากสักเพียงไร, Thai definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
เด็ด[ADV] absolutely, See also: completely, decidedly, for certain, certainly, unquestionably, Syn. ทีเดียว, เป็นอันขาด, Example: ผมไม่เอาเขาเด็ดๆ
เด็ดขาด[V] be decisive, See also: be resolute, be firm, be determined, be resolved, be absolute, Syn. เด็ดเดี่ยว, เข้มแข็ง, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Ant. โลเล, Example: ทหารต้องเด็ดขาด
เด็ดขาด[ADV] absolutely, See also: resolutely, firmly, decisively, Syn. เด็ดเดี่ยว, แน่นอน, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Example: เขาตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
เด็ดเดี่ยว[V] be resolute, See also: be firm, be determined, be resolved, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Ant. โลเล, Example: น้ำเสียงของเขาเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นมาก, Thai definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
ตายใจ[V] trust completely, See also: have implicit faith, believe implicitly, have absolute confidence, be deeply convinced, fi, Syn. หลงเชื่อ, วางใจ, Example: เขาชอบทำให้ศัตรูตายใจก่อน แล้วจึงวางแผนฆ่าในเวลาต่อมา, Thai definition: หลงเชื่ออย่างไม่สงสัย
ใจเด็ด[V] be resolute, See also: be undaunted, be firm, Syn. เด็ดเดี่ยว, Example: พ่อแม่บางรายใจเด็ดเมื่อตกลงยกลูกให้เขาไปแล้วก็ไม่เคยถามหา, Thai definition: มีน้ำใจเด็ดเดี่ยว, มีนิสัยเฉียบขาด, ปักใจโดยไม่ยอมท้อถอยและเกรงกลัว
ใจเด็ด[ADJ] resolute, See also: steadfast, undaunted, unwavering, stouthearted, Syn. เด็ดเดี่ยว, Example: เขาเป็นคนใจเด็ดสมกับเป็นลูกผู้ชายที่กล้าเปิดเผยสถานภาพของตนเองว่ามีภริยาแล้ว
ใจเพชร[ADJ] resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา
ทรหด[V] tolerate, See also: resolute, determine, be doughty, tough, be able to take, be able to stand up to, endure, r, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: นักเขียนไทยทำงานกันค่อนข้างหนักและทรหด
ทรหด[ADV] resistingly, See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: ฝ่ายแดงปักหลักสู้อย่างทรหด
ทรราช[N] tyrant, See also: bad ruler, despot, autocrat, dictator, oppressor, absolute ruler, Example: พวกเราได้เข้าร่วมเหตุการณ์ขับไล่ทรราชเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน, Notes: (บาลี)
ทีเดียว[ADV] absolutely, Example: เพราะแมวนั่นทีเดียว จึงทำให้ป้าบังอรสะดุดตกบันไดลงมา, Thai definition: อย่างแน่แท้
ยมทัณฑ์[N] the stick of absolute power of the god of the world of the dead, See also: sceptre of the god of Death, Thai definition: ไม้อาญาสิทธิ์ของพระยม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitthi khāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อาญาสิทธิ์[n. exp.] (āyāsit) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded   FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical   FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยสมบูรณ์[adv.] (dōi sombūn) EN: absolutely   FR: absolument
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely   FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden   FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hendūay yāngying) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more   FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk detkhāt) EN: absolute majority   FR: majorité absolue [f]
ค่าสมบูรณ์[n. exp.] (khā sombūn) EN: absolute value   
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely   FR: absolument
ความชื้นสมบูรณ์[n. exp.] (khwām cheūn sombūn) EN: absolute humidity   
ความดันสัมบูรณ์ [n. exp.] (khwāmdan sambūn) EN: absolute pression   
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kin bān kin meūang) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still   FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กฎสัมบูรณ์ [n. exp.] (kot sambūn) EN: absolute law   
กฎธรรมชาติ[n. exp.] (kot thammachāt) EN: law of nature ; natural law ; absolute law   FR: loi de la nature [f]
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly   
ลอยลำ[adv.] (løilam) EN: absolutely ; overwhelmingly   
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive   FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute   FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
ไม่มีอะไรเลย[xp] (mai mī arai loēi) EN: there is absolutely nothing   FR: il n'y a rien du tout ; ce n'est rien du tout
ไม่มีเงื่อนไข[adj.] (mai mī ngeūankhai) EN: unconditional ; absolute   FR: inconditionnel ; absolu
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure   FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent   
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering   FR: résolu
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely   
เงียบฉี่[adv.] (ngīepchī) EN: absolutely silent ; very quiet ; no voice   
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances   FR: absolument ; certainement ; sans faute
เพียบพร้อม[adj.] (phīepphrøm) EN: complete ; perfect ; absolute ;   
ผลลัพธ์สมบูรณ์[n. exp.] (phonlap sombūn) EN: absolute outcome   
ผู้เผด็จการ[n.] (phūphadetkān) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant   FR: dictateur [m] ; tyran [m]
ปล่อยกาย[v. exp.] (plǿi kāi) EN: be a licentious woman ; be a wanton woman ; be a dissolute woman ; be a promiscuous woman   
ปล่อยตัว[v.] (plǿitūa) EN: be dissolute ; be dissipated ; be loose   
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช = ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์[n. exp.] (rabop sombūranāyāsithirāt) EN: absolute monarchy   FR: monarchie absolue [f]
ราชาธิปไตย[n.] (rāchāthippatai) EN: monarchy ; absolute monarchy   FR: monarchie [f]
ระดับกั้นสมบูรณ์[n. exp.] (radap kan sombūn) EN: absolute treshold   
สัมบูรณ์ [adj.] (sambūn) EN: absolute   FR: absolu

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSOLUTE    AE1 B S AH0 L UW2 T
RESOLUTE    R EH1 Z AH0 L UW2 T
ABSOLUTES    AE1 B S AH0 L UW2 T S
ABSOLUTELY    AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0
RESOLUTELY    R EH1 Z AH0 L UW2 T L IY0
ABSOLUTENESS    AE1 B S AH0 L UW2 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absolute    (j) (a1 b s @ l uu t)
resolute    (j) (r e1 z @ l uu t)
dissolute    (j) (d i1 s @ l uu t)
absolutely    (a) (a1 b s @ l uu t l ii)
irresolute    (j) (i1 r e1 z @ l uu t)
resolutely    (a) (r e1 z @ l uu t l ii)
dissolutely    (a) (d i1 s @ l uu t l ii)
resoluteness    (n) (r e1 z @ l uu t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely [Add to Longdo]
ひと思いに;一思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely [Add to Longdo]
アブソリュート[, abusoryu-to] (n) absolute [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
パネェ;ぱねぇ;パねぇ[, panee ; panee ; pa nee] (adv,pref) (sl) a lot; to a very great extent; absolutely [Add to Longdo]
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
悪僧[あくそう, akusou] (n) dissolute priest [Add to Longdo]
意志薄弱[いしはくじゃく, ishihakujaku] (adj-na,n,adj-no) weak-willed; lacking a purpose; lacking will power to be patient, purposeful, or resolute [Add to Longdo]
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P) [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一実[いちじつ, ichijitsu] (n) {Buddh} the one absolute truth; the one reality [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even [Add to Longdo]
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P) [Add to Longdo]
果断[かだん, kadan] (adj-na,n) decisive; resolute; drastic [Add to Longdo]
確固(P);確乎(P)[かっこ, kakko] (adj-t,adv-to) firm; unshakeable; resolute; (P) [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection [Add to Longdo]
完了契約書[かんりょうけいやくしょ, kanryoukeiyakusho] (n) deed of absolute sale [Add to Longdo]
頑然[がんぜん, ganzen] (adv-to,adj-t) (arch) resolute [Add to Longdo]
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness [Add to Longdo]
凝立[ぎょうりつ, gyouritsu] (n,vs) standing absolutely still [Add to Longdo]
極楽極楽[ごくらくごくらく, gokurakugokuraku] (exp) It's absolute heaven; It's sheer bliss [Add to Longdo]
極秘[ごくひ, gokuhi] (adj-na,n,adj-no) absolute secrecy; (P) [Add to Longdo]
決然[けつぜん, ketsuzen] (n,adj-t,adv-to) decisive; resolute; determined [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
荒んだ心[すさんだこころ, susandakokoro] (n) dissolute mind; hardened heart [Add to Longdo]
根から[ねから, nekara] (adv,adj-no) (1) (See 根っから) since the beginning; natural-born (salesman, etc.); (2) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
根から葉から[ねからはから, nekarahakara] (adv) (obsc) (See 根っから) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
根っから[ねっから, nekkara] (adj-no,adv) (1) by nature; from the very beginning; through and through; at heart; (2) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
根っから葉っから[ねっからはっから, nekkarahakkara] (adv) (obsc) (See 根っから) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
思い切って(P);思いきって[おもいきって, omoikitte] (adv) resolutely; boldly; daringly; (P) [Add to Longdo]
至純[しじゅん, shijun] (adj-na,n) absolute purity [Add to Longdo]
至上要求[しじょうようきゅう, shijouyoukyuu] (n) overriding necessity; absolute requirement; an absolute must [Add to Longdo]
手強い;手づよい[てづよい, teduyoi] (adj-i) strong; resolute; firm; strict [Add to Longdo]
十全[じゅうぜん, juuzen] (adj-na,n) perfection; consummation; absolute safety [Add to Longdo]
準新作[じゅんしんさく, junshinsaku] (n) recent release (usu. video) (not absolutely new) [Add to Longdo]
純然[じゅんぜん, junzen] (adj-t,adv-to) absolute; complete; utter; pure; sheer [Add to Longdo]
上天[じょうてん, jouten] (n) heaven; God; Providence; the Supreme Being; the Absolute [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit [Add to Longdo]
不共戴天[bù gòng dài tiān, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢ, ] (of enemies) cannot live under the same sky; absolutely irreconcilable [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] resolute [Add to Longdo]
人不知鬼不觉[rén bù zhī guǐ bù jué, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] in absolute secrecy [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] irresolute; move back and forth [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] irresolute; not serious; variety show [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] indecisive; irresolute [Add to Longdo]
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction) [Add to Longdo]
刚毅[gāng yì, ㄍㄤ ㄧˋ, / ] resolute; steadfast; stalwart [Add to Longdo]
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, ] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely [Add to Longdo]
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view [Add to Longdo]
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, ] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] strong; solid; firm; unyielding; resolute [Add to Longdo]
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, / ] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding [Add to Longdo]
坚定[jiān dìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ, / ] firm; steady; staunch; resolute [Add to Longdo]
坚决[jiān jué, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ, / ] firm; resolute; determined [Add to Longdo]
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, ] the absolute beginning [Add to Longdo]
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology [Add to Longdo]
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc) [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] irresolute; move back and forth [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, ] absolutely necessary; indispensable; essential [Add to Longdo]
必不可少组成[bì bù kě shǎo zǔ chéng, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] absolute necessity; sine qua non [Add to Longdo]
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, / ] absolutely quiet [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] irresolute; unsettled [Add to Longdo]
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, ] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity [Add to Longdo]
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动 [Add to Longdo]
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge [Add to Longdo]
断然[duàn rán, ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ, / ] absolutely; certainly [Add to Longdo]
断行[duàn xíng, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to carry out resolutely [Add to Longdo]
有心人[yǒu xīn rén, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄖㄣˊ, ] resolute person; person with aspirations; people who feel; people who use their heads [Add to Longdo]
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, ] courageous; resolute and daring [Add to Longdo]
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, ] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
正色[zhèng sè, ㄓㄥˋ ㄙㄜˋ, ] stern; grim; resolute; firm; unflinching; fundamental colors [Add to Longdo]
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, ] firmly; resolutely; without hesitation [Add to Longdo]
毛骨悚然[máo gǔ sǒng rán, ㄇㄠˊ ㄍㄨˇ ㄙㄨㄥˇ ㄖㄢˊ, ] be absolutely horrified [Add to Longdo]
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind [Add to Longdo]
深信不疑[shēn xìn bù yí, ㄕㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] to believe firmly without any doubt (成语 saw); absolute certainty about sth [Add to Longdo]
无符号[wú fú hào, ˊ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] unsigned (i.e. the absolute value, regardless of plus or minus sign) [Add to Longdo]
热力学温度[rè lì xué wēn dù, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] thermodynamic temperature (temperature above absolute zero) [Add to Longdo]
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero) [Add to Longdo]
百分之百[bǎi fēn zhī bǎi, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓ ㄅㄞˇ, ] a hundred percent; out and out; absolutely [Add to Longdo]
端赖[duān lài, ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ, / ] to depend ultimately on (Taiwan usage); absolutely reliant on [Add to Longdo]
精打光[jīng dǎ guāng, ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄍㄨㄤ, ] with absolutely nothing; completely broke [Add to Longdo]
精诚[jīng chéng, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] sincerity; absolute good faith [Add to Longdo]
纹丝不动[wén sī bù dòng, ㄨㄣˊ ㄙ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] not moving a single jot (成语 saw); absolutely no progress [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絶対アドレス[ぜったいアドレス, zettai adoresu] absolute address [Add to Longdo]
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address [Add to Longdo]
絶対パス名[ぜったいパスめい, zettai pasu mei] absolute pathname [Add to Longdo]
絶対ベクトル[ぜったいべくとる, zettaibekutoru] absolute vector [Add to Longdo]
絶対誤差[ぜったいごさ, zettaigosa] absolute error [Add to Longdo]
絶対座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address [Add to Longdo]
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
絶対値[ぜったいち, zettaichi] absolute value [Add to Longdo]
絶対番地[ぜったいばんち, zettaibanchi] absolute address [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top