Search result for

*sium*

(277 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sium, -sium-
Possible hiragana form: *しうん*
English-Thai: Longdo Dictionary
magnesium(n) ธาตุแม็กนีเซียม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Elysium[N] ดินแดนสวรรค์ในเทพปกรนัมของกรีก, Syn. heaven, Elysian Fields, paradise
gymnasium[N] โรงพลศึกษา, See also: โรงกีฬา, โรงกายกรรม, Syn. gym
magnesium[N] ธาตุแม็กนีเซียม, Syn. atomic number 12
potassium[N] ธาตุโพแทสเซียม, See also: ธาตุโลหะสีขาวคล้ายเงิน
symposium[N] การประชุมสัมมนา, See also: การประชุมอภิปราย, Syn. conference, parley, discussion
magnesium sulfate[N] สารแม็กนีเซียมซัสเฟต มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ MgSo4, See also: ดีเกลือ (ซึ่งใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม), Syn. sulfate
magnesium hydroxide[N] สารแม็กนีเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นยาลดกรดและยาระบาย
nitrate of potassium[N] ดินประสิว
potassium permanganate[N] ด่างทับทิม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caesiumn. ธาตุโลหะที่หายากชนิดหนึ่ง
cesiumn. ธาตุโลหะที่หายากชนิดหนึ่ง
elysium(อีลิซ'เซียม) n. สวรรค์,ความสุข
elysium fieldsแดนสุขาวดี
gymnasium(จิมเน'เซียม) n., (pl. -siums,-sia) โรงพลศึกษา,โรงกายกรรม,โรงยิม, See also: gymnasial adj.
magnesium(แมกนี'เซียม) n. ธาตุโลหะเบาสีเงิน,Mg
potassium(พะแทส'เซียม) n. ธาตุโลหะสีขาวเหมือนเงิน;K
symposium(ซิมโพ'เซียม) n. การประชุมสัมมนา

English-Thai: Nontri Dictionary
gymnasium(n) โรงพละ,โรงยิม,ยิมเนเซียม
magnesium(n) แร่แมกนีเซียม
symposium(n) การประชุมสัมมนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perimysiumเยื่อหุ้มกลุ่มใยกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symposiumประชุมเอกสารัตถ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
biocoenosiumชีวสังคม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bone marrow; medulla ossiumไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marrow, bone; medulla ossiumไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla ossium; marrow, boneไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monochasiumช่อกระจุกด้านเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dichasiumช่อกระจุกซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endomysiumเยื่อหุ้มใยกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epimysiumเยื่อหุ้มมัดกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indusiumเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potassiumโพแทสเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Potassium iodideโพแทสเซียมไอโอไดด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Potassium-40โพแทสเซียม-40, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของโพแทสเซียม มีครึ่งชีวิต 1.30 x 109 ปี พบในธรรมชาติ เช่น ในดิน และพืช มนุษย์ได้รับธาตุนี้จากการบริโภคอาหาร ทำให้ได้รับรังสีตลอดเวลา (ดู internal radiation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Effect of potassium onผลกระทบของโพแทสเซียม [TU Subject Heading]
Gymnasiumsอาคารยิมเนเซียม [TU Subject Heading]
Lansium demesticumลางสาด [TU Subject Heading]
Lansium demesticumลองกอง [TU Subject Heading]
Magnesiumแมกนีเซียม [TU Subject Heading]
Magnesium alloysแมกนีเซียม อัลลอยด์ [TU Subject Heading]
Magnesium Hydroxideแมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ [TU Subject Heading]
Magnesium sulphateแมกนีเซียมซัลเฟต [TU Subject Heading]
Potassiumโพแทสเซียม [TU Subject Heading]
Potassium dichromateโพแทสเซียมไดโครเมต [TU Subject Heading]
Potassium fertilizersปุ๋ยโปแตสเซี่ยม [TU Subject Heading]
Potassium hydroxide numberจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ หมายถึง จำนวนกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่สมมูลย์พอดีกับอนุมูลของกรดทั้งหมดที่ รวมกับแอมโมเนียในน้ำยาง ที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 100 กรัม นั่นคือ จำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวระบุปริมาณของสบู่แอมโมเนียมที่เกิดขึ้น ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในน้ำยาง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการกระทำของแบคทีเรียต่อสารที่ไม่ใช่เนื้อยาง ในขณะก่อนการใส่แอมโมเนียลงในน้ำยาง และเกิดขึ้นจากการไฮโดรไลซิสของโปรตีนในระหว่างการเก็บน้ำยาง ค่า KOH ที่สูงแสดงถึง ความเปลี่ยนแปลงมากและอาจบ่งชี้ว่าน้ำยางข้นมีอายุหลังการผลิตนานอีกด้วย [เทคโนโลยียาง]
Adensiumชวนชม [การแพทย์]
Blood Magnesiumแมกนีเซียมในโลหิต [การแพทย์]
Bromomagnesium Alcoholateโบรโมแมกนีเซียมอัลกอฮอเลท [การแพทย์]
Carbon Magnesium Bondคาร์บอนแมกนีเซียมบอนด์ [การแพทย์]
Cesiumซีเซียม [การแพทย์]
Cesium Chlorideซีเซียมคลอไรด์ [การแพทย์]
Cesium Isotopesซีเซียมไอโซโทป [การแพทย์]
Compound Magnesium Trisilicateยาลดกรด [การแพทย์]
Diet, Potassium-Restrictedอาหารจำกัดโปตัสเซียม [การแพทย์]
Diuretics, Potassium Sparingยาขับปัสสาวะที่มีโพแทสเซียมสำรอง [การแพทย์]
Diuretics, Potassium-Sparingยาขับปัสสาวะที่มีผลป้องกันการขาดโปตัสเซียม,ยาขับปัสสาวะที่ประหยัดโปแตสเซียม [การแพทย์]
Epimysiumเนื้อประสานที่ล้อมรอบกล้ามเนื้อหลายมัด [การแพทย์]
sodium-potassium pumpโซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม, กระบวนการสูบไอออนของโซเดียมและโพแทสเซียมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gymnasiumsโรงยิม [การแพทย์]
Gymnasiums, Privateสถานกายบริหารส่วนบุคคล [การแพทย์]
Magnesiumแม็กนีเซียม, แมกนีเซียม, แมกนีเซี่ยม, เกลือแมกเนเซียม [การแพทย์]
Magnesium Balanceดุลย์แมกนีเซียม [การแพทย์]
Magnesium Carbonateแมกนิเซียมคาร์บอเนท, แมกนีเซ๊ยมคาร์บอเนต [การแพทย์]
Magnesium Carbonate, Lightแมกนีเซียมคาร์บอเนตชนิดเบา [การแพทย์]
Magnesium Deficiencyแมกนีเซียม; ภาวะพร่อง [การแพทย์]
Magnesium Hydroxideแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์, แมกนีเซียม ฮัยดรอกไซด์ [การแพทย์]
Magnesium Metamizolแมกนีเซี่ยมเมตตาไมซอล [การแพทย์]
Magnesium Oleateแมกนีเซียมโอลีเอต [การแพทย์]
Magnesium Oxideแม็กนีเซียมอ็อกไซด์; แมกนีเซียมออกไซด์, สาร; แมกนีเซี่ยมออกไซด์ [การแพทย์]
Magnesium Protoporphyrinแมกนีเซียมโปรโตพอร์ฟัยริน [การแพทย์]
Magnesium Stearateเมกนิเซียมสเตียเรท [การแพทย์]
Magnesium Sulfateแมกนีเซียม ซัลเฟต, สาร; แมกนีเซียมซัลเฟต; ดีเกลือ; เกลือแมกนีเซียมซัลเฟต; ยาระบายพวกดีเกลือ; แมกนีเซียมซัลเฟต [การแพทย์]
Magnesium Trisilicateแมกนีเซียมไทรซิลิเกต, แมกนีเซียมไตรซิลิเกท [การแพทย์]
Magnesium, Diet Deficient inอาหารขาดแมกนีเซียม [การแพทย์]
Mercuric-Potassium Iodideสารละลายเมอคิวริกโปแตสเซียมไอโอไดด์ [การแพทย์]
Monobasic Potassium Phosphateสารละลายโมโนเบซิกโพแทสเซียมฟอสเฟต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blood test confirms low potassium levels, explains the numbness in her hip.ผลเลือดยืนยัน ระดับโปตัสเซียมต่ำ อธิบายถึงnumbness ในสะโพกเธอ Lucky Thirteen (2008)
Low potassium means her heart problem is a symptom of a kidney problem.โปแตสเซียมต่ำหมายถึง หัวใจเธอมีปัญหา แล้วก็จะเป็นอาการของไตมีปัญหา Lucky Thirteen (2008)
Her kidneys don't filter acid out of the blood, excess acid drives down potassium, causes kidney calcifications.ไตเธอไม่กรองกรดออกจากเลือด กรดทำให้โปแตสเซี่ยมต่ำ เพราะไตบกพร่อง Lucky Thirteen (2008)
We'll put you on magnesium to prevent labor and steroids to grow the lungs.เราจะให้แมกนีเซียมคุณ... .. เพื่อชะลอการคลอด Joy (2008)
The location for Guidance has been moved to the gymnasium.เค้าย้ายไปเรียนที่โรงยิมหนะ Akai ito (2008)
Potassium Cyanide?โปแตสเซียมไซยาไนด์ Pathology (2008)
Well, a solution of potassium cyanide, will leave no trace in the blood or organ tissue sample detectable by standard tests.แต่ว่าสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ จะไม่ทิ้งร่องรอยในเลือด หรือเนื้อเยื่อของอวัยวะซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้จากการทดสอบเบื้องต้น Pathology (2008)
I say we run a post-mortem Chem-7 on his major organs to evaluate his potassium levels.ผมคิดว่าเราควรตรวจด้วย Chem-7 อีกครั้งสำหรับอวัยวะหลักๆ เพื่อตรวจสอบระดับโปแตสเซียม Pathology (2008)
Are you proposing that the man was poisoned with potassium cyanide then the killer waited 7 hours, stabbed him 18 times and then shot him in the back of the head?ว่าชายคนนี้ถูกวางยากด้วย โปแตสเซียมไซยาไนด์ และผู้ฆ่ารอ 7 ชั่วโมง ก่อนที่จะแทง 18 ครั้ง และยิงเขาที่ศรีษะด้านหลัง Pathology (2008)
It wasn't potassium cyanide because there was no ragged stippling in the red blood cells. The blood was hypo or smaller.มันไม่ใช่โปแตสเซียมไซยาไนด์เพราะมันไม่มีร่องรอย ในเม็ดเลือดแดงเลย Pathology (2008)
After that you injected the potassium into the basilica vein under her armpitหลังจากนั้น คุณฉีดโปแตสเซียมเข้าไปใน เส้นเลือดตรงรักแร้ Pathology (2008)
Then I switched the potassium chloride for something a little more... deliberate.จากนั้นผมก็เปลี่ยนโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นอย่างอื่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ... แบบตั้งใจ Law Abiding Citizen (2009)
Sodium, potassium, calcium.และเมื่อพวกเสื่อมลง 4 Days Out (2009)
No, the potassium hydroxide is the electrolyte.ไม่ ไฮดรอกไซแตสเซียม เป็นอิเล็กโทรไลต์ แต่ใช่ นั่นเป็นสิ่งที่ฉันจะนำไปแช่ในฟองน้ำ 4 Days Out (2009)
Is an injection of potassium.คือฉีดโพแทสเซียมในร่างกาย Demonology (2009)
When her potassium this morning was 3.4?ทั้งๆที่ระดับโพแทสเซ๊ยมของเธอในตอนเช้ามีค่า 3.4? Invasion (2009)
You sucked all the potassium out of that woman.เธอดูดเอาโพแทสเซียมทั้งหมด ออกจากตัวผู้หญิงคนนั้น Invasion (2009)
Tox screen came back positive for potassium nitrate, which can be prescribed for high blood pressure... (on phone):ผลการตรวจหาสารพิษออกมาแล้ว ค่าเป็นบวกใน โพแทซเซียมไนเตรต ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึง ความดันโลหิตสูง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Whoever is growing a patch of cannabis behind the gymnasium, congratulations.แล้วใครก็ตามที่มีที่ดินปลูกกัญชาเล็กๆหลังโรงยิม ยินดีด้วย คุณเพิ่งได้ตั๋วเที่ยวเรือสำราญ. Spanish 101 (2009)
A solution of hydrogen peroxide, and one of saturated potassium iodide.สารละลาย ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ แล้วก็โปแทสเซียม ไอโอได อิ่มตัว The Vengeance Formulation (2009)
Potassium cyanide. Guy was dead before he hit the ground.โปแทสเซียม ไซยาไนด์ ตายก่อนถึงพื้นด้วยซ้ำ Watchmen (2009)
-Potassium.-โปแตสเซียม (KCN มั้ง) Carriers (2009)
Lots and lots of potassium.โพแทสเซียมเพียบเลย Carriers (2009)
Potassium and magnesium.โปแทสเซียมกับแมคนีเซียม Sherlock Holmes (2009)
As the lethal dose of potassium chloride Stops your heart.แล้วสารโปแตสเซี่ยมคลอไรด์ ก็จะให้หัวใจเธอหยุดเต้น You Don't Know Jack (2010)
The potassium chloride to stop the heart.ตอนนี้ผมต้องรีบฉีด โปแตสเซี่ยมคลอไรด์อย่างรวดเร็วเพื่อหยุดหัวใจเค้า You Don't Know Jack (2010)
On assembly days, I arrange for the rest of the school to be fumigated, leaving the gymnasium the only place with breathable air.ในวันซ้อม ฉันจะรมควันทั่วโรงเรียน เหลือแต่โรงยิม ที่มีอากาศหายใจ Home (2010)
He's using cobalt and magnesium.เขากำลังใช้โคบอลท์ และแมกนีเซียม Peter (2010)
I picked up the little present you left in the gymnasium.ฉันเก็บของขวัญเล็กๆที่เธอทิ้งไว้ในโรงยิมได้น่ะ Confessions (2010)
Potassium... Bromate. "โปรตัสเซียม โบรเมท Northwest Passage (2010)
Potassium bromate?โปรตัสเซียม โบรเมทเหรอ? Northwest Passage (2010)
Potassium bromate- do you know what that is?โปรตัสเซียม โบรเมท คุณรู้เปล่านี่อะไร? Northwest Passage (2010)
The uranium hexafluorides and the cesium isotopes.ยูเรเนียม เฮกซาฟลูโอไรค์ และสารกัมมันตรังสีซีเซียม I Know Who You Are (2010)
The potassium in a banana is radioactive.และเป็นผู้รับผิดชอบใน การกัมมันตภาพรังสี Is There a Creator? (2010)
This tableful of lasers is the NIST-F1 cesium fountain atomic clock.เวลาทั่วโลกอย่างเป็นทางการ tableful ของเลเซอร์นี้ เป็นน้ำพุซีเซียม นิสท เอฟ1 นาฬิกาอะตอม Is Time Travel Possible? (2010)
For instance, this banana contains potassium 40, an isotope of potassium which emits positrons.ไอโซโทปของโพแทสเซียม ซึ่งส่งเสียงโพสิตรอน โพสิตรอนและรูปแบบ อื่น ๆ ของปฏิสสาร What Are We Really Made Of? (2010)
2-cc hypodermic needle that will be filled with potassium chloride.2-cc hypodermic needle that will be filled with potassium chloride. All the Way (2010)
In a gymnasium, a Soviet Olympic wrestler named Sacha Jordorovich, meets for the first time, the only female Chess Grandmaster of her era.ลองจินตนาการว่าคุณอยู่ใน กรอซนี่, ที่ฝึกโอลิมปิก นักยิมนาสติคสาวคนหนึ่งได้พบกับนักมวยปล้ำโอลิปิค \ ชื่อว่า ซาช่า อะโดโล่ เชงกอฟ เพียงการพบกันครั้งแรก Salt (2010)
I was hoping you could be my plus-one at the Institute of Interdisciplinary Studies' symposium on the impact of current scientific research on societal interactions.ในงานสัมมนา ของสถาบันสหวิทยาการเกี่ยวกับ ผลกระทบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันกับการติดต่อทางสังคม The Love Car Displacement (2011)
Are you bothered by the fact that your former girlfriend left the symposium with what is probably the most beautiful man I've ever seen in my life?กับหนุ่มหล่อที่สุด ที่ฉันเคยเจอมาในชีวิตนี้่เหรอ เปล่า ถามทำไม The Love Car Displacement (2011)
Open the bag... you'll find a bottle of magnesium sulfate.เปิดกระเป๋าออก... คุณจะเจอ ขวดแมกนีเซียม ซัลเฟต The Firefly (2011)
1 cc of magnesium sulfate, 9 ccs o-of saline.1 cc ของแมกนีเซียม ซัลเฟต 9 ccs ของน้ำเกลือ The Firefly (2011)
It's not here, Walter, the magnesium sulfate.ไม่เห็นมีเลย วอลเตอร์ แมกนีเซียม ซัลเฟต ของคุณน่ะ The Firefly (2011)
Klebold and Harris documented their hatred of the athletes at Columbine, but on the day, they targeted the cafeteria instead of the gymnasium because they were only interested in obtaining the highest possible body count.นักกีฬาของโคลัมไบน์ไว้ แต่วันนั้นพวกเขา เปลี่ยนเป้ามาเป็นโรงอาหาร แทนโรงพละเพราะ พวกเขาสนใจ Hanley Waters (2011)
Potassium cyanide.โพแทสเซี่ยม ไซยาไนด์ Scott Free (2011)
- It's about the fact I'm supposed to be in London at a symposium, securing funding for my new algae study.ผมควรจะอยู่ในลอนดอนตอนนี้ แล้วก็ทำการค้นคว้าเรื่องการของอัลเกสายพันธ์ใหม่ที่ผมได้รับทุนมา Audrey Parker's Day Off (2011)
Welcome, Alcelsium.Νаy, nаy yоu-yоu'rе lyіng. Cloud Atlas (2012)
This is a vial of Nesium Suspension.นี่คือกระปุก เนเซี่ยม Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Potassium carbonate, sucrose, and just a hint of nitrogen.โพแทสเซียม คาร์บอเนท, ซูโครสและแค่ไนโตรเจนอีกเล็กน้อย Upper West Side Story (2012)
A lovely thing I once acquired from an Elysium pleasure house.เจ้ารู้ไหม เจ้าทำให้ข้านึกถึง หญิงอีกนางหนึ่ง หญิงน่ารัก ที่ข้าไปได้มา The Night Lands (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
siumHe could be in the gymnasium.
siumThe money was appropriated for building the gymnasium.
siumThe school gymnasium was enlarged.
siumI got a glimpse of the wrestler as he hurriedly left the gymnasium.
siumI got a quick glimpse of Takanohana as he hurriedly left the gymnasium.
siumPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
siumThis hotel is equipped with a gymnasium and swimming pool.
siumThe teachers assembled their classes in the gymnasium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานาทัศนะ[N] symposium, See also: forum, Example: ท้ายเล่มมีนานาทัศนะเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: ข้อคิดเห็นต่างๆ
โพแทสเซียม[N] potassium, Example: ดินนาส่วนใหญ่ขาดแร่ธาตุอาหารพวกโพแทสเซียม ซึ่งต้นข้าวต้องการเป็นจำนวนมากสำหรับการเจริญเติบโต, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 19 สัญลักษณ์ K เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ 63.7 ํ ซ., Notes: (อังกฤษ)
โปตัสเซียม[N] potassium, Syn. โปแตสเซียม, Example: ปุ๋ยเคมีทั่วไปมีธาตุอาหาร 3 ชนิดคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม, Thai definition: ชื่อธาตุโลหะสีคล้ายเงิน อ่อนนุ่มคล้ายขี้ผึ้ง
ซีเซียม[N] cesium, See also: caesium, Example: กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา เสนอให้กิจการฉายรังสีอาหารใช้สารซีเซียม -137 แทนโคบอลต์ 60, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 55 สัญลักษณ์ Cs เป็นโลหะสีเงิน ไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก หลอมละลายที่ 28.7 ํ ซ., Notes: (อังกฤษ)
ด่างทับทิม[N] potassium permanganate, Example: เราใช้ด่างทับทิมล้างผักเพื่อฆ่าเชื้อโรค, Count unit: เกล็ด, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ชื่อโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต เป็นของแข็ง ลักษณะเป็นผลึกสีม่วงแก่ ใช้ประโยชน์เป็นสารฆ่าเชื้อโรค ใช้ทำยาดับกลิ่น ชนิดที่เป็นเกล็ด เมื่อละลายน้ำออกเป็นสีทับทิม
ดินประสิว[N] saltpeter, See also: potassium nitrate, gunpowder, Syn. โปตัสเซี่ยมไนเตรด, มูลค้างคาว, ดินดำ, ดินปืน, Example: การใช้ดินประสิวจะให้โทษแก่ผู้บริโภคดังนั้นควรหันมาใช้น้ำแข็งแทนดินประสิวจะดีกว่า, Thai definition: ชื่อวัตถุเคมีชนิดหนึ่งมักเกิดจากมูลค้างคาว สำหรับทำดินปืน
ดิสโพรเซียม[N] dysprosium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 66 สัญลักษณ์ Dy เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ 1407 ํ ซ.
ดีเกลือฝรั่ง[N] magnesium sulfate, Example: ฉันให้ลูกชายรับประทานดีเกลือฝรั่งเวลาเขาท้องผูก, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ชื่อแมกนีเซียมซัลเฟต มีสูตร MgSO4. 7H2O ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีสมบัติเป็นยาระบาย
แมกนีเซียม[N] magnesium, Example: แมกนีเซียมใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 12 สัญลักษณ์ Mg เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน หลอมละลายที่ 650 ํ ซ. เมื่อจุดให้ติดไฟในอากาศจะได้เปลวสีขาว สว่างจัด ใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป ทำระเบิดเพลิง นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือชนิดน้ำหนักเบา, Notes: (อังกฤษ)
โรงยิม[N] gymnasium, See also: gym, Example: โรงเรียนตามชุมชนแออัดนั้นมีน้อยแห่งนักที่มีโรงยิมหรือสนามหญ้าสำหรับเล่น, Thai definition: สถานที่ออกกำลังกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
ดิสโพรเซียม[n.] (ditsaphrōsīem ) EN: dysprosium   FR: dysprosium [m]
ฮาสเซียม[n.] (hāssīem = hātsīem) EN: hassium   FR: hassium [m]
การชุมนุมอภิปราย[n. exp.] (kān chumnum aphiprāi) EN: symposium   
แมกนีเซียม = แม็กนีเซียม[n.] (maeknīsīem) EN: magnesium   FR: magnésium [m]
นานาทัศนะ [n.] (nānāthatsana) EN: symposium   
โพแทสเซียม = โปแตสเซียม = โปตัสเซียม[n.] (phōthaetsīem = pōtaetsīem = pōtatsīem) EN: potassium ; kalium   FR: potassium [m]
โรงยิม[n.] (rōng yim) EN: gymnasium   FR: gymnase [m] ; salle de gymnastique [f] ; salle de sport [f]
ซีเซียม[n.] (sīsīem) EN: caesium = cesium (Am.)   FR:sium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CESIUM    S IY1 Z IY0 AH0 M
ELYSIUM    AH0 L IH1 Z IY0 AH0 M
GYMNASIUM    JH IH2 M N EY1 Z IY0 AH0 M
MAGNESIUM    M AE0 G N IY1 Z IY0 AH0 M
POTASSIUM    P AH0 T AE1 S IY0 AH0 M
SYMPOSIUM    S IH2 M P OW1 Z IY0 AH0 M
GYMNASIUMS    JH IH2 M N EY1 Z IY0 AH0 M Z
SYMPOSIUMS    S IH2 M P OW1 Z IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Elysium    (n) (i1 l i1 z i@ m)
gymnasium    (n) (jh i1 m n ei1 z i@ m)
magnesium    (n) (m a1 g n ii1 z i@ m)
potassium    (n) (p @1 t a1 s i@ m)
symposium    (n) (s i1 m p ou1 z i@ m)
gymnasiums    (n) (jh i1 m n ei1 z i@ m z)
symposiums    (n) (s i1 m p ou1 z i@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gymnasium {n} | Gymnasien {pl}secondary school; grammar school [Br.] | secondary schools; grammar schools [Add to Longdo]
Kaliumchlorid {n} [chem.]potassium chloride [Add to Longdo]
Kaliumkarbonat {n} [chem.]potassium carbonate [Add to Longdo]
Kaliumpermanganat {n} [chem.]potassium permanganate [Add to Longdo]
Magnesiumsilikat {n} [chem.]magnesium silicate [Add to Longdo]
Symposium {n}; Konferenz mit Beiträgen zu einem Themasymposium [Add to Longdo]
Turnhalle {f}gymnasium; gym [Add to Longdo]
Wirtschaftsgymnasium {n}commercial high school [Add to Longdo]
Zyankali {n} [chem.]potassium cyanide [Add to Longdo]
Kalium {n} [chem.]potassium [Add to Longdo]
Magnesium {n} [chem.]magnesium [Add to Longdo]
Caesium (Zäsium) {n} [chem.]caesium [Add to Longdo]
Dysprosium {n} [chem.]dysprosium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy) [Add to Longdo]
エリシウム[, erishiumu] (n) Elysium [Add to Longdo]
カリウム[, kariumu] (n,adj-no) potassium (K) (ger [Add to Longdo]
カリウムアルゴン法[カリウムアルゴンほう, kariumuarugon hou] (n) potassium-argon dating [Add to Longdo]
カリ明礬[カリみょうばん, kari myouban] (n) potassium alum [Add to Longdo]
ギムナジウム[, gimunajiumu] (n) gymnasium (ger [Add to Longdo]
クロム酸カリウム[クロムさんカリウム, kuromu san kariumu] (n) potassium chromate [Add to Longdo]
クロム酸混液[クロムさんこんえき, kuromu sankon'eki] (n) potassium dichromate-sulfuric acid solution [Add to Longdo]
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.) [Add to Longdo]
シアン化カリウム[シアンかカリウム, shian ka kariumu] (n) potassium cyanide [Add to Longdo]
シンポ[, shinpo] (n) (1) sympathetic; (2) symposium; (P) [Add to Longdo]
シンポジウム[, shinpojiumu] (n) symposium; (P) [Add to Longdo]
ジスプロシウム[, jisupuroshiumu] (n) dysprosium (Dy) [Add to Longdo]
ジム[, jimu] (n) gym; gymnasium; (P) [Add to Longdo]
ジムナジウム[, jimunajiumu] (n) gymnasium [Add to Longdo]
セシウム[, seshiumu] (n) cesium (Cs); caesium; (P) [Add to Longdo]
セシウム137;セシウム百三十七[セシウムひゃくさんじゅうしち, seshiumu hyakusanjuushichi] (n) cesium 137 (Cs-137); caesium 137 [Add to Longdo]
セシウム原子時計[セシウムげんしどけい, seshiumu genshidokei] (n) cesium atomic clock [Add to Longdo]
ハッシウム[, hasshiumu] (n) hassium (Hs) [Add to Longdo]
フェリシアン化カリウム[フェリシアンかカリウム, ferishian ka kariumu] (n) potassium ferricyanide (C6FeK3N6) [Add to Longdo]
フェロシアン化カリウム[フェロシアンかカリウム, feroshian ka kariumu] (n) potassium ferrocyanide [Add to Longdo]
ヘキサシアノ鉄酸カリウム[ヘキサシアノてつさんカリウム, hekisashiano tetsusan kariumu] (n) (1) (obsc) (See フェロシアン化カリウム) potassium ferrocyanide; (2) (See フェリシアン化カリウム) potassium ferricyanide [Add to Longdo]
ポタシウム[, potashiumu] (n) potassium [Add to Longdo]
マグネシウム[, maguneshiumu] (n) magnesium (Mg); (P) [Add to Longdo]
マグネシウム合金[マグネシウムごうきん, maguneshiumu goukin] (n) magnesium alloy [Add to Longdo]
ヨードカリウム[, yo-dokariumu] (n) (obsc) (See ヨウ化カリウム) potassium iodine (ger [Add to Longdo]
ヨウ化カリウム;沃化カリウム[ヨウかカリウム(ヨウ化カリウム);ようかカリウム(沃化カリウム), you ka kariumu ( you ka kariumu ); youka kariumu ( yoku ka kariumu )] (n) potassium iodide; KI [Add to Longdo]
亜硝酸カリウム[あしょうさんカリウム, ashousan kariumu] (n) potassium nitrite [Add to Longdo]
塩化カリウム[えんかカリウム, enka kariumu] (n) potassium chloride [Add to Longdo]
塩化マグネシウム[えんかマグネシウム, enka maguneshiumu] (n) magnesium chloride [Add to Longdo]
塩素酸カリウム[えんそさんカリウム, ensosan kariumu] (n) potassium chlorate [Add to Longdo]
加里(ateji)[かり, kari] (n) (1) (uk) (abbr) (See カリウム) potassium; (2) (col) potash [Add to Longdo]
苛性カリ;苛性加里[かせいカリ, kasei kari] (n) caustic potash; potassium hydroxide [Add to Longdo]
過マンガン酸カリウム[かマンガンさんカリウム, ka mangan san kariumu] (n) potassium permanganate [Add to Longdo]
牛蒡薊[ごぼうあざみ;ゴボウアザミ, gobouazami ; gobouazami] (n) (uk) Cirsium dipsacolepis (perennial plant of the thistle family) [Add to Longdo]
饗宴(P);供宴;享宴[きょうえん, kyouen] (n) (1) feast; banquet; (2) Symposium (book by Plato); (P) [Add to Longdo]
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine [Add to Longdo]
稽古場[けいこば, keikoba] (n) training room (hall); gymnasium [Add to Longdo]
吾妻山薊[あずまやまあざみ;アズマヤマアザミ, azumayamaazami ; azumayamaazami] (n) (uk) Azumayama thistle; Cirsiummicrospicatum [Add to Longdo]
座談会[ざだんかい, zadankai] (n) symposium; round-table discussion; (P) [Add to Longdo]
酸化マグネシウム[さんかマグネシウム, sanka maguneshiumu] (n) (See マグネシア) magnesium oxide (MgO); magnesia [Add to Longdo]
舎利塩[しゃりえん, sharien] (n) Epsom salts; magnesium sulfate [Add to Longdo]
酒石英[しゅせきえい, shusekiei] (n) cream of tartar; potassium hydrogen tartrate [Add to Longdo]
臭化カリウム[しゅうかカリウム, shuuka kariumu] (n) potassium bromide (KBr) [Add to Longdo]
重クロム酸カリウム[じゅうクロムさんカリウム, juu kuromu san kariumu] (n) potassium dichromate (K2Cr2O7) [Add to Longdo]
森薊[もりあざみ;モリアザミ, moriazami ; moriazami] (n) Cirsium dipsacolepis (perennial plant of the thistle family) [Add to Longdo]
水ガラス[みずガラス, mizu garasu] (n) water glass (sodium or potassium silicate solution); soluble glass [Add to Longdo]
水酸化カリウム[すいさんかカリウム, suisanka kariumu] (n) potassium hydroxide (KOH) [Add to Longdo]
青酸カリ[せいさんカリ, seisan kari] (n) (abbr) (See 青酸カリウム) potassium cyanide [Add to Longdo]
青酸カリウム[せいさんカリウム, seisan kariumu] (n) potassium cyanide [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健身房[jiàn shēn fáng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄈㄤˊ, ] gym; gymnasium [Add to Longdo]
光卤石[guāng lǔ shí, ㄍㄨㄤ ㄌㄨˇ ㄕˊ, / ] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral) [Add to Longdo]
座谈会[zuò tán huì, ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] conference; symposium; rap session [Add to Longdo]
极乐世界[jí lè shì jiè, ㄐㄧˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] paradise (mainly Buddhist); Elysium; (Budd.) Sukhavati [Add to Longdo]
橄榄石[gǎn lǎn shí, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕˊ, / ] olivine (rock-forming mineral magnesium-iron silicate (Mg,Fe)2SiO4); peridot [Add to Longdo]
氧化镁[yǎng huà měi, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˇ, / ] magnesium oxide [Add to Longdo]
氢氧化钾[qīng yǎng huà jiǎ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium hydroxide [Add to Longdo]
氯化钾[lǜ huà jiǎ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium chloride [Add to Longdo]
氯酸钾[lǜ suān jiǎ, ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium chlorate [Add to Longdo]
氰化钾[qíng huà jiǎ, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium cyanide [Add to Longdo]
溴化钾[xiù huà jiǎ, ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium bromide [Add to Longdo]
爆满[bào mǎn, ㄅㄠˋ ㄇㄢˇ, / 滿] filled to capacity (of theater, stadium, gymnasium etc) [Add to Longdo]
矽镁层[xī měi céng, ㄒㄧ ㄇㄟˇ ㄘㄥˊ, / ] sima (geol.); silicon and magnesium layer in earth's crust [Add to Longdo]
硝氮[xiāo dàn, ㄒㄧㄠ ㄉㄢˋ, ] potassium nitrate; saltpeter [Add to Longdo]
硝石[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, ] niter; saltpeter; potassium nitrate KNO3 [Add to Longdo]
硝酸钾[xiāo suān jiǎ, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium nitrate [Add to Longdo]
硫酸钾[liú suān jiǎ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium sulfate [Add to Longdo]
硫酸镁[liú suān měi, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄇㄟˇ, / ] magnesium sulfate [Add to Longdo]
碘化钾[diǎn huà jiǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium iodide [Add to Longdo]
碳酸钾[tàn suān jiǎ, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium carbonate [Add to Longdo]
苛性钾[kē xìng jiǎ, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] caustic potash; potassium hydroxide KOH [Add to Longdo]
菱镁矿[líng měi kuàng, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄟˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] magnesite; magnesium ore [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] cirsium; thistle; surname Ji [Add to Longdo]
讨论会[tǎo lùn huì, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] symposium; discussion forum [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium K, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 19 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, / ] cesium Cs, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 55 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, / ] magnesium Mg, alkaline earth metal, atomic number 12 [Add to Longdo]
镁光[měi guāng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄤ, / ] magnesium light [Add to Longdo]
镁砂[měi shā, ㄇㄟˇ ㄕㄚ, / ] magnesium oxide (refractory material) [Add to Longdo]
镁砖[měi zhuān, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄢ, / ] magnesium brick (refractory material) [Add to Longdo]
镁盐[měi yán, ㄇㄟˇ ㄧㄢˊ, / ] magnesium salt [Add to Longdo]
[dī, ㄉㄧ, / ] dysprosium Dy66, lanthanoid element [Add to Longdo]
铁镁质[tiě měi zhì, ㄊㄧㄝˇ ㄇㄟˇ ㄓˋ, / ] mafic rock (containing magnesium and iron, so comparatively heavy, making oceanic plates) [Add to Longdo]
镧系元素[lán xì yuán sù, ㄌㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] lanthanoid (rare earth series), namely: lanthanum La57 鑭|镧, cerium Ce58 鈰|铈, praseodymium Pr59 鐠|镨, neodymium Nd60 釹|钕, promethium Pm61 鉕|钷, samarium Sm62 釤|钐, europium Eu63 銪|铕, gadolinium Gd64 釓|钆, terbium Tb65 鋱|铽, dysprosium Dy66 鏑|镝, holmium Ho67 鈥|钬 [Add to Longdo]
杂盐[zá yán, ㄗㄚˊ ㄧㄢˊ, / ] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral) [Add to Longdo]
体育场馆[tǐ yù chǎng guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] gymnasium [Add to Longdo]
体育馆[tǐ yù guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] gym; gymnasium; stadium [Add to Longdo]
高锰酸钾[gāo měng suān jiǎ, ㄍㄠ ㄇㄥˇ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium permanganate [Add to Longdo]
碱土金属[jiǎn tǔ jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkaline earth (i.e. beryllium Be 鈹|铍, magnesium Mg 鎂|镁, calcium Ca 鈣|钙, strontium Sr 鍶|锶, barium Ba 鋇|钡 and radium Ra 鐳|镭) [Add to Longdo]
碱性岩[jiǎn xìng yán, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] basic rock; mafic rock (with less silicon and more magnesium, iron etc) [Add to Longdo]
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫 [Add to Longdo]
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
高等学校[こうとうがっこう, koutougakkou] Oberschule, Gymnasium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Sium
      n 1: perennial of wet and marshy places in the northern
           hemisphere: water parsnips [syn: {Sium}, {genus Sium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top