Search result for

*sole*

(547 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sole, -sole-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sole[N] ฝ่าเท้า
sole[ADJ] โดดเดี่ยว, Syn. only one, single
insole[N] พื้นในของรองเท้า
resole[VT] ใส่พื้นรองเท้าใหม่
solely[ADV] โดยลำพัง, Syn. exclusively, only, just
solemn[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, Syn. serious, nonsense, practical, Ant. nonsensical, frivolous
solemn[ADJ] เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
console[N] คอนโซล, See also: ตำแหน่งด้านหน้ารถที่มีหน้าปัดต่างๆ อยู่
console[VT] ทำให้รู้สึกสะดวกสบาย, Syn. comfort
midsole[N] ชั้นระหว่าง insole และ outsole ของรองเท้า
outsole[N] ชั้นนอกสุดของรองเท้า
rissole[N] ก้อนเนื้อสับ
camisole[N] ชุดชั้นในท่อนบนของผู้หญิง
insolent[ADJ] ซึ่งไร้ยางอาย, See also: ทะลึ่ง
insolent[ADJ] อวดดี, See also: โฮกฮาก, ไร้มารยาท
obsolete[ADJ] ที่ล้าสมัย, See also: ที่พ้นสมัย, ที่คร่ำครึ, ที่หมดสมัย, Syn. out of date, outmoded, Ant. new, recent , modern
solecism[N] การกระทำหรือคำพูดที่ผิดพลาด, See also: ความบกพร่อง
solenoid[N] ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
insolence[N] ความทะนง, See also: ความอวดดี
mausolean[ADJ] เกี่ยวกับสุสาน
mausoleum[N] สุสาน, See also: ฮวงซุ้ย, หลุมฝังศพ, Syn. tomb, grave, vault
mausoleum[N] อนุสาวรีย์บรรจุศพ, Syn. memorial, monument
obsolesce[VI] พ้นสมัย, See also: คร่ำคร่า, เก่า
solemnity[N] ความเคร่งขรึม, See also: ความเอาจริงเอาจัง, Syn. formality, grievousness, Ant. frivolousness, gaiety
solemnize[VT] ทำให้เอาจริงเอาจัง
insolently[ADV] อย่างอวดดี, See also: อย่างโฮกฮาก, อย่างไร้มารยาท
obsolescent[ADJ] ที่ล้าสมัย, See also: ที่พ้นสมัย, ที่คร่ำครึ, ที่หมดสมัย, Syn. obsolete, old-fashioned, Ant. new, modern
console with[PHRV] ปลอบโยน, See also: ปลอบใจ
obsolescence[N] ความโบราณ, See also: ความเก่า, การพ้นสมัย, Syn. antiquity
obsoleteness[N] ความโบราณ, See also: ความเก่า, การพ้นสมัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
girasolen. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย
insole(อิน'โซล) n. พื้นในของรองเท้า
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
insolent(อิน'ซะเลินทฺ) n..adj. (คนที่) อวดดี,ทะลึ่ง,ไร้มารยาท., Syn. disrespect
mausoleum(มอซะลี'อัม) n. อนุสาวรีย์บรรจุศพ,อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สุสานบรรจุศพหลายศพ pl. mausoleums,mausolea
obsolesce(ออบซะเลส') vi. ล้าสมัย,พ้นสมัย
obsolescence(ออบซะเลส'ซันซฺ) n. ความล้าสมัย
obsolescent(ออบซะเลส'ซันทฺ) adj. พ้นสมัย,ล้าสมัย
obsolete(ออบซะลีท') adj. ล้าสมัย,เลิกใช้แล้ว,เก่าคร่ำครึ., See also: obsoleteness n., Syn. desused
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
resole(รีโซล') vt. ใส่พื้นรองเท้าใหม่
sole(โซล) adj. เพียงคนเดียว,อันเดียว,คนเดียว,โดดเดี่ยว n. ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ส่วนพื้น
solely(โซล'ลี) adv. แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว,โดดเดี่ยว,เพียงหนึ่งเท่านั้น,เท่านั้น,โดยเอกเทศ
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave

English-Thai: Nontri Dictionary
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
gasolene(n) น้ำมันเบนซิน
insole(n) พื้นชั้นในรองเท้า
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
mausoleum(n) หลุมฝังศพ,ฮวงซุ้ย,สุสาน
obsolescent(adj) กำลังจะหมดไป
obsolete(adj) ล้าสมัย,คร่ำครึ
sole(adj) เพียงผู้เดียว,เดียว,โดดเดี่ยว,เพียงลำพัง
sole(n) ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ปลาลิ้นหมา
solecism(n) การประพฤติผิด,การผิดมารยาท,ความไม่เหมาะสม
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
solemnize(vt) ทำให้เคร่งขรึม,ทำให้ขนลุก,ทำให้ขึงขัง,ทำพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planta; soleฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plantar reflex; reflex, soleรีเฟล็กซ์ฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium gasolene; super gasoleneแกโซลีนพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ high-grade petrol] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, plantar; reflex, soleรีเฟล็กซ์ฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, sole; reflex, plantarรีเฟล็กซ์ฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remote console๑. ส่วนเฝ้าคุมระยะไกล๒. จอเฝ้าคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
super gasolene; premium gasoleneแกโซลีนพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ high-grade petrol] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solenoid coilขดลวดโซเลนอยด์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solenoid valveวาล์วโซเลนอยด์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sole; plantaฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soleเดี่ยว, แต่ผู้เดียว, โสด, แยกอยู่คนเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sole causeสาเหตุเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sole licenceใบอนุญาตให้แต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sole proprietorเจ้าของแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sole reflex; reflex, plantarรีเฟล็กซ์ฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solemnเป็นพิธีการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solemn declarationคำปฏิญาณเป็นพิธีการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
solenoidโซเลนอยด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
obsolescent; abortive; obsoleteฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obsolete; abortive; obsolescentฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obsoleteพ้นสมัย, เลิกใช้แล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortive; obsolescent; obsoleteฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antidieseling solenoidโซเลนอยด์กันเครื่องเดินค้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
console๑. ส่วนเฝ้าคุม๒. จอเฝ้าคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consoleส่วนเฝ้าคุม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
console๑. ส่วนเฝ้าคุม๒. จอเฝ้าคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casing head gasolene; natural gasoleneแกโซลีนธรรมชาติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
clutch solenoidโซเลนอยด์คลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
control consoleโต๊ะชุดควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration, solemnคำปฏิญานเป็นพิธีการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
display console๑. ส่วนเฝ้าคุมแสดงผล๒. จอเฝ้าคุมแสดงผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gasolene; gasolineแกโซลีน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gasolene; gasolineแกโซลีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gasolene engineเครื่องยนต์แกโซลีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gasoline; gasoleneแกโซลีน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gasoline; gasoleneแกโซลีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
feme soleหญิงโสด, หญิงไม่มีสามี (รวมถึงหญิงม่ายและหญิงที่หย่าด้วย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
throttle solenoid positionerโซเลนอยด์ควบคุมตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonleaded gasoleneแกโซลีนไร้สารตะกั่ว [มีความหมายเหมือนกับ unleaded gasolene (ULG) และ unleaded petrol (ULP)] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
nonleaded gasoleneแกโซลีนไร้สารตะกั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural gasolene; casing head gasoleneแกโซลีนธรรมชาติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
unleaded gasolene (ULG)แกโซลีนไร้สารตะกั่ว (ยูแอลจี) [มีความหมายเหมือนกับ nonleaded gasolene และ unleaded petrol (ULP)] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
unleaded gasolene (ULG)แกโซลีนไร้สารตะกั่ว (ยูแอลจี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ULG (unleaded gasolene)ยูแอลจี (แกโซลีนไร้สารตะกั่ว) [มีความหมายเหมือนกับ nonleaded gasolene และ ULP (unleaded petrol)] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ULG (unleaded gasolene)ยูแอลจี (แกโซลีนไร้สารตะกั่ว) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obsoleteล้าสมัย [การบัญชี]
Butylated Hydroxyanisoleบิวทิเลตเทตไฮดรอกซิอนิซอล,บิวทิลเลทเตคไฮดรอกซีแอนิโซล,บิวธิเลทเตดไฮดรอกซิอนิโซล [การแพทย์]
Foot, Sole ofส่วนฝ่าเท้า [การแพทย์]
solenoidโซเลนอยด์, ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gastro-Soleus Muscleกล้ามเนื้อน่อง [การแพทย์]
Incubators, Double Wall Isoletteตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบผนัง 2 ชั้น [การแพทย์]
Incubators, Isoletteตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบแยกทารกไว้เฉพาะ [การแพทย์]
Isoleucineไอโซลิวซีน; ไอโซลูซีน; ไอโซลิวซีน, สาร [การแพทย์]
Levamisoleลีวาไมโซล; เลวาไมโซล, ยา [การแพทย์]
Lysolecithinไลโซเลกซิธิน, ลัยโสเลซีธิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mm.- Sole meunière? Uncontrolled Variables (2014)
I may be the sole survivor.ฉันอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว Dead Space: Downfall (2008)
I may be the sole survivor.อาจจะเหลือฉันอยู่คนเดียว Dead Space: Downfall (2008)
House did something solely out of self-interest?เฮาส์ทำหลายอย่างคนเดียว เพราะสนใจแต่ตัวเอง Emancipation (2008)
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)
Be consoled that your life has saved manyส่วนเจ้าคงทำได้เพียงปลอบใจตัวเอง Portrait of a Beauty (2008)
I am solely to blame for the crime she committedเป็นความผิดของหม่อมฉัน ที่ทำให้นางต้องมารับโทษอย่างนี้ Portrait of a Beauty (2008)
You dare to be insolent to my young master, impoverish kids...เจ้าช่างกล้าไร้มารยาทกับนายน้อยข้า เจ้าเด็กขอทาน... Iljimae (2008)
Insolent!ไร้มารยาท! Iljimae (2008)
What could you want with the sole heir to the richest landowner in England?หรือว่าเพียงเพราะเขาเป็นบุตรคนเดียว ของเจ้าของที่ดินอันร่ำรวยที่สุดในอังกฤษ? The Other Boleyn Girl (2008)
You want me to retire and give up my daughter's claim as sole rightful heir to the throne?เจ้าต้องการให้ข้าสละตำแหน่ง พร้อมยกเลิกการอ้างสิทธิ์ของลูกสาวข้า ว่าเป็นรัชทายาทที่ถูกต้องงั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
There was a Nokia 7710 taken from the console.มีการใช้โนเกีย 7710 จากด้านหน้ารถ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
My life's work, destroyed by a bunch of unread, solecistic thugs!สิ่งที่ฉันสะสมมาชั่วชีวิตกลับต้องมาถูก พวกโจรกระจอกไร้การศึกษามาทำลาย Inkheart (2008)
We can't even console ourselves that our enemy is just as tired as we are.ปลอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ ว่าศัตรูเราก็เหนื่อย Body of Lies (2008)
SOLENZ: You're spreading rumors. You start a panic over nothing.นายกําลังปล่อยข่าวลือ ทำให้เกิดความกลัวกันไปทั่ว 24: Redemption (2008)
SOLENZ: The United Nations has no evidence of that.ทางสหประชาชาติไม่มีหลักฐานเรื่องนี้ 24: Redemption (2008)
SOLENZ: Wait.รอเดี๋ยว 24: Redemption (2008)
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า... 24: Redemption (2008)
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า... 24: Redemption (2008)
Let's get this console running, now;มาทำให้ไอ้เครื่องนี้มันทำงานกันเถอะ Changeling (2008)
General Zilong is the sole survivor of our great "Five Tiger Generals"ท่านขุนพลจูล่ง เป็นคนสุดท้ายของ 5 ทหารเสือ Three Kingdoms (2008)
Now this wing is over a 100 years old. Obsolete. If I'd, I'll tear it out and re-built it someday.ปีกนี้อายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี ล้าสมัยแล้ว ผมอยากจะรื้อทิ้งและสร้างใหม่สักวันหนึ่ง Pathology (2008)
You are my sole beneficiary.แต่เป็นทายาทคนเดียวของฉัน Loyal and True (2008)
Whose sole job is to design safety measuresผู้ที่ออกแบบระบบความปลอดภัย Safe and Sound (2008)
It's a battery pack for a video game console.สำหรับเครื่องเกม Five the Hard Way (2008)
For a video game console.ใว้ใช้กับเครื่องเล่นวิดิโอเกมส์ The Price (2008)
"This attack was a cminal act motivated solely"การโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นอาชญากรรม ที่เกิดมาจากความตั้งใจ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Juma's not solely coordinating this attack.จูม่าไม่ได้ทำงานนี้คนเดียว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
No, not from my console.ไม่ได้ มันไม่ได้มาจากเครื่องผม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ Public Enemies (2009)
Do solemnly swear,สาบานอย่างเคร่งครัด Law Abiding Citizen (2009)
I'm in a fleabag hotel doing this man-of-the-people crap and freaking Angel's in Vegas doing Cirque du Soleil.ต้องมาพักอยู่โรงแรมกระจอกๆ ทำหน้าที่คนของประชาชน ในขณะที่ไอ้เจ้าคริสแองเจิ้ลบ้าๆ นั่น กำลังเล่นกายกรรมอยู่ในเวกัส Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
If I hear one more word come out of your mouth, you have my solemn word you will never seeถ้าฉันได้ยินคำพูดออกจากปากของคุณ คุณจะได้ยินคำอันศักดิ์สิทธิ์ของฉัน คุณจะไม่ได้เจอ Double Blind (2009)
Dr. Kinberg, the professor who died at Boston College, was offered a job at the C.D.C, to co-chair a classified task force whose sole responsibility was to respond to epidemics.ศาสตราจรรย์คนที่ตายวิทยาลัยบอสตัน ได้รับข้อเสนองานมางานหนึ่งที่เดอะ ซี.ดี.ซี เป็นประธานร่วมในงานเร่งรัดภาระกิจลับผู้ซึ่งเป็นหน่วย Bound (2009)
JASON STARTED THE BAR HIMSELF. HE NAMED IT AFTER HIS FATHER, WHO, BY THE WAY, WAS HIS SOLE BENEFICIARY.เพราะว่า เมื่อ 2 วันก่อน เขาแต่งงานกับทีน่า วีลเลอร์ House on Fire (2009)
Mm, yes, her sole ambition now is to be Mrs. Orson Hodge.อืม ใช่ เธอขายความทะเยอะยาน และกลายเป็นคุณนายออร์สัน ฮอดจ์ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
So it's your "sole ambition" to be Mrs. Orson Hodge?สรุปคือแม่ตั้งใจจะเป็นคุณนายออร์สันฮอดจ์จริงเหรอ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
When its sole purpose is to allow people To post terrible things aboutหนูไม่ได้ปกป้องกอสซิบ เกิร์ล หนูปกป้องเพื่อนสนิทหนู Carrnal Knowledge (2009)
There is one organization whose sole purpose is to protect all cetaceans in the wild.ผมบอกกับริค ว่าจะช่วยเขา เราจะแก้ไขสิ่งนี้ และเราจะเปลี่ยนมัน The Cove (2009)
Do you know solek?คุณรู้จักsolekไหม? The Good Wound (2009)
by my royal staff, and was initiated into the solemn mysteries of the ancient order of the deep.โดยเจ้าหน้าที่ชั้นสูงและได้รับการชักนำให้เข้าร่วม พิธีการอันลี้ลับโดยคำสั่งของความลึกล้ำอันเก่าแก่ Today Is the Day: Part 1 (2009)
Do control your protégé's insolence so I can concentrate.หยุดความอวดดีของเจ้าไว้ซะ ข้าจะได้เพ่งสมาธิ The Gungan General (2009)
Control your insolence. The count is concentrating.หยุดความอวดดีของเจ้าซะ ท่านเคาท์กำลังเพ่งสมาธิอยู่ The Gungan General (2009)
But I for one have no intention of listening to this kind of insolenceแต่ข้าคนหนึ่งล่ะที่ไม่สนใจจะฟังเรื่องโอหังแบบนี้ Hostage Crisis (2009)
- No, you insolent scrub!- ไม่ใช่ เจ้าโง่เอ้ย Storm Over Ryloth (2009)
Obsolete.ล้าสมัย Chuck Versus the Dream Job (2009)
Well, if you can 'console, I do not I andro 'nowhere.เอ่อ, นี่ไม่ใช่การปลอบใจนะ แต่ผมจะไม่ไปไหน Chuck Versus the Dream Job (2009)
But these consoles just came on.แต่แผงควบคุม กำลังทำงาน Air: Part 1 (2009)
I'm making sure we still have enough power to control these consoles when approaching the star.ฉันจะทำให้แน่แน่ใจ เรายังคงมีพลังงานเพียงพอ เพื่อควบคุมแผงควบคุมเหล่านั้น เมื่อกำลังเข้าใกล้ดวงดาว Earth (2009)
To bring someone else up to speed-- [slaps console decidedly]พาใครสักคนมาเพื่อเพิ่มความเร็ว... Darkness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soleThe priest pretends to be solemn in public.
soleFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
soleGum adhered to the sole of my shoe.
soleBeing an only child, he was the sole inheritor.
soleThe gum adhered to the sole of the shoe.
soleI owe what I am solely to both my parents.
soleWe consoled each other.
soleMessrs. Hayashi & Co. is our sole agent in Japan.
soleThey watched the solemn ceremony in the church with awe.
soleThe enemy behind us presently exists solely to cut off our retreat.
soleFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
soleThe obsolete regime is about to collapse.
soleMy sole idea was to get there as fast as possible.
soleHis manner partakes of insolence.
soleWith this his spirit will be consoled.
soleThe following day, however, the doctor consoled him by telling him that his chances of being able to leave hospital in time for New Year celebrations were good.
soleThe soles of my shoes are worn.
soleAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
soleI consoled him with his favorite food.
soleHe is actuated solely by ambition.
soleThe grieving woman was consoled by her friends.
soleLet's have a gander at this insolent man.
soleThe sole equality on earth is death.
soleThese bank employees seem so politely insolent lately. I wonder what's behind it.
soleAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
soleNoise is produced by the sudden flow of current into a solenoid.
soleAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
soleTo serve people is his sole object in life.
soleSoles of the feet are insensitive to heat and cold.
soleThe steep path is the sole access to the border.
soleThe sole survivor of the crash was a baby.
soleI can't do with him and his insolent ways.
soleI can not put up with his insolence.
soleHe consoled himself with the thought that it might have been worse.
soleThat's my sole concern.
soleRoy looked solemn as I told him the story.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ตีน[N] dust on the foot or sole, Ant. ขี้มือ, Example: ก่อนขึ้นเรือนเอ็งต้องล้างตีนก่อนนะ เดี๋ยวขี้ตีนติดเต็มพื้น, Thai definition: ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ฝ่าเท้า
อย่างจริงจัง[ADV] seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
ล้วน[ADV] all, See also: solely, entirely, completely, totally, Syn. ทั้งนั้น, ล้วนแล้ว, ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, Example: ความขัดแย้งในคณะรัฐบาลล้วนเป็นสาเหตุทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลง, Thai definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
เรียกขวัญ[V] comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai definition: กล่าวปลอบใจ
ลำพัง[ADV] alone, See also: solely, by oneself, Example: ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง, Thai definition: ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
หนึ่งเดียว[ADJ] single, See also: sole, only, Syn. เดียว, อันเดียว, อย่างเดียว, เพียงอย่างเดียว, Example: รัฐบาลพม่าออกมาแก้ข่าวว่า เหตุผลหนึ่งเดียวที่แรงงานพม่าต้องออกมาทำงานต่างแดน เป็นเพราะว่าต้องการรายได้เท่านั้น, Thai definition: หนึ่งเท่านั้น ไม่มีอื่นอีก
พ้นสมัย[V] be out-of-date, See also: be out of fashion, be old-fashioned, be obsolete, be outmoded, be outdated, Syn. เลยสมัย, หมดสมัย, หมดยุค, Example: ี้ค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงมันพ้นสมัยไปแล้ว เอามาใช้ตอนนี้ไม่ได้หรอก, Thai definition: เลยจากเวลานั้นหรือยุคนั้น
เพียงลำพัง[ADV] alone, See also: solely, by oneself, on one's tod, Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น, Thai definition: เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เพียงผู้เดียว[ADV] only, See also: solely, Syn. เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: เวลานี้มีเขาอยู่เพียงผู้เดียวที่จะช่วยกอบกู้สถานะของครอบครัวได้, Thai definition: เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีก
เกกมะเหรก[V] be insolent, See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable, Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง, Example: ผู้ปกครองควรจะหาเหตุผลอย่างรอบคอบหากเด็กที่เคยว่านอนสอนง่ายเกิดเกกมะเหรกขึ้นมา, Thai definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้งชอบรังแกและเอาเปรียบเขา
กุกะมะเทิ่ง[V] be insolent, See also: be crude, Syn. ทะลึ่งตึงตัง, Example: เขาเป็นผู้ชายกุกะมะเทิ่ง ทำให้ไม่มีใครกล้าเล่นกับเขา
เกี๊ยะ[N] sandal with a thick sole of wood, Syn. รองเท้าเกี๊ยะ, Example: เครื่องแบบประจำของเขาคือ เสื้อยืดแขนยาว กางเกงขายาว ถุงเท้ามีข้อหุ้มทับขากางเกง สวมเกี๊ยะ, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เกือกไม้แบบจีน, Notes: (จีน)
เก่า[ADJ] old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Syn. ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย, Ant. ใหม่, ทันสมัย, Example: ถ้าจะให้คนเลิกใช้โอเอสและซอฟต์แวร์เก่าๆ ก็ต้องรอให้ค่อยทำค่อยไป
เก่า[ADJ] old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Ant. ใหม่, Example: การออกแบบอะไรใหม่วิศวกรเพียงแต่เรียกแบบแปลนเก่าที่เก็บสะสมไว้ในคอมพิวตอร์ออกมาดูและดัดแปลง, Thai definition: ไม่ใหม่ เช่น ผ้าเก่า ของเก่า
ความหนักหน่วง[N] seriousness, See also: severity, solemnness, Syn. การเอาจริงเอาจัง, Example: ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายจะมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างไปตามความหนักหน่วงของการออกกำลัง
อวดกล้า[V] be brazen, See also: be impudent, be insolent, be unashamed, be unabashed, be audacious, be bold, Ant. กลัว, ขลาดกลัว, Example: เขาอวดกล้ามากเกินไปเลยถูกหัวหน้าสั่งพักงาน, Thai definition: แสดงว่าตนนั้นกล้าหาญ
เคร่งขรึม[ADJ] solemn, See also: serious, stern, grave, austere, Example: เขาเป็นคนเคร่งขรึมตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยจนถึงเป็นหนุ่มใหญ่
เคร่งขรึม[ADV] solemnly, See also: seriously, sternly, gravely, austerely, Example: อาจารย์ใหญ่พูดจาเคร่งขรึม
เคร่งขรึม[V] be solemn, See also: be serious, be stern, be grave, be austere, Syn. ขรึม, เยือกเย็น, สงบเสงี่ยม, Example: เดี๋ยวนี้เขามักจะเคร่งขรึม และมีท่าทางหม่นหมอง, Thai definition: ไม่เบิกบาน, ไม่เล่นหัว, เอาจริงเอาจัง
แค่[ADV] only, See also: just, solely, merely, no more and no less, Syn. เพียง, เท่า, Ant. มาก, มากมาย, Example: มีนักเรียนแค่คนเดียวเท่านั้นที่สอบข้อเขียนผ่าน
แค่นี้[ADV] only, See also: just, solely, merely, no more and no less, Syn. เท่านี้, เพียงนี้, เพียงเท่านี้, Example: ลงทุนเสียเงินซื้อไปเยอะแล้ว ถ้านำมาใช้งานแค่นี้ก็เสียดายเงินแย่
ปลอบโยน[V] soothe, See also: console, comfort, cheer up, Syn. ปลอบใจ, ปลอบประโลม, Example: ผมร้องไห้ใหญ่เมื่อเห็นกรงนกร้างว่างเปล่า พ่อปลอบโยนว่านกมันจะต้องกลับมาอีก, Thai definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายอารมณ์ขุ่นหมอง
ปลอบประโลม[V] console, See also: comfort, soothe, Syn. ปลอบใจ, ปลอบ, Example: เด็กๆ มักจะต้องมีคุณย่าหรือคุณยายไว้เพื่อปลอบประโลมหลังจากที่ถูกพ่อดุ หรือ ถูกแม่ตี
ปลอบขวัญ[V] soothe, See also: comfort, console, Example: เมื่อเด็กอ่อนนอนผวา สะดุ้ง หรือ ตกใจร้องไห้ผิดปกติ ผู้ใหญ่ก็มักปลอบขวัญว่า ขวัญเอ๋ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูก, Thai definition: ปลอบโยนหรือบำรุงขวัญให้มีกำลังใจ หรือหายตกใจ
ปลอบ[V] soothe, See also: comfort, console, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: พวกน้องๆ ของเธอได้มาปลอบและเฝ้าให้กำลังใจเธอจากข่าวร้ายถึงกับลากิจลางานกันทุกคน, Thai definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายขุ่นหมอง หรือหวาดกลัว
ฝ่า[N] palm (of hand); sole (of foot), Syn. ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, Example: เขาทั้งสองพังพาบลงไปอีกพร้อมทั้งฝ่าเท้านับเป็นสิบๆ คู่ที่ย่ำไปบนแผ่นหลัง, Thai definition: พื้นของมือและเท้า, มักพูดคู่กันว่า ฝ่ามือฝ่าเท้า
ฝ่าเท้า[N] sole (of foot), Syn. อุ้งเท้า, ฝ่าตีน, Example: ส่วนต่างๆ ของร่างกายหนาตั้งแต่ 0.3 ถึง 1 มิลลิเมตร หนังกำพร้าที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าหนาที่สุด, Count unit: ข้าง, Thai definition: พื้นด้านอุ้งของเท้า
ฝ่าพระบาท[N] the sole of the foot (of royal), Syn. ฝ่าเท้า, ฝ่าตีน, Example: พระพุทธเจ้าทรงได้รับบาดแผลเพียงฝ่าพระบาทห้อเลือด, Notes: (ราชา)
ตั้งใจจริง[ADV] seriously, See also: earnestly, in earnest, solemnly, gravely, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: น้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจจริง หวังจะสอบให้ติดคณะที่ต้องการให้ได้, Thai definition: อย่างเป็นงานเป็นการ, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
เปล่าเปลี่ยว[V] lonesome, See also: lonely, desolate, solitary, sole, secluded, Syn. หงอยเหงา, อ้าวว้าง, ว้าเหว่, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, วิเวก, Example: คนแก่ที่อยู่บ้านพักคนชรามักถูกลูกหลานทิ้งให้เปล่าเปลี่ยวอยู่อย่างนั้น
ล้าสมัย[ADJ] out-of-date, See also: obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated, Syn. โบราณ, เชย, Ant. ทันสมัย, Example: เขาเห็นว่า สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai definition: ที่ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน
ล้าสมัย[V] be out-of-date, See also: be obsolete, be old-fashioned, be outdated, Syn. โบราณ, เชย, Ant. ทันสมัย, Example: ข้อมูลที่นักวิเคราะห์ได้รับในเดือนที่แล้วอาจจะล้าสมัยไปแล้วสำหรับเดือนนี้, Thai definition: ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน
เล้าโลม[V] wheedle, See also: console, soothe, appease, coax, cajole, Syn. โลมเล้า, โลม, โอ้โลม, Example: เขาค่อยๆ เล้าโลมทั้งคำพูดและการคลอเคลียใกล้ชิด เพื่อให้เธอยกโทษให้
โอ้โลม[V] console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบโยน, เอาใจ, Example: เขาพยายามโอ้โลมเธอให้คลายความโศกเศร้า
โอ๋[V] console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบ, Example: พวกสาวๆ พากันโอ๋เขาที่ขาแพลง เพราะวิ่งประสานงากับฝ่ายตรงข้าม ในการแข่งกีฬาของหมู่บ้าน
หมดสมัย[ADJ] out of date, See also: outmoded, obsolete, Syn. ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดยุค, Ant. ทันสมัย, Example: เสื้อกระโปรงหมดสมัยพวกนี้ น่าจะทิ้งไปได้ตั้งนานแล้ว
เดียว[ADJ] only, See also: sole, one only, single, Syn. เดี่ยว, โดด, หนึ่งเดียว, โทน, Example: มีนักบินเพียงคนเดียวที่รอดชีวิต, Thai definition: หนึ่งเท่านั้นไม่มีอื่นอีก
เดี่ยว[ADJ] alone, See also: single, sole, Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ฝ่ายเดียว, ข้างเดียว, ผู้เดียว, Example: ครอบครัวไทยในปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีแต่พ่อแม่ลูก, Thai definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย
โดด[ADJ] alone, See also: single, solitary, lone, sole, Syn. โดดๆ, เพียงผู้เดียว, โดยลำพัง, ข้างเดียว, หนึ่ง, เดียว, Example: กระต่ายตัวผู้มักใจแคบ ชอบหากินไปแต่ลำพังตัวเดียวโดดๆ, Thai definition: อันเดียวเด่น
แต่[ADV] only, See also: sole, Syn. เฉพาะ, อย่างเดียว, เท่านั้น, Example: คราวใดที่แม่สั่งให้ซื้อผลไม้ แม่ต้องกำชับว่าให้เลือกแต่ลูกโตๆ
ถมึงทึง[ADV] fiercely, See also: seriously, savagely, viciously, violently, solemnly, gravely, sulkily, Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง, Example: เธอจ้องมองลุงผิวอย่างถมึงทึง พลางตะโกนเสียงดัง, Thai definition: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว
ใจชื้น[V] feel relieved, See also: have a sense of relief, comfort, console, be at ease, be relaxed, Syn. เบาใจ, สบายใจ, Example: เขารู้สึกใจชื้นขึ้นเมื่อเห็นตำรวจสายตรวจผ่านมา, Thai definition: ไม่เดือดร้อน, สบายใจขึ้น
ทะลึ่ง[V] be insolent, See also: be rude, be impolite, Syn. ทะเล้น, ทะลึ่งตึงตัง, Ant. สุภาพ, Example: ลูกชายเขาทะลึ่งเอาการ, Thai definition: แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่มิใช่ธุระของตัวหรือในเวลาที่เขาไม่ต้องการ, แสดงกิริยาหรือวาจาอาจเอื้อมไม่รู้จักที่ต่ำสูง
บำรุงขวัญ[V] console, See also: comfort, Example: ผู้ช่วย อ. ตร. ออกตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญแก่ตำรวจ และตำรวจตระเวนชายแดน, Thai definition: ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มีขวัญหรือกำลังใจที่ดี
รองพื้น[N] disease characterized by cracking of the sole of the foot, Thai definition: โรคชนิดหนึ่งเป็นตามฝ่าเท้าทำให้พื้นเท้าเป็นรูพรุน
รับขวัญ[V] console, See also: comfort, Syn. ปลอบ, ปลอบโยน, Thai definition: ปลอบโยนให้ขวัญกลับมาสู่ตัว
ยกทรง[N] brassiere, See also: bra, underwear, camisole, uplift, Syn. เสื้อยกทรง, เสื้อชั้นใน, Example: ยกทรงของเธอแพลมออกมาขณะที่อยู่บนรถไฟ, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อหรือผ้ายกทรวงผู้หญิง
ประโลม[V] console, See also: solace, comfort, pander, entertain, delight, Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ, Example: แม่มักจะปลอบประโลมลูกน้อยเสมอเวลาร้องไห้, Thai definition: ทำให้เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ
ประเล้าประโลม[V] comfort, See also: fondle, solace, console, soothe, cajole, coax, wheedle, Syn. เอาใจ, เล้าโลม, ปลอบโยน, เอาอกเอาใจ, Example: เขามักจะประเล้าประโลมเธออยู่เสมอๆ
กำเริบ[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, Syn. กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง, Example: ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: sun   FR: soleil [m]
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwan) EN: console ; give moral support   
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
แดด[n.] (daēt) EN: sunlight ; sun ; sunshine   FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight   FR: soleil radieux [m]
แดดจัด[adj.] (daēt jat) EN: sunny   FR: ensoleillé ; radieux
แดดแรง [n. exp.] (daēt raēng) FR: ensoleillé ; éclatant
แดดร้อน[n. exp.] (daēt røn) FR: soleil brûlant [m] ; soleil de plomb [m]
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[adj.] (dīo = dio) EN: alone ; single ; sole   
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo   FR: solitaire ; isolé ; seul
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ดวงอาทิตย์[n.] (dūang-āthit) EN: Sun   FR: Soleil [m] ; astre solaire [m]
ดวงตะวัน[n.] (dūangtawan) EN: sun   FR: Soleil [m] ; astre solaire [m]
ฝ่า[n.] (fā) EN: palm ; sole   FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]
ฝ่าเท้า[n.] (fāthāo) EN: sole (of the foot)   FR: plante du pied [f]
เจดีย์[n.] (jēdī) EN: chedi ; pagoda ; stupa ; tumulus ; mausoleum ; chatiya   FR: pagode [f] ; stupa [m] ; mausolée [m] ; tumulus [m]
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense   FR: oser ; avoir l'audace
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock   FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
การมีกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว[n. exp.] (kān mī kammasit tāe phū dīo) EN: sole ownership   
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete   FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable   FR: être un bon à rien
เกมกด[n.] (kēmkot) FR: console de jeux [f]
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less   FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
แคบหมู[n. exp.] (khaēp mū) EN: pork cracklings   FR: couenne de porc rissolée [f]
เข็มทิศ[n.] (khemthit) EN: compass   FR: boussole [f]
ขึงขัง[v.] (kheungkhang) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl   
ขี้ตีน[n.] (khītīn) EN: dust on the foot or sole   
คนเดียว[adj.] (khon dīo) EN: alone ; lonely   FR: isolé ; seul ; tout seul
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreum) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking   FR: sérieux ; austère ; solennel
ครึ[adj.] (khreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent   FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern   FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
ความล้าสมัย[n.] (khwām lāsamai) EN: obsolescence ; obsoleteness ; antiquatedness   FR: obsolescence [f]
กิจการเจ้าของคนเดียว[n. exp.] (kitjakān jaokhøng khon dīo) EN: sole proprietorship   
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately   FR: solennel ; digne ; majestueux
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
ลิ้นหมา[n.] (linmā) EN: flounder   FR: sole [f]
เลิกใช้[adj.] (loēk chai) EN: obsolete   
เลิกใช้แล้ว[adj.] (loēk chai laēo) EN: obsolete   
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute   FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault   FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLE    S OW1 L
SOLEM    S OW1 L EH0 M
SOLER    S OW1 L ER0
SOLES    S OW1 L Z
SOLEY    S OW1 L IY0
SOLERI    S OW0 L EH1 R IY0
SOLEIL    S OW0 L AY1 L
SOLEMN    S AA1 L AH0 M
SOLELY    S OW1 L L IY0
WESOLEK    W EH1 S AH0 L IH0 K
SOLECKI    S AH0 L EH1 T S K IY0
SOLEDAD    S OW1 L D AE2 D
BEDSOLE    B EH1 D S OW2 L
CONSOLE    K AA1 N S OW0 L
CONSOLE    K AH0 N S OW1 L
SOLEMNLY    S AO1 L AH0 M L IY0
SOLESBEE    S OW1 L Z B IY2
OBSOLETE    AA1 B S AH0 L IY2 T
CONSOLED    K AH0 N S OW1 L D
CONSOLES    K AH0 N S OW1 L Z
EBERSOLE    EH1 B ER0 S OW2 L
EVERSOLE    EH1 V ER0 S OW2 L
INSOLENT    IH1 N S AH0 L AH0 N T
MARSOLEK    M AA1 R S AH0 L EH0 K
SOLEMNITY    S AH0 L EH1 M N AH0 T IY0
INSOLENCE    IH1 N S AH0 L AH0 N S
MAUSOLEUM    M AO2 S AH0 L IY1 AH0 M
LEVAMISOLE    L AH0 V AE1 M AH0 S OW2 L
BEAUSOLEIL    B OW1 S AH0 L EY0
OBSOLESCENT    AA2 B S AH0 L EH1 S AH0 N T
OBSOLESCENCE    AA2 B S AH0 L EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sole    (v) (s ou1 l)
soled    (v) (s ou1 l d)
soles    (v) (s ou1 l z)
insole    (n) (i1 n s ou l)
resole    (v) (r ii2 s ou1 l)
solely    (a) (s ou1 l ii)
solemn    (j) (s o1 l @ m)
console    (n) (k o1 n s ou l)
console    (v) (k @1 n s ou1 l)
insoles    (n) (i1 n s ou l z)
resoled    (v) (r ii2 s ou1 l d)
resoles    (v) (r ii2 s ou1 l z)
rissole    (n) (r i1 s ou l)
consoled    (v) (k @1 n s ou1 l d)
consoles    (n) (k o1 n s ou l z)
consoles    (v) (k @1 n s ou1 l z)
gasolene    (n) (g a1 s @ l ii n)
insolent    (j) (i1 n s @ l @ n t)
obsolete    (j) (o1 b s @ l ii t)
rissoles    (n) (r i1 s ou l z)
solecism    (n) (s o1 l i s i z @ m)
solemnly    (a) (s o1 l @ m l ii)
insolence    (n) (i1 n s @ l @ n s)
mausoleum    (n) (m oo2 s @ l ii1 @ m)
solecisms    (n) (s o1 l i s i z @ m z)
solemnity    (n) (s @1 l e1 m n i t ii)
solemnize    (v) (s o1 l @ m n ai z)
insolently    (a) (i1 n s @ l @ n t l ii)
mausoleums    (n) (m oo2 s @ l ii1 @ m z)
solemnized    (v) (s o1 l @ m n ai z d)
solemnizes    (v) (s o1 l @ m n ai z i z)
solemnness    (n) (s o1 l @ m n @ s)
obsolescent    (j) (o2 b s @ l e1 s n t)
solemnities    (n) (s @1 l e1 m n i t i z)
solemnizing    (v) (s o1 l @ m n ai z i ng)
obsolescence    (n) (o2 b s @ l e1 s n s)
solemnization    (n) (s o2 l @ m n ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinbegünstigte {m,f}; Alleinbegünstigtersole beneficiary [Add to Longdo]
Alleinerbe {m}; Alleinerbin {f} | Alleinerben {pl}sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Alleinherrschaft {f} | Alleinherrschaften {pl}sole reign | sole reigns [Add to Longdo]
Alleininhaber {m}sole owner [Add to Longdo]
Alleinrecht {n} | Alleinrechte {pl}sole right | sole rights [Add to Longdo]
Alleinschuld {f}sole blame; sole responsibility [Add to Longdo]
Alleinsein {n}soleness [Add to Longdo]
Alleinverkaufsrecht {n}sole distribution rights [Add to Longdo]
Alleinvertreter {m}; Generalvertreter {m}sole agent; sole representative [Add to Longdo]
Alleinvertretung {f}; Generalvertretung {f}sole agency [Add to Longdo]
Alleinvertrieb {m}sole distributors [Add to Longdo]
Aufhängekonsole {f}suspension bracket [Add to Longdo]
Auslaufmodell {n}discontinued model; obsolescent model [Add to Longdo]
Auslegerkonsole {f}suspension bracket [Add to Longdo]
Bedienpult {n}control console; operator's console [Add to Longdo]
Bedienungsfeld {n}console [Add to Longdo]
Bedienungsfeld {n}; Tastatur {f}console [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußboden {m} [naut.]sole [Add to Longdo]
Bohne {f}; Fisole {f} [Ös.] [bot.] | Bohnen {pl}bean | beans [Add to Longdo]
Brandsohle {f} | Brandsohlen {pl}insole | insoles [Add to Longdo]
(sprachlicher) Fehler {m}; Fauxpas {m}; Schnitzer {m}solecism [Add to Longdo]
Feierlichkeit {f}solemnity [Add to Longdo]
Feierlichkeit {f}solemnness [Add to Longdo]
Festlichkeit {f} | Festlichkeiten {pl}solemnity | solemnities [Add to Longdo]
Frechheit {f}insolence [Add to Longdo]
Frikadelle {f} [cook.] | Frikadellen {pl}; faschierte Laibchen [Ös.]rissole | rissoles [Add to Longdo]
Gelübde {n} | Gelübde {pl}vow; solemn promise | vows [Add to Longdo]
Generalrepräsentanz {f}exclusive agency; sole distribution [Add to Longdo]
Gerät {n}console [Add to Longdo]
Gummisohle {f}rubber sole [Add to Longdo]
Halter {m}; Konsole {f}bracket [Add to Longdo]
Hubmagnet {m}; Spule {f}solenoid [Add to Longdo]
Isoleucin {n} [biochem.]Isoleucine [Add to Longdo]
Konsole {f}console; bracket [Add to Longdo]
Konsole {f}cantilever [Add to Longdo]
Konsolenschelle {f}console clamp [Add to Longdo]
Konsolfräsmaschine {f} [techn.]console milling machine [Add to Longdo]
Magentventil {n}solenoid valve [Add to Longdo]
Magnet...solenoid [Add to Longdo]
Magnetantrieb {m}solenoid actuator [Add to Longdo]
Magnetschalter {m}solenoid switch [Add to Longdo]
Magnetventil {n}solenoid valve [Add to Longdo]
Magnetventil-Fortluftklappe {f} [techn.]solenoid valve exhaust air damper [Add to Longdo]
Mausoleum {n} | Mausoleen {pl}mausoleum | mausoleums [Add to Longdo]
Pult {n}console [Add to Longdo]
Regalkonsole {f}rack support [Add to Longdo]
Salzlauge {f}; Sole {f} | Salzlaugen {pl}; Solen {pl}brine | brines [Add to Longdo]
Schuhsohle {f} | Schuhsohlen {pl}sole (of a shoe) | soles [Add to Longdo]
Sohle {f} | Sohlen {pl}sole | soles [Add to Longdo]
Sohlenleder {n}sole leather [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
しんみり[, shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
アニソール[, aniso-ru] (n) {chem} anisole [Add to Longdo]
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar) [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
イソロイシン[, isoroishin] (n) isoleucine (ger [Add to Longdo]
イタチザメ属[イタチザメぞく, itachizame zoku] (n) Galeocerdo (genus in the family Carcharhinidae whose sole member is the tiger shark) [Add to Longdo]
インソール[, inso-ru] (n) insole [Add to Longdo]
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark) [Add to Longdo]
ウエッジソール;ウェッジソール[, uejjiso-ru ; uejjiso-ru] (n) wedge sole [Add to Longdo]
ウバザメ属[ウバザメぞく, ubazame zoku] (n) Cetorhinus (sole genus of the only species of basking shark in the family Cetorhinidae) [Add to Longdo]
キャミソール[, kyamiso-ru] (n) camisole [Add to Longdo]
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine [Add to Longdo]
コモンソール[, komonso-ru] (n) common sole (Solea solea) [Add to Longdo]
コリウス;コレウス[, koriusu ; koreusu] (n) coleus (esp. species Solenostemon scutellarioides) (lat [Add to Longdo]
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges [Add to Longdo]
コンソールアプリケーション[, konso-ruapurike-shon] (n) {comp} console application [Add to Longdo]
コンソールタイプ[, konso-rutaipu] (n) console type [Add to Longdo]
コンソールプログラム[, konso-rupuroguramu] (n) {comp} console program [Add to Longdo]
コンソールポート[, konso-rupo-to] (n) {comp} console port [Add to Longdo]
シークレットシューズ;シークレット・シューズ[, shi-kurettoshu-zu ; shi-kuretto . shu-zu] (n) shoes with thick soles to make one look taller (wasei [Add to Longdo]
ソール[, so-ru] (n) (1) sole; (2) soul [Add to Longdo]
ソレノイド[, sorenoido] (n) solenoid [Add to Longdo]
タッセルドウォビゴン;タッセルド・ウォビゴン[, tasserudouobigon ; tasserudo . uobigon] (n) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
チヒロザメ属[チヒロザメぞく, chihirozame zoku] (n) Pseudotriakis (genus of ground shark in the family Pseudotriakidae whose sole member is the false catshark) [Add to Longdo]
チリメンヤッコ[, chirimenyakko] (n) vermiculated angelfish (Chaetodontoplus mesoleucus) [Add to Longdo]
ツノダシ科[ツノダシか, tsunodashi ka] (n) Zanclidae (family of perciform fish whose sole member is the moorish idol) [Add to Longdo]
ツノダシ属[ツノダシぞく, tsunodashi zoku] (n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species) [Add to Longdo]
ツマグロエイラクブカ属[ツマグロエイラクブカぞく, tsumaguroeirakubuka zoku] (n) Hypogaleus (genus whose sole member is the blacktip tope, Hypogaleus hyugaensis, a hound shark of the family Triakidae) [Add to Longdo]
トガリアンコウザメ属[トガリアンコウザメぞく, togariankouzame zoku] (n) Scoliodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose sole member is the spadenose shark) [Add to Longdo]
ナンヨウハギ属[ナンヨウハギぞく, nanyouhagi zoku] (n) Paracanthurus (genus in the family Acanthuridae whose sole member is the palette surgeonfish) [Add to Longdo]
ネコザメ属[ネコザメぞく, nekozame zoku] (n) Heterodontus (sole genus of living bullhead sharks in the family Heterodontidae) [Add to Longdo]
ネムリブカ属[ネムリブカぞく, nemuribuka zoku] (n) Triaenodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose sole member is the whitetip reef shark) [Add to Longdo]
ヒラメ筋;平目筋;比目魚筋[ヒラメきん(ヒラメ筋);ひらめきん(平目筋;比目魚筋), hirame kin ( hirame suji ); hiramekin ( taira me suji ; hi me sakana suji )] (n) soleus muscle [Add to Longdo]
ホワイトフェイスバタフライフィッシュ;コウカイチョウチョウウオ[, howaitofeisubatafuraifisshu ; koukaichouchouuo] (n) white-face butterflyfish (Chaetodon mesoleucos) [Add to Longdo]
ミズワニ属[ミズワニぞく, mizuwani zoku] (n) Pseudocarcharias (sole genus of the family Pseudocarchariidae containing one species of crocodile shark) [Add to Longdo]
メガマウスザメ属[メガマウスザメぞく, megamausuzame zoku] (n) Megachasma (sole genus of the rare deep water megamouth shark in the family Megachasmidae) [Add to Longdo]
メガマウス科[メガマウスか, megamausu ka] (n) Megachasmidae (family whose sole member is the rare deep water megamouth shark) [Add to Longdo]
ヨシキリザメ属[ヨシキリザメぞく, yoshikirizame zoku] (n) Prionace (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose sole member is the blue shark) [Add to Longdo]
ラバーソール[, raba-so-ru] (n) rubber sole [Add to Longdo]
ラブカ科[ラブカか, rabuka ka] (n) Chlamydoselachidae (family of frilled sharks whose sole extant genus is Chlamydoselachus) [Add to Longdo]
レモンソール[, remonso-ru] (n) lemon sole (Microstomus kitt) [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
慰める[なぐさめる, nagusameru] (v1,vt) to comfort; to console; to amuse; (P) [Add to Longdo]
一に[いつに, itsuni] (adv) solely; entirely; only; or [Add to Longdo]
一手販売[いってはんばい, ittehanbai] (n) sole agency [Add to Longdo]
一手販売契約[いってはんばいけいやく, ittehanbaikeiyaku] (n) exclusive distributorship agreement; sole sales contract [Add to Longdo]
一手販売代理権[いってはんばいだいりけん, ittehanbaidairiken] (n) (obsc) sole agency authority [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
中山陵[Zhōng shān Líng, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄌㄧㄥˊ, ] Dr Sun Yat-sen's mausoleum in Nanjing [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] proud; overbearing; insolent; arrogant [Add to Longdo]
俨然[yǎn rán, ㄧㄢˇ ㄖㄢˊ, / ] just like; solemn; dignified [Add to Longdo]
光是[guāng shì, ㄍㄨㄤ ㄕˋ, ] solely; just [Add to Longdo]
劝慰[quàn wèi, ㄑㄩㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] to console [Add to Longdo]
包销[bāo xiāo, ㄅㄠ ㄒㄧㄠ, / ] have exclusive selling rights; be the sole agent for a production unit or firm [Add to Longdo]
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth) [Add to Longdo]
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, / ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect [Add to Longdo]
唯一[wéi yī, ㄨㄟˊ ㄧ, ] only; sole [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] bill; list; form; single; only; sole [Add to Longdo]
单一[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] single; only; sole [Add to Longdo]
严正[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] sternly; solemn [Add to Longdo]
严肃[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] solemn; solemnity [Add to Longdo]
孔林[Kǒng lín, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, ] the Confucius family mausoleum at Qufu 曲阜, rebuilt and extended by every dynasty [Add to Longdo]
安慰[ān wèi, ㄢ ㄨㄟˋ, ] to comfort; to console [Add to Longdo]
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978) [Add to Longdo]
宽慰[kuān wèi, ㄎㄨㄢ ㄨㄟˋ, / ] to console; to sooth; relieved [Add to Longdo]
岸然[àn rán, ㄢˋ ㄖㄢˊ, ] solemn; serious [Add to Longdo]
吊慰[diào wèi, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄟˋ, / ] to offer condolences; to console the bereaved [Add to Longdo]
吊民伐罪[diào mín fá zuì, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] to console the people and punish the tyrant [Add to Longdo]
悲壮[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, / ] solemn and stirring; moving and tragic [Add to Longdo]
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, ] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor [Add to Longdo]
惟一[wéi yī, ㄨㄟˊ ㄧ, ] the only; sole [Add to Longdo]
惟独[wéi dú, ㄨㄟˊ ㄉㄨˊ, / ] only; solely; this one alone [Add to Longdo]
[yīn, , ] peaceful; solemn [Add to Longdo]
感应线圈[gǎn yìng xiàn quān, ㄍㄢˇ ˋ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] induction coil; solenoid [Add to Longdo]
慰藉[wèi jiè, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˋ, ] consolation; console [Add to Longdo]
拜谒[bài yè, ㄅㄞˋ ㄧㄝˋ, / ] pay a formal visit; call to pay respects; pay homage (at a monument, mausoleum etc) [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, / ] to comfort; to console; to stroke; to caress; an old term for province or provincial governor [Add to Longdo]
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, ] operating desk; control panel; console [Add to Longdo]
故作端庄[gù zuò duān zhuāng, ㄍㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄓㄨㄤ, / ] artificial show of seriousness; to pretend to be solemn [Add to Longdo]
故称[gù chēng, ㄍㄨˋ ㄔㄥ, / ] old term; obsolete word [Add to Longdo]
明十三陵[Míng shí sān líng, ㄇㄧㄥˊ ㄕˊ ㄙㄢ ㄌㄧㄥˊ, ] the Ming tombs (mausoleum park of the Ming emperors in Changping district of Beijing) [Add to Longdo]
毛主席纪念堂[Máo Zhǔ xí Jì niàn táng, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] Mausoleum of Mao Zedong [Add to Longdo]
气门[qì mén, ㄑㄧˋ ㄇㄣˊ, / ] valve (esp. tire valve); accelerator (obsolete term for 油門|油门); stigma (zool.); spiracle [Add to Longdo]
泰姬陵[Tài jī líng, ㄊㄞˋ ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, ] Taj Mahal (mausoleum in India) [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] alone; independent; single; sole; only [Add to Longdo]
独霸[dú bà, ㄉㄨˊ ㄅㄚˋ, / ] lit. sole hegemony; to monopolize; domination (of the market); personal empire [Add to Longdo]
独霸一方[dú bà yī fāng, ㄉㄨˊ ㄅㄚˋ ㄧ ㄈㄤ, / ] to exercise sole hegemony (成语 saw); to dominate a whole area (market, resources etc); to hold as one's personal fiefdom [Add to Longdo]
异亮氨酸[yì liàng ān suān, ㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] isoleucine (Ile), an essential amino acid [Add to Longdo]
秦始皇帝陵[qín shí huáng dì líng, ㄑㄧㄣˊ ㄕˊ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, ] the mausoleum of the First Emperor near Xi'an [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] surname Mu; solemn [Add to Longdo]
粗野[cū yě, ㄘㄨ ㄧㄝˇ, ] insolent; boorish; rough (in actions) [Add to Longdo]
纪念堂[jì niàn táng, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] memorial hall; mausoleum [Add to Longdo]
紧凑渺子线圈[jǐn còu miǎo zǐ xiàn quān, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ ㄇㄧㄠˇ ㄗˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] Compact muon solenoid (CMS) [Add to Longdo]
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil [Add to Longdo]
线圈般[xiàn quān bān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ ㄅㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil [Add to Longdo]
老皇历[lǎo huáng lì, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] lit. last year's calendar (almanac); fig. ancient history; obsolete practice; old-fashioned principle [Add to Longdo]
自慰[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, ] console oneself; masturbate; onanism; masturbation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンソール[こんそーる, konso-ru] console [Add to Longdo]
コンソールポート[こんそーるぽーと, konso-rupo-to] console port [Add to Longdo]
差し替え表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication [Add to Longdo]
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (operator) console [Add to Longdo]
操作卓[そうさたく, sousataku] (operator) console [Add to Longdo]
廃止予定[はいしよてい, haishiyotei] obsolescent [Add to Longdo]
廃止予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature [Add to Longdo]
廃要素[はいようそ, haiyouso] obsolete element [Add to Longdo]
表示操作卓[ひょうじそうさたく, hyoujisousataku] display console [Add to Longdo]
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みささぎ, misasagi] kaiserliches_Grab, Mausoleum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sol \Sol\ Sole \Sole\, n. [From hydrosol an aqueous colloidal
   solution, confused with G. sole, soole, salt water from which
   salt is obtained.] (Chem.)
   A fluid mixture of a colloid and a liquid; a liquid colloidal
   solution or suspension.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\ (s[=o]l), n. [AS. sole, fr. L. soolea (or rather an
   assumed L. sola), akin to solumround, soil, sole of the foot.
   Cf. {Exile}, {Saloon}, {Soil} earth, {Sole} the fish.]
   1. The bottom of the foot; hence, also, rarely, the foot
    itself.
    [1913 Webster]
 
       The dove found no rest for the sole of her foot.
                          --Gen. viii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Hast wandered through the world now long a day,
       Yet ceasest not thy weary soles to lead. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The bottom of a shoe or boot, or the piece of leather
    which constitutes the bottom.
    [1913 Webster]
 
       The "caliga" was a military shoe, with a very thick
       sole, tied above the instep.     --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. The bottom or lower part of anything, or that on which
    anything rests in standing. Specifially:
    (a) (Agric.) The bottom of the body of a plow; -- called
      also {slade}; also, the bottom of a furrow.
    (b) (Far.) The horny substance under a horse's foot, which
      protects the more tender parts.
    (c) (Fort.) The bottom of an embrasure.
    (d) (Naut.) A piece of timber attached to the lower part
      of the rudder, to make it even with the false keel.
      --Totten.
    (e) (Mining) The seat or bottom of a mine; -- applied to
      horizontal veins or lodes.
      [1913 Webster]
 
   {Sole leather}, thick, strong, used for making the soles of
    boots and shoes, and for other purposes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\, n. [F. sole, L. solea; -- so named from its flat
   shape. See {Sole} of the foot.] (Zool.)
   (a) Any one of several species of flatfishes of the genus
     {Solea} and allied genera of the family {Soleidae},
     especially the common European species ({Solea
     vulgaris}), which is a valuable food fish.
   (b) Any one of several American flounders somewhat resembling
     the true sole in form or quality, as the California sole
     ({Lepidopsetta bilineata}), the long-finned sole
     ({Glyptocephalus zachirus}), and other species.
     [1913 Webster]
 
   {Lemon}, or {French}, {sole} (Zool.), a European species of
    sole ({Solea pegusa}).
 
   {Smooth sole} (Zool.), the megrim.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\, v. t. [imp. & p. p. {Soled}; p. pr. & vb. n.
   {Soling}.]
   To furnish with a sole; as, to sole a shoe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\, a. [L. solus, or OF. sol, F. seul (fr. L. solus;
   cf. L. sollus whole, entire. Cf. {Desolate}, {Solemn},
   {Solo}, {Sullen}.]
   1. Being or acting without another; single; individual; only.
    "The sole son of my queen." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He, be sure . . . first and last will reign
       Sole king.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Single; unmarried; as, a feme sole.
    [1913 Webster]
 
   {Corporation sole}. See the Note under {Corporation}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Single; individual; only; alone; solitary.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sole [sɔl]
   sole
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 sole
    sun
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sole [zoːlə] (n) , s.(f )
   brine
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top