Search result for

*sisterhood*

(36 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sisterhood, -sisterhood-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sisterhood[N] ความเป็นพี่หรือน้องสาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sisterhood(ซิส'เทอะฮูด) n. ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,กลุ่มสตรี,กลุ่มนางชี,สมาคมสตรี,สมาคมทางศาสนาของสตร'

English-Thai: Nontri Dictionary
sisterhood(n) คณะนางชี,ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,สมาคมสตรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, in order to be in a sisterhood, now we have to be popular?ถ้าเราเป็นเพื่อนสาวกลุ่มเดียวกัน ตอนนี้เราจะดังงั้นเหรอ? The House Bunny (2008)
Listen up, ladies! Zeta was founded on the tenets of sisterhood, friendship and philanthropy.ฟังทางนี้สาวๆ บ้านซีต้าก่อตั้งขึ้นโดยหลักพี่ น้อง The House Bunny (2008)
This is about sisterhood.นี่มันเหมือนกับพี่สาวน้องสาว Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Sisterhood.พี่สาวน้องสาว Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Gretchen berg. Please accept this bid to join the psi alpha chi sisterhood.โปรดตอบรับการเชิญเข้าร่วมงาน ไซอัลฟาไคร์ เพื่อนพี่น้องหญิง Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
To join the psi alpha chi sisterhood.เข้าร่วมงาน ไซร์อัลฟาไคร์ พี่น้องเพื่อนหญิง Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
It's an ancient Wiccan symbol that stands for solidarity- some say sisterhood.เป็นสัญลักษณ์ฺโบราณ ที่สาวกใช้แสดงถึง ความสามัคคี-- บางคนบอกว่าเป็นพี่น้องกัน The Witch in the Wardrobe (2010)
Did the sisterhood of the traveling pants poison each other's food so they were too sick to leave?เธอคิดว่าสาวๆในเรื่อง Sisterhood of the Traveling Pants วางยาในอาหารพวกเดียวกันเพื่อที่จะไม่ต้องพรากจากกันเหรอ? English as a Second Language (2010)
Apparently, sisterhood is alive and well on the Upper East Side.ดูเหมือนพวกเพื่อนรัก จะยังอยู่ดีแถวๆ นี่ The Undergraduates (2010)
What about brotherhood, sisterhood?ถ้าอย่างนั้น พี่น้อง (ฮยุนแจใช้ถามผู้ชาย) หรือว่า พี่น้อง (จาแมใช้ถามผู้หญิง) Episode #1.13 (2010)
Oh, I guess you wouldn't be part of a sisterhood.คงไม่ใช่พี่น้อง(จาแม)สินะ Episode #1.13 (2010)
Do we join a book club and read some queer chick-lit memoir, so now we're bonded together by estrogen, or sisterhood, or some other feminist drivel?เราได้ไปชมรมหนอนหนังสือ แล้ววิจารณ์นิยายน้ำเน่าด้วยกันมั้ย ที่อยู่ด้วยกันได้นี่เพราะฮอร์โมนหญิงพุ่งพล่าน ความเป็นพี่น้อง หรือเพราะพลังหญิงกันแน่ You Smell Like Dinner (2011)
Sisterhood.พี่น้อง Spooky Little Girl (2011)
I thought I was representing the sisterhood.ฉันนึกว่าจะได้เป็นตัวแทนของพี่น้องผู้หญิง Digital Exploration of Interior Design (2012)
I can't perpetuate these myths of family or sisterhood anymore.ฉันเก็บรักษานิทานครอบครัวหรือ ความเป็นพี่น้องพวกนี้ไปให้ นานแสนนานไม่ไหวหรอก August: Osage County (2013)
Where's your sense of sisterhood?ความเห็นใจคนเพศ เดียวกันหายไปไหนหมด Caged Fae (2013)
A benevolent coven known as Sisterhood of the Radiant Heart.กลุ่มแม่มดที่มีจิตใจเมตตา รู้จักกันในนาม"ภราดรเเห่งเรเดียนท์ ฮาร์ท" Blood Moon (2013)
Miss Aryan Sisterhood came between Queenie and her food.คุณอาหรับเขามา ขัดขวางควีนนี่กับอาหาร The Replacements (2013)
This sisterhood generously shared the fruits of their labors with her, and she turned their observations into a radical new understanding of the stars.พี่น้องนี้ร่วมกันอย่างไม่เห็นแก่ตัว ผลไม้ของแรงงานของ พวกเขากับเธอ และเธอหันสังเกตของพวกเขา Sisters of the Sun (2014)
For years, I've seen the damage these so-called sisterhoods have had on young girls.ตลอดมา ฉันเห็นความเสียหาย ที่ชื่อว่ากลุ่มสตรีทำต่อเด็กสาวทั้งหลาย Pilot (2015)
And I know you think sororities are some kind of, like, magical sisterhood, but it's actually Game of Thrones once you pull back the veneer.และพ่อรู้ว่าลูกคิดว่าพวกสโมสรนักเรียนเป็นเหมือนกับ เหล่าพี่น้องมหัศจรรย์ แต่จริงแล้วมันเป็นเหมือน Game of Thrones ต่างหาก Pilot (2015)
It's going to be a sorority about empowerment, sisterhood and respect.มันจะต้องเป็นสโมสรแห่งการมีอำนาจ ความเป็นพี่น้อง และการเคารพ Pilot (2015)
Think about how great it would be to have a real sisterhood, one that will always remember your birthday.ลองคิดว่ามันจะดีแค่ไหน ที่มีความเป็นพี่น้องกันจริงๆ แบบที่จะทำวันเกิดของเธอได้เสมอ Pilot (2015)
Because I promised her I'd keep it a secret... and I can't break the bonds of sisterhood.เพราะฉันสัญญาว่าจะรักษาความลับ และฉันก็ทำลายสายสัมพันธ์พี่น้องไม่ได้ด้วย Legally Blonde (2001)
Screw sisterhood!ช่างหัวสายสัมพันธ์พี่น้องอะไรนั่น นี่มันคดีฆาตกรรมนะ Legally Blonde (2001)
You promised sisterhood!สัญญากันแล้วเจ๊! Formula 17 (2004)
I know what you are and I swear by the ordinances of the sisterhood to which we both belong that I mean you no harm this day.ข้าขอสาบานด้วยเกียรติของแม่มดเจ้าเสน่ห์อย่างพวกเรา... ว่าวันนี้ข้ามาดี ไม่ได้มาร้าย Stardust (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
ความเป็นพี่น้อง[n. exp.] (khwām pen phīnøng) EN: brotherhood ; sisterhood   

CMU English Pronouncing Dictionary
SISTERHOOD    S IH1 S T ER0 HH UH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sisterhood    (n) (s i1 s t @ h u d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwesternschaft {f}sisterhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sisterhood \Sis"ter*hood\, n. [Sister + hood.]
   1. The state or relation of being a sister; the office or
    duty of a sister.
    [1913 Webster]
 
       She . . . abhorr'd
       Her proper blood, and left to do the part
       Of sisterhood, to do that of a wife. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. A society of sisters; a society of women united in one
    faith or order; sisters, collectively. "A sisterhood of
    holy nuns." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The fair young flowers . . . a beauteous sisterhood.
                          --Bryant.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top